Ons Vlaanderen

1767 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 April. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3f4kk95d1c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. — N*1 6. UITGAVE A. Zondag 2 April 1916. Door Eendracht sterkl O N S Liev3r Dood dan Duitsch! VLAANDEREN Voor ajles wat het blarl betreft, zich te wenden tôt: Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. • ^ . -WËEKBL A.Q PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2f25 Buiton Fraulcrijk : 5 fr. per jaai'. Aan onze Abonnenten Vriendelijk verzoeken wij onze " gë-abonneerden wier abonnement in de maand Maart vervallen is, ons den Inschrijvingsprijs — 2 fr. 25 per zes maand — in postbon of postmandaat te willen zenden. Indien zij het verlangen doen wij 00k per postkwittance ontvan-gen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen). Onze nieuwe inschrijvers worden ver-zocht ons hun juist adres te laten weten. Zij kunnen ons den inschrijvingsprijs per postbon medezenden; op hun verlangen kunnen wij 00k per postkwittancie doen ontvangen. Post-regels echter tiweten wij volstrekt weigeren. De Toekomst onzer Soldaten Geen dag gaat voorbij zonder dat wij talrijke brieven ontvangen van lezers die ons vragen wat er geda'n wordt voor ons jongens, hoe zij leven, wat er later van hen zal geworden. En! dat is recht. België immers is groot geworden, België kreeg besef van zijn eigenwaarde, dank onzen soldaten die met hun borst den vijand tegenhielden en tusschen aile Belgen een cernent legden van overeenkomst die, gevestigd door hun jong bloed, ten eeuwige dage zal duren. De vluchtelingen, en. zeker 00k dezen die in België blevcn, denken op wat er van onze soldaten zal geworden' na dezen reuzenstrijd. Velen lieten handel en bedrijf varerj bij d' eerste bedreiging om als mili- C tiaan hun korps te vervoegen of als vrijwilliger op 's konings woôrd het leger te versterken. Werklieden die door taaie wilskracht en noestig werken hun toestand dagelijks zagen verbete-teren, weten dat de vrouw tôt de laatste spaarpâining heeft moeten ver-teren voor het onderhoud van het huishouden. In een woord, aile soldaten die de toekomst met 'n klaren blik te gemoet zagen, hebben deze ge-slachtofferd aan hunne vaderlands-liefde en vragen zich nu af : « Wat zal er van ons geworden na den oorlog ? » Nu dat er zooveel optimism heerscht, dat er van aile kanten gehoopt wordt op een spoedig einde van de kwaal, mag er gesproken worden van de toekomst voor de strijders van den groo-ten oorlog. De 'Regeering zal hier, als overal elders, moeten tusschenkomeiu En dat zal zij. Aan al de verminkten zullen de plaatsen in de openbare besturen voorbehouden worden ; en waarom zou men het voorbeeld in Frankrijk gegeven, niet navolgen, — en als het mogelijk is, en goede wil doet daar veel aan, — met aan de dochters en vrouwen van verminkte of overleden soldaten sommige officieele betrekkin-gen voor te behouden. Laat ons hopen, — want laatst nog zegde mij een vrijwilliger dat hij ver-nomen had dat zij ne plaats in een handelsbureel vervuld was, omdat hij te lang wegbleef -- dat eene wet aan aile patronen zal opleggeft hunne ge-mobiliseeYde bedienden en werklieden na den oorlog terug te nemen . De Regeering zal de oud-soldaten helpen op aile manieren, met hun bij-zonder kredieten toe te staan om hun . verlamde zaken weer recht te helpen. Maar wij, de butgers, dienen voor al onzen plicht te kwijten tegenover onze helden. Het mag niet dat twee of drij jaar na den oorlog, ons oud-soldaten van den krijg, verloren loopen onder d'an-dere burgers. Hun moet overal en altijd eer geschieden en overal den voorkeur gegeven worden. Wanneer er te kiezen valt voor gelijk wat, moet aan den soldaat van 1914-15-16 den voorkeur gegeven worden. De pers overigens zal hun daarin behulpzaam wezen. De soldaten zelf moeten hun belangen verdedigen, nu alsook later. Nu, met door hun deftig. gedrag hunne gezondheid en hunne buiten-gewoon groote eer staande te houden. En dat het ons hier toegelaten weze eene kleine opmerking te doen : « Jongens, als gij in congé komt in Parijs, schuwt die vuile vrouwen die u bestormen ; stelt uwe gezondheid en deze van het ras niet bloot. » Maar waarom 00k de soldaten dwingen dien trein te nemen die te Parijs nooit vôôr 12 of 1 uur van den nacht toekomt, en velen zoo in gevaar stellen het aanbod van d e schepsels te aanvaarden. Dat ons jongens .aankomen op een treffelijk uur, 't is noodig, broodnoodig ! Later, als 't orkaan voorbij zal zijn, zult gij u groepeeren in machtige bond en van oud-strijders die uwe belangen zullen verdedigen en u overal vooruit zullen steken zooals gij het verdiend en zoo als het betaamd. Het staat vast dat het boek « Ik spreek Fransch », het beste om de Fransche taal aan te leeren, op 10 April zal gereed zijn. Men vindt er een woordenboek in met 1.400 woorden, een gids om te spreken met de Franschen, een deel dat leert hoe men het Fransch moet uit spreken. Men bekomt het boek tegen een postbon van 0 fr. 75 te zenden aan Ons Vlaanderen, 181, rue de Charonne, Paris. . 0 Na 10 April wordt de prijs op één frank gebracht ; wacht dus niet uwe bestellingen te doen. Waarom Waarom, mijn land. met uwschoon strand, Mijnklein ! —Maargrooten roemrijk land, Lief plekje grond toch zoo aanbeden — Hebt gij nogmaals zoo veel geleden, Door laft'en strijd van vreemden haat, Door schelmen boos en vol verraad ?... Waarom heeft men uw' kostb're kerken, Uw graven met- hunn' kille zerken Verbrand, verbrijzeld tôt den grond Daar, waar weleer 't verleden stond?... tVaarom heeft men uw stille dorpen In rep en roer en wêe geworpen ; Uw mannen en uw kroost vermoord, En zooveel maagden 't hert dogrboord?... Waarom heeft men, langs open wegen, Uw kloeke zonen nêergeslegen, En zelfs geen needrig kerkhofgraf Dat men tôt troost van de ouders gaf?... OmdatI Omdat. gij eens te meer, mijn land ! Het wapen naamt in spier' ge hand, Het wapen voor de vrijheidsliefde, Ofschoon het bloedend hert u griefde ! Omdat: gij durfdet, kloek en fier, Den vijand trotsch, spijts zijn getier •» In 't witte van zijne oogen staren, De baan versperren aan zijn scharen ! Omdat gij onze driekleurvlag In doodsgevaar en schande zag, En haar in 't slijk niet werpen wilde, Tetwijl uw vijand, woedend, trilde Omdat gij, trouw, aan God en Vorst U onafrukbaar kluist'jen dorst; Omdat nôch macht nôch lafbedreigen Uw ijzren wil — u toch zoo eigen ! —-Kon buigen doen in dezen strijd Die ons ten zegeprale leidt!... Invictus OORLOGSNIEUWS Westersch front Sedert Woensdag 22e" Maart heeft de vijand in de streek van Verdun geene nieuwe aanvallen gepoogd. Maar tôt in de Argonne waren er groote en geweldige kanongevechten. De Argonne is eene boschachtige .streek die ligt tusschen de vlakten van Champagne en de hoogten van den Maas. De franschen richtten hun vuur bijzonderlijk op het oostelijk gedeelte van dit front, op het bosch van Malancourt. Vrijdag 24e" Maartj gelukten de duitsch ers er in door een mijnengevecht in eenige tranchées te geraken maar werden' aanstonds door een tegenaanval terug er uit gejaagd. Zondag en Maandag beschoten de fran schen de duitsche verbindingslijnen in het bosch van Cheppy en ten N. van Ap remont. Terzelf^ertijd op het front ten N. van Verdun was er' eene algemeene bedrij vigheid, be'urtelings ophoudend en weer beginnend, nu hier dan daar, maar bijzonder ten W. van den" Maas, in de streek van Malancourt-Esnes en ten O/in de streek van Douaurtiont-Vaux ; verscheidene malen, Vrijdag, Zaterdag en Zondag, beschoot de duitsche artillerie de fransche tweede lijn; maar nergens poogde de vijand een infanterieaanval, Dinsdag namiddag om 3 uren, noch-tans, na eene zorgvuldige voorberei-ding van kanonvuur, richtte de vijand een nieuwe aanval op het front Malan-court-Haucourt, maar hij werd dooi ons vuur teruggeslagen. In België in de streek van Steen-straete op Woensdag 22e" en Donder-dag 23cn Maart, de volgende dagen op Dixmuide en den IJzer, hevigc kanongevechten : onze batterijen heb ben overal de vijandelijke krachtdadij bestreden. Te St. Eloi, Dinsdag 28En Maart, n; mijnenontploffingen, hébben de En gelschen de vijandelijke tranchees vai eerste en tweede lijn op eene breedtf van 600 m. in bezit genomen : zi maakten 172 krijgsgevangenen. Italiaansch v front Geweldige artilleriegevechten ei hardnekkige aanvallen werden o[ verschillende punten geleverd zondei uitslag voor den vijand. De Italiaan deis maakten vooruitgang in de streeli van Cardevole waar zij de dorpei Vallaz en Ruaz in bezit namen. 0[ het front van Montecrace en Pelgrandf werd eene tranchee door den vijanc in bezit genomen en hem weder ont rukt na een schrikkeïijk gevecht. Een hardnekkig gevecht welkt 40 uren duurde, ontstond 'Zondaf 26en Maart, op de hoogten ten N. W ! van Gorizia ; dien dag gelukten d< oostenrijksche aanvallers er in eenigi tranchees op eene breedte van 400 m voet te nemen ; maar 's anderëndag avond door eene krachtdadige tegen aanval werd dit verlies door de Ita liaanders goed gcmaakt : zij maakte: een 300 tal krijgsgevangenen. Russisch front De Russische offensief "gaat goe vooruit. Tôt hiertoe zijn het no locale operaties welke zij hebben 01 dernomen. In het secteur van Jacol stadt, rond fiugustinhof, zijn zij d duitsche lijn doorgedrongen, en heb ben verscheidene dorpen ingenomen In de streek ten Z. van Dvinsk, wei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes