Ons Vlaanderen

1546 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 09 April. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zp3vt1j304/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

..... Tweede Jaar. - Nr 7. (JÏTGAVE A. Zondag 9 April 1916. Door Eendracht *erk! ONS VLAANDEREN Liever Dood dan Buitsch! Voor allés wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. WEBKBL f^TD PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2f25 Buiten Frarikrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Âbonnenten i° — Aan deze onzer gëabonneerden wier abonnement in Maart vervallen is en die ons den abonnementsprijs niet per post opzonden, zullen wij zoo vrij zijn deze week een postkwittancie van 2 fr. 50 (voor zes maanden en inning-kosten bijgerekend) te laten aanbieden; wij verhopen dat onze lezers deze gunstig zullen aanvaarden. 2° — Vriendelijk verzoeken wij onze gëabonneerden wier abonnement in de maand April vervalt, ons den Inschrijvingsprijs — 2 fr. 25 per zes maand — in postbon of postmandaat te willen zenden. Indien zij het verlangen doen wij 00k per postkwittance ontrvan-gen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen). 3° ■— Onze nieuwe inschrijvers worden verzocht ons hun juist adres te laten weten. Zij kunnen ons den inschrijvingsprijs per postbon medezenden; op hun verlangen kunnen wij 00k per postkwittancie doen ontvangen. Post-regels echter vioeten wij volstrekt weigeren. 4° — Onze lezers die van adres veran-deren, worden vriendelijk verzocht, ons ■ een adres-bandjen mee te zenden; anders is het voor ons uiterst moeilijk van hunne verandering rekening te houden. De Verklaring van Parijs. Verleden week reeds mocht « Ons Vlaanderen » gewag maken van deze Verklaring en hare besluitselen doen kennen. Onze lezers zullen onmiddelijk belet hebben welk een belang aan de vier princiepen, door al de geallieerden, 00k België, vastgesteld, moet gehecht worden. 1 Onze aandacht wordt eerst geves-tigd door dit feit, dat het de eerste maal is sedert 't uitbreken van den oorlog dat tusschen aile anti-ostro-duitschers een raad belegd wordt en samenkomt, en een militair, diploma-tisch en economisch programma vast-stelt, aan hetwelk âllen verbonden zijn. En dat noemen wij een heugelijk schouwspel; hoe dikwijls hebben wij de almogende duitsche heerschappij niet betreurd die aan Oostenrijk, Turkijeen Bulgarië hare plannen wist op te leggen en te doen zegepralen omdat er eenheid bestond in de voorbereiding en in de uitvoering. Wij hadden immers ailes om te winnen : mannen, materiaal,geld, moed, maar eenheid ontbrak, en dit verijdelde ailes. Tusschen de geallieerden heerscht nu 00k ons nationale leuze : « Door eendracht sterk ». Het is noodig nochtans dat wij de verklaring nader onderzoeken : er zijn vier besluitselen door haar bekend % gemaakt. Het eerste zegt, voor wat de krijgskundige ondernemingen betreft, dat de verscheidene Algemeene Staven het volkomen eens zijn. Er bestaat eenheid van nu af in de werking op de eenheid van het front. Dit zijn princiepen. Natuurlijk heeft de verklaring er niet bijgevoegd op welke manier, deze eenheid van werking of aktie ging verwezenlijkt worden : de duitschers zouden te veel ge-lachen hebben. Uit dit eerste prin-ciep moeten sommige Belgen eene les trekken : er wordt daar immers gespro-ken van de eenheid van het front. En inderdaad, of den duitsch geklopt worde te Verdun, te Saloniki, te Dvinsk of op den IJzer, wat geeft het, als hij maar geklopt wordt. Op aile deelen van het front kan men hem den genadeslag toebrengen, en het is dwaas te morren, als het sommige doen, dat bladen te veel uitwei-den over den slag vân Verdun en te weinig over sommige acties op den IJzer. De Fransche helden van Verdun zijn de broeders van de Belgische helden van den IJzer; allen hebben een doel : den duitsch onschadelijk te maken! Dat is het bijzonderste. De drij volgende besluitselen van de verklaring zijn ^iet min belangrijk. Op een nieuw terrein, doet zich onze eensgezindheid kennen. Immers de conferentie besluit dat eene nieuwe vergadering der geallieerden te Parijs zal plaats grijpen op 't einde van April, en dat deze aile maatregels zal nemen om tusschen de landen die strijden voor devrijheid, dezelfde eensgezindheid te doen heerschen op economisch gebied. 't Gevolg daarvan is dat we mogen hopen dat de handel van Duits:hland voor altijd geknakt zal wezen, en dat aan de geallieerden de mogelijkheid zal gegeven worden hunne nijverheid en hunnen handel die noodzakelijk door den oorlog veel zal geleden hebben, weer op te rechten. Het mag niet, inderdaad, dat dezen die te samen voor hetzelfde edel doel hun bloed vergoten, na dezen strijd, tegen elkander gekant wezen om hun dagelijksch brood te verdierien of hun bestaan te verbeteren. De twee laatste besluitselen nemen maatregelen om de blokkade van Duitschland te versterken, en de crisis van het huren der schepen te keer te gaan. Verheugd mogen wij zijn, wij die zoo lange gewacht hebben op den dageraad die ons den terugkeer naar 't belofte land voorspelde. Het werk der conferentie die te Parijs zetelde den 27 en 28 Maart is d'eerste flikkering van diep dageraad. 1 Frank of 75 Ctn? « Ik spreek Franscli » het beste boek om Fransch aan te leeren, zal gereed zijn op 10 April aanstaande ; aile be-stellingen bij « Ons Vlaanderen » gedaan vôôr dien datum moeten maarvergezeld zijn van 0,75 f. Na 10 April moet men een postbon van 1,00 f. op sturen. Wij herinneren dat men in het boek vindt : 1) Hoe moet men het Fransch uitspreken. 2) Een woordenboek (dictionnaire) met 1400 Vlaamsch-Fransche woorden. 3) Gids voor de samenspraak met de Franschen. Op 11 of 12 April zullen wij de reeds gevraagde boeken beginnen ver-zenden; maar gezien het groot getal inschrijvers zal de verzending ons toch eenigen tijd vragen. OORLOGSNIEUWS De Slag van Verdun Dijnsdag namiddag, 28en Maart, na acht dagen betrekkelijke kalmte gedu-rende dewelke de duitschers versche troepen en nieuwe kanonnen aanbrach-ten, is de vijand vooruitgetrokken om de hoogten 287 en 304 aan te vallen. Op den linkeroever van den Maas maken beide lijnen een vooruitsprong, moeilijk om verdedigen: de Fraitsche strekt zich uit tôt het dorp Malan-court ; de duitsche, in het bosch van Avocourt : de heuvcl 304 op wiens noorderhelling Malancourt ligt, is ten Z. W. begrensd door het bosch Avocourt. De duitschers kwamen vooruit met eene gansche divisie, schouder tegcn schouder, maar zij werden door het vuur der Franschen niettegen-staande hunne herhaalde pogingen, elken keer weggemaaid. Gedurende den nacht werden geene nieuwe pogingen gedaan, maar den volgenden dag gaven de Franschen den eersten stoot ; zij namen het fortin, liggende ten Z. O. van het bosch, Avocourt in bezet, bajonnetteerden aile duitschers die er in waren en geraakten tôt aar^ den steenweg van Malancourt, winnende 300 meters in diepte. Aanstonds kwam de vijand tegenaanvallen en met zijne welgekende ^aaiheid, her-nieuwde hij zijne aanvallen den gan-schen dag en gedurende den nacht; hoopen van lijken bleven op het slag-veld liggen, zonder hem den minsten uitslag te verschaffen. Ten N. van Malancourt in een aanval tegen het dorp slaagden de duitschers er in twee huizen in te nemen. Donderdag morgen, 30en'Maart, hebben zij, al met eens, hunne aanvallen op den overkant van den Maas gericht; zij leverden twee geweldige aanvallen op de fransche posities in den omtrelc van het fort van Douaumont; zij ge-bruikten daartoe hunne spuiten met vl&mmende vloeistof ; spijts groote verliezen, werden zij volstrekt terug-geslagen. In den nacht van - Donderdag tôt Vrijdag kwamen zij terug op Malancourt; na een hevig bombardement, vielen zij het dorp aan langs drie kan-ten en konden er voet nemen. Een hardnekkig gevecht volgde in de stra-ten, dat den ganschen nacht voort duurde; een bataljon voorposten hield het dorp — dat in eene diepte van béide zijden aan het vijandelijk vuur blootgesteld ligt — tegen een gansche brigade. Eindelijk trokken de Franschen, zich achteruit op het aangren-zend dorp van Haucourt; de uitgang van het dorp is door het vuur der Fransche kanonnen op de hoogte 304, versperd. Ook poogde de vijand niets langs dezen kant, maar den Vrijdag namiddag om zes uren gelukte hij er in, in eenige elementen van loopgrach-ten voet te nemen ten N. O. van den Mort-homme waaruit hij aanstonds werd teruggeworpen; een tweede aanval mislukte. Den zelfden avond kwam de vijand weerom op den rechteroever tegen het front van Haudromont tôt Vaux botsen : twee aanvallen met groote massas werden g'ericht op het dorp Vaux ; de eerste werd teruggeworpen door ons afshiitingsvuur ; de tweede drong door en na een bloedig gevecht, nam de vijand bezit van het W. gedeelte van het dorp. Een weg verbindt Vaux met het fort van Douaumont, de weg loopt in een ravijn en was gehouden door de Franschen ; een oogslag op de kaart geeft ons klaar te zien welke het doel moet zijn van den vijand ; indringen tusschen het fort Douaumont en het dorp Vaux, om het fort van Vaux van beide rijden te kunnen aanvallen. Om dit doel te bereiken hebben de duitschers geene pogingen gespaard, voor geen verliezen teruggedeinsd. Zat-erdag, len April, 's achternoens, werd een eerste aanval door ons vuur tegengehouden ; de nacht verliep kalm; ïnaar den ganschen Zondag was het gevecht hevig. Na een bombardement met groote obussen van het grootste geweld, hebben zij ter zelfder tij d vier aanvallen van meer dan eene divisie gedaan ; ten Z. O. van het fort Douaumont hebben zij oogenblikkelijk ingedrongen in het bois de la CaMettey maar werden teruggeworpen in het N. *gedeelte van dit bosch; de gevechten welke gedurende de nacht geleverd werden verminderden nog deze winst : ten Z. van Vaux hebben zij de laatste huizen van het dorp ingenomen. De Fransche lijn steunt rechts op den Vijver van Vaux, gaat door het Bosch i de la Caillette waarvan de vijand den Noorderhoek houdt en komt dan weer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes