Ons Vlaanderen

1700 0
27 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 Februari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0p0wp9v496/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door Eendracht sterk! O N S LieV3r Dcod dan Duitsch! VLAANDEREN Yoor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : WEEKBLAD Inschrijvingsprijs : Ons Vlaanderen Per iaar : 400 fr- — Per zes maand : 2,25 181, rue de Charonne, Paris. PRIJS : 10 Gentlemen per Nummer. Buiten Fr.'mkrijk 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten. Wij moeten onze abonnenten be-danken voor de welwillendheid met de-welke zij onze postkwittancie onthaald hebben. In zooveel abonnements-vernieuwingen zijn noodzakelijk eenige misslagen geslopen ; in dit geval is het voldoende ons een poskaartjen te zen den, om ailes in regel te brengen . — Van deze week sturen wij eene tweede reeks kwittanciën ; wij verhopen dat ze zoo goed zullen ontvangen worden aïs hunne voorgangers. Onze nieuwe abonnenten mogen ons den Inschrijvingsprijs: 2.25 fr. per zes maanden, in eenen postbon of post-mandaat medezenden ; al s ze het ver-langen doen wij per postkwittancie ontvangen. Postzegels echter kunnen wij niet aanvaarden. 3—— EEfl JAAR GEIiEDEH... Met dit nummer begint : Ons Vlaan-deren zijn tweeden jaargang; een jaar geleden ging het eerste nummer de wij de wereld in. 't Stootte ons tegen 't herte van te moeten zien hoe duizende vlamingen, hier in Frankrijk bij gebrek aan kennis der fransche taal, buiten aile gedachtenbeweging gesloten bleven ; die zelfs van den oorlog en van hun teer-geliefd Vaderland anders niet konden vernemen dan hetgeene bereidwillige, beter geletterde geburen hun wel wil-den vertellen. En, wij hebben Ons Vlaandeien ge-sticht.Aan de drij of vier honderd adressen van Vlaamsche vluchtelingen, welke wij bezaten, werd een briefjen ge-stuurd ; twee parijzer bladen, L'Echo de Paris en La Croix gaven enkele regelen om Ons Vlaanderen aan te kondigen, en het eerste nummer verscheen op 28 Februari van verle-den jaar... o! Heel eenvoudigen zonder geruchte! Een heel klein Ons Vlaanderen, een enkel bladjen van zoo wat veertig centimeter lang op dertig cen-timeter breed! Het werd gedrukt op het kolosaal getal van... drij honderd!! En toch was het welgekomen . Na enkele weken werd het formaat ver-dubbeld; het getal lezers was gestegen tôt meer dan twee duizend; al wie het gelezen of gezien had bij vrienden of kennissen, schreef om een abonnement.De oorzaak van dien ongemeenen bijval was zeker de gesteltenis onzer vlaamsche vluchtelingen die gelukkig waren in Ons Vlaanderen eene gedach-tenis, een beeld te vinden van het helaas! zoo ver verwijderde, zoo diep beproefde Vaderland ; maar eene tweede reden moet zeker gezocht worden in den aard zelve van ons blad dat zich noch moeite noch last spaarde om aan zij ne lezers aangenaam en nuttig te zijn. Het weze ons toege-laten hier te herinneren aan onze» artikels voor ons legeren onze soldaten, onze Inschrijvingslijst voor het Kerst-geschenk, over zekere politieke kwes-tiën — alhoewel wij ons zooveel moge-lijk buiten en boven al politiek steîden ; — onze zienswijze over de bijtreding van België tôt het Verdrag van Londen, zienswijze welke wij in geen enkel ander blad aantroffen, is door de werkelijkheid bekrachtigd; voegt daar-bij de boeiendc verhalen onzer vluchtelingen en soldaten, de uitgave van drij boekdeelen : De Slag aan den Yzer, — Uit het Wonderjaar — Handboek van den Belgischen Vluchtcling, (pfcyepntA en ge zult gemakkelijk den ongewonen bijval van Ons Vlaanderen begrijpen. Wij hadden gehoopt aan onze lezers bij het begin van onzen tweeden jaargang eene blijde verrassing te kunnen aanbieden en op nogmaals merkelijk vermeerderd formaat te kunnen ver-schijnen. Materieele moeilijkheden hebben ons de zaak tôt nu toc onmo-gelijk gemaakt; maar uitgesteld is niet kwijtgescholden en wij verhopen wel binnen enkele weken op dubbel formaat uit te komen. Onze vrienden zelve kunnen er een handjen aan toesteken met voor Ons Vlaanderen propaganda te maken bij vrienden en kennissen; nu drukt Ons Vlaanderen op acht duizend nummers per week; konden wij tôt tien duizend abonne-menten komen, de moeilijkheid ware opgelost. Met betrouwen beginnen wij onzen tweeden jaargang. Den grondregel dien wij ons bij het stichten van ons blad stelden, zullen wij getrouw blijven : Eendracht stichten onder de Belgen, nuttig zijn aan onze Vluchtelingen . Wij hebben de vaste overtuiging dat wij onzen tweeden jaargang, in balling-schap begonnen, in ons Vaderland ein-digen zullen. ONS VLAANDEREN OORLOGSNIEUWS Westersch Front De week was betrekkelijk kalm : de vijandelijke strijdlust bedaarde en de bedrijvigheid beperkte zich tôt de gewone artillerie- 'en mijnen gevechten. Het slecht weder en de geringe uitslag van zijne aanvallen, zoo duur betaald, leggen dit uit. In België, Donderdag 17e" Februari, beschoten wij de duitsche stellingen rond Steenstraete en rechtover Boesinghe. Dinsdag, 15e", Z. W. van Ieperen, gelukten de duitschers et in zes honderd meters loopgrachten te nemen, lusschen het Kanaai en den Yzerenweg van Ieperen naar Komen; naar gedurende de vol-gende dagen werd het grootste deel er van door de Engelschen herveroverd. Zondag, na een hevig bombardement hebben de duitschers eene nieuwe poging gedaan om het Yzer Kanaai te Steenstraete over te steken; eenige groepjes geraakten tôt in de loopgrachten, maar werden er aanstonds uitgëdreven. Op het belgisch front, wat hooger, werd er met bommen gevochten. In Artois, nabij den steenweg van Ryssel en N. W. van helling 140, waren er gedurende de week verscheidene mijnenontploffingen door de transchen bewerkt Maandag 2:en, ten zuiden van de Somme in het secteur van Lihqns, na eene hevige beschietitïg der fransche loongrackten en gebruik van stikgassen, op eene breidte van 7 kilometers, heeft de vijand getracht uit zijne tranchées te komen, maar werd overal door ons vuur teruggeslagen. In Champagne, kanonvuur op de duitsche stellingen, Zondag rond Tahure en Navarin, Maandag op den steenweg van St-Hiiaire naar St Souplet; alsook in Argonne, in de streek van Verduin en Z. W. van St-Mihiel, in het Aspranont-en het Aillybosch, op Zondag en Maandag.In Elsas, Vrijdag i8!n, na een hevig bombardement, gjlukte eene duitsche aanval ten N. van Largitzen, eenige tranchées in te nemen ; maar door een tegenaanval werd de vijand er spoedig uit gedreven. Zaterdag,hevige beschieting van weerskanten in deze streek. Italiaansch Front Niets aan te stippen, buiten eene hevige beschieting van Uggowitz door de zware italiaansche artillerie. Russisch Front Artillerie gevechten op verscheidene punten van het front. De duitschers hebben nog verscheidene vruchtelooze po-gingen gedaan om Usieszko te hernemen. ïn Kaukasie In onze laatste uitgave van verleden week hebben wij den val van Erzeroum aangekondigd. Dit is de bijzonderste gebeurtenis van dit jaar en het belang er van is niet te schatten. Erzeroum ligt op eene hoogvlakte omringd van bergen, op den kruisweg van Klein Azië naar Kaukasie en van de Zwarte Zee naar Mesopotamïe. De stad was bijzonder wel versterkt geweest door de duitsche ingénieurs: buiten de elf reeds bestaande forten hadden zij er tien nieuwe gebouwd, en een duizendta! kanonstukken w aren er in geplaatst. Om meester te worden van de stad moe?>ten de Russen een bergpas veroveren welke aanzien was als onneembaar. Reeds, eenigen tijd geleden, hadden de Russen verscheidene posities van groot belang ingenomen en de stad was van drie kanten omringd. De bestorming duurde vijf dagen en nachten, onder een-vreeselijk weder: de ^.lechte staat der wegen had het onmogelijk gemaakt andere dan bergkanonnen in positie te brengen zoo dat het succès niet aan een overmacht van zware artillerie, zooals te Antwerpen en te Warschau, maar aan den heldenmoed van de troepen en aan de meesterlijke stratégie van Generaal Iou-dewitcli moet toegeschreven worden. Erzeroum 's val kwam als eene verrassing voor : legeniorpseu welke. ter. liulpe gezonden werden, kwamen te laat en werden in den terugtocht van het garni-zoen meegeslei.pt. Deze terugtocht zal zeer moeilijk zijn, daar er geen ander standpunt bestaat dan Erzindjan, 200 km. acliteruit. Een andere uitweg naar de Zwarte zee blijfc niet meer open daar de Russen nu •Mouchv en Akhlat hebben bestormd : dagelijksch nemen zij mate-rieel en krijgsgevangen in de vervolging. De opsomming van de krijgsgevangen, van de kanonnen en het oorlogsmate-ricel in Erzeroum buitgemaakt, is nog niet gëeindigd : in eene bestorming heeft een legerskorps 2_|0 kanonstukken geno-men.De militaire en politieke beteekenis wordt door aile gazetten, zelfs door duitsche herkend. De Russen zijn nu meester der Armenische vlakten, het tooneel der Turksche wreedheden verleden jaar, waardoor de helft van de Armenische bevolking omkwam. Daardoor worden, de duitsche oproermakers in Perzïe van de bron van hunne wapens en muni-ties afgesneden; de betrekkingen van Mesopotamie en het leger dat aldaar met de Engelschen strijdt, met Turkije worden moeilijkér; en van eene Duitsch-Turkische expeditie naar Egypte en het Kanaai van Suez kan er geen spraak meer zijn. Toch wordt er van duitsche bron verzekerd dat Generaal Kress von Kres-senstein tôt hootd van die expeditie benoemd is, een blijkbaar tendancieus bericht. De Turken hebben hunne nederlaag nog niet durven bekennen en hun laatste communiqué zei dat er niets van belang op het front van Kaukasie voorgevallen •was! Doch reizigers komende van Kon-stantinopel verzekeren dat er daar ern-stige oproeren hebben plaats gegrepen en ' dat de politieke toestand er erg is. 1 f- ; ! Tweede Jaar. — N° 1. UITGAVE A. Zondag 27 Februari 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes