Ons Vlaanderen

2778 0
02 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 December. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2zc6g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derde Jaar. — Nr 41. ^jaaaEgmiM'u—wi. anjug»» nw^r^ngg«renrTmwyuc«a Prijs : 10 Centiemen per Nummer Zondag 3 Deoembor 1917. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEKSCHIJNT ELKEN ZA.TERBAG TE PARIJS : 181, Rue de Gharonne. A30NNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk x Voor ceu jaar frs. 5 00 Voor zes ma and » 3 00 Voor drij maatid .... », 2 00 Biiitën Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. OM NIET TE VERGETEN MOORSEELE Dit fraai en belangrijk dorp ligt op 5 kilometers af, oostwaarts weg van Dadizeele. Op 19 October, binst den veldslag op den Yzer, kvam cr een legerkorps van 40.000 duitschers daar binnengestormd als bloed-zieke roofvogels. Zoodra beukten ze de bree 'e stadhuispoorte neder, rukten het stelsel van den Spreekdraad aan stukken, kliefden al de deuren der bureelen open, en waren t'huis. Louis van 't stadhuis had den kelder rijk voor/ien met wijnen en korte dranken — goed zoo, meende Fritz, —en zijn volk dronk htm zat en laag, als Rijnsche ver-kers. Bedronken als geernaars raasden ze naai1 d,e keik en haalden er Pastor Bollion en onderpastoor Germonprez gekoord en ge bonden — bij hen voegden ze burgmeester Mullier met een veertigtal mannen — en vooruit ! Voorwaarts op, van de Yperstraat naar de Roozestraat,... met ons mensche-lijk btestiaal, zoo huildcn ze : en degevan-genen mopsten stappen, loopen, staari, plat op den buik liggen, terwijl bet geschut bul-derde en dat er vier hofsteden en 17 huizen in brande laaiden... om blijde intrede te vieren . 's Avonds toch werden ze allen vr'j en losgelaten, bij uitzondering van onderpas-tor Germonprez — den garschen nacht vvierd hij begekt en bespot, bedreigd en geslegen — en waarom ? Altijd betzelfde liedje : Zebewoerden dat hij de opruierwas va» het volk. Maar een vriend, Debrue bij name, bevrees hun dat die priester schulde-loos was, en enkel sedert eenige maanden te Moorseele vas aangekomen, zoodat hij het volk noch kende noch meester was Zoo gerocht de priester op vrije voeten. En was 't gedaan daarbij ? Neen toch. Pastoor en Burgemeester wierden er uit hunne woningen gebeuld, beiden op een kanon gebonden en naar de Kleppe over-gevoerd. Daai ook stormden ze de pastorie binnen, en bonden den ouden Pastoor bij de twee ongtlukkigen, stijf en stram. Ze moesten verdir op naar het stadhuis van Dadizeele, vôôr den Krijgsraad. Ge moet weten dat de engelsche voorposten, op Kezelberg van Mcorseele, vele uhlanen hadden doen stuiven naar Pierland, en dat ja, dat moeten de overheden van Moorseele boeten en bezeeren. Ach arme, de schuldeloozen stonden daar vôôr 't gerecht der bandieten, bijna dood van schrik. Maar Pastor Bollion, in weerwil zijner 75 jaren, viel niet links en sprak er zoo klaar, en pleitte er zoo vast dat de Moffen, uit vreeze voor beknibbeling, ze aile drie loslieten en als vrije hazen naar huis jaagden. Middelervvijle hadden een 25 schuchtere duitschers de huizen van Pastor en Burgemeester leeggeplunderd, vervuild en ver-woest onhebbelijk en onmenschelijk. Pastor Bollion keerde toch terug en pasterde voort, uitgeput, gebroken en ziek ging hij ter kerke om moed te vragen, en sterkte te vinden bij den Koning der martelaars. Ondertusschen waren de priesters wat verder op gaan rusten om adem te halen en raad te slaan. Aldra toch wierd onder-pastor Ach. Dassonville in auto, naar de nieuwen burgemeester gevoerd om uit te leggen hoe het kv.am dat er aile nachten engelschen naar Moorseele kwamen. Natuur-lijk de priester bewees dat zij er enkel opkwamen in de droomen der bedronken Fritzers, en zoo gerocht hij vrij. De gemeentesecrelaris, René Dumortier, moest alleen de gcmeente besturen. Arme Dumortier, hij zou het uitboeten. Het was op eenen zaterdag, 21 Novem-ber 1914 ; rond 9 ure 's avonds lag René Dumortier ter iuste toen al met eens drie gendarmen hem met geweld uit zijn huis . i "'l'iniT' BEBICHT Bij opzending van een rnandaat naar Ons VLAANDEREN, 181, rue de Charonne, Paris, ontvangt men onmiddellijk « Het Kerkboebje van don Vlaamschen Vluchteling » Prachtuitgave 1.25 Gewone uitgave 0.50 De Kaart van het Belgisch Front, (van Nieuwpoort tôt Lens) voor 0,50 frk. haalden eu in den auto duwden . Ze voer-den hem naar 't gerecht te Dadizeele, ei gevonnisd rukten ze hem naar de loopgra von vvaar hij vertoeven mocst liisschei uhlanen en huzaren. En wat was zijne mis. daad? Dezelfde voois nog eens : Zeg ons wie onder de Moorseelenaars, onze uhlanen heefi doen stuiven naar Piereland. Gij alleen zij: de veran.t w'oordeli j ke m an — op u weegi ailes ! — Maar, o doorbrave en doorwijzt oberlieden, 't zijn enkel de engelsche voor postendiehun werk begonnen. O ! dat niet .. en 't was valsch. Moorseele was plichtig alleen, en Dumortier wierd veroord eld en weggevoerd, naar Roeselare, naarBrugge, naar Gent, naar Brussel, naai Coblentz voor lange maanden, Te Coblentz was er stilstand. De af^e-beulde jongman wierd er zijne GOO frank gestolen, in een gevangkleed gefutseld en dadelijk opg<sloten. Daar zat hij, rampzalig en ellendig, in een klein celleken z mdf r ooit ce;i straalken licht van zon, of maan of sterren En op Kerstdag en Paschen was zijn kermistafel enkel voorzien, 3 maal daags, met een stukje worst — zwijnenvleesch is honing voor die streken — ge kunt dan eeraden wat hij kreeg op magere dagen. En wat moest hij'doen als werk ? Punezen rnaken om de i affichen » of plakbrieven vast te maken. René maakte sterke punezen, en sterker nog de betvijzen zijner onschuld, en zoo kieeg hij een maand afdag van ^evang. Nog meer, op 28 Api il wierd hij naar Vlaanderen overgevoerd en baafde er te Kortrijk. O die schoone hemel van Vlaan-derland ! Hoe blijde en hel straalde uwe zonne voor den banneling . O neen, dacht hij, ik wijde maar mijn lofgezangcn aan Vlaanderen, aan mijn Vadeiland ! Daar mocht hij, door toegeving der duitschers immer zoo goed, zijne familie-leden en priesters ontvangen, maar naar huis gsan mocht hij toch niet. Daar onder-stond hij aan zijnen voet eene pijnlijke opérâtie en op den vijfden dag nadien wierd hij — o die misdadige René — wederom aangebouden en onder goed geleide naar Coblentz terugverbannen. Met zijn ziek been in de plaaster gewon-den, met zijn hert in verbittering gewron-gen, zonder geld of munte doolde hij van 't gevang van Coblenz naar 't gevang van Holzminden tôt op 23 en Meie 1916 — dag van herleven in vrije lucht, den berglucht der Zwitsers. René Dumortier wierd overgebracht naar Freiburg, in eçn Convict waar hij E. H. Vermaut van Kortrijk vond, met Doctor Wildenberg, bevriend met enzen E. Vlie-bergh van Leuven. Zoo haddfen de Duitschers en de Belgen hun werk te Moorseele voortverricht. Een comiteit tôt voeding der gemeente wierd er ingericht met ondeip. Dassonville tôt voor-zitter en met leden : Degeest, van de Putte, Watteyn, Maertens, en Vandénberghe. Priester Ide, Heer en Mev. De Prey, de oude koster waren er overleden en god-vruchtig naar de eeuwige ruste overgegaan. De Duitschers hadden bij Thiers' huis hun Kerkhof gemaakt, aan de tramstatie een bloemperk, en bij middel der melkerie hadden ze de gemeente in electriek licht doen stralen. Het oude Manhuis en 't Kloos-ter hadden ze laten weggaan naar Ware-ghem.Niet waar, 't zijn weldoeners, die duitschers ? Vraag het liever aan de Moorseelenaars die, één voor één stillekens aan, hun huis aan die weldoeners mochten overlaten en logist gaan zbeken bij degebuurs, in af-wachting der Engelsche zegepralen. Ze kwamen . Tica. GEDACHTEN VAN MiJ Dag en nacht, niet in 't land, maar over den Rijn zouden er vliegerstochten moeten zijn ! Konde men met een enkele pennetrek, al den eau-de-vie in water veranderer, wat al ellende en rampspoed zou men aan het volk niet sparen ? IK Bij onze Uitwijkelingen i Rouen en Omliggende Uit Rouen en omliggende, abonneert op 1 « ONS VLAANDbREN » aan het hulp- bureel van het blad te Rouen, 195, rue Martainville. ! Zendt aankondigingen en mededeelingen m. ROUEN. ^ Belgische Kerk : Rue Bourg-l'Abbé. Elkon Zorulag » missen le 6 u., 7 1/2 u., en 10 u. plechtige hoogmis — Vlaamsche Serinoenon. Lof te 3 u. — Biecht elken morgen eu 's Zateidage van af5 u. Zondag, 2 Décember. — De 7 1/2 u. mis met algemeene communie voor de leden der Mariu-vereeniging. De Hoogmis voor Ranson Raymond van Varsenaere gesnenveld op de vuui lijn.Na het lof teS u. algemeene'vergadering voor de Ma ri a- ve ree ni gi n g. Zondag. 9 Déceinber. — De Hoogmis voor Vèrmeesche Mathilde van Yper. — Na het lof vergadering voor de jongelingen in de kerk. Maria-Voreeniging. — Ileden t* Zondag. Algemeone Communie in du 7 1/2 u. Na liet lof algemeene vergadering. Verplichtend patronaat voor d3 leden. St-Jan-Eerchmanskring. — Zondag aanstande. vergadering na het lof in do kerk, verplichtend palronaat. Tooneelkriug. — Herhaling deze week Maandag en Donderdag avond. Burgsrstand. — Iluioilijk : Alfred Devuider, izerenvveg bediendo van Aafst met Germaine Tasserie van Rouen. Geboorte : Germaine Romain Debœuf (Iiomen). Huioelijks beloften : Joseph Rotsaèrt van Roseem met Maria Tyteca van Westkerke. Dametal. — Zondag aanstaande 9 December. De mis to 7 1/4 zal gedaan Word en voor de Ge^uslers Santij verleden jaar overleden. Goen enkele belg zij afwezig. Belgische Kring : II. Hartcbond. — Heden Zondag 2 December dus, onze tweede vergadering in de kerk van St-Clèment, kwart vôor 5 uren stipt. SottovillB. — Ileden Zoiid.a:' ook te 7 uren Mis met Vlaamsch Sermoen en uï%vor:rfg van geïangen door de schoolkinderen. Er wordt biecht den Zaterdag avond en den Zondag morgen. GrandQuevilly. — zondag 9 Décembor, onze Verga_ dering te 7 uren. — Biecht. Fetit-Quevilly. — Geboorte : |André Muylle zooa van Cyiiel en Adele Veimeulen van ?taden. ORBEC-EN-AUGE (Calvados) Gp Donderdag 15 November, werd een plechtig « Te Deum » gezongen in de kerk van Orbec, Waren tegenwoordig : de municipale overheid, de oud-strijders van 1870, delegatiën van de officieële en vi-ije Fran-sche scholen, een korps Belgische soldaten en de Belgische school. Beneve^s de genoo-digden zagen we nog een groot getal Belgische vluchtelingen van Orbec en omstreken, en veel voorname burgers en ingezetenen van de stad. 't Waren Belgische soldaten die op de hoogzaal de verschillige zangen uitvoer'den, Indrukwekkend en na een herhaald klaroen-geschal begon de plechtigheid met « Vers l'Avenir Hierop deed de Eerweerde Heer Deken een roerende aanspraak, waarin hij vooral wees op de broederîijkheid die het Fransçhe volk vereenigt met de Belgische natie. Vereenigd zijn wij, zoo zegt hij onder meer, in lijden en strijden, tegenover den gemeenen vijand, en met Gods hulp, en gelrouw aan de leus van het gemartelde België « Eendracht maakt macht » zullen we den zege behalen. Hij eindigt met Gods zegen in te roepen over onzen Koning en onze Koningin. ( p die krachtige toespraak volgt het « Te Deum ». Vervolgens dreunt het schoone Vlaamsche lied « Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief ». Eindelijk wordt een stroof uitgevoerd van het « God save the King », en de stroof : Amour sacrée de la Patrie, van van de « Marseillaise ». Om te sluiten galmde krachtig en fier ons eigen nationaal litd van de « Brabançonne ». Veel onzer Belgen hadden de tranen in de oogen, want die aandoenliike plechtigheid herinnerde aan ons diepbeproefd maar teer-bemind Vaderland. Een défilé van onze Belgische soldaten voor de Fransche overheid en de officieren van het korps sloot de plechtigheid. Wij, als Belgische vluchtelingen, zijn een woord van diepen dank verschuldigd aan den kommandant van het korps Belgische soldaten, den inrichter van het feest, aan den E. H. Deken om zijn wclwillendheid en zijn kloeke rede, aan de municipaliteit van Orbec, de oud-strijders van 187o, de Fran-s( tnlen en het Fransch publiek, welke allen met zooveel deelneming getoond hebben, dat onze zàak de hunne is en hunne zaak de onze, en die in het vereeren van ons duurbaar Vorstenpaar, aan ons, Belgen, hunne echte genegenheid hebben willen be-tuigen. St. BRIEUC (C.-du-N.) Sedert twee maanden is er alhier eene Belgische school geoperid, voor den Donderdag. Bi;na al de kinders der Belgische vluchtelingen van St. Brieuc komen er naartoe. Spijtig toch dat sommige achter-blijven. Ouders, waarom toch niet beter uwe plichten begrepen ? LES ANDELYS (Eure) Vaderlandsch Feest op 18 Nov. om 's Koningi naamdâg. Ontvangst Een grijze auto met Belgisch vlaggetje komt aangesnoerd . 't Is Minister Iielleputte en Baron Gil'ès de Pélichy ! Daarop volgt het rijtuig van Z E H. Kanunnik Kempe-neer, Algemeen Hoofdaalmoezenier. Na wedeizijd^che vo >rstellingen, wordt de ontvangst voltrokken in de prachtige raadzaal. De heer Burgemeester verwelkomt, brengt hulde aan 't roemrijk België en aan de arbeidzame vluchtelingen. Minister Helleputte bedankt en licht heel fijn een hoekje op van de broederliefde en edelmoedigheid der Franschen. De Bel-Ken sprongen te wapen voor Eer en voor Rejcht, en hebben, bij den eersten schok, meteen den duitschen inval verbroken. Spreker huldigt den tegenwoordigzijn ien franschen Plaats-Bevelhebber M Forcical, die in Oogst 3 914 gekwetst werd te Ethe (België). Hij bedankt in naam der vluchtelingen, die in 't arrondissement zoowel be-handeld worden. In de Kerk De machtige rijzige hoofdkerk is in feest-tooi, met de Belgische en Fransche kleuren. In de hoogkoor neemt de stoet de aangewe-zen plaatsen in, midden de dichte cirom-men. Binst de Mis, opdragen door M: De Poorter, geeft de orgelist blijken zijner hooge muziekkunst. Er wordt een rijke ombaling gedaan voor de liefdewerken in Belg:ë. Daarna weerklinkt in de hooge gewelven het machtig Te Deum, uitgevoerd door een groep verminkte soldaten van de Belgische heropleidingschool van Port-Villez, Deze godsdienstige plechtigheid sluit met . een indrukwekkenden zegen met het H. Sakrament door Kan. Kempeneer. De Brabançonne bij het uitgaan brengt aller ' herten ginder over de vuurlijn in 't lieve dorpje bij familie en vrienden. Levé de Krning ! Eeve België !... V olksvergadering Bij het binnentreden van den Minister weerklinkt een kriewelende « Vlaamsche Leeuw ». 't Is de echte vertaling van het gemoed der achthondeid aanvrezige Vlamin-, gen- Namens de Belgische vluchtelingen, biedt het dochtertje van Mees'er Debergh den heer Minister een frisschen bloemtuil aan. E. H. De Poorter opent, met een gegron-de fierheid, deze prachtige vergadering. In eenvoudige kloeke taal, zegt hij welkom aan Min. Helleputte, den Vlaamschen volksrede-naar, aan K. Kempeneer, den onmisbaren steun van het werk der vluchtelingen, aan Baron Gilles de Pelichy (daverende toejui-chingen) den onvermoeibaren beschermer en raadgever. Hij vraagt dat de heer Minister bij den Koning de tolk zou wezen dezer talrijke vergadering* om onze vader-landsche groeten Ovrer te maken aan Hun Majesteit Koning Albert en Koningin Elisabeth.Rade van Minister Helleputte (Daverende toejuichingen begroeten den nog fiisschen volksleider) . In dezen langen oorlogstijd neemt gij volgende leuze : a Moed, geduld, vertrouwen en kop boven j » Moed, bij het zien wat Frankrijk doet voor de Belgen. Juicht Frankrijk toe, 't is onze redding ! (Vive la France ! » klinkt het te allen kante, doch niet zonder er een trillend « Levé Belgie ! » bij te voegen). Moed, omdat de Yzer niet begeeft. Integendeel !... Geduld hebt gij ! Drie voile jaren duurt de oorlog. Zoolang leeft ge verbannen op • vreemden grond en gij behoudt uw hoop in de toekomst. Ge zijt en blijft de warj VI ïamschj keikoppen die nooit Qpgeeft ! Vertrouwen moogt ge hebben in denstrijd, vertrouwen in de zegepraal, vertrouwen in den aanstaanden terugkeer naar ons lief Vaderland ! (toej ). Haudt kop boven ! Denkt aan de solia-ten die voor u strijden in het vuur, ploete-ren in de modder, vechten tegen de dood. Denkt aan de ontvoerden die als slaven k wijnen onder 't duitsche juk, aan d? moe-ders en kinders die weenen om de bete brood. Die allen houden kloek. Ze lijden voor het Recht, voor de Eere van hun Land. Kop boven, Viamingc'n ! Kiest tusschen geduld of duitsch (Geroep : Liever voort oorlogen 1 Liever dood dan duitsch !) Op 2 Oogst 1914 gaf de duitsche keizer ons een staaltje van zijn huichelarij, eerst vleiend, dan dreigend. Maar de Belgen, hun vaderen getrouw, dulden g< en vreetnde dwingelandij. Daarop heeft hij BeUie hat' -lijk gelasterd. Hij schreef naar Wiisjn : « Het is mijn plicht bij u hevig protest aan te teekenen tegen de Belgen die het volk opruien tegen ons tegen ons leger ! Wij zijn verplicht de schoone gebomve i van Leuven en e>lders-te vernielen. om on; tegen dit boosaardig volk te verdedigen ! » (Onweer-staanbare kreten van verontweerdiging in de zaal : « Die lafaard ! » en de nationale fierheid doet eraan toevoegen : « Leve o: s Belgie 1 Weg met den du'tsch ! ») Wij vieren vandaag voor de 4e maal 's Konings naamfeest in den vreemde. En hoe langer, hoe meer geestdrift ik vind bij onze vrom Belgen. Onze Koning voelt met zijn Volk, lijdt voor zijn Volk, hoopt bij zijn Volk. Altijd streed Bilgie voor zijn Vrijheid. De geschiedenis leert ons hoe de Belg liever stierf dan zijn Vrijheid af te staan. België was klein maar het grootste onder de beschaafde volkeren. Het stond op de eerste plaats, onder opzicht van han-dels en nijverheid. Het stond aan 't hoofd van kunst en vooruitgang Nu ligt het ver-moestl... Doch het zal herleven, grooter nog en glansrijker dan vroeger, in de achting der gansche wereld (toej.). Met een Volk als de Belgen, kan dat ook niet anders. Ds Belgen trouwens hebben drie onbetwistbare gaven : den geest van arbeid, van stand-vastigheid en van onafhankelijkheid. Mijn goede vrienden, vergeet ook di oorlogsverminkten niet. Ik houi eraan ze hier openbaar te huldigen. Dank aan de gesneuvelden, aan de ver-minkten, aan gansch ons Leeuwenlegertje, dank aan uwen moed en geduld, za! weldra de gewensclite dag aanbreken, waarop onze groote Koning Albert, met zijn engelach-tige Koningin Elisabeth en kinderen, bij vaandeltooi èn klokkengelui, bazuingeschal en vreugezang, zijn Blijde Intrede zal doen in de vrije straten van het jubelende Brussel. Dan zal ons vrije Volk, terug in zijn vrij Land, met voile teugen herademen en den gloeienden hertekreet lossen : n Leve de Koninklijke Fainilie ! Leve ons duurbaar Belgenland! » (Langdurige to :juichingen) Rede van Kanunnik Kempeneer Dezen voormiddag, om 's Konings naamfeest, zongen wij het Te Deum of te danklied. Eere aan onzen Koning, die zijn grond-wettelijken eed en zijn troonrede getrouw, het kranig machtwoord « Neen ! » uitsprak op de loensche voorstellen van keizer Willem.Danken wij God, om de bewaarnis van onzen grooten Vorst, van ons moedig volk. Danken wij God, om den taaien moed onzer soldaten, om de getrouwheid der geblevenen in bezet België. om den moed dtr Overheden, om de blijvende, ja stijgende vader-landsliefde bij de Biaschoppen en onder-danen. Hier groeten wij diep den onver-verschrokken Volksbeschermer, Kardinaal Mercier Danken wij God voor het behoud onzer Regeering in den Haver en inzonder-heid van onzen Vlaamschen Voorvechter, Minister Helleputte. (Leve Helleputte!) Danken wij God voor het behoud van Baron Gilles de Pélichy (langd. toej.), den waren volksvriend, die zwoegt voor uw welzijn. Het Te Deum is ook een belijdénis van de opperheersebappij van God en zijn opper-ste tusschenkomst in dezen grooten oorlog, tegenover de duitschers, die van God een medeplichtige willen maken hunner boosheid. •A 1 t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes