Ons Vlaanderen

3036 0
23 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 December. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0000001302/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Derde Jaar. - Nr 44. Prijs : 10 Centiemen per Nummer Zondag 23 December 1917. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEHSGHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonne. ABONNEMENTSPRIJS : Voor België on Fratikrijk i Voor een jaar 1rs. 5 00 Voor zej? m..and » 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Franknjk : Voor een jaar ..... » 8.C0 1)00 R lî EN DR A'CHT ST.E.RK A ANK ONDIG IN GE N : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. KERSTDAG Kerstdag !... Dag van zalige hcrin-neringen ! Daar was een tijd dat het geen oorlog was en dat die dag voor ons allen een langvervvachte, een aan-gename feestdag was; dat we dien dag niet werkten ; dat we naar de Nacht-mis gifgen, ofwel, 's morgens vroeg naar de Kerstmis, dat we het Godde-lijk Kindeken gir.gen aanbidden in het Stalleken ; dat het dan verder op den dag, pok kermis bleef, s middags aan tafel; dat we met ouders, bloedver-wanttn en vrienden, een aangenamen dag doorbrachten ; 't was immers Kerstdag ! Nu ook is 't Kerstdag, maar onze ouders, onze bloedverwanten, onze vrienden zuchten onder het juk van een barbaarschen indringer en sterven van honger ; cf ze dwalen rond als arme bannelingeninal de landen vanEuropa; onze zonen. onze broeders staan de wacht, met het geweer in de vuist, gin-der in de vervrozene loopgraven van den îjzer, 't eenigste lapken dat ons nog overblijft van ons duurbaar Vaderland; voor ons geene rust, geene feest meer ! En tocb, 't is Kerstdag, de dag die ons herinnert aan de geboorte van den God-Mensch, diç den vrede brengen kwarn aan de menschen van goeden wil. Is het misschien niet omdat er zoo weinig menschen gevonden werden van goeden wil dat de vrede zoo wreed verstoord werd ? In ons Vaderland zelve, bijvoorbeeld, hoeveel menschen vond men niet die volstrekt niet van goeden wil, maar integendeel van heel slechten wil waren ? Beste Lezer, laat ons al doen wat mogelijk is opdat wij toch van goeden wil zouden zijn ; laten wij, elk voor zich zelven, zorgen van vrede tusschen God en den mensch te herstellen, dan mogen wij hopen dat de vrede tusschen de menschen ook spoedig moge erieven ; niet een vrede op zijn tut sisch die ons en ons Vaderland aan den triomfvvagen ketenen zou van het eerlooze Duitschland.maar een eerlijken vrede die ons de vrijheid en het geluli zal weder brengen. Vragen wij aan het Kindeken van Vrede dat Het, op der feestdag zijner geboorte, evenals Hel zijne wieg en zijn graf, Bethlehem e Jerusalem, uit de' klauwen der Turkei gered heeft, zoo ook ons duurbaa Vaderland uit de klauwen der duitschi çoovers zoo verlossen. Aixeene Vlaanderen en Duiischtand Bestaat er eene Belgische Natio? De duitschers beweren dus dat de Belgische Staat een voortbrengsel is van de Europeesche diplomatie, en dat België enkel een samenhatigsel is van twee verschillende rassen. De heer Pas-selecq weerlegt deze gezegscls, zich steunende op historische werken en ni. op deze van den beroemden professor Henri Pirenne, die, dit weze terlcops gezegd, voor den oorlog, in Duitsch-land van een buitengewonen bijval genofen. Gansch juist is het, dat het niet een aanvaard korporalism is dat de laatste reden is van het bestaan eener natie, maar weleer een hooger en spiritueel princiep : de wil van de burgers om samen te leven in eene politieke afgescheiden gemeenschap. Bij ons ontstond die wiluitdegemeen schap van zelfde huishoudkundige en maatschappelijke omstandigheden en uit de eenlieid van zelfde godsdienstige overtui iingen in dewelke Vlamingen en Walen verk'erden . Sedert Philips de Goede vormden het huidige Nederland en België eenen afgezonderden politieken staat. In de 16e en 17e reuw komt scheuring tusschen de roorder en zuider gewesten en sit:dsdien behielden de zuiderpro vinciën ditzelfde karakter van politieke eenheid. Immers wij werden nooit als bezeten land behandeld, en indien er afzonderlijke instellingen waren in deze eenheid, hingen zij allen af van een en dezelfden prins die de privilegiën dezer eenheden te eer-biedigen h ad. In feite waren er tusschen de provinciën eene hoevet lheid geirecnzame instellingen, als de Staten generaal, die in eene zekere mate eene volk vertegenwoordiging daarstelden alsook een gemeenschap van ♦ costu men » die een waarachtig Belgisct recht vormden Zelf op internationaa gebied vormden de katholieke Neder landen (België) een geheel dat eer bezender karakter had ; zoo gebeurde het meermaals dat België onzijdiç bleef in geschillen tusschen Spanje er Oostenrijk — onze meesters gedurende 16e 17e en 18e eeuw — en de vijanden dezer landen ! Het was maar ondei het fransch bewind dat België gedu-rende enkele jaren, werkelijk en geheel van eenen ander-:;n staat afhankelijk was en aile vrijheid en eigenaardigheic verloor. Na 15 jaar aan onze noorder-buren vereenigd geweest te zijn.werdet: wij in 1830 eindelijk geheel en gansch ons eigen meester. Heeft België sind< dien eene natie geweest of een samen hang van rassen ? De buitengewone voorspoed van ons land, en 't gelul zijner inwoners is een afdoende ant-woord op die vraag. Overigens vindea wij het nutteloos daarover te rede-twisten, daar wij zeker zijn dat aile Belgische vluchtelingen en soldaten, en zes miljoen Belgen in België inhun harte hoog dragen de liefde tôt het Belgisch Vaderland en zijne instellingen Men zal zeg£,en dat dit gevoelen is, jawel, maar eene natie bestaat door den wil van te samen te leven, en dit is maar mogelijk wanr.eer men liefde gevoelt voor het Vaderland. Viaanderen of België Het was het gédurig doeleinde onzer vijanden van overal het gedacht te doen ontstaan dat de Vlamingen im-mer in a! hunne wenschen en uitin-gen door de regeering gedwarsboomd werden en dat de duitschers alleen in staat waren ons het voile recht toe te kennen. Om dit te bewijzen, namen zij een boel decreeten om het vlaamsch vooruit te helpen, besloten de ver-vlaamschingder Gentsche hcogeschool en bij deze gelegenhtid dagvaarden zij de Vlamingen te kiezen tusschen hun bezonder en onmiddelijk belang en dit van het Vaderland. Schrikkelijke vraag, bij dewelke pex-sonen die gansch hun leven streden voor de vlaamsche hoogeschool een oogenblik mochten twijfelen ! Sommige Belgische bladen op den vreemden verschijnend, deden als de duitschers en eischten van de Vlamiigen dat zij kozen tusschen hun vlaamsch programma en hun land, wilden zij niet als landverraders beschouwd worden ! Alsof in België de grondwet zélf aan de Belgen niet toelaat hun moedertaal te onderhouden en te beminnen zonder : daarom aan het land te kort te doen ! Niettegenstaande al de loensche pogingen der duitschers, vervlaam-; sching der hoogeschool en administra-1 tieve scheiding, is gansch de duitsche beweging op een sisser ujtgeloopen.Dat zullen wij toekomende week bespreken E. R. (*): Zie ons artikel van verleden week « Viaanderen en Duitschland » en het boek van den heer Passelecq « La Question Fl'amande et l'Allemagne ». BEEICHT Bij opzending van een mandaat naar Ons VLAANDEREN, 181, rue de Charopne, Paris, ontvangt men onmid-dellijk« Het Kerlcboekje van den Vlaam-schen Vîuchteling » Prachtuitgave 1.25 Gewone uitgave o.5o De Kaart van het Belgisch Front, i (van Nieuwpoort tôt Lens) voor o,5o frk. KERSTGESCHENK der Belgische Soldaten Onder het Eerevoorzitterschap van E. II. Moyersoen, Bestuurder van het « Werk der Vlamingen » Stuur uwo giften hoe klsin ook. naar « Ons Viaanderen »tSI, Ru# de CharoniîB, Parij s. Laatste Lijst fr. ;2.032.50 August Glirickemaillie Huyghe, Oost- nieuwkerke, du Forgos-df-s-liaux (S.-1 ) 2 00 Me Vermeulen, Ozoir-la-fei > ièr- (S. ci M.) 2.00 Arth. Butckaen-Doorn, Yper, nute B uir- neville, 1/0 | Gerarda Allaert, G.ls, nu te, Bourneville, 0.5'J ' Benjamin Donse, Boô.^engom, n\t te 1s- bergues, * 3.00 Edm. Verbeko-Milleville, Ghelu^ell, nu te Oirel, 1.00 Fam. llôorens. Gheluvelt, nu te Nevers, 2.00 Vr. Leopold Gouvreur, Laugeniarck, nu te Gensac, 1.00 Mie Ëlza Couvreur, La; geinaick, nu le Gensac, '1-00 Vr. L, Dekuvpere, Poelcapetle. nu te Gensac. " 1.00 Peirus Lannoo, Zant\*oorde-bij-Yper, nu te rfcnnely, 2.00 , P 1-VetorS; Quîmperlé. 1.00,1 Vanderjeugd-Ampp, llooglede, nu te Otoi'on-Sie-Mcrie, Place Gambétta, 2.00 i Mahieti August, Lan.gtimarck, nu te Pliuv-Douiqueur par Aill;t-le-Haut-Glocher, 2.00 j D'Haene Jos. vr. en kinders, Pervyse.nu te, Prillac, • 2 00 Polly H.,Poelcapelle,nu te Nevers (N.), 2.00 Veruieersch B. en Vrouw, » » 2.00 Vermeersch A. ou vr. » » 1.00 Baecke Arth. en vr. » » 0.50 Dubois Emma, Gheluvelt, nu ta Coulom- mièrs, 4.00 Kindsrs d'IIooge, Ghelurclt, nu te Gou- lomiriiers, 4.00 De Starcke J., Asper, nu te Aigues-Vives, 1.00 De Clercq Matv., Gils, nu te La Beylin, 1.00 Vandepitte L., MoogKde, » « 1.00 Detru Cyriel, Attainville. 2.U0 D'H^ens Maria, iv. Percior. 8 b;i P.,ris, ! ' Vaiihe» Ktpile, Ypii-, nu le Amboise, i 1.00 Ve'rvlscti -Peeoe H., vr.en Unders.Bix- scuoote, nu t.- B.rrari, 3.00 Gommeyne A , Màorseele, nu le Barrait, 2.00 Yergauwen Louis en d >chter,Clemskerke, nu te Lé-are, 2.C0 Choque Fl. en H. Six, Gheluwe, nu t« Douchy, 2.00 Desmadryl f . Yper, nu te Hazebrouck, 2.00 Desma'liyl Gh., Boesinghe » 1.0" Pauw els Arth.. Yper. » 1.00 Vanstaen Juins, Martkein, nu le Grocy, . l.'ib Vanhee Aluis, le R'omesc'amps, i! l;0 Vr. Ch. Ceuninck. U Survilliers, 2.00 Lammens Edm., Zonnebeke, nu le Va!-. dampierre, 2.00 Me Assez, Langemarck. nu te Dhuizoo, 1.00 Uteyn Al f., Houthulst, nu te Villeneuve, 2.00 Sidonie Édebouro, St.rFulgtnt (Vendér), 2.00 Van de Vivere-Verkamer H., Zonnebeke, nu Ivoj-le Pre (Cher), 1.00 lyphout Cyriel, SI. Georges d'Orques (Hér.), 2.00 Van wega de Weezen van Moor»tedn. nu te Chars (S.-et-O.), villa Jeanne-d'Arc, 15.00 Jean Becquaevt, Bubiouck, 1.00 Evarist Samyn-Doom. Si.-Jan-bij-Yper, (jhampagné-Sl.-Hilaire (Vienne), 2 00 Bruno Swaenepoel, Oost-Nieuwkerke, Vieille Eglise (P.-de-C.), ■ 2.00 Camille P\pe, Zonnebeke,nu te Touques, 2.1 0 Cyriel Devos, Venvicq, nu te Touques, 1.00 Fr. Décrois, Verwicq, nu te Touques, 1.00 laid. Provoost, Sl-Juhen (Langomarck), Man-Erbe, 2.00 Silvère Verstraete, Beeelaore, Quintm (Côtes du-Nord), , 1 00 Octavie Ver.-traete, Becclaere, Qnintin (Côtes-du-Nord), '1-00 Léonie Ouvrin, West-Boosebeke, Rolle- ville (S.-Inf.), 1-00 Ch. Bekaert, Grisy, Suisnes, 1 00 Léonard. Blanckaert, Langernarck, Grisy- Suisncs (S.-et-M.), 1-00 Ilenotdus Bianckaert-Dewîlde en kin- ders, Grisy-Suisnes (S.-et-M.), 1.00 Armiel Devvilde-Blanckaert-en klnders, Grisv-Suisnes (S.-et-M.^, '1.00 Cyrille "Vandelannoqte, Zonnebeke, nu te " Joué-en-Gharnie. • 2.00 Henri Landuyt, Notre-Dame d^ Coursou, 2.00 Achille Dotfeu, Pervyse, nu te Charlevat (Eure), 1-00 Ch. Louis Sarrazijn, Wervicq, nu te Pouitly-s/-Gh. (Loire), 2.00 Jean Debrauwer. St-Juliaan, nu te Le Canu (Manche). '1-00 Jos. Debrauwer, St-Juliaan, nu te Le Canu (Manche), 1-00 : Julie en Sidonie Segers, Yper, nu te Hannencourt-Gargenville, 100 Aug. Segere Baun en docters, nu te Hannencourt Gargenville, 2.00 Cyr. Segers d'Houdt, en dochters, nu te ' Hannencourt Gargenville, 3.00 René Decadt en kinders Yper, nu te Benghebaert, Fontaine (Oise), 1.00 Alidor Teetaert, Gle'rcken, nu te Barris- seuse (Oise), 1-00 Edm. Masselui, Bousselaere, nu te Bénévent (Creuse). 2.00 Edouard Plalteeuw, Zoutvoorde, nu te Neuilly-en-Th., 1-00 Helène Delhem, Houthern, nu te Neuilly- en-Th., 1-0° Cyrïel Yanlerberghe, Woumen, nu te " Soses (Eure), ' -2.00 Charles- Yermeersch. Woumen, nu te Soses (Eure), 2.00 T. M. B. L. Belge, â Paris-Plage, 1.00 Jal Van Hoe en zijne vr., Nazareth, nu te Gommentry, ^-00 Alois Boudewyn, te St-Laurent des Mortrois, . , 5-^0 Ose Barbier, Pervyse, nu te Lhoumraize, 1.00 V* Lepercp, Hollebeke, nu te Luçon, 1.00 Rousselaere, nu te Biscarrosse, 2.00 Gonst. Dubois-Veys, Rousselaere, nu te Biscarosse, ' 1.00^ lenoni Callcbe I. Rousselaere, nu te .Iiehel l)ebussc-here, Rousselaere, nu te Biscarrosse-, 2.00 ■T. Daïodt, Laupemarck, nu le Lisieux, 1.00 . .Cc-tnurt-VonbaverbekP, Beyllieni, nu le CaLieliîftu, 100 ichile lAtlemar, Yper, nu le Angers, 1.00 (dm. Lesage, Y'per, uu le Angers, 1.00 ul Lesage, Ype . nu te Angers. 5.00 'ohdoren HVnri Marchaud, te Lisioux (San en), 5 00 'hilem-ôm Hoegao-ts, Onpes (G.-d'Or), 2.00 oseph Van LieJekeike. llerzel.e, nu te St.-Germain-Lax.is, 5.00 >ros])t-r Eockhout. Hemdelgépi, nu te St Gerniaiu-Laxis, 5.00 ■ lvain Delangbe-Sanly, Zonnebeie, nu Honfleur (Cahados), , 2.00 ,1. Hobert De Coninck, van Aatst; 't Se- mmarie, te Parijs, 5.00 "■unilie-, l e Splenter, Cleicken ; nu rue de Paris, 17 bis, Ablim (S.-el-Oise), 5.00 Uesruineaux. Stiigné, par Fontenay- le-Comte (Vendée), 0 50 iloise Devvjse, Auzances (Greuse), 1.25 3e,i\veerde Overste der Zwarte Zuslers, Yper; nu rue Thiers, 37, Saiut-Omer (l'a;—de-Ce-1 .Os), 5.00 .'er et le \a. dei. il. Geiardus, lot Vvtl- zijn van ons en onzî kinde-s. 1.00 3e Crack Euphrasia, te I.ieusnint, 5,00 t'er eero van Sr Thérèse en O.L.Vr. van Z"gepraal, 1-00 juintin Juk'>. -, r. Je l'Evangile, Paris, 1.00 Jveiste en zuslers. St. Aulay, 4.00 3lanclaert Henri, Bu-smght', nu te La- lende. 1-00 blanckaert; itaiia, Bo;singhe, nu te La- lende, , 1-00 i'erbelts Pierre, Westroosebeke, nu te ij6 Désert (Manche) 2.00 iasteiyi) Jules, Wesl-Boosebeke. nu te l'Iiamplost, 1.00 Henri en Joseph Moeruian, Yper, nu le , S^tus. 2.00 VeimeuVeu en kinderen, Bortense. Louise en Nathalie, Mechêlen, nu te Lorient, J-t0 tlein-i Rosselle, Poe!cappalle, nu te Les Autuieux, St. Galonné, 2.00 Camille Depoorler eu vrouw, Zond- voorde, nu te Begrippiere(Loive-Inf.), 1.00 Jules Vinçkier Versl.'aete, llous.-ieia#re, nu l« Fouichambaull (Nièvre), 1.00 Jules Hugtie.baeit Verstraete, ltousse- Iiiere, nu le Fourclutmbault (Nièvre), 1.00 VV* Vauvrouterghem. Si nt Jan by ïper, nu te St. Andro-s.-CaiUy, 5.0J ilnbe.oi.d van Wornihout, 2.00 Do famille De Splénler, Clercken, le Ablon, Eiaile Baelen, Puiseux-lez-Louvre, 100 Mortier Benjamin, Nor>ille, Arpajon (S.-el-O.). 1-00 D. Wulf Henri, rue Notre-Dame-des-Victoires, Parijs,' 2.'00 i-'aiailie Gentil Ca ryso-Lepeire, Veuine, nu te Touques, . 3.00 Km. i!a\se, Becel -etv.' nu te Touques, 3.00 *,ii Ûtaeys, Mo-u-sb-de, nu te Touques, 1.00 .aitiiel Decroix. Meess'en,nu t# Touques, 1.00 •tarie Decroix, Mees^en, uu le Touques, 1.00 Louise Bondue, M'ecssen, nu te Touques, 1.00 Hector Vermeulen, Zonnebeke, nu te Touques, 1 00 Désiré Coudion, Zonnebeke, nu te Touques, 1-00 LehoUck'Theofiel, av. Philippe-Auguste, Paris, 2.00 De Mangelaere Maurice, van Drongon (Beekslr.) uu 16, avenue du Bois, Meudon (S.), 2.00 De Raedt Marie, van Znnnebeko, nu Ghoisv-aux-Bœufs, Moussy-le-Xeuf, 0 50 Le\re Euphrasie, van Vorme'zeele, nu "Choisy-aux-Bœufs, Moussv-le-Neuf, 0.50 Demarrey Cyriel. van VVytschaete, nu Choisy-aux-Bœufs, Moussv-le-Neuf, 0.50 Demarrey îVIarlha, van Wjtschaet'<. nu Choisy-âux-Bœufs, Moussy-le-Neuf, 0.50 Dernarrev Adelin», van Wytsehae.te, nu Ghoisy-aux-Bœufs, Moussy-le-Neuf, 0.50 Dernarrev Emma, van W>tscaaele, nu Choisy-aux-Bœufs, Moussy-le-Neuf, 0.50 Aloïs Thieux, Ste Terre, 0.50 Victorine Thieux, Vormezeele, nu te Ste Terre. 0 50 Sophie Leroy, Vormezeele, nu te Ste Terre, 1-00 Alphons Thieux, Vormezeete, nu te Ste Terre, oO Emile Van Wallogliem, nu te Beaufon, 2.00 Do Gand Henri. Puiseux-lez-Louvre, 2.00 De Ruyter Elisa, Ypren, nu r. Faber, 40, Paris, 1-00 Pascal Verkest, 00, rue Dombasle, Paris, 2.00 W Dubois, Zandvoorde. 4, rue Grandet, Angers, l-°0 Uit Bazemont, E. Zusters ea kinders der school colonie van Rueil, 10.00 M. Vau- Rolleghem-Iialtoverste, Saint-Joseph-IIoogied, nu Rouen, bd St- Hilalre. 2.00 M. Ampe, Onderwijze'r, Rouen, 2 00 Naamlooze gift, "-25 Te ^amen : ïr. ' 2.315.25 Besiste uli Belpii - De Beiaard te Mechelen Van op den toren daait in klankenregen Het klokkenlied, geluiden van kristal, En droppelt over markt en straat en stegen, En velden, xveiden van het Dijlodal. Het volk der stad, de wand'laar langs dewegen, De man op 't land, zij hooren overal Het beng'lend beiaardlied, dat als een zegen Op aarde daalt eu hen bemoed'gen zal. Maar als de kunst'naar zit in zijnen toren, En lied na lied aan 't luist'rend volk laat hooren Met al de kunst van zijne meesterhand, De toren krijgt een ziel van Vlaamsche~zangen Yan vreugd en strijd, van lijden en verlangen En vuur'ge-liefde voor het Vaderland. Osier Wattkr, Lid der Koninklijke Ylaamsche Academie. UIT ONS VADERLAND ALGEMEENE BERIGHTEN Volgende tijdingen werden ons ver btrekt door een jonge Belg.die onlangs uit Belgie ohtsnapste : Er waren hier veel aardappels. Ailes nochtans werd opgeeischt. De inwoners krijgen er 190 gramrtien per dag Bij elke school werd er eene kantien iv'e richt en dat is wel de noodzakelijkste en misschien ook de degelijkste inrichting welk tijdens den oorlog tôt stand kwam Daar vindt men goede soep en een broodje van 70 gramme n . Het brojd nochtans is onaangenaam vau smaak. De toestand in het etappengebied is beier dan buiten dat distrikt en dit komt omdat de handel daar gansch en zonder de minste uitzondering, gebou-den ligt. De menschen ontvangen I7O kilogr., sttenkolen per maand en per yuur. Het voeaingscomiteit heeft: voor-gesteld hoeveel vuren er in elk huis vol trekt noodig zijn. De kolenmijnen werken volop; demijnwerker - genieten een hoog loon, maarde totaleopbrengst werd opgeeischt. In de lagere scholen is er geen vuur, van het oogenblik dat de thermometer beneden de '10e centigraden dault moeten de kinderen naar huisgestuurd worden en deschool-deuren gesloten. In bijna al de ge-meenten- vindt men eene gemeente-lijke beenhouwerij. Op den buiten vindt men natuurlijk ook meer vieesch dan in de steden. Een nieuw broodkarnet is inge-voerd, met bons gevuld. In ruiling-van een bon verschàft de bakker eene hoeveelheid brood. We mogen het hoofd wenden waar wij willen overal ontmoeten mij hoo-vaardige Duitschers die ons van top tôt teen afkijken. Spreek geen woord, kijk niet glimlachend of spottend op want dan regent het amenden en boeten veroordeelingen en straffen. We hebben hier allen te wsinig om te leven en te veel ons van honger te sterven. De menschen zien er alle-maal twintig jaar verouderd uit ; uit-gemcgeld en mager dat men al hunne ribben en beenderen tellen kan. De lagere klassen worden wel ondersteund. 't Is de middenstand die meest te lijden heeft, want daar is het eergevoel te groot om links en rechts te klagen on te vragen en de steeds hooger stij -»;ende prijzen der eetwaren laten aan de bnrgers niet meer toe in hunne behoeften te voorzien . WEST-VLAANDEREN Roesselaere ontruimd Aankomst der Vluchtelingen te Lier Wij zijn gelukkig aan onze lezers de primeur te kunnen geven van de omstandigheden in de welke een groot deel der inwoners van Roesselaere en omliggende gemeenten in Lier ontvangen werden, alsook eene eerste lijst met adres te Lier onzer onge-lukkige medeburgers. Aankomst der Vluchtelingen Vriidag morgend om 5 uren kwamen er 550 vluchtelingen uit Rousselare in onze statie aan. De Heeren van het Vluchtelingen Komiteit geholpen door een groot aantal kommissarissen wacht-ten hen af. Met behulp der Duitsche soldaten en onze wakkere politieagenten waren hunne pakken (en ze hadden er eenige bij) rap afgeladen î-'effens werden de vluchtelingen naar het St. Jozefs Kransken gebràcht en daar wachtte hen een goed onthaai. Eenige Dames en Jufvrouwen onzer stad onder 't bevel der waarlijk onmisbare en nooit vermoeide Jufvrouw Anna Van den Wyngaert hadden er reeds eenige dagen op voorhand gewerkt om er een goede keuken en ruime eetzalen in gereedheid te brengen, en dan ontvingen ze de door de lange reis afgetobde en hongerige vluchtelingen op een smakeltjke koffie, Groote stapels boterhammen en velt stoopen koffie stilden niet alleen der: honger en den dorst, maar brachtér deze West Vlaamsche menschen reeds een beetje op hun effen. Ondertusschen bracht men de pakken naar het St Jozefskransken en begon men de verdeeling. Iedereen werd dan naar een nieuw en zoo goed mogelijk huis gebracht en werd dan geholpen in 't uitpakken en het in orde brengen zij-ner nieuwe woning. 's Middags vergastte men de vluchtelingen op een goed middagmaal en wanneer zij 's avonds hunne boterhammen met kaas kwamen binnen-spelen, waren het reeds geheel ander menschen. . De volgende dagen hadden de Heeren van 't komiteit hunne handen vol met hier of daar te zorgen voor ruiten, voor een stoof, een beddenbak, enz... en jufwrouvv Anna met haar keurkorps zorgde gedurende een drietal dagen voor een smakelijke keuken. Wanaeer Maandagavond, deVluchte-lingen voor de laatste maal het in St Jozefskransken kwamen eten, las een jonge Rousselaer een eenvoudige, maar oprecht gemeende dankbetuiging voor, gericht tôt het Vluchtelingen Komiteit, het stedelijk bestuur en heel de Liersche bevolking, betuiging die daarna beantwoord werd door Mijn-hear Frans Lanens met eenige woor-den van aanmoediging. Ziehier de tekst der dankbetuiging : Geachte Damen en Heeren van het < Vluchtelingen Komiteit » der stad Lier. De Rousselaarsche vluchtelingen bedanken U uit gansclier harte voor al hetge n Gij voor hen gedaan hebt. Na eene lange en en pijnlijke reis zijn wij eindelijk in uwe goede stad Lin- aangekomen, en de hertelijke en liefderijke ontvangst die ons hier te b.urt viel zullen wij nimmer vergeten, Ook heerscht er onder ons een alge-meengevoel van tevredenheid en dank-b aarheid. Woorden van lof en dank gericht aan de Damen en Heeren van het Komiteit hangen op iedereens lippen. Het was voor ons, die in de laatste tijden zoo hard beproefd waren en die door eene moeilijke reis zeer te neder gedrukt waren, een opbeurend en ver-kwikkend oogenblik, toen wij besta-tigden hoe lit f devol gij ons met zorgen omi inguet, en hoe dienstvaardig uwe menigvuldige help3is waren. Wij zijn zper gevoelig voor de bewijzen van behulpzaamheid en goedhar-tigheid, die gij ten onzen opzichte betoond bebt, en de nagedachtenis van ons verblijf te midden van eene vrien-delijke en dienstvaardige bevolking zal immer bij ons levendig blijven. Door uwe milddadigheid, door uwe woorden van troost en opbeuring wistet gij onze wonden te heelen en de kommernissen die wij koesterden nopens een verblijf in een vreemd oord, hebt gij heélemaal weggenomen. Geachte Damen en Heeren, nooit zullen wij ons kunnen k,s ijten jegens U voor de talrijke weldaden met dewelke gij ôns overladen hebt. Nochthans in onze gebe len smeeken wij God, op lat Hij in het toekomende uwe lieve stad voor verdere onheilen zoude sparen. Dat Hij onze bede aanhoore, dit is onze vurigste wensch. rede van den eer w. heer DE SMET onderpastoor van roessela ere.— De aan- komst was voor ons, vluchtelingen van Roesselare, eene aangename verrassing. We hadden met de dood in de ziel onze lieve stad verlaten, wie weet voor hoelang ? .. We hadden eenen langen dag en slependen nacht gewrocht, geréisd, gedoold in koude en nacht, in honger en dorst, in slapeloosheld en vermoeienis, zonder lucht of licht, getast op elkander tusschen pakken en koffe'rs, ma!ea en zakken ! We waren allen mat en moê! 't Was toen dat de goede stad Lier : ons opnam, hoe medelijdend ! hoe verkwikkend 1 Het volk gaf ons de, hulp zijner , armen en in korten tijd was de last van ons veel reisgoed op wagens en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes