Ons Vlaanderen

1522 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 Maart. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 17 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zc7rn31m9c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derde Jaar — Nr 5. Prijs : 10 Centiemen per Nummer. '¥ Zondag, 25 Maart 1917. ONS VLAANDEREN VERSGHIJNT ELKEN ZATERDAG IABONNEMENTSPRÏJS : Vcor België en Frankrijk: : Voor een jaar. frs- Voor zes » Voor drij maand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor eea jaar » 6.25 DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PARIJS : 181, Rue de Charonne. Fransch-britsche Overwinaing Wij gaan vooruit. Sinds zondag laatst zijn wij beangstigc en jubelend. Sinds den zegen van de Marne was hei westelijk front om zoo te zeggen onveran-derd gebleven en zie : daar meldt men d< inname van hondc-rde vijftig gemeenten en der prachtigen vooruitgang op het front gaattde van Arras tôt Soissons (120 kilometer) oj eene diepte van 20, 30, 40, 50 kilometei van de Fransch-Britsche troepen. De duitschers trekken achteruit en onze cavalerie zit hen na voor het eerste maa sinds 28 maand. Laat ons niet emballeeren, maar blijver wij kalm. De uitslag die bekomen is, en die dage lijks verwezentlijkt wordt, is heerlijk er misschien wordt hij prachtig, overheerlijk Misschien wordt de duitscher in zijn lanc teruggedreven, uit ons land ! Maar 't is misschien . Ook moeten wij ons vergenoegen mel kalm en gelukkig de officieele mededeelin-gen te lezen, ze te volgen op de kaart, en onze vooruitgang te bestatigen, De duitschers trachten hun achteruit-trekken al- kleine kindeien te verechtvaar-digen, zeggende dat zij zullen weerstand bieden op eene verdere en betere positie door hen gekozen. Om 't even ! In den oorlog is het als in aile andere we-reldsche zaken. Als een schip aan 't zinken is, om het vlot te houden, werpt men ailes over boord, maar 't schip zinkt toch ; wanneer een krijger een plaals die hij gedurende twee jaar, ten koste van veel bloed en onmenschelijke krachtinspannin-gen rerdedigde, moet verlaten, draai dat zooals gij wilt ofwel heeft die krijger gedurende twee jaar nuttelooze krachtinspannin-gen gedaan, ofwel voelt hij de macht niet meer om de stelling te verdedigen. In ieder geval is het een onwederroepelijk verlies. Voor wij de militaire verrichtingen on-derzoeken, is het noodig de schandelijke en fe onmenschelijke handelwijze der duitschers ; aan den schandpaal te spijkeren. Voor zij de dorpen en steden die zij moesten ont-ruimen verlieten, hebben onze vijanden, de waterputten vergeven. de boomen afgesne-den, de dorpen in brand gestoken en ge-plunderd 1 Schande over den duitscher. Wee hem ! Een uur komt die 't al vergeldt. Inname van Bapaume, Roye en Lasaigny. Op i7 maart zijn de troepen van gene-; raal Gough,na een en geweldigen, tegenstand van de achterwacht van den Kronprinz Rup-pricht, in de stad Bapaume binnengedrongen, deze stad werd door de duischers sinds octo-ber i9i6 een tweede Gibratar genaamd. Ten zuiden van de Somme hebden onze geallieerde de hoeve la Maisonnette en Bar-mx' steUing welke de Franschen te vergeefs in September 1916 trachtten te overmees-ercn, ingenomen ; daarmee wordt het aan e tooimies mogelijk de Unie Chaulnes-Peronne te overmeesteren. . Terzelvertijd, 0p een front van 20 kilo-me ers tusschen Avre en Oise, dwingen de ransc en de duitschers tôt den terugtocht en nemen Roye en Lassigny en Tergnier in. Q J21 e steden worden honderden fransche uibers vrij gemaakt door hunne wapen- broeders.Welkgelukl Maar 't zal nog faeteren ! Noyon, Péronne en Nesle worden ingenomen. De vooruitgang neemt eene buitengewonc uitbreiding. Gansch het engelsch front var aan Arras tôt Nesle, waar het samenkoml met het fransch front wordt op 18 Maart van verscheidene kilometers vooruitgeschoven ; alsook het fransch front tôt aan Soissons De Engelschen bezetten dien zondag Péronne, Chaulnes en Nesle en 60 anderf dorpen, de vooruitgang was op enkel punter van 16 kil. en dat op een front van 72 kilo meters. De Franschen veroveren terzelvertijd gansch de eerste linie tusschen Oise ec Soissons,.alsook verscheidene dorpen. Heei belangrijk is het dat zij ten noorden van Soissons op de vlakte geklommen zij en Crouy vervoverd hebben. Guiscard, Ham en Chauny varoverd Op 19 maart gaat onze vooruitgang im-mer voort. Guiscard op de lijn van Noyon naar St-Quentin wordt veroverd, alsook Ham op i7 kilometer van St-Quentin. Hier weze terloop gezegd dat indien wij op de rlakte van St-Quentin voet kunnen vatten en er ons op houden de zaken eene schrikkelijke wending voor de duitschers zouden kunnen iemen. Cliauny wordt door de Fransche cavallerie aczet. Gansch de vlakte van Soissons wordt *ekuischd en onze cavalerie komt vooruit )p den weg van Maubeuge. De Engelschen Dezetten 40 nieuwe dorpen en komen op een :ront van 65 kilometers van 3 tôt 12 kilo-neters.(Zie vervolg op 2e bladzijde). IJSBLOEiïiEN Eerbiebig aan d«n E. H. F. Seyssens. — Mseder ! Mo«der ! &om «»ns spoedig ! SVie h»eft dat nu toch gedaan ? iiet na eens trat gchoon» bloeme» Die daar op het v«aster staan ! îiet die blarea «n die takk«n îinder groot en hier weir klein Vie zou dat toeh maken moeder ? îou dat sinter Klaas niet zijn ? — Neen, mij» kind, dat is d# winter Die zoo streng is Tan het jaar, 3n hij teekent en hij schildert Van die hloemen hier en daar... Waar de rijke lieden wonen En de kachel brandt en gioeit Daar en ziet men van die bloemen Dp de schoone ramen nooit ! — I» 't nu wiuter lieve moeder ? - Ja mijn kind, het vriest zoo hard En die droeve wintertijden rirengen altoos leed en smart Condt gij door het venster kijken ïij zoudt zien in gansch de straat Joe de sneeuw in dikke lagen Llles dekt vrat buiten staat. — Dekt de sneeuw nu ailes moeder ? - Ja mijn kindje.... overal, 5n dat gaat nu weer Terdwijnen ils de zon weer schijnen zal, Dan vergaan ook van de ruiten L1 die bloemen dij gij ziet. n de zomer schijnt de zonne klaar het vriest of sneeuwt dan niet ! - En hoelang zaldat nog duren ? D ! misschien nog twee... drij maand... rlaar, waarom wordt gij nu droevig ? ^ie... uw oogjes zijn betraand ! - Moeder, dan zal vader dood zijn Lis hij onder ijs en sneeuw tfog zoolang moet blijven liggen, t Is voor vader dat ik schreem ! trme vader aan den Yzer ! k Heb hem al zoolang verwacht itraks nog vindt men hem bevroren <a zoo 'n koude winternacht ! ;ie.... nu moet ik niet meer hebben fan die bloemon op het glas, k zou dan veel blijder wezen lis het weerom zomer was ! G. Hodiçtïr 1* ch«f art1* de visf Pfiitclen fier iiisslië BuileGlaaasiilig PaiilieK i* Weee mijn vriend of.. ik sla u dood !... Men zie het ultimatum aan België, dat hier op neerkomt : « Als gij ons niet laat pas-seeren zult gij het maar moeten weten » ! Eilaas !... Reeds gedurende twee jaar en half maken wij de proef op de Som. 2* Als gij mijn vriend zijt... Sla ik u toch dood!... Als bewijs hoeft men slechts naar Luxemburg te zien. Zelfs Ooslenrijk, Boul-garië en Turkeie, moeste Duitschand zege-pralen, zouden al weinig van hunne onaf-hankelijkheid en vrijheid behouden ! 3° Als ik mij uw vriend gebiar, 't is om u beter te kunnen dood slaan ! Men heeft maar de betrekkingen tusschen Duitschland en de Amerikaansche Vereehigde Staten na te gaan, om aanstonds de toepassing van dit princiep onder oogen te hebben. 48 Terwijl ik u dood sla, zal ik luidi schreeuvtn dat gij het zijt die mij wilt ver-moorden om zoo de beschaajde wcreld tegen u, Slachtofjev, op te ruien . De gansche geschiedenis van den^oorlog is daar om dat princiep te staven, te begin-nen met de overrompeling ran België : de duitschers hebben immers ons land maar ingenomen omdat België (e zamen met Franhrijk en Engeland, Duitscblandhvilden vprnietigen I En dat trachten die sukkelaars aan serieuse menschen wijs te maken met histo- ripVH«*Q aie ron Rq rriQrrïicfrm +rt I Âvtndpraatje. Jongens, ik duik weer op ! Hier ben ik ! Weet ge dat ik op rcigeweest ben ? Hewel ja ! Ik heb eens uitgevlogen ! Geen ongelukkes of niets ! Nu, het kon ook niet anders gaan, want het bedoelde reisje was maar een.... droom ! Ge moet weten, als ik droom, zie ik altijd de zaken in het groot. Zoo heb nu b. v. een uit&tapje gedaan tôt aan den.... hemel 1 Ik zeg niet in den hemel hoor, want het schijnt dat iedereen daar nog niet binnen mag. Nu, aan de poort van den hemel dus, stond er een heelen hoop volk, allemaal wachtend om gewikt en gewogen te worden, want het schijnt dat sinte Pier, mijnen heiligen patroon, tegenwoordig nog al te kneukelen heeft ! Tusschen de velen die daar zoo wat over en weer wandelden in afwachting van binnen of buiten te vliegen, zag ik daar twee koppen die mij niet onbekend voorkwamen. Zij gingen zoo samen op en af en babbel-den over ik weet niet wat. Plots bleven zij staan achter een hoekske, niet ver vanwaar ik weggekuild was. Ik hoorde dan duidelijk waarover het ging. « Maar Heilige Vader » zei die met z'n twee lange bakkebaarden, « gij kunt toch nog wel eens iets doen voor mij vooreer gij binnengaat ? » En in feite als ik goed keck, was die met z'n afgeschoren gezicht, nog eens Pauw geweest onder ik weet niet meer welke naam. t Ja maar, » zei de zoogezegde Heilige Vader « iets doen voor u. Wat noemt gij dan wel iets doen voor u ? » « Wel Heilige Vader » ging het weer « her-innert ge u nog als ge in Rome woondet, hoe goeie vrienden wij toen waren ? Ik was toen nog Keizer van Oostenrijk, de menschen noemden mij François-Jozef. Ik was vriend met iedereen behalve met mijnen vriend. Ge weet dat was die fameuze Pin-helmus II die nu nog keizer is van » « Ja maar » onderbrak de « gaat ge nu de geschiedenis van Europa vertellen of gaat gij nu iets vragen ? » " Ja> ja zoo is het s hervatte François- Jozef... « iets vragen ja. Ge ziet als een mensch zoo oud geworden is.... Enfin, iets vragen.... Zie Heilige Vader, nu zou ik van u wel eens willen dat gij mij heilig zoudt verklaren 1 » * Wat !? Heilig verklaren ? Maar François toch ! jongen ! Waar haalt gij dat nu uit? Voor te beginnen gij hebt nooit een goed christen geweest. En waarom zoudt gij nu heilig willen verklaard worden ? d « Ja ziet u, Heilige Vader, het is,... met dien oorlog is'er al zoodanig veel over mij gezegd. Ik heb dit misdaan en dàt miszegd en het is allemaal op mij dat ze valien. En kon ik nu heilig verklaard worden, al was het maar cm den schijn te redden, dan zou dat toch heelemaal anders zijn. » En heel flegmatiek stak de Paus zijne twee hinden in de hoogte, en wierp het hoofd achterover wijl hij uitriep : d Ha ! is het maar dàt ! ? Wel goede man toch dat zaakje is wel rap in orde !.. Luister : heilig kan ik u niet verklaren, maar vermits het toch maar is om den schijn te redden, alsge wilt zal ik u schijn-heilig verklaren, wilt ge dat ?....» Op het zelfde oogenblik begon mijnen wekker af te loopen met zoo'n vervelend gerinkinkinking ! dat ik hem wel door het venSter had willen smijten ! Ik deed het echter niet, kleedde mij braafjes aan, en een half uurtje nadien, zat ik beneden in de keuken (die ook tôt eet-zaal dient) en ontvoude mijne briefwisse-ling.Ik vond er tusschen een zoo lief briefje. Het ging : Iviefste meneer Pier, Ik lees geere oeuwe avondpraatjes, mor get geschreve da ge ni mir terugkomt as de mensche oew ai mir vrage, awel meneer Pier makkik oew Tragen om nog terug te kome ? Beste groete van me moeder en men bruur leest oek altijd uwe avondpraatjes en de zegels van meneer S. K. V. H. ook ! Dag meneer Pier. Ne goeien dag van Mij ! Natuurlijk, kan ik zoo een vriendelijk aanbood niet afslagen en nu ben ik weer hier om U mijne terugkomst te melden en te beloven dat ik toekomende week weer een paar nieuwe zegels van S. K. V. H. zal komen toonen en bespreken. Gaat dat, menschen ? Tôt Zondag dus ! t^ttrptrt? frvttlttttt? Uit ons Vaderland. thielt. — De burgemeester vergat onlangs een plakaat uit te hangen : 500 mark boete was er het gevolg van. De moffen hebben geld noodig ! — In den hof van Dokter Loosveldt hebben de Duitschers eenen grooten kelder gemaakt. Komt er een vreemd vliegtuig, seffens zitten al de groote helden in 't molshol. Bij Jt kasteel staat een kanon dat reeds twee vliegers neerschot ! 't waren duitsche. De stad is met loopgrachten en stekersdraad omgeven. De vijver is nu met aarde opgevuld en in bloemenpark her-schapen. — De baas uit de Katholieke kring is overleden. Binst, dat hij over aarde lag gaven de Duitschers daar een concert (duitsche hoffelijkheid !) Waarom zouden ze hunne medemenschen eerbiedigen ? Zij eer-biedigen hu* eigea zelven noch hun woord niet. swevezeele. — Februari. — Te Swevezeele gaat ailes goed. De vijand tracht met de bevolking goed te staan. De boeren winnen zeer veel geld en hebben een goed bestaan. Het is streng verboden van de eene ge-meente naar de andere te gaan zonder pas en deze is moeilijk om te bekomen. Alleen de Brouwerij van den Heer Sehepen Spriet is gansch vernield, de brouwketels en de tonnen zijn weggevoerd naar Duitschland. Bonne uit de gasketel bewoond de vernielde Brouwerij. stad en. — De hofstede van Edw, Lemaire is ongesebonden, deze van Clem. Delacye en Char-Boone zijn afgebrand Boone's wonen in hun hovenkot. Het huis van August Desaere (Narden) is afgebroken en dat van Benjamin Peiren is zoo goed als plat. Er zijn maar vijf herbergen meer op Sta-den : Oscar Deconinck (huis Deketelaere), Henri Vanreupenbusch, Pé van 't Strooi-veldkruis, Cam. Weyne op de Mispelaareike en Prud. Sabbe op 't Lindeke. De Duitschers delven eu zoeken gedurig achter buit ; zoo hebben zij in de pastorij weerden en geld uilgedolven. Bij René Vanden-broecke-Deconink vonden zij een vat wijn, dat gedolven was (Belg. Stand) . e gezoudheidstoestahd te brus5el. — Een dagblad dat aan de censurer der Duitschers onderworpen is meldt dat, binst den bop van het jaar 1916, het aantal gèbqort.çn-in Brussel en voorsteden het cijfer blreikje van 6846 tegen een totaal van 9,643 sterf-gevallen.schijhheiligaards. — Men beschuldigt de Duitschers, en met reden, de burgerlijke bevolking van ons land tôt den arbeid te dwingen, en in strijd met de bepalingen van de overeenkomst van Den Haag, tôt militaire werken te gebruiken. De Duitschers zelf willen die beschuldiging weerleg-gen. En zie hier hoe zij daar te werk gaan, laatst kwam een groep heeren — waren het Duitschers ? waren het afge-zanten van een onzijdig land ? — verge-zeld van een aantal officiers naar West-Vlaanderen afgezakt. Bij het naderen van die commissie werden al de Belgen, die te I^effinghe aan militaire werken moesten arbeiden, in barakken gejaagd en opgeslaten. Een uur nadien waren zij reeds vervangen door Duitsche soldaten. Maar pas was de hooger vermelde commissie de gemeente buiten, of de deuren van de barakken vlogen terug open en de ongelukkige Belgen moesten hunnen arbeid hervatten. Zoo fopt men Frederick. Men moet een dwaze Pruis zijn om zich in te beelden dat dusdanige grove list voldoende is om de waarheid voor goed onder den dekmantel te bergen. De bewijzen stroomen hoe, overigens, dat de Duitschers Belgische burgers gebruiken te Vladsloo, te Beerst, te Banen en te Slijpe, aan het Ijzerfront. Langs de Hollandsche grens ziet men ze dagelijks aan het werk : ze moeten loopgrachten schieten den béton aanbrengen en verwerken, enz. gedeporteerden vas dendermonde en omlig- gende. — Dagelijks komen er uit het Noorden ^an Frankrijk gedeporteerden terug, met eene ondermijnde en voor goed geknakte gezondheid . In de hospitalen vindt men tal van ongelukkige gedeporteerden die terug-kwamen met eene longontsteking, andere met gezwollen voeten en beenen, nog andere stervens gereed, zoodaning zijn ze uitgeput. De gedeporteerden van Dendermonde, St Gillis, Lebbeke, Castel, Grembergen, Appels, enz. werden rechtstreeks naar het Noorden van Frankrijk geleid. Ze wierden in vier groepen verdeeld. De eerste werd naar Maubeuge gevoerd om er boomen af te zaggen. De andere groepen trokken naar de strijdlinie aan de Somme, om er loopgrachten te versterken. De derde groep moest naar Laon, om er eene nieuwe spoor-baan te leggen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes