Ons Vlaanderen

1340 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 18 Juni. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/901zc7sw5w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. — Nr 17 EDITION HEBDOMADAIRE Zondaa 18 Juni 1916. O N S VLAANDEREN Door Eendracht SterkI VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » £ Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zich wenden tôt Ons Vlaailderexi. Keizerlijke Sozialdemokratie We bespraken in een voorgaande Tiummer de dwaze inschikkelijkheid onzer socialisten tegenover de Sozial-demokraten van Duitschland. Althans een woord over deze laatsten ten opzichte hunner goede gezellen van onzent, en een oogwenk op de rede van hun gave welverstand met den Keizer en zijne militaire partij. Vooraan moet het vastgesteld worden dat Sozialdemokraten en duitschenatio-nalisten het zelfde doel door de zelfde xniddelen willen bereiken: de ger-maansche overheersching in Europa, 't zij door den koning van Pruissen, 't zij door de sozialdemokraten van het Keizerrijk, wat dan toch, niet waar, ten eenen uitkomt. Deze vastberaden wil van alver-duitsching en dagteekent niet enkel bij de sozialdemokraten, van over twee en twintig maanden." -— « De Franschen verdienen priggel », schreef den 20 Juli 1870 Karl Marx aan z jn medebroeder Jan Enge.s. « De over-winning der Pruissen zou niet weinig bijdragen tôt de centralisatie der wer-kende klasse ; de duitsche overheersching zal het middenas der werkers-beweging van Frankrijk overbrengeti naar Duitschland. » De grootere hoeda-nigheden der duitsche sozialdemokraten, volgens hen, makcn deze laatsten heel geschikt het collectivisti che gedacht in praktijk te brengen, daar hunne theoriën vooreerst veel hooger staan dan degene der buitenlandsche socialisten, daar, ten andere, hunne inrichtingen heel wat steviger zijn dan 't is eender waar elders. De Engel-schen, de Franschen, de Belgen puttcn immers hunne grondbeginselen op dujtschen bodem. Komt het u niet klaar voor de oogen dat Marx den toon heeft gegeven aan Herr pro-fes or Oswald die in het Manifest der Intellektueelen van 1914 nederschreef : « De huidige krijg zal de oorlogvoerende volkeren laten genieten van de hoogere kultuur en de rake inrichtingsgeest van het duitsche ras. » Zôô Marx had vôôrgezongen, zôô sçhuifelden zijne landgenoten na hem. Evenals de uitbreiding van het Kris-tendom voorafgegaan is geweest van eene geheel overheersching der ro-meinsche keizers en frankische konin-gen die gansch middellandsch Europa hebben vereenzelvigd, zôô moet de duitsche sozialdemokratie zich vooreerst weten een weg te banen door tusschenkomst der keizerlijke heire-scharen in een wereldoorlog tegende verschillige staten v^an Europa. De nationaliteiten moeten eerst en voora] uit den weg geruimd zijn om, door de overheersching van duitschland, te gerak n tôt de wederlandsche opdracht der Sozialdemokratie. Marx, Engels en konsoorten waren dus ten zeerste logisch met hun zelven wanneer ze ne den oorlog van 1870, de vaderlands-liefde der franschen tegenwerkten er wilden versmachten. Hun zelven alleen kennen de Sozial demokraten het hoogere recht toe vaderlandslievend te zijn en ondanki ailes het te blijven. Nooit, noch ir Rijksdag, noch in vereeniging noch ir dagblad hoorde men een streng woorc tegen keizer, militair of burgerlijl< bestuur; nooit eene poging om d( verantwoordelijkheden van den oorlog vast te stellen of rekening te vrager aan militair of burgerlijk gezag. Nie zoolang geleden viel gezel Wolfgan^ Heine, een der groote lichten dei Sozialdemokratie, heftig uit, in dt « Frankfùrter Zeitung », tegen zijr medebroeder Branting, hoofd dei zweedsche socialisten, omdjt deze hei nu éénmaal had op zich genomen onderscheid te maken tusschen aan vallers en aangevallenen van der tegenwoordigen oorlog. « Een Sozial demokraat moet eerst en voora] ver mijden, zoo ludde het, bij anderen t( bekampenwat noodzakelijk voor gevolj; moet hebben het eene volk tegen hei andere voor immer in het vuur te jagen. » Over al de onwettelijkheder en geweld iden van het duitsche loger moorden en brandstichtingen, verkrach-tingen en verbeuringen moet er zorg vuldig gezweg n ter wille van hei welverstand tusschen de volkeren 't En is niet ailes. Die wa;e menscher vrienden gaan entwat verder. Een ander uit mun tend gezel en socia-listi ch volksvertegenvvoordiger met nam Hâânisch, schrijft de Volgende vvonderheden in een boekdeel dat hij laatstleden den wereld instuurde : « We hebben ons althans durven tooner zooals me werkelijk zijn. Trots aile vroegere vastgestelde princiepen er houten theôrieën, hebben we voor de cerste maal sedert een kwaart eeuws het recht genoten, uit vollen Loezem met een gerust geweten om zondei vrees daarom te moeten doorgaan als verraders, het schetterende lied var stormloop aan te heffen: «Deutschland Deutschland iiber ailes! » Dit echter, goede vrienden, en moet ons niet zoo zeer uit ons lood slaan. De duitsche sozialdemokraten even als de duitsche militaristen zijn immers rechtstreeksche afstammelingen dier Teuten die door de eeuwen heen niets : hebben gedroomd dan oorlog en ver-nietiging, moord en brand uit overle-vering en grootheidswaanzin. : Wanneer zullen dan onze socialisten ten slotte begrijpen dat tusschen den Keiz r met zijne Junkers en Sozialde-t mokraten van zulke gehalte aile misver-stand noodzakelijk moet verdwijnen wanneer het geldt « Germaansche Overheersching.»— Laat den Vrede maken, de Keizer zal zijne Sozialdemokraten wel van pas weten te brengen tôt een werk van gemakkelijke verleiding dier inschikkelijke naïeve Gallen, Germano-gallen, Anglosaksers, L\tijnen en Sla-ven die oogen hebben en niet willen zien, die ooren hebben en niet willen iuisteren. Bij overmate van geluk en is het nu juist niet aan de socialisten dat de hoogere taak zal worden opgelegd eene Vrede te smeden, niet met, maar tegen de vijanden van ons land, van ons volk, van onze beschaving. V. S. GEDRC^TEfl ... Wij zijn, in Frankriik, tôt dit keerpunt gekomen, waar klaarblijkelijkheid ons ver-plicht vast te stellen dat eene ware volks-regeering in ons land nog te stichten blijft. Wij hebben het Keizerrijk en de Monarchie die de hooge Staatsfonctie aan burgers gsnomen uit een zekere kaste voorbehield, afgeschaft en wij hebben 't Gemeenebest gegrondvest, uitg»ande van de hoofdge-dachte dat men voorrechten moest opheffen en aan iederen burger aan welke klasse of afdeeling hij 00k moge toebehooren, het recht moest verkennen volgens zijne ver-diensten vooruit te gaan en de plaats, die hij waardig is, te bekleeden. Evenwel, hebben -wij ons ideaal bereikt ? Eilaas ! Midden door de wolken van een idealisme van slechte waar, waarmede men ons zoo lang reeds tracht te bedwelmen zijn wij talrijk die de onomwonden waar-heid onderscheiden ni., dat de tegenwoor-dige regeeringsvorm niet meer dan de vorigen voor de talentvolle mannen open staat, en dat wij de menschen met titels slechts hebben weggelaten om ze in 't gezag door de politiekers te vervangen. Lysis. La Victoire, l-VI-16, DE OORLOG. De Russische zegepraal De eerste overwinningen der Russen in Galicïe en Volhynïe, welke wij ver-leden week hebben gemeld, hebben zich uitgebreid tôt eene prachtige zegepraal ; het blijkt nu dat het Oostenrijksch front op eene breedte van ongeveer 400 km, doorbroken werd en dat de vijand, in den grootsten war gebracht door de onverwachte vooruit- tocht van Generaal Broessilof, een ware ramp heeft geleden. Onze Verbondenen mogen zich verheugen over een aantal krijgsgevangenen welke nu tôt 1.700 officieren en 130.000 soldaten beloopt benevens eene ontzaglijke hoeveelheid oorlogsmateriaal. Het tooneel van deze zegepraal ligt tusschen de Pripet, een zijrivier van den Dnieper, en den Dniester, op de grens van de Russische Provinciën Volhynie en Potolie en de Oosten-rijksche Provinciën Galicie enBukovina. Naar den Pripet stroomen verscheidene zijrivieren loopende van het Z. naar het N., waaronder de meest gekende, de Styr, eene sterke verdedigingslijn uitmaakte voor den vijand; ook heeft de Dniester verscheidene zijrivieren loopende van het N. naar het Z , onder andere de Strijpa en de Seretch. Deze streek van rivieren en marassen, had de vijand met groote zorgzaamheid weten in te richten en hij dacht zich vrij van aile verrassing wanneer Zondag 4en Juni, een hevig kanonvuur den aanval aankondigde. De aanval geschiedde voornaamlijk in drie streken : ni ten N. op de Styr en naar zijrivier Ikva, rond de drie steden Rovno, Loutsk, en Doubno welke een strategisch driehoek vormen, gekend onder den naam van driehoek van Volhynïe ; vervolgens op de rivieren Strijpa en Seretch, in de omstreek van Tarnopol en meer ten Z. ; eindelijk ten Z., tusschen den Dniester en de Roemeensche grens, vôôr Czernowitz de hoofdstad van Bukovina. Maandag 5en Juni werden de oostenrijksche Unie op verscheidene punten doorbroken, den 8en namen de Russen Loutsk in en overschreden in menige plaatsen den Styr-lkva; den 9enhebben zij de Strijpa overgestoken en sommige troepen hebben reeds de Zlota Lipa bereikt ; den 10en bezetten zij Buczacz eene belang-rijke stad op de Strijpa. Zondag, llen Juni, na een hardnekkig gevecht, moest de vijand de derde stad van het driehoek van Volhynïe, ni, Doubno ont-ruimen dien zelfden dag mochten onze vrienden op den machtigen vooruitgang van Generaal Letchitsky wij zen die Chotin en Okna op den Dniester innam, en in deze streek alleen 1 generaal 347 officieren en 18 000 toldaten krijgsgevangenen nam en den 12 Juni naderde hij tôt de buitenwijken ven de hoofdstad Czernowitz welke de vijand zich thans voorbereid te ontruimen. Deze bliksemsnelle vooruitgang van Generaal Broessilofs troepen, heeft de eostenrijksche légers ontredderd, en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes