Ons Vlaanderen

1451 0
11 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 November. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rj48p5wp3k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

perde Jaar. — Nr 38. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG AB ONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3 .00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk ! Voor een jaar » 8.00 ItOOR EENDRACHT STERK SUREELEN : TE GENT : 24, Wollinckstraat. TE PARÎJS : 181, Rue de Charonne. Ons Mea culpa In « Ons Vaderland » geeft, onder bovenstaande hoofding, onze confrater Pertinax een artikel waarin hij terug-komt op het onderwerp dat wij reeds tweemaal behandelden en dat wij om het belang der zaak en de goede ge-dachten die er in voorkomen hier grootendeels weergeven. Ons Mea Culpa... 's Zondags als ik uit de hoogmis kom, voor het eten, lees ik de gazet. Terwijl moeder de vrouw den geurigen boeljon afschuimt en ik zelf een niet min geurige pijp ontsteek, is 't een rustig oogenblik waarop ne mensch het nieuws van de afgeloopen week eens kan overzien. Vroeger kwam daar nog een borreltje Boonekamp of eenen uit 't Wit Stoopke bij, maar sedert ailes zoo duur wordt met den oorlog, hebben we dat afgeschaft. Zoo moet ik dus, met m'n pijp en met Oh's VLAANDERENgenoegen nemen.De fakteur, of liever de factris sedert de vrouwen hier ook al dien dienst overgenomen hebben, heeft ze mij al van den vorigen avond gebracht, maar ik laat ze liever liggen, omdat zonder een goe Vlaamsche gazet nen Zondag-voor-uoen, geen echte Zondag zou zijn. 't Gebeurt dan ook nieft dikwijls dat ik Ons VLAANDEREN opensla, zonder er iets belangwekkends in te vinden. Als ge regel-matig mijn cinema-films had gelezen, zoude dat ook al hebben opgemerkt. En ook verle den week heb ik er weer wat in gevonden, waarover wel een woordeken te zeggen valt. « Eerbied voor de Belgen en voor de in-stellingen van het Belgische volk ! » vraagt de schrijver van het hoofdartikel... Uit den hoop brieven die het daatover ont- j ving, drukt Ons VLAANDEREN er drie van ; de meest kenschetsende, af, die allen slagen over de miskenning en het wantrouwen ; waaronder de Belgen te lijden hebben. Ze worden voor duitschgezind aanzien, uitge-scholden als Boches-, de meest dwaze laster-praatjes worden in omloop gebracht over onzen welbeminden koning, ons leger en zoo meer. Wie is de schuld daarvan ? Wat moet daartegen gedaan worden ? OnsVLAANDEREN antwoordt daaropkort 1 en bondig : de Belgen moeten eerst en vooral hun zelven eerbiedigen en verder moet de bevoegde overheid krachtdadig optreden, overal waar men een van die lasterpraatjes achterhalen kan. Daar valt niets op te zeggen. Daar kan iedereen volstrekt ten akkoord mee zijn en wij zelf niet het minst. Maar daar is een zeker soort schuldigen, die wij wel eens even uit 't hoeksken willen halen en die er meer dan iemand anders schuld a&n heeft als onze Vlaamsche menschen voor boche worden uitgescholden en aan laster en verdacht-making ten prooi zijn— Van waar komt het daïi dat de Belgen, laat het ons maar zeggejn, dat vooral de Vlamingen zoo'n slechte naam hebben en vooral dat ze uitgescholden worden voor Duitschgezind en boche "terwijl er de zotste lasterpraatjes — we hebben er allemaal gehoord — over hen in omloop zijn. Dat komt omdat er eenige Belgische bladen zelf eerst en vooral begonnen zijn Gecensureerd Omdat het feit, dat er enkele v'erdoolden Vparen, door die bladen werd misbruikt om aille Vlamingerî verdacht te maken en te lastjeren. En dat komt ten tweede (en hieïop wil ik bij zonder den nadfcruk leggen, omdat veel Vlamingen in dit opeicht wel eens met een deemoedig mea culpa- driemaal op hun borst mogen kloppen) dat komt omdat veel Vlamingen die' toen het recht en den plicht hadden om tegen dien laster op te kom^n, stom bleven gelijk nen visch, zeker omdat ze toen bang waren cBat de lasteraar ock tegen hen nen grooten mond zou open zetten? en eveneens voor verra/ders uitschelden . Wie is het die voor het eerst een onbe-sproken Vlaming en even onbesproken Va-derlander als Frans Vsoi Cauwelaert spot-tend betitelde Wie was het die de alom geachte en beminde juffrouwen Belpaire en Duyckers verd'acht mieken aïs opstellers van « une feuille connue En hebben de Vlamingen, die de stem konden verheffen, daartegen wel krachtdadig genoeg geprotesteerd ? Als Ons VLAANDEREN toen, bij den eersten laster, uit aile macht zijn stem had laten hooren, dan had het kwaad wellicht niet zoo erg voortgewoekerd en zou het nu niet met zooveel klem « eerbied voor de Belgen en voor de instellingen van het Belgische volk » moeten vragen. Denk nu niet dat ik daarvan bijzonder Ons VLAANDEREN een verwijt wil maken. Iritegendeel meer dan eens is het flink en krachtdadig opgetreden. Maar wij, Vlamingen, allemaal hebben schuld. We zijn allemaal van 't ras van Lamme Goedzak. En daarom moeten wij ook allemaal ons mea ■'culpa maken. We waren dom en onnoozel in dien tijd. Sedert dien is er veel befernis gekomen. Zonder eenig overleg, uit eigen beweging zijn in veel opzichten de meeste Vlaamsche bladen lijk Ons Vlaanderen, De Belgische Standaard, T)e Stem uit Belgie, Vnj Belgie en Ons Vaderland zoo stilaan aan hetzelfde koordeken gaan trekken Die eendracht, omdat ze geboren is uit de gebeurtenissen zelve, uit eender inzicht aangaande de belangrijke vraagstukken betreffende ons Vaderland, zal hechter blij-ken dan aile kunstmatig verbond. Maar het is niet voldoende. Als wij vroeger eendrachtig waren opgestaan toen er « twaalf kogels j werden gevraagd voor onzen duurbaren pastoor Verriest, toen de groote kunstenaar Stijn Streuvels werd uitgescholden voor een dagboek dat hier nie-mand gelezen had ; toen alom geachte Vlamingen als doktor Depla, als Jules Persyn en Lodewijk Dosfel door den modder werden gesleurd voor een daad die men wel princi-paal kan alkeuren, doch die daarom in geen enkel opzicht de onkrenkbare eerlijkheid en achtbaarheid van al die Vlaamsche voor-mannen afbreuk kan doen, dan waren de zaken zeker nooit zoover gekomen, dan was de laster zeker niet zoo versehrikkelijk voortgewoekerd. Want het kwaad is wel zeer erg. Veel erger misschien dan zelf Ons VLAANDEREN het wel vermoedt. Laten wij ons door geen schoon klin-kende leugens meer om den tuin leiden. Tellcens de Belgen in het algemeen en de Vlamingen in 't bijzonder, gelasterd worden, dan laten wij ons niet meer op de teenen trappen. Als 't een persoon is die leugens rond strooit, dan moeten wij niet aarzelen hem den bek te snoeren en dat zal ons niet moeilijk vallen. En als het een of an der blad weer met zijn verdachtingen begint, laat het dan, aan de houding van heel "de vrije Vlaamsche pers gevoelen waar het zich achter verstoppen kan om ailes wat ons lief is, ongestraft te lasteren en te bevuilen. Pertinax . NOTA :Meermalen wordt er ons gevraagd maar een degelijk vlaamsch dagblad. Zijn zeer aan te bevelen « Ons Vaderland » Calais, 17, rue de Vie en « De Belgische Staandaard » Villa Ma Coquille, De Panne. - « Eene les van Rekenen In ons artikel van verleden week a Wat de vluchtelingen van de regeering ver-wachten » riepen wij de aandacht van de regeering op ontoereikenheid der Belgische militaire vergoeding. De censuur « Ecce iterum ! » heeft ons ver-bodente bewijzendat eene fatnilie bestaan-de uit de vrou»v en twee kinderen die enkel de belgische militaire allocatie ont-vangt, Men ziet hoe de censuur hare roi te buiten gaat met dit te doen, want het arm budget dat wij opmaak-ten, was toch geen « militair of diploma-tiek bericht ». Hebben wij dan eene poli-tieke censuur ? Onze vluchtelingen, wiens echtgenoot in 't leger is, moeten toch leven en daarom komen wij terug op 't onderwerp. Wij zegden dat de bovengemelde familie (moeder en twee kinderen) ofwel de fran-sche allocatie ontvangt ofwel niet ; dit tweede geval doet zich heel dikwijls voor. Wanneer de familie fransche vergoeding trekt, ontvangt zij ook de vergoeding van huisvesting ; zij zal dus wanneer zij eene stad van min dan 8 000 inwoners bewoont, ontvangen per maand : fransche allocatie 30 X1,50 + 30 X2= 105 ; ide allocatie is 1.50 fr. per dag voor de grooten en 1 fr. per dag voor dezen van min dan 16 jaar). Bij die 105 fr. dient gevoegd de vergoeding van huisvesting : dus 20 -f-2 X 7 50 = 45 fr. Men ontvangt immers eene vaste som van 20 frk. per maand voor huisvesting -f 7.50 frk. vojr ieder kind ; w it maakt dat !deze familie over een inkomen van 4.60 fr. per dag beschikt (105 + 35 = 140 : 30 = 4.60 fr.) Gecensureerd Dees rekening gaven wij verleden week, zooals wij ze hier geven, met dit verschil dat wij nu de patatten afgeslagen hebben van O.I5 fr. Wij mochten ze niet geven omdat ze niet juist was, En nochtans, zij is juist. (Zie art. 1 en 2 van het koninklijk besluit van 27 Okt. 1916 en en art. 1,2 en 3 van het Besluit van 29 October 1916). Het is dus broodnoodig, ja broodnoodig, dat onze Belgische militaire vergoeding ver-meerderd worde, en « Ons VLAANDEREN » zal niet ophouden te strijden tôt recht be-komen worde ! Justus. Vlaamsche Grieven Zie, daar kunnen wij nu heelemaal niets aandoen, dat Ons VLAANDEREN zoo ver verspreid is en dus zoo eens overal zij nen neus insteekt. Soms ziet het rare dingen,die het uit vrees voor de schaar van Mevrouw Censura, dan maar liever.... niet ziet ! Maar als het over zijn hout gaat, dan kittelt de vulpen zoo hevig, dat er soms zoo dadelijk moet gepend worden, willen of niet. Zoo over eenige dagen, zagen wij bij een bezoek aan het Belgisch krijgsgasthuis van Bourbourg, dat de opschriften en aanduidin-gen van allen aard weer vergeten waren zich te schikken volgens de voorschriften van den Heer Mmister van Oorbg. Zoo vonden wij daar een «Administration», een «Direction» iets voor « Offitiers », «Infirmières », 1 Infirmiers' zelfs een a Cuisine », een « Pharmacie », een « Salle des fêtes », een « Groupe êlectro-gè.ie » ; « Contagieux » prijkte ook ergens en heel en al van achter vonden wij een « Cabinet dentaire » ! Natuurlijkstellenwij geen personen verant-woordelijk voor die nalatigheid in zake « gelijkheid der twee landstalen» ! Ons dun-kens kunnen die opschriften wel alleen zor-gen dat zij nota nemen van de Ministerieele voorschiften. Ten andere : er zijn twee opschriften in duidelijk vtaamsch en behoor-lijk Fransch en die zijn : « Verboden op de banken te staan » en verder nog : « Verboden doorgang voor zieken » /. Dus, als al wat « Verboden » is, zich in het Vlaamsch en het Fransch kan uitdruk-ken, dan zouden, ons dunkens, de andere opschiften dat ook moeten kunnen ! Dus heel en algeene persoonlijkheden,niet? Enkel de opschriften zijn in « défaut. » * * * Maar vermits er nu al twee posten zijn aangemerkt in het Vlaamsch «Verboden dit» en « Vertjoden dat, » zou men geen derde verbod kunnen hangen, b. v. op de deur van de « Direction » : Gecensureerd Ik gèloof dat het effekt zou maken ! PlERKE GEBUTJR. Nota der Redactie. — Er wordt ons gemeld dat op het front op zeer gevaarlijke plaat-sen staat : Danger de Mort (in 't Fransch) Gecensureerd ! Bij onze Uitwijkelingen Rouen en Omliggende Uit Rouen en omliggende, abonneert op t ONS VLAANDEREN » aan het hulp-bureel van het blad te Rouen, 195, rue Martainville. Zendt aankondigingen en mededeelingen in. ROUEN. Belgische Kerk : Rue Bourg-l'Abbé. Elken Zondag missen te 6 u., 7 1/2 u., en 10 u. plechtige hoogmis — Vlaamsche Sermoenen. Lof te 3 u. — Biecht elken morgen en 's Zaterdags van af 5 u. Zondag, 11 November. — De plechtige Hoogmis met Libéra, voor al de overleden vluchtelingen van Rouen en omliggende, hunne gesneuvelde en afge-storven familie. — Na het lof vergadering in de Kerk voor de jongelingen. — Verplichtend patronaat. Zondag, 18 November. — De Hoogmis voor M. Dedier van Yber. — Na het lof kleine congregatie en verplichtend patronaat voor de meisjes. St-Jan-Berohmanskring. — Heden na het lof vergadering in de Kerk. — Na het lof, patronaat, en de nieuwe spelen zijn in orde. Maria-Vereeniging. — Zondag aanstaande, kleine congregatie. — Na het lof patronaat. Burgerstaud : Geboorten : Willy-Gaston Bouche, uit Leuven. — Désiré-Victor Bachotte Bachotte, Châ-telet. — Overlijden : Pol Beschuyt, 3 jaar, van Nieuw-poort.Dienst voor de overleden Vluchtelingen. — Heden wordt in de Belgische Kerk te 10 u. een plechtige dienst gozongen voor al de overleden vluchtelingen van Rouen en omliggende, hunne afgestorvene en gesneuvelde familieleden. De Belgen herdenken met liefde hun naastbestaanden en hun landgenoten. f Darnetal. — Heden zondag te 7 1/4 u., mis voor de overledene leden. Petit-Quevilly. — Vergadering. — Op Zondag 18 dezer, vergadering voor de Belgische Vluchtelingen. Om 7 ure gezongen Mis voor de overledene familie van Eduard Everaert-Storme van Staden. Biecht 's avonds te voren alsook 's morgens. vôôr de de mis. 't Was een zoo schoon en loffelijk gebruik, toen wij in België waren, in de Allerzielenmaand, tôt de H. Sacramenten te naderen. Komt dan hier ook deel nemen aan de Algemeene Communie en weest uwe dierbare afgestorvenen, alsook onze gesneuvelde soldaten indachtig. Sotteville. — Dezen keer halen ze er eere van de Belgen van Sotteville. Onze vergadering van Zondag laatst was wel gelukt. Vooral veel volk voor biecht en Commnnie. Proficiat, en doet zoo voort, 't is onze vurige wensch. Uit Oissel De 1 Belgica » vereeniging der Belgische spoorwegwerklieden herdacht haar eenjarig bestaan met een liefdadigheidsfeest ten voordeele van het werk « Pour l'enfant du soldat Belge ». Waren de vroegere feesten dezer maatschappij uiterst verzorgd en goed geslaagd, ditmaal was de volmaaktheid zeer nabij ; zoowel in verscheidenheid als in keus, het programma was zoo opgesteld dat het de moeilijksten moest bevredigen en geen wonder dat het de grootste bijval verwierf. De heer Joostens in het vlaamsch en de heer Lemaire in het fransch, gaven ons hunne beste liederen ; de kluchtzangers De Cremer en Desomer brachten de zaal in eene blijde stemming^en behaalden een onge- looflijken bijval ; de heer Van Hoof gaf ons op viool zeer te waardeeren muzieken werd gebisseerd evenals de heer De Jonghe die ons de Ave-Maria en Cavaleria Rusticana op zijn violoncel te hooren gaf. De Belgische gymnasmaatschappij a Deugd en Vreugd » uit Elbœuf gaf ons drie num-mers te aanschouwen die de toejuichingen der voile zaal verwierf ; niettegenstaande het korte bestaan dezer maatschappij werden deze oefeningen krachtig en met voile zwier, met tucht en orde uitgevoerd ; deze maatichappij gaf ons het bewijs, dat met de Belgen ailes kan volbracht worden, dat er in ons volk een wil huist, een ziel die niet vergaan kan. De heer Van Utterbeek, turnleider, haalt eere van zijn werk . En wat gezegd van onze Belgische school-kinderen die de koren uitvoerden « De dap-pere soldaten » en « Salut à la Belgique » ? hunne zuivere klare uitspraalc verwekte de verwondering der toehoorders. die onze kleine kleuters eene warme ovatie bracht De clou van het feest was de vlaamsche kernis uitgevoerd door onze Belgische schoolkinderen. Dit operetje herin-nerde ons aan ons Vlaanderen; vele toehoorders waien diep bewogen en menig traan . werd er heimlijk weggepinkt, wanneer het krachtig « België vrij » werd uitgegalmd, alsook een stroofke uit onze « Vlaamsche Leeuw ». Dit werk van onze gëeerde en op-offerende Belgische meester, de heer Haute-kiet, werd zeer warm toegejuicht en gebisseerd. Eere aan hem die zich weet nuttig te maken en zich geheel wijdt aan onze Belgische kleinen. Een Apotheose door de schoolkinderen en de gymnase uitgevoerd sloot het feest. 't Was een hulde aan België; door de Belgische jeugd, "de toekomst van dit nieuwe land, die na zij ne martelingen en folteringen zal heropbloeien, zal opstaan uit zijne puinen, dank aan die krachtige jeugd die morgen onze mannen zullen zijn. De heer -Robyns André, feestbestuurder, zorgde ervoor dat ailes zeer regelmatig en in voile orde afliep. De « Belgica » maakte zich zeer verdien-stelijk in het afgeloopen jaar. Cijfers zullen ons meer zeggen dan woorden. Men verza-melde : Voor de Belgische krijgsgevangen 1614.70 fr Voor de weduwen en weezen der gesneuvelde spoorwegmannen, 1416.00 » Voor hunne mutualiteit, 1111.60 » Voor de noodlijdenden in België, 715.00 » Voor l'Aide au soldat Belge, 320.00 » Voor het Fransch Rood Kruis, 320.00 » te samen 5524.30 » Nevens het liefdadig doel, zorgt het be-stuur'dezer vereeniging voor het stoffelijk welzijn zijner leden, tracht een band te smeden tusschen al deze die te Oissel wer-ken, van broederlijkheid en eensgezindheid, die willen hunne plichten volbrengen in den grooten strijd voor Recht en Waarheid, van de démocratie en het welzijn hunner klas ; die willen aan de werklieden leeren zich te eerbiedigentom gëeerbiedigd te worden. LIT ONS VADERLAND —^ ALGEMEENE BERICHTEN de berokksnde sChade. — Als men alléén maar rekening houdt met de verliezen, die met stelligheid kunnen gehaald worden uit de ambtelijke Duitsche bescheiden, dan kan men de aan ons land berokkende schade tôt nog toe schatten op een minimun van acht milliard, een overweldigende som in verhou-ding tôt de groote van België. De oorlogscon-tributie bedroeg tôt einde Augustus I9I7 ; één milliard 440 millioen frank ; het te- voren aan provinciën en gemeenten opgelegde stel-sel der afzonderlijke oorlogscontributies bracht aan de Duitschers ruim 200 millnen op ; de opvorderingen van grondstoffen en produkken berokkende een schadepost van 1 milliard ; het vernietigen van waarden, ge-bouwen, landerijen kan geschat worden op 6 millioen. Verder moeten bij de genoemde schade gevoegde worden de verliezen veroor- ► zaakt door het wegnemen van de maçhines en werktuigen uit tal van nijverheidsinrich-tingen en het vervoeren er van naar Duitsch-land, alsmede de schadepost veroorzaakt door de gedwongen werkloosheid en het wegvoeren der arbeiders uit eigen land. de ellende in belgie. — (Uit een brief) —• De ellende is verschikkelijk geworden en stijgt met den dag. De ellende grijnst ons tegen waar we gaan. In de straten zien we de uitgemergelde wezens van onze medebur-gers Doffe oogen, gebogen hoofden. Men zou zeggen dat de menschen twintig jaar ver-ouderd zijn door onverdiende tegenslagen. Ons volk beleeft deze droeve tijden, ernstig en gelaten door 't Is eene heele ge-beurtenis als men, gedempt, malkander kan toevertrouwen dat men eenige aardappels heeft kunnen eten, op den buiten, bij een boer, in 't nuikertje bemachtigd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes