Ons Vlaanderen

694834 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 12 Maart. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r49g44k26x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. — N° 3. CJITGAVE A. Zondag 12 Maart 1916. Door 'Eendracht sterkl O N S Lie ver Dood dan Duitsch! VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBL AO PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2'25 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Eene schoone broodwinning voor de Inwoners van de Yzerstreek De Yzervallei is de werelJ door beroemd geworden door den heldhaf-tigen weerstand der Belgen, die, laat het ons niet vergeten, overal reeds voor dien reuzenslag, van een buitengewone sympathie genoten . Onder al de slag-velden werd dit wel het beroemste, door den langen duur van den strijd die er woedt, door de zonderlinge mid-dels die er aangewend werden om er te weerstaan, door het bijtreden van de Fransche en Engelsche legers. Indien men aan een Amerikaan of Engelschman vroeg, want het zijn dezen die reizen en geld verteeren, welk slagveld hij wil bezoeken vooral, 2ai hij zekerzeggen: dit waarop Nieuw-poort, Dixmuiden en Yper zich bevin-den . Dit wil niet zeggen dat hij de andere deelen van 't front niet hoog schat, maar zeker zal hij aan d^ Bel-gische deelen den voorkeur geven, en daarna maar het overige gaan bezoeken.Wij moeten dus zorgen dat deze vreemdelingen onmiddelijk na den oorlog daar komen en er het langst mogelijk blijven, want wij weten het, en de hotelhouders en gansch de bevolking van de Belgische kust weten het, de Amerikanen en de Engelschen betalen rijkelijk, Om dit te bekomen moeten ver-scheidene maatregels getroffen worden, zekere door de officieële inrichtingen, andere door de partikulieren. Reeds zou er nu door de regeering moeten gezorgd worden, voor het samenstel-len van een gids, die in de Engelsche taal het front beschrijft, wat er plaats greep, alsook het lijden van de ver-schillende steden op de lijn gelegen. Die gids moet gereed zijn en in groot getal op den vreemde verspreid worden, den dag dat de legers dit terrein verlaten. Zelfs ware het grootelijks aan te prijzen dat te New-York of in een andere stad der Vereenigde Staten een officiëel en degelijk inlichtingsbureel ingericht worde, dat de reizigers kan inlichten over hôtels, vervoermiddelen, enz. De Regeering moet ook zorgen dat sommige deelen van het oorlogsterrein in hunnen huidigen toestand bewaard blijven, en dat aanzienlijke brokken van de gemartelde steden kunnen aanwijzen wat de woeste drift der germanen vermocht. Ik weet het, dit is zoo gemakkelijk niet om doen, maar 't is juist daarom dat ik de tusschen-komst der Regeering inroep. Wat het hoogste belang oplevert : 't zijn de vervoermiddels. Langs he1 front moet een ijzerenweg loopen ; dit zal niet moeilijk zijn te bekomen, vermits de tegenwoordige krijgsnood-wendigheden de genie aangezet hebben er een en te bouwen. Ik veronderstel dus dat het huidige spoor genoegzaam dienst en nut zal opleveren. Maar dit is niet voldoende : de vreemdelingen immers moeten wij langs Dover naar Oostende krijgen, wat niet moeilijk zal zijn, bewijs daarvan wat voor den oorlog geschiedde. Eens te Oostende moeten- zij met het grootste gemalc op den Yzer geraken, het aanleggen van een spoor langs de kust dringt zich dus nu meer dan ooit op. Onze toeristen moeten ook rap en gemakkelijk weer aan de zee geraken waar zij zullen willen gaan logeeren en eenige dagen doorbrengen. Van hooger hand moet erdus hardgewerkt worden, willen wij goede uitslagen bekomen. Dit ailes nochtans zal tijd vragen, en Gent en Brugge werden niet op een dag gebouwd, ook kan men een goed geregelde dienst inrichten van auto-cars, die onmiddelijk gebruikt kan worden en de leemten der buurtspoorwegen aan -vullen. Ik steun hier op: het mag niet dat het uren duurt eer dat de toerist op den IJzer weze, het moet snel en confortabel gaan. Veel moet er ook gedaan worden door de bevolking der streek, de eerste om nut te trekken uit dien toeloop van vreemdelingen. Het princiep hier is : De toeristen moeten als vrienden en royaal ontvangen worden. De bevolking der IJzerstreek zal zich moeten gewennen, — zij zal het gemakkelijk doen, want zij heeft ongelukkiglijk zeer veel ondervinding kunnen opdoen, — aan het zien der vreemdelingen met zeden en gebruiken die zonderling kunnen voorkomen en nochtans moeten eerbiedigd worden. Onmiddelijk begrijpt men ook het groot nut der kennis der Engelsche taal, ook wel der Fransche taal want op den Yzer sneuvelden veel onzer fransche vrienden en zeker is het dat onze zuiderburen ook naar Nieuwpoort en Dixmuide zullen komen . Een punt van het hoogste belang is het inrichten der hôtels en restauratie huizen. Hier zijn wij op de hoogte van, immers op de kust waren de hôtels ingericht om de rijke vreemdelingen te ontvangen. Nooit zal men deze inrichtingen rein en confortabel genoeg kunnen maken. Ook zal het noodig zijn dergelijk huizen in te richten rond Dixmuide en Yper. Veel, buitengewoon veel zal dus moeten gedaan worden, er zal met taaie werkkracht moeten gearbeid worden, deze zal niet ontbreken, enkel aan geld zal er te kort schieten. 't Is daarom dat de oorlogsvergoedingen voor deze streek met eene verbazende snelheid moeten geregeld worden, en zelfs, want wij moeten niet te veel illusies hebben, ware het nuttig dat reeds nu het noodige gedaan worde opdat de inwoners der streek met gemak geldleeningen kunnen aangaan. ' Men beeldt zich moeilijk in, welk groot getal toeristen zullen komen en als natuurlijk gevolg hoeveel geld in de Yzerstreek zal vertcerd worden. Dat men denko dat gansch de Zwitsersche bevolking alleen leeft en rijk wordt door het toerism, dat men ook denke op Waterloo waar eenige lionderden" Engelschen sneuvelden en op Yper en d'omstreken waar er duizenden vielen. Indien het waar is dat een kermis een gee^eling waard is, mag men hier wel zeggen dat de geesel van den oorlog die zoo wreed de Yzerstreeke teisterde onrechtstreeks aan zijn brave bewoners eene zekere en welverdiende belooning zal verschaffen. + « » H Nieuws voor onze YliiGWellnp Aile dagen vraagt men ons achter een boek om Fransch te leeren. Wij zijn gelukkig te laten weten dat wij binnen twee of drij weken een nieuw boek zullen gereed hebben. « Ik spreek Fransch » Het boek bevat drij deelen 1. Hoe moet men het Fransch uitspreken. 2. Woordenboek (vertaling van 1200 vlaamsche woorden). 3. Gids voor de samenspraak met de Franschen. Aile bestellingen moeten gedaan worden bij « Ons Vlaanderen », 181, rue de Charonne, Paris, met een postbon van 0,75 f. Die eerst komt wordt eerst besteld. OORLOGSNIEUWS De Slag van Verduin De tweede week van den slag van Verdun, hebben de gevechten zich uitgestrekt van Malancourt, op den linker oever van den Maas, tôt aan les Eparges, de zeer belangrijke heuve-len door de Franschen verleden jaar veroverd . Toch is het rond Douaumont dat d% hartnekkigste gevechten gele-verd werden. Deze stellingen, welke zeer belangrijk zijn — doch niet zoozeer- als de duitschers het beweer-den wanneer zij zegepralend den val van het fort verkondigden op het oogenblik dat zij er teiug uitgeworpen waren, — bestaan uit het dorp, ziinde eene straat op den steenweg van Bezonvaux naar Bras, de redoute er het fort zelf. De duitschers hadden den Cun, Vrijdag 26e" Februari het dorp inge- nomen, en zelfs gel'ukten er in de redoute en het fort tijdelijk te bezetten, Pun1 maar Zaterdag avond, daar den be- ^or roemden Franschen tegenaanval wer- eem; • • ^13,3. den zij er uit gedreven, buiten de Brandeburgers welke in de puinen van het fort hardnekkig stand hieldcn; de Fransche bevelhebber denkende dat zij ^ • zich na eenige dagen noodzakelijk ^ zouden moeten overgeven, heeft het fort niet doen bestormen om nuitelooze ^ePc verliezen te vermeiden; doch schijnen de Brandeburgers misschien omdat zij ^ in verbintenis zijn met de duitsche lijn door een onderaardichen gang ofwel omdat zij in het fort zelf provisies hebben gevonden, het langer te kun- ^ nen uithouden dan men het vooreerst ^^ dacht. z +, Donderdag 2en Maart na eene rust a ' van twee dagen werd het herbeginnen der gevechten . voorspeld door eene algemeene besebieting van het front le 3 niet zoo hevig als "de week te voren, ^ maar bijzonder hevig op verscheidene e 1 cl î"t 1 punten : op den Mort Homme (een _ heeuvt'l liggende tusschen Malancourt en den l.nkcr cever van den Maas). op *uss de côte du Poivre (boven Bras en ten tmo W. van Douaumont) en in de streek van Douaumont zelf. Het was wel te denken dat na hunne vruchtelooze aanvallen op beide vleu- , 1 gels van het fransche front (op de Dwi côte du Poivre en in de Woevre) de ronc duitschers hunne front aanvallen zouden hernieuwen tegen Douaumont zelf. — Dit deden zij dan ook, na eene rust van eenige dagen om hunne kanonnen teêL in positie te brengen en nieuwe voor- onc' rad van munities te vergaderen. 'iai< Na verscheiden aanvallen gedurende ^uu den dag van Donderdag geraakte, ein- delijk rond den avond, de vijand tôt ver' in het dorp Douaumont waar het ge-vecht man tegen man gansch den nacht - £ en den volgcnden dag voortging. Tegen- oor] aanvallen werden geleverd en de uit- wee slag was dat de zuidelijke kant en de de c hoogten van de heuvelen die ten Z. een het dorp begrenzen, in de handen der tug Franschen bleef. Andere aanvallen te waT zelfder tijd tegen het dorp Vaux gericht ian( werden door kanon en mitrailleusen- een vuur weggemaaid. Op het Woevre p01 front vergenoegde zich de vijand de scij Fransche stellingen te beschieten. p0r Zaterdag morgend 4en Maart her- eisc nieuwen de duitschers hunne aanvallen njei op het dorp Douaumont ; en de gansche ]ari( dag duurt het razend geveclit voor m0( met afwisseling van vooruitgang en doo achteruitgang ; maar ook ten W. vallen j; de duitschers aan tegen het Haudro- chjr l ' mont bosch, maar het Frans he vuur van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie