Ons Vlaanderen

1191 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Mei. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2f7jq0tw1s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

O N S \ v. ":'-j Breial BKtftStl ySa KSffl ^■sn Wfpl HMH #Sggs ^Rga ■Ban, m/i SHH flV ^hB^A ^Mv jkh !$fl| ^Hh| ■BBbS ^BSBf 9| BEMi agjHfl HHH H HH KSI YfiA ||w| Door Eendracht Sterkl verschijnt elken zaterdag Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Fraukrijk : p^r jaar 4 00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zich wenden tôt Ons Vlaanderen. Voor onze Jongens Sinds zijne stichting heeft « Ons Vlan-deren » geen week laten voorbijgaan zonder zich op bezondere wijze met onze jongens bezig te houden . Dit îs wel eene der reden van den grooten bijval van ons blad. Ons volk, immers, wat kortzichtigen er 00k over dachten, heeft altijd zijn vlugge piotjes, zijn rijzige iansiers en zware kannoniers in 't harte gedragen. Sinds ons jongens hun bloed voor 't vaderland veil houden is de vriendschap voor onze soldat en een waarachtigediepe engegronde liefde gevvorden. En met reden, zij verdienen het de jongens die sedert twee en twintig maand, aantwoordend aan de stem van onzen koning en van hun geweten den harden strijd voeren tegen Willem den meineedigen en zijn rooversbende. Maarals Sint Paulus zegt,is eene liefde die nietwerkdadig is, alseene diode liefde, 00k bleven deze gevoelens van onze levers niet platonisch, en met Kerstdag brachten zij talrijk, rond de zes duizend, hunne pertning naar onze inschrijvingslijst, wat toeliet aan duizend soldaten een geschenk op den feestdag der vrede te zenden. Bij andere onstandigheden 00k, borrelde dat gevoelen op, en 'k wil er maareen bewijs van zien, in dat kleine feit, dat over twee wekcn ,< Ons VI. », eene oorlogsmeter vroeg voor een ver-laten soldaat en dat er zich iwaalf aan-boden, wat 00k twaalf soldaten geluk-kig maakte. De vraag die zich dan voor ons stelt is wel de volgende: Hoe kunnen wij, lezers van « Ons. VI. », meestal arme vluchtelingen onze lielde aan onze soldaten betoonen? Op veelerlei wij zen, waarvan er zeker eenige in het vermogen van iedcreen liggen . En onmiddelijk zeg ik, dat het een groote dienst aan onze jongens bevvij-zen i?, van voor hen te bidden Daar wil ik niet langer over uitweiden, maar t gebed is een krachtig wapen. Eene goed maand geleden, deed ik in « Ons VI. » een oproep om corres-pondenten, dit is, briefwisselaars te bekomen, die zouden aanvaarden met onze jongtnsin briefwisseling te treden. Zeer'vel lezers beantwoorden onze oproep, maar niet genoeg nog Immers het is niet noodig daarvoor een schoon geschrift te hebben of een geleerde personnagie te zijn: in ons leger zijn er zocvcel jorgcns die het niet zijn. I Zie, 'k zal, dat smakelijk briefje nooit vergeten van dit piotjen, dat naar « Ons VI. » schreef om het te bedanken hem een briefwisselaar gevonden te hebben, want door ons blad ontving het zijn eerste brief sinds Oktober 1914. Verstaat dan toch al het goed, dat gij kunt doen met regelmatig naar ons jongens te schrijven, gij kunt ze aan-moedigen wanneer zij ontmoedigd zijn, ze wij zen raad geven, en op, zulke manier, waarlijk meehelpen om den geboortegrond vrij te maken. Vergeet dan 00k niet, van wanneer gij ons blad gelezen hebt, het bandeken om -te keeren, er het adres van uwen soldaat op te schrijven en het hem te zenden, 't zal voor hem een verkwikk ng zijn. Ook durft « Ons VI. » hopen dat er weerom eene vracht brave lezers , zullen zijn die ons hun adres zullen opzenden om met eenen soldaat in briefwisseling te treden. Op een ander punt, wil ik ook de aandacht onzer lezers roepen, maar dit kost geld, alhoevvel hier ook iedereen kan meehelpen navolgens zijn vermo-gens.Het is zeker, dat ons jongens zich in de tranchées soms verveelen, dat is begrijpelijk. Ook is het een buitenge-wonen dienst aan ons jongens bewijzen, met hun gezonde en degelijke lezing te verschaffen . Bezonderlijk defiige dagbladen. Wij weten dat « Ons VI. » zeer gaarn door ons jongens gelezen wordt, vroeger zonden wij erveelnaar de almoezeniers, maar de prijs van 't papier is zoo kolossaal geklommen dat zulks niet meer mogelijk is. Vlaamsche boeken zijn ook zeer welkom maar weerom: koken moet kosten. Ehwel ! Vele kleintjes maken, nen grooten! Indien er onder onze lezers zijn die een half frankjen over hebben, wij zullen het met erkentelijklieid ontvangen, bun naam zal in ons' blad gedrukt worden en dank hunner cdel-moedige gif te zal een onzer jongens zich kunnen verstrdoiën en verzetten. * * * Aangaande ons artikel « Wij zjn Bel-gen » inonsnummer 9 verschenen, ont-, vingen wij nen belangevvekkendcn brief die wij gaarn overdrukten maar dit is ons ommogelijk l,°j omdat de brief zeer lang is, dus veel plaats zuu nemen en men weet dat 't papier nu k s elijk is 2°) orndal, al hoe waar de fei.en door onzen correspondent aangehaald ook kunnen zijn, hetbeter is, aan te moedigen, dan putten in d'aarde te klagen. Een goede Maatregel De Fransche Regeering heeft beslo-ten dat de Belgische vluchtelingen, aile maanden, gratis, een pak naar hunne jongens in 't Belgisch leger die niet officier zijn, per post enaanbevolen (recommandé) mogen zenden. SsssS « Wij willen niet dat on\e vijanden ons de vrede aanbieden, wij willen dat \ij £e ons vragen ; wij willen niet hunne voorwaarden verdragen, wij willen hun de on^e opleggen ; wij willen van geen vrede, die het kei^erlijk Duitschland %ou in de mogelijkheid stellen, den oorlog te herbeginnen en die over Europa eene eeuwige bedreiging ~ou laten hangen; wij willen eene vrede die van het herstelde recht zmstive waarborgen ontvanet van evenwicht : ° g ar^duur^aamheid ». M,. Pqincaré, te Nancy, 14 Mei- 1916. — ! Een weldoener die onbekend wil blijven, heeft met het 00g op het verspreiden van degelijke vlaamsche lectuur ter onzer be-schikking 500 exemplaren gesteld van « De Arme Edelman » van den grooten vlaming, Hendrik Conscience Volgens den wensch van den gever moet dit werk als premie gevoegd worden bij het boek « Uit het Wonderjaar » novellen en verhalen door F. Seyssens en E. Ronse. dat dus met zijne premie zonder verhooging, ter beschikking gehouden wordt van onze lezers voor een frank. Wie de twee werken wil ontvangen zende dus een tr.andaat van een frank naar « Ons Vlaanderen », 181, rue de Charonne, Paris. Nota : Hetgetal premiën is beperkt, wanneer zij uitgeput zijn. blijft de prijs van het Wonderjaar een frank. — lan onze Âbonnenten 1°— Vriendelijk verzoeken wij onze gëabonneerden wier abonnement in de maand Mci, vervalt, ons den Inschrijvingsprijs — 2 fr. 25 per zes maand ■— in posibon of postmandaat te willen zenden. Indien zij het verlangen doen wij ook per postkwittancie ontvangen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen). 2°— Onze nieuwe inschrijvers worden verzocht ons hun juist adres te laten weten. Zij kunnen ons den inschrijvingsprijs per postbon medezenden ; op hun verlangen kunnen wij ook per postkwittancie doen ontvangen. Postzegcls ecliter moeten wij lolstreht weigeren. 3° Onze lezers die van adres veian-deren, worden vriendelijk verzocht, ons een adres-bandjen mee te zenden; anders is het voor ons uiterst moeilijk van hunne verandering rekening te houden. N. B. — Onze lezers van het dépar tement der Seine die ten achteren zijn, worden vriendelijk uitgenoodigd zich n regel te stellen. I DE OORLOG. De Slag van Verdun De onvermoeibare vijand is onze ranchees van den heuvel 304 nog twee ^eeren komen aanvallen in den loop ?an Dijnsdag 9 en Woensdag 10en Mei; let is de zesde maal op drie dagen lat hij met niet min dan twee leger-zorpsen zichte vergeefsch komtverbrij-,elen tegen dezen beroemden heuvel. ïene kleine aanval, tegen de W. hel-ing van den Mort-Homme den zelfden lag door de Franschen aangevat liet îun eenige loôpgrachten winnen en zij >ehielden ze spijts tegenaanvallen door len vijand, 's anderdaags gepoogd. In len bosch ten O van Haucourt deden 'À] den Vrijdag 12 Mei, en den volgende lacht, nabij de hoogte 287 ook wat ,'ooruitgaryg,. irtinériep3#rijyigj^id, vaît er weinig. lan te stippenTEen âânval in de oacht /an Woensdag tôt Donderdâg ten W .'an den \ijver van Vaux, een andere len Vrijdag op het Z. O. van het fort /an Douaumont; en dan 's avonds en n den nacht nog eenige hevige aanval-en op de zelfde loopgrachten, alsook neer ten W. boven de hofstede Thiau-nont;zij waren alleneven vruchteloos. Zaterdag. Zcndag en Maandag was dles betrekkelijk kalm, in deze streek. Kortom, na 12 weken ongeduld, vol-jende op een spoedige vooruitgang van irie dagen, moeten de duitschers nog îltijd bestatigen dat zij om zoo te ^eggen geen stap van hun doil zijn jenaderd; en toch blijven zij aan Verdun vastgeklampt en blijven zij t hun volk nutteloos verspillen omdat :ij zich in deze avontuur te ver helben ;ewaagd: zij kunnen zich niet meer erug trekken . Belgisch front Een zwak artillerie gevccht biijft uerschen over gar.sch het front. Na :en hevig bombardement Aan onze verken rond Dixmuide, hebben luitsche detachementen, Vrijdag i2 vlei, twee pogingen gedaan om een :ranchee element aan den boord van len IJzer in bezet te nemen maar :elkens werden zij terug gedreven. Dnze kanoniers hebben de duitsche .erdedigingsstellingen van Dixmuide )etchoten en zij verrichtten daar een ;en merkwaardig vernielingswerk. Engeisch front Zondag hernam het kanongevecht n de zelfde streek, en maandag nog-naals heerschte daar eene grocte werk- Tweede Jaar. — Nr 13. EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 21 Mei 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes