Ons Vlaanderen

1677 0
20 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 20 Februari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk9474833z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, me de Charonne, Paris. WEEKBL AD PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrij vingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2.25 Buiten Frànkrijk : S fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Van deze week zijn wij begonnen onze Postkwittanciën rond te sturen aan al onze gëabonneerden wier abonnement vervalt in december-januari-februari en maart. • Wij verhopen dat onze lezers onze kvvittanciën welwillend zullen aan-vaarden.Onze nieuwe inschrîjvers moeten anders niet doen dan "ons hun juist adres laten weten ; wij zullen den abonnementsprijs (2 fr. 25 voor zes maanden) per post laten ontvangen, ten ware men verkoos ons het bedrag per postbon mede te zenden. Postze-gels echter kunnen wij niet aanvaarden daar wij er een stock liggen hebben van voor meer dan tien duizend frank, en het postbeheer deze niet overneemt. — KEIKOPPEN 4 Augusti i9i4, op Sint Pietersplein te Gent, 's avonds. Onze laatste kanonniers staan ver-trekkens gereed. Een kort bevel weer-klinkt en de batterijen komen met moeite vooruit door de menigte die een laatste vaarwel aan ons jongens wil zeggen. Kreten stijgen : Leve het Leger ! Leve onze soldaten ! Naar mate de stukken voorbijrollen vermeerdert de geestdrift van het volk. Onze kanonniers begeesterd door dit uitgeleide, door de stijve Gentenaars zelfs nooit aan een koning gedaan, staan recht in hunne stijgbeugels en zwaaien met hun muts. En op eens weerklinkt, algemeen, uit de keel van de Gentenaars, de zonder-linge roep, hernomen door de soldaten : Leve de oorlog ! Wondere kreet inderdaad, « Leve de oorlog » geuit door een volk dat door-den oorlog zooveel ging lijden, maar ware kreet vermits hij wilde zeggen : Ons volk werd miskend ; men zegde dat het leefde voor niets anders dan voor het stoffelijke, dat het onbekwaam was te ontvlammen voor iets groot en idealistisch, en daar heeft het vernomen dat zijn eer en zijn vrijheid bedreigd worden, en zonder aarzelen heeft het ailes ten pande gegeven voor dees eer en vrijheid, zonder aarzelen en met genoegen en met zelfsverloochening en met vreugde. België had door den oorlog zijn zelfsbewustzijn hernomen, en daarom riep 'het volk dat zulks gevoelde : « Leve de Oorlog ! » Veel heeft ons volk geleden en ge-bloed sindsdien, op het slagveld, op den vreemde, maar ook in België, onder den hiel van den verdrukker. Na zeventien maanden bezetting is het nog M. BAECKELMANS De gekende Bouwkundige van Antwerpen door de duitschers door den kop geschoten. niet veranderd, en de geestestoestand die de Gentenaars aanzette te roepen « Leve de Oorlog « is nog immer de zelfde. De uitgeweken Belgen, zoovvel arme vluchtelingen als leiders, dienen er op na te denken : het schouwspel door het bezette België gegeven immers, zal voor hen èn eene aanmoediging zijn om het ballingschap beter en deftiger te verdragen, èn eene les die hen zal aanzetten aile twistpunten van kant te laten. Hebt gij er reeds op nagedacht, maar ernstig op nagedacht, op den toc tand van deze die in België gebleven zijn ? Zij zijn omringd van de duits:hrrs, van die duitschers die aile middels gebruiken om tôt hun doélcinde te geraken, door die duitschers die er een handje toe hebben om de kleinen tôt buigen te dwingen, door die duitschers die tegenover de ontwapende Belgen de macht bezitten, door die duitschers die hun vijanden zijn; en toch, zij buigen niet, de Belgen. die in België bleven ! s Sinds ma inden is hun goevernement, is hun koning in ballingschap, een groot getal van hunne leiders zijn weg. Sinds maanden ontvangen zij geen andere berichten dan deze uit duitschen oorsprong, die zoeken ontmoediging teweeg te brengen ; en toch, zij buigen niet, de Belgen die in België blevèn ! De goede, de brave keikoppen van Belgen ! En die kalme stijfhoofdigheid van een volk dat niet buigen wil voor de macht, die keikoppigheid van aile Belgen, omgord van hun recht, begon op den dag dat de duitschers de eerste stad bezetten en duurt en blijft duren. En die beusclie onbuigzaamheid, die steenen keikoppigheid, vindt men bij bisschoppen en burgemeesters, bij rijken en bij kleinen, bij jongen en bij ouden. Max was een keikop en de duitschers vreesden hem en bedreigden hem; en Max volbracht zijn vaderland-schen plicht, niettegenstaande ailes, zoolang hij kon. Kardinaal Mercier is een keikop, en in zijn herderlijken brief volbrengt hij zijn vaderlandschen plicht van leeraar der zedeleer van het Belgisch patriotism. De Bisschoppen zijn keikoppen, en eischen, tegenover dwang en overmacht, het recht der waarheid. Theodor was een keikop en eischte vrijheid en recht tegenover d'onrecht-vaardigheid.Baeckelmans was een keikop en volbracht zijn vaderlandschen plicht met ons jongens naar het leger te helpeh. en betaalde met zijn bloed het volbren-gen van dien plicht, Keikoppen zijn ons jongens die dagelijks aile gevaren trotseeren om ons leger te komen vervoegen. Keikoppen zijn ons werklieden die liever zouden sterven dan te werken voor de duitschers, en die honger lijden gedurende een jaar en meer als 't zijn moet. Keikoppen zijn ons priesters die aile dagen, van op den predikstoel, ons volk heropbeuren. Keikoppen zijn zij, aile Belgen, die in de straten nevens de duitschers trek-ken, zonder ze te willen bemerken. Oh ! Mijn land, de oorlog heeft u ailes ontnomen.; hij heeft het bloed uwer aderen doen vloeien bij beeken ; maar uwe fiere zelfstandigheid heeft hij nooit kunnen breken; veel meer, hij bracht u weer tôt zelfbewustzijn. Het koren moet vergaan in d'aarde opdat de landbouwer kunne oogsten i de moeder moet lijden om het leven te baren ; ons land werd onmens:helijk gefolterd ; maar uit dit lijden zal ver-rijzen : Ons België, dat groot zal zijn, dat fier zal zijn, dat zelfbewust zal zijn, dank zij den moed onzer soldaten; maar ook dank zij de overgelijkbare, stijve, hardnekkige keikoppigheid der Belgen van België, die nooit voor den laffen indringer buigen wilden noch buigen zullen, OORL0GSNÊEUWS Westersch Front De week was gekenmerkt door eene reeks kleine vijandelijke aanvallen bijzonderlijk in België, in Artois en in Champagne welke de duitschers veel mannen kostte, zonder hun eenig blijk-baar voordeel te verschaffen. Door Eendracht sUrl. I ONS LUvir Dood dan Ouitsch! Oorlogsnummer - 52 OTTGAVE A. Zondag 20 Februari 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes