Ons Vlaanderen

1011 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Juni. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w08w951g3x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl verschijnt et.-en zaterdag Liever Dood dan Duitsch! Inschnj vingsprijs ; jj Bureelen der Redactie : Aankondigingen : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. f perzesmaand 2.25 » i t ^ „ .. J Tien frank Per 4 Regels' t) • T. ..... „ |> te Geot : 24, Wellinckstraat. — te Panis : 181,rue de Charonne , , . . _ Builen Frankrijk : per jaar 6.00 » | j * Zich wenden tôt Ons vlaanaeren. • , -t— ————«t....—— nnrmiii m m m ————— ——— —B BroeflBrlijR Verirouweu 't En is niet zoo heel onaardig eens terloops te herdenkén hoe de groote massa — mag ik zeggen de algemeen-heid — der socialistische hoofden, al te goedwillig verleid door de sluwe vein-zerij der sozial-demôkratische Moffen, het onvooruitzicht, de nalatigheid en inschikkelijkheid als het ware op grondigen voet hebben ingericht en zooveele zwakzinnige lieden hebben tôt zich getrokken wier oogen althans verschrikkelijk zijn open gegaan in de loopgrachten van het slagveld . Herinneren we ons de holle kreten van blind betrouwen in de sozial-de-mokraten duitschlands, als antwoord den koTonel Drïant m de îranscne kamers van 18 Juni 1912 toegesnauwd door gezellen Raffin-Dugens, Aubriot, Compère-Morel en Ducarouge: « Nooit of nooit zullen we verzaken, zoomin als onze duitsche gezellen en broeders, aan onze theorieën van Vrede en Humanitarisme ! Nooit zullen de duitsche makkers tegen ons ten velde trekken ! Leest hunne verklaringen in de dagbladen ! » Dit zelfde liedeken gingen ze nog immer voort te huilen, nadat, den 3 Juli 1913, de Sozial demo-kraten in den Re'chstag de toelagen en hulpmiddelen hadden verzekerd voor de nakende ovenveldiging. Den 12 Juni 1914 — zes vveken dus vôôr den aanval — riepen ze nog in de fransche kamers uit, dat duitschlands bewapening niet was gericht tegen de Republiek. Toen op 31 Juli 1914 in Frankrijk het nieuws werd geseind dat de « Kriegsgefahrzustand » in het duitsche rijk aan de bevolking was afgekondigd bleef gezel Jaurès de ware beteekenis van deze gemakkelijke duitsche uitdrukking loochenen en verwerpen. Die onbekwaamheid het hoofd neder te leggen vôôr de al te noodlottige ondervinding is wel eene der meest kenmerkende zwaktevlekken van het socialistische gedachte. Na twee en twintig maanden oorlog hebben som-mige gezellen der hersenschim niets vergeten en niets bijgeleerd; ze hebben gezien, gehoord en gevoeld en ze hebben er niets van verstaan, niets van begrepen. Ze blijven getrouw aan hunne waanzinnige grondbeginselen van broedermin-dan-toch-en-nog, te-fjenovei' de duitsche Sozialdemokraten. Die noodlottige misgreep van vôôr den krijg, welke bijna onze verslaving heeft voor gevolg gehad, en kan geen misgreep meer genotmd in de toekomst, maar vêeler een misstap en eene mis-daad. De losbolligheid waarmede ze voortgaan op de duitsche kameraden te rekenen vervalscht ter dege den zoo dringenden werkelijken toestand. Eén man heeft éénmaal durven het hoofd rechten in duitschland; één enkel : Gezel Liebknecht. — En toen die éénling in eigen naam had gespro-ken zoo riepen sommige waanzinnige socialisten uit Frankrijk en België in koor : « Ziedaar nu het duitsche gewé-ten dat geschokt en afgeknaagd zich eindelijk oprecht in eene grootsche beweging vîn protest tegen den oorlog ! » Zoodanig is het waar dat onze socialisten beschaamd zjin geworden voor , tiurme dwazc misleiding door ae over- ' rhijnsche gezellen, dat ze daarginder het geringste schijnteeken van gewe-tensknaging en berouvv trachten op te speuren en gade slaan om daarin eene lichte verschooning te vinden voor hun bedrogen waan. De stof tôt geweldige grootspraak was gevonden ; en gezel Renaudel der « Humanité », voorziet nu dat ailes zich op zijn beste gaat regelen in den besten der werelden dank aan het beste der menschdommen, want duitschland is tôt inkeer gekomen en Frankrijk's gasten ten slotte gedenken dat de inschikkelijkheid de zuster isder Recht-veerdigheid. Maar Liebknecht was nu éénmaal het ongelukskind der duitsche Sozialdemokraten. Nauwelijks had hij de stoutmoedigheid gehad in volien Reichstag te durven uitroepen; « Gij, duitsche bestuur, hebt den oorlog gewild! », of de stale grendels der gevangenis sloten zich krakend op zijne trillende hielen. Opschudding te Berlijn, mecnt ge ? — Ge waandet ! Zijne medebroeders de sozialdemokraten vonden die maatregel nogal hevig, zoo tegen een man die dan toch maar enkel kon doorgaan voor een waanzinnigen snob zonder bewaan van zijne woorden of daden . En het bleef er bij. Die dageraad van duitschen inkeer was maar een spiegelzicht in de woestijn van het Socialisme, 't Is eender! Maar wanneer dan eindelijk zullen de oogen dier :oàalisten onder een ware zonnelicht opengaan ; wanneer zal hun verstand dan eenmaal ontluiken om te zien en te begrijpen dat heel het volk van den « duitschen geschiedkundigen kader » verbonden is en verslaafd aan die grondbeginselen van geheel-overweldiging en al-ver-duitsching van den wereld, tôt meer-dere eer en praal van zijn Kaiser en Opperste Heer; om te begrijpen dat de oorlog der duitsche militaire partij de oorlog is van het duitsch volk tegen al de andere volkeren, van de duitsche Socialdemokraten tegen de socialisten gezellen van België, Frankrijk en England ? Maar het is waar toch : geen erger blinden dan die weigeren te zien. V. S. Werk der Vlaminqen Zondag lien Juni, zijnde den feestdag van Sinksen, zal de Plech-tige Eerste Coînmunie der Bel-gische kinderen van Parijs en omstreken • kehbrn in H. Communierais ten 8 1/2 ure. Het lof om 3 ure. 's Anderendaags, zijnde den twee-den Sinksendag te 3 ure, zal Z. E. de Kardinaal Amette, het H. Vormsel toedienen in dezelfde Kerk. De kinderen die moeten gevormd worden, zullen te 2 1/2 ure tegenwoordig zijn. Ze kunnen hunne biecht spreken in de Vlaamsche Kerk ; den Zaterdag namiddag; den Zondag n^rgend ; den Zondag namiddag, van 2 tôt 4 ure, den Maandag morgend. Een Vlaamsche Biechtvader zal 00k te hunner beschikking zijn in de volgende kerken : Créteil : Vrijdag 9 Juni, te 5 ure namiddag. Villeneuve le-Roi : Parc de la Faisanderie. Vrijdag 9 Juni, om 4 1/2 ure namiddag. St-Denis: Zaterdag 10 Juni te 41/2 ure. Maisons-Laffitte : Zaterdag 10 Juni, te 4 1/2 ure. DE OORLOG. % De Slag van Verdun Deze week is er nogmaals onophou-dend en hevig gevochten geworden op den linker en rechter oever der Maas. Na een uiterst geweldig bombardement dat twce voile dagen heeft geduurd, en de iransche tranchees, om zoo te zeggen, letterlijk deedverdwijnen, heeft de vijand in den nacht van Dijnsdag 30cn tôt Woensdag 31e", ver-scheidene aanvallen, met groote massas, ten 0. van den Mort-Homme, in het bois des Caurettes en op beide zeiden van Cumières gedaan : ten Z. van den bois des Caurettes wonnen zij eenige tranchees, die de Franschen moesten ontruimen, ten Z. van Cumières ge-lukten de duitscherser in de franschen tet aan de statie van Chattancourt achteruit te drijven maar zij moesten naderhand terug wijken naar hunne eerste stellingen. Edoch 's anderdaags namiddag, na een zeer levendig* gevecht, overrom-pelden de fransche troepen op de Z. W. helling van den Mort-Homme een duitsch schanswerk en maakten 220 1 krijgsgevangenen ; in den nacht deden zij nog wat vooruitgang in het bois des Caurettes en beletten aile vijandelijke aanvallen tusschen dit bosch en Cumières. Ondertusschen had het kanongevecht zich verplaatst aan den overkant van den Maas, en de artillerie der beide legers belette tusschen den Maas en het fort van Vaux elkander's troepjn verscheidene vruchtelooze pogingen, tusschen het fort van Douaumont en den vijver van Vaux, gelukte de vijand er in de fransche loopgrachten van eerste lijn te bezetten. 's Avonds en in den nacht duurde het gevecht steeds hevig voort. Ten Z. van het fort van Douaumont, namen de Duitschers het Z. gedeelte van het bosch « la Caillette » in en de Z. boorden van den vijver van Vaux; zoo werdt het terrein, over twee maanden door hen verloren, wederom inge-nomen. Elders leden zij slechts bloedige verliezen. Den volgenden dag woedde een uiterst hevig gevecht rondom het fort van Vaux ; rond dit fort liggen de duitsche lijken waarlijk op een ge-stapeld. De prachtige wederstand der heldhaftige Fransche soldaten heeft hier nogmaals den vijand bloedige en onherstelbare verliezen toegebracht : ten W. van het fort, aan ieder duitsche aanval, antwoorde een krachtiger tegenaanval.der Franschen, zij wonnen < geen den minsten voet grond : recht voor het fort kwamen de duitsche aanval-kolonnen te voor-chijn en werden telkens weggemaaid ; de vijandelijke massas die de op niet gesmolten ba-talions kwamen aanvullen werden onder het vuur van de zware batterien gevat, uiteengeslagen, en 5 p de vlucht gedreven. Enkel aan den voet van de maas Heuvel en is de vijand in een klein gedeelte van het dorp Damloup binnen-geraakt.Niettegenstaande die sckrikkehjke slachting had de duitsche commandant bevel gegeven voor gcén verliezen terug te wijken en de strijd ging hardnekkig voort gedurende gansch den nacht tôt dat eindelijk eenige duitschers den N. gracht van de vesting indrongen. # Tweede Jaar. — 16 EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 11 Juni 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes