Ons Vlaanderen

1088 0
20 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 Oktober. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0k2697104p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

abonnehentsprijs I Voor Fkankrijk i Van nu tôt 31 Dec., 1918.,. 3.00 î 31 Maart 1919. 6.00 » /♦V ABONNEMENTSPRIJS Voor Belcie of den vreemde i Van nu tôt 1 Dec. 1918... 5.00 fr. /»\ TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Hoîstraat, VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines, gTtrr-yn I T-n-rr iirmui—wrwiw i Mil»il mu n itareawpgtg ORGAAN Der Belgische Yluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken TERUGKEER Nauwelijks wordt de mare verspreid dat het front in Vlaanderen achter- i uit geduwd wordt, of de vraag rijst < overal : «Waar moet men zich wenden ] om terug te keeren ? » 1 Nu of nooit is het gepast te zeggen 1 « haast en spoed is zelden goed ». Waar 1 gevochten wordt, moet men geen huis- 1 gezinnen vestigen. Toch zal er een ' oogenblik komen dat men de burger- 1 lijke bevolking zal van doen hebben ; en eerst zekerlijk een leger bedienden : en werklieden die onder wijs bestuur, de eerste maatregels 'moeten nemen om wat order in ons groot huishouden ' te brengen. ! Hier rijst eene eerste vraag : Doen ' onze militairen ook niet genoeg zulke 1 werkjes ? Ja, ongelukkiglijk achten zich veel menschen altijd in staat om ] te doen wat het werk van een ander is I Zoo hebt gij lieden die aile stielen aangaan en altijd maar veranderen, volgens dat zij denken dat zij het min of meer gemakkelijk zullen hebben. Ons eenvoudig oordeel is dat soldaten goed zijn om te vechten erf te vernie-len, doch dat opbouwen aan hunne handen, aan hunne doenwijze, aan hunne denkbeelden niet past. De oorlog leerde ons hoe men in be-roerde tijden met wetten kan omsprin-gen, hoe eene staatsorganisatie kan verwrongen worden tôt eene dwang-machien, tegen recht en rede, tegen volkswil en hoogere overheid, tegen aile wetten in van voorzichtigheid en van voorzienigheid. Zoolang de vijand loert kan men desnoods een hooger goed in-roepen om de gemoederen te stillen. Doch eens dat die reden maar eene schijnreden meer wordt, dan ware het zonde van het opbouwen van ons Bel-gisch Vaderland in handen te geven van bouwmeesters wier specialiteit het is af te brekan en stuk te slaan Eens hoorden wij gewag maken van I eene militaire indeeling en inrichting van ons land gedurende veel jaren na den oorlog ! Zoo handelden de groote veroveraars in de streken die zij op voorhand ver-woest en vernield hadden. Ze deden meer : om hunne overwinning te be-stendigen en hunne politieke inzichten te dienen, lieten zij kolonisten komen die de ou de bevolking moesten ver-dringen of die zich daarmede vermeng-den. Verônderstel dat men enkel die han- t lelaars eerst late binnenkomen die een t iiploma van waardigheid bezitten door v het een of ander bureel vast te stel- I len, bijvoorbeeld na onderzcek of zij ïene voldoende kennis van het fransch ^ bezitten om met gemak met de mili- 0 taire overheden te kunnen onder han- v ielen ; verônderstel dat men geen be- ^ iienden hebbe die vlaamsche aanvragen c met den noodigen spoed kunnen onder-zoeken, en zoo de voorkeur gegeven j censuur j verônderstel dat eene geheime politie belast worde met eene « enquête préalable» over de gezindheid van den aan- * vrager, in nationaal opzicht natuur- f lijk... ' j1 Zoo wordt onze streek allengskens j bavolkt niet door dezen die er belang c in hebben, niet door dezen die door t sndervinding en aloude overleveringen ^ land en gelegenheden kennen ; zoo £ svordt veel onnuttig, ja schadelijk werk verricht ; zoo wordc het aanschijn van j: 3ns Vaderland geheel verwrongen en c mismaakt ; zoo krijgen wij nooit ons ^ ^eliefde Belgenland meer weer ! ' « Caveant consules. » In 't begin zal v illes te doen zijn ; en eens de wagen e 3p een verdwaald spoor gezet, dan rij-len wij naar den afgrond, in econo-nisch en sociaal gebied. £ Ons bescheiden oordeel is dat men e le burgerlijke plaatselijke overheden îd gemeentebedienden in de eerste plaats, aan 't werk moet zetten, al moest dit wat onkosten en vergoedin-»en vergen. Voor 'ieder dorp of voor \ iedere stad zou een comiteit moeten t ^esticht worden van enkele personen 1 ten minste, die gedurig in betrekking souden staan met aile gouvernements-inrichtingen en de noodige inlichtingen îouden bezorgen of nuttige werken jeven. ^ Ons volk weze voldoende ingelicht r aopens de genomen maatregels. Daarom v ;telle men bedienden aan die in staat sijn en wier werk het zou wezen, mon- j ielings en schriftelijk aile nuttige in- j ichtingen te bezorgen ; geen a embus- r }ués » die meenen iedereen de les te j moeten voorspellen of zich vergenoegen de aanvragen van Caïphas naar Pilatus te zenden, Men weze pratisch en volksgezind. Een Westlandee. I Terug naar Huis De ontruiming van Belgie. — Van verschillendezijden laten verschijnselen toe te zeggen dat de Duitschers bezig zijn België te ontruimen. Wij geven deze geruchten slechts onder voor-behoud.Een firma van Brugge zou belast geweest zijn met het uiteennemen van zeven onderzeëers die Zeebrugge niet meer kunnen verlaten In 't Noorden van Oost-Vlaanderen wordt al het vee saamgeparkt. Van een anderen kant zou de secre-taris van baron von Falkenhàusen te Den Haag gezegd hebben : « De plans voor een nabi je ontruiming liggen ge-reed. Het Duitsch leger is gereed op' de duitsche grens te gaan post vatten. » Al de duitsche archieven zijn naar Duitschland gestuurd. Te Brussel zijn 700 verhuiswagens toegekomen om de meubels te ver- _ voeren. * * * Vluchtelingen maak' u gereed. — Men 1 nieldt ons dat de belgische vluchtelingen in Engeland officieel bericht gekregen hebben van zich gereed te houden om naftr hun geliefd Vaderland A terug te keeren. 0tilU lljdîien Stille helden van den Yzer Die ons laatste brokje land Trouw bewaard hebt en gekoesterd Als een heilig liefdepand, Vlaamsche kerels, stoer en lenig, Zonen van het Walenland, Die geleden en gestreden En gezwoegd hebt hand in hand, Wie toch zal de smarten tellen Van de lange lijdensbaan, Die ge, dood en vijand tartend, Onbevreesd zijt opgegaan ? Gij die ailes hebt gegeven : Uwe krachten en uw bloed, Voor uw land en voor uw Koning, Stille helden, weest gegroet. J.-M. EnckeivS. Een Fransch Weekblad /oor de Belgen, « Notre Avenir» verschijnt 22, Av. de la République, Paris bonnementspr. tôt 31 Maart 1919,4 fr. » tôt 30 Juni 1919,7 fr. IN ONS HOEKJE Hulde aan het Vlaamsche lied. — Het Vlaamsch Koor van de vermink-ten van Port-Villez deed op 15 Sep-tember een uitstapje naar Havere, op nifnoodiging van den Heer Minister Helleputte. De Vlaamsche Kerrois, op touw gezet ioor de invalieden van Ste-Adresse was nprecht wel gelukt, leutig, afwisselend, rolledig. Cirk, beestenspel, bodega, vogelpik, hoep-la-la, vijf bollen voor vijf cents, fritkraam, enz... niets ontbrak er. I Maar ook de kunst had haar deel. , Puike muziek hoorden we en puike , iiederen. ] Onze mannen kregen eene dubbele ! beurt. Zij zongen voor eene bomvolle < 2aal om 3 uur en om 5 uur onder de i kundige leiding van Mr ">evreese en < met de lieftallige medewerking van Mej. 1 Rodhain. Ik zal maar niets zeggen over j len bijval. Eigenlof st Maar iets c toch was blijkbaar, dat is dat onze Vlaamsche Iiederen nog altijd de kroon { spannen en niets méér het Vlaamsch j publiek ontroert, de Vlaamsche ziel doet f trillen dan zij. En als om te eindigen e ie Vlaamsche Leeuw door de zaal weer- c klonk als een donderend zegelied, dan ;teeg de vervoering ten top en dan ge- t foelde men daar ook, gelijk overal J îlders, dat ons volk ontwaàkt. De hulde die de Heer Minister Helle- 1 putte, de grijze Vlaamsche-strij der, ons } iracht was voor ons de beste belooning } ;n tevens de kostbaarsteaanmoediging. r (De Verminkte) : * h « * Soldatenbrieven. — Van een onzer vrienden ontvangen wij volgenden ^ brief, geschreven op zijn knieen in de [oopgravèn. Yzerfront, 10 October 1918. ^ Geachte Vriend, 1 Gisteren hebben wij — uwe vrienden t van Dickelvenne en Lendelede — Dix-tnuide helpen veroveren. De vorstin van den Yzer is aan ons. Ons volk zit op den heuvel van Passchendaele en Moorslede. Ze zien Lendelede staan en kunnen 't schier reiken met hun hand. Och hemel, hun 1 Dloed rilt rond hun herte. c De Vlaamsche LeeUw schudt zijn nane Zijne klauwen sproeien Duitsch j bloed over het veld. Och God, wat moet er daar te ^ Lendelede gebeuren met ons volk I We betrouwen op God — want, zoo 1e vader zaliger om zei, wie op God ( betrouwt heeft op rotsen gebouwd. We zijn moe, maar niet af. Men zegt dat wij 't avond gaan mogen rusten. | t Kan zijn maar zoo niet, houden we stand. j Oluwe vrienden zijn bewonderens- , svaardig, dweers door al die natte, al 1 die stikgas, al dat schroo't. = 't Zijn Leeuwen — Vlaamsche ! Onze jonge Pauwels doet zijn batterij don- ] leren — 't is de Leeuw die bruit. j Hoe jammer dat 't regent ! Bid God voor ons, we.bidden voor ( Vlaanderen. ( Tôt later aïs ik tijd heb. é Uw genegen, l A. M. 1 ■ ï AAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN V Krachtens de voorschriften, werd c :ot hiertoe de verblijfvergoeding der 1 verklieden van het Bestuur der Yze-enwegen, in geval van ziekte, ver-ninderd in gelijke verhouding als het lagloon. Wij vernemen dat, om reden der al-:ijd klimmende moeiiijkheden van het z nestaan, deze vergoeding in 't vervolg ii îiet meer aan vermindering onder- s vorpen is. De ziéke werkman zal er het genot r fan behouden gedurende 2 maanden, v ijdvak dat nochtans in bijzonder be- i: angwekkende gevallen kan overschre- c len worden. 1 ' ARBEIDE] De christene werklieden vra> gen de plaats welke hun toekomt. Een Fransch (gewezen) minderheids-blad eischte voor de socialisten al de plaatsen in het landsbestuur. Wij, christene werklieden vinden dat leze socialisten vergeten dat zoowel in Frankrijk als in de andere landen, de meerderheid der werklieden geen socia-ist zijn, en dat zij namens deze meer-îerheid, geen recht hebben te spreken, rermits deze werklieden hun nooit met lunne sociale of staats belangen gelast îebben of gelasten zullen. Maar tegen îeze feiten op, en boven den kop dezer nassa, en boven deze der andere stan-len, zoo de kleine burgers als de hooge classen eischen zij alleen de heerschap )ij. Wij kunnen dit enkel de autocratie lezer socialisten noemen. De gedachten der christene werklie-len vertegenwoordigers zijn veel logie-:er en verdraagzarner. Zij nemen de eiten en omstandigheden gelijk zij zijn n erkennen de rechten van aile stan-len.Ze beweren dat, indien de Belgische Staat beslissingen neemt waarvan het ot, de toekomst, het leven der werk-ieden en hunne families afhangen zul-en, deze werklieden recht hebben lunne meening daairover uit te druk-c^n en gezien men al de werklieden net raadplegen kan, men zich wenden noet tôt dezen welke voor den oorlog lunne organisaties vertegenwoordig-len.' Indien hunne vertegenwoordigers :en stem in 't kapittel hebben zullen rele fouten en misbruiken en ontevre-lenheid kunnen vermeden worden . Het zijn deze welke het leven der verklieden waarlijk hebben medege-eefd en daarbij dagelijks met hen in >etrekking zijn welke best hunne mee-îingen zullen kunnen vertolken. De groote demokratische landen als knerika en Engeland hebben ons laarin het voorbeeld gegeven. Als de Ministers, in deze landen ze-:ere kommissies tôt stand brengen of naatregelen willen treffen betrekkelijk le werklieden gaan zij de erkende verkliedenleiders ten rade en benoemen ;e, naast de patroons, in de officieele nstellingen, Dank aan deze verstandige politiek visten zij werkersgeschillen en moei-ijkheden te vermijden. Wij durven de hoop uitspreken dat le Belgische Regeering ook meer en neer dien weg zal opgaan. In aile kommissies die de algemeene jelangen of de bijzondere belangen van len arbeidersstand te bespreken heb-)en hopen wij de erkende vertegen-voordigers der 2 groote arbeiders-nachten in België : de christene en de iocialistische geraadpleegd te zien. Wij sluiten de socialisten niet uit. ntegendeel. Wij viagen voor hen de )laats die hun toekomt. Maar wij vragen ook dat het recht 1er christene werklieden zou geëerbie-ligd worden en wij vragen vooral drin-;end van de Regeering dat de christene verkliedcngroep die al de katholieke /tinisters goed kennen, waar het past ou geraadpleegd en erkend worden . Voor geen enkele christene sociale /erker zou een tegenovergestelde han-lelwijze uit te leggen of te verschoo-len zijn 1 D. R. Een kapitaal voor de werklieden Hebben vele van onze werklieden ich reeds afgevraagd hoe het gesteld s met hunne vakkennis en hunne ver tands ontwikkeling ? En hebben ze gedacht in geval zij og veel te leeren hebben van desge-allend voetstappen aan te wenden om a dit gebrek te voorzien ? Want wel-Ira zal aan dezen oorlog een einde ;omen en dan zullen ze als arbeiders \ ^skeohijx: ■ voor den wereldstrijd moeten verschij-nen. Hoe zullen ze dan uitgerust zijn voor dien strijd ? Wat zal hun vakkapitaal dan zijn ? Zal het hun toelaten, het brood te ver-dienen voor hun zelve, voor vrouw en kinderen ? Aile christene werklieden hebben èene groote verantwoordelijkheid te-gen'over vrouw en kinderen, zij beslis-sen niet enkel over hun lot, maar over dit van hunne familie en over hunne toekomst. Uitgerust door vakkennissen en verstands ontwikkeling heeft de werkman een kapitaal in zijn bezit, welke niemand hem ontnemen kan en hem verheft boven den gelijk - al - d'ander zijnde gewone werklieden. Deze ken-nissen zijn voor hem eene geldmacht, waarvan den loon den interest uit-maakt. Een flink vakman mag zeggen: met mijn verstand en mijne handen ga ik de wereld rond, overal zal ik mijn brood op eene deftige manier kunnen verdienen. Ook bewijzen statistieken dat het grootste getal der werkloozen zich be-vinden in de rangen der werklieden welke geen stiel kennen of maar halve vakmannen zijn. En het is door eenie-der gekend, dat de patroon immer trachten zal de knapste zijner werklieden te behouden, omdat hij weet hoe schaarsch keurvakwerklieden in de werkerswereîd te vinden zijn . Belgen, Vlamingen in 't bijzonder, na den oorlog moet het uit zijn, dat ge de arbeidslaven, de wroeters van Eu-ropa blijvet ; dat de vreemden (en in verleden tijd hoe vele duitschers niet?) de schoonste plaatsen als meester-knecht of bestuurder in Vlaanderen komen innemen. Gij kunt als ge wilt uwe arbeids-krachten. in waarde doen stijgen door vakstudie, door vaklessen te nemen en later naar die keurposten streven. Het Christen vakverbond, komt in Le Havre, Boulevard François I een vak-, schooj in te richten. De werklieden van den Haver en omstreken -hebben de gelukkige gelegenheid, daar koste-loos vaklessen te ontvangen, het is nu aan 'hun er ten voile gebruik van te maken. Werklieden, ge hebt uw toeko-mend welzijn in uw handen, ge kunt er nu naar handelen. Loonen v in de oorlogswerkhuizen Onze lezers hebben in een voorgaan-de nummer kennis kunnen nemen van den brief door het « Algemeen christen Vakverbond d gezonden aan al de hee-ren Ministers, betrekkelijk de loonen in de oorlogswerkhuizen. De Heer Cooreman, voorzitter van den Ministerraad en Minister van eco-nomische zaken, heeft ons wel het on-derstaande antwoord willen doen ge-worden. Wij jaedanken den weled. Heer Minister oni zijn schrijven. De werklieden zullen met genoegen vernemen dat hunne belangen en hun bestaan door de Regeering wordt ter harte genomen. Moge een bevredi-gende uitslag weldra op de begonnen studie volgen. Le Havre, den 4 October 1918. Mijnheer de Voorzitter, Ik Heb de eer U ontvangst te mel-den van uwen brief van 28 September laatstleden alsmede van • den wensch uitgesproken door het « Algemeen Christen Vakverbond » van België. De loonkwestie in de oorlogswerkhuizen waarop gij mij wijst houdt mijne bijzondere aandacht gaande. Het zal U ten andere niet onbekend zijn dat deze zaak op dit oogenblik het voorwerp uitmaakt der beraadsla-gingen van de Regeering. Gelief, Mijnheer de voorzitter, de verzekering te aanvaarden mijner beste gevoelens. (Get.) C«oreman. ... .i 9 TJIT OUST S VADERLAND [De Geestdrift der Bevolking Iets over den indruk, dien de over» winningen der geallieerden op de be« volking heeft gemaakt. De" eerste dagen vah Augustus ket> den de Belgen den uitslag van den strijd van Soissonstot Chateau-Thierry op een prik. Ondanks de maatregelen die de Duitschers treffen om den stand van zaken te vermoffelen, zijn aile belangrijke voorvallen aan het front in Frankrijk in drie dagen te Brussel bekend. Vandaar verspreid het nieuws zich als een loopend vuurtje over de provincie. De Duitsche landstormers in de ste-den zijn totaal verslagen bij het vooruit-zicht van een nieuwen winter veld-tochc. In hun blijdschap, nu het den geallieerden zoo voor den wind gaat, getuigen de Belgen openlijk hun hoop, spoedig bevrijd te worden. De laatste wapenfeiten aan het Yzerfront hebben overal tôt uitbarstin-gen van vaderslandslievende geestdrift aanleiding gegeven. Te Charleroi vond men den dag na het bekend worden van de tweede overwinning aan de Marne aan het Duitsche aanmeldingsbureel en dat van den Duitsch en burgerlijken kom-missaris biljeten aangeplakt met de woorden : « Weldra lokalen te huur. » Godsdienstig Leven In het meerendeel der bisschoppe-lijke Collèges en Seminaries zijn de lessen hernomen. Een groot aantal studenten hebben zich laten inschrij-ven voor de Kursussen in de Wijsbe-geerte. In weerwil der gebeurtenissen schijnt de geestelyke roeping nog tal van jongeren aan te trekken. In tegenstelling met hetgeen in godsdienstig opzicht zich langs de front-lijnen voor doet, staat het vast, dat het godsdienstig leven veld gewonnen heeft in bezet Belgie. Menschen die vôôr den oorlog nooit een voet in de kerk zetten, gaan nu regelmatig en zijn voorbeeldige christen en en katho-lieken geworden. De Ontvoeringen Herbeginnen in Vlaanderen Volgens « De Telegraaf » hebben de Duitschers de weerbare mannen van Moerkerke, Lapscheure, Oostkerke, Heyst, Blankenberghe, Dudzeele, Disse-weghe ontvoerd. Door Brugge trokken benden mannen van Knocke, Westkapelle en Houcke. Eenige uren later trokken 600 man voorbij : een lange stoet met karren, vee enz. De mannen zongen de Brabançonne en de Vlaamsche Leeuw. Ze mochten eten meenemen voor 3 dagen. De ontvoerden van Moerkerke moesten eerst hun vee en paarden afleveren. Heden 5 Oktober moeten de mannen van Watervliet en Maldeghemzichaan-melden in 't vooruitzicht van eene ontvoering. Eenige burgers zijn de grens overgetrokken. Een onder hen heeft voor ruim 75.000 frank vee ach-tergelaten.OOST-VLAANDEREN Gent. —. Bekendmaking. — Inge-volge de verordening op de inbeslag-nerning van walen hazelnoten, maakt de etappenkommandant bekend, dat met het opkoopen der noten uitsluitend b last zijn : Achiel van den Berghe, Dok en Lodewijk de Kessel, Sint Amandsb'erg. Vôôr 30 Oktober a. s. moeten aile voorraden aan een van beide handelaren afgeleverd zijn. Wat later nog aan noten mocht ontdekt worden, zal zonder vergoeding inbeslag worden genomen en daarbij zal de eigenaar gestraft worden. Uitvinding. — Een Gentsch katoen-fabrikant is er na lang zoeken in ge-slaagd, vlas zoo fijn te spinnen als katoen, zonder groote veranderingen aan de werktuigen, zoodanig dat er met de fijne vlasdraad kant kan worden geweven, die niet onderscheiden is van katoenen kant. I* ♦ Vitrde 4&ar. — fi* 206, , Frija : 10 Coniiein par Nummer Zondag 20 October 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes