Ons Vlaanderen

1530 0
03 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Februari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dv1cj8890k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

FIELOS | 1_J MUSEUM IE P E r Otrde Jaar. — U* 50. Prijs : 10 Centiem par Nummer j Zondag 3 Februari 1918. DNS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonneî ABONNEMENTSPBIJS : AANKONDIGINGEN : ~""""• HSSs : : : : TÊ DOOR EENDRACHT STERK | B0it.-n Piaokrijk i Voor an Jaar <> 8 00 { Prijs volgens overeenkomst. De Comedie blijft duren Van welingelichte zijde vernemei wij dat de Duitschers hun werk vai twist en tweediacht willen voortzet tes in het bezette gebied en than maatregelen genomen hebben om Bel gië niet alleen bestuurlijk maar oo] politiek te splitsen . De, bestuurlijk' scheiding, welke op dit oogenblik eei voldongen feit is, zou aangevuli worden door een politieke herinrich ting van het voormalige Belgiscl Staatswezen. Er zou sprake zijn vai het tôt stand brengen van een wet gevende en uitvoerende afzonderlijk' macht voor het Waalsch en he \ laamsch gedeelte van het Iand. Di Vlaamsche provincies zouden dus eei afzonderlijken staat vormen met eigei parlement en eigen ministerie. Ui bevoegde bron deelt men ons rnedi dat dit ministerie reeds gevormd ei samengesteld is. Pie'ter Tack zou eerst: minister worden, Vernieuwe, ministe van Landbouw ; Verhees, minister vai Arbeid en Nijverheid ; Breys, Borms Brûlez en een paar anderen zoudei eveneens aan het lioofd van eei ministerieel département geplaats worden. Meer weten wij er op di oogenblik r.iet over, doch het volstaa om ons klaar en duidt-Iijk het doel voo oogen te leggen dat de duitschers me deze benoemingen nastreven. Made in Germany Want het zij hier nogmaals gezegd dat is-getat .Vlaams'cli duun ulolulWÇB Duitsch werk, made in Germany ! D. moffen hebben eindelijk eenige hand langers gevonden die zich voor eei handvol goud hebben laten omkoopei om den vijand te dienen. 'Zij willei thans op Vlaamsch België hetzelfdi stelsel toepassen dat zij in Polen Koerland en Lithauen beproefd heb ben. Zij willen een zoogenaamdei Vlaamsche Staat in 't leven roepei waarvan eenige hunner creaturen d leiding in handen zullen nemeu Nadat zij een schijn-ministerie zullei gevormd hebben, zullen zij eveneen een parlement trachten samen te stel len. VVelke waarde zulk een parlemen zal hebben, behoefd niet betoogd t. wordén. Van eigenlijke verkiezingei znl er natuurlijk geen sprake zijn hij die in 't bezette gebied zijn sten durft veiheffen tegen de maatregelei der Duitscheis, wordt onmeedoogeni gevangen gezet of naar Moffrika ge voerd. De hierboven aangeduid ministers (?) zullen natuurlijk al doei wat mogelijk is om eenige aanhanger te winnen. Zij zullen plaatsen uitdeelei aan al degenen die hun een greintj sympathie betuigen. En ingeval e verkiezingen plaats grijpen dan zullei zij met een politiek programma voo der. dag komen waarvan ondui delijkheid en slagwoorden de hoofd kcnmerken zullen vormen. Zij zullei natuurlijk beweren dat zij voor staanders zijn van onmiddelijkei vre.de, dat zij strijden voor d onafhankelijkheid van het lanc enz enz. Zij zullen niet nalaten d ellende uit te buiten, waarin he Belgisch volk door de schuld de duitschers verkeert ; zij zullen de Bel gische Regeering verantwoordelij stellen voor al hetgeen de bevolkin geleden heeft. Of zij echter veel bijvE zullen hebben, valt grootelijks t betwijfelen. De haat tegen de duit scheis is te diep in het hart der Vis mingen geankerd dan dat deze d minste sympathie zouden gevoele voor de trawanten hunner beulen. Het doel der duitschers Het blijft echter mogelijk dat dank z deduilsche macht en gedwongen doc el'ecde of uit vrees voor straf, eenig zeldzame Vlamingen het gedrag deze comedianten goedkeuren, dan zulle deze zege kraaien en zich aanstelle als de wettelijke vertegenwoordigei van het Vlaamsche volk. En dat het wat de duitschers verlangen Evenals in Polen, Lithauen en Koerland zal er een parlement bijeengeroe-pen en een voorloopige regeering aangesteld worden.Deduitschers zullen aldus iemand gevonden hebben met wien zij kunnen onderhandelen en dat is hun voldoende. Niet om Vlaanderen of België is het hun te doen. Neen, zij ; verlangen enkel eenige creaturen te hebben, die ze bij eventueele vredes-, onderhandelirigen aan het buitenland , kunnen voorstellen als zijnde de vertegenwoordigers van het Vlaamsche , volk. Deze afvalligen zullen natuur-' lijk ailes doen en toegeven wat hunne , duitsche meesters vragen, daarvoor | worden ze immers betaald. Moest het i gebeuren dat ze een beetje onafhanke-l lijk wilden optreden, dan zouden de [ moffen ze dadelijk afzetten en door | anderen vervangen. Zulks gebeurde „ onlangs nog in Polen. Tôt de buiten-I wereld zal Duitschland echter eene j andere taal voeren ; het zal zijn be-zoldigde handlangers manifesten doen [ uitvaardigen waarin de Belgische ^ Regeering vorvallen wordt verklaard, . waarin de onafhankelijkheid van den " Staat Vlaanderen wordt uitgeroepen, I waarin Duitschland als de grootmoe-! dige besehermer van het Vlaamsche !. broedervolk (!) wordt genoemd, enz. enz. Wij hebben deze comedie reeds te dikwijls zien spelen tijdens dezen oorlog om er niet aile bedrijven van te kennen. Mannen als Tack, Vernieuwe, ; Verhees, enz. welke sedert het begin I van den oorlog voor de duitschers kruipen, zullen voor geen enkele laag-heid terugdeinzen. Hun beruchte tocht naar Berlijn heeft ols vroeger reeds duidelijk aangetoond dat zij tôt elke ploertenstreek in staat zijn. De val is nabij Duitschland meent thans het lot van België in handen te hebben ; het denkt door-het drijven van enkele verdw-aalden zijn bedekt doch wezen-lijk bestaande annexatieplan ditmaal te kunnen uitvoeren, Het vergist zich echter deerlijk. De Vlamingen zijn nog niet rijp voor slavernij. De zoo t heerlijke Vlaamsche Beweging heeft „ te zeer ;ons stambewustzijn wakker geschud dan dat ons thans zoo ver-drukte volk zich door het verraad van enkelen 2 ou laten meesleepen. Zoolang de duitsche bezetting duurt, ] kunnen de moffen hun plannen door-drijven doch van langen duur zullen „ zij niet wezen. De tijd is nakend waarop het duitsche militarisme er-barmelijk ineen zal storten en in zijn val zal verpletteren al degenen die erin geloofd en eraan meegewerkt hebben. Onze heldhaftige jonçens die sedert bijna vier jaar lijden en strijden voor het goede recht van België, zullen weldra de Zoete vreugde smaken den laatsten Pruis over den Rijn te jagen. Deze harde strijd heeft hun Vlaamschgezindheid versterkt, ver-diept. Zij dulden echter niet dat a Duitschland na hun volk gemarteld, hun land verwoest tç hebben, nu uit I eigen belang zich met hunne zaken j komt bemoeien. Nooit hebben de r Vlamingen vreemde inmenging verdra-gen. Zij dulden evenmin dat een Tack. . een Vernieuwe, een Verhees welke y zich vôôr den oorlog bijna nooit met 1 Vlaamscge Beweging bezighielden, nu e opeens als leiders optreden. Hunne te la'ng onthouden Vlaamsche rechten zullen ze bij hun terugkeer in België e niet meer afbedelen doch opeischen. n De Belgische pers welke tijdens den oorlog den spot gedreven heeft met hunne taalrechten, zal niet ongestraft blijven : ook zij zal haar deel krijgen evenals de politiekers en de overheids-ij personen die dorr hun kortzichtig en r onrechtvaardig optreden het leven e onzer jongens zoo onaangenaam ge-r maakt hebben. Iedereen zal na den a oorlog moeten rekenschap geven van n zijne daden : onze Regeering zal in s de eerste plaats moeten verantwoorden s voor al hetgeen zij gedaan of liever . niet gedaan heeft om de rechten der Vlamingen te doen eerbiedigen. Zi echter die met den vijand geheulc hebben zullen geen mr-A.'wîen vinder 'en de rëcEfvaardige straf ontvanger voor de misdaden die zij tegen hur volk bedreven hebben . Evenals elke partij, heeft de Vlaamsche Beweging onzuivere elementen. Het drijven dezei laatsten werd nog vergemakkelijkt door de biindheid van ze'- re personen wier plicht het nochtan. was in de bres te springen voor da Vlamingen -loch die steeds doof gebleven zij v>or aile rechtmatige klachten . wiiQtlra r.Tze heldhaftige jongens i ons land zullen weergekeerd zijn,zulle zij al deze onzuivere elementen ui hunne rangen verwiideren en me vernieuwden ijver de hand aan he werk slaan om het dierbaar Vlaande ren al zijn rechten te versebaffen opda het alzijdig kunne herleven en op bloeien in een vrij en onafhankelij! België. Vlaming. DICKEBU SCH Het vreedzaam dorp Niet verre van den Kemmelberg, op een uurke gaans ten zuiden weg van Yperen in Westvlaamsch België, daar lag, riederig en lief, het vreedzaam dorp, Dickebusch bij name. Het was als een weeldwig hof waar malsche weiden en rijkbevruchte vel-den zich onderling afwisselden. Een vijftigtal pachthoeven, met mindere of breedere landerijen van 15 tôt 35 hectaren' ruimte stonden er lachend omiingd vnn werkmanswoningen . 't Zij eenzaam, 't zij in knokken of vlaamsche munten, door het volk niet onwijs gedoopt : Hallebast of Millecruisse, Canada of St. Hubrechts' Paddebroeck, den Hert of het Torreel, Razelpuid of Molenwal. Diepe weg in de smalle Kerkstraat, rechtover de oude Pastorie, door Eerw. Pastor Hoeke tôt een prettig klooster herseïrapOTTjjKMïSte HB StiKBôfiVHWp? kerk waarover Sint Donatus waakte. De hoogkerk of altaarkooren dagtee-kenden uit de 17e eeuw, daar het overige. na den bfand in 1770 of na-derhand was herbouwd geweest. Doch enkel in 1911 wierd er groote herstelling bewrocht ten prijze van ruim 30.000 frank. Lief en streelend wenkte nu de overheerlijke kerk ons christen volk tegen, tevens zoo preutschj over zijn godshuis, en zoo trotsch over de sprekende brandven-sters die, in 12 gotische tafereelen het leven van den goddelijken Meester lieten pralen. Biechtstoelen, zitbanken en predik-stoel waren als kunstwerkeu van weerde kundig bewrocht en besneden. Het hoog altaar, uit massief Italiaansch marber gesmukt, herkomstig uit den choor der Bisschoppelijke hoofdkerk van Brugge, was er een echt praal-stuk. 'T enden de kerk onder den liefspringenden toren, wiens naalde tôt 52 m. hoogte uit vier hoektorentjes opgerezen naar den Hemel wees, rolde graag een kundig uurwerk dat, auto-matiek, de morgen- en avondklokke luiden deed, bij den verwisselenden zwier van dên schoonen kerkorgel, laatste gifte van pastor Lenoir, zaligei gedachtenis: Wie ter wereld hadde er ooit ge-dacbt, dat dit nederig oord van vrede en stil landsleven, enkel nu en dan doorstriemd door bliksemfitsen var nijdigheid onder gezinnen van gelij kende belangen, of door wraakflitser van erbarmelijke landspolitieke, wie dan, zeg ik, zou er ooit voorzier hebben dat zoo een gedoken er nederig dorpje zoude ongenadig plat geschoten worden onder het moordadif staal van den oorlog ? Met Baemisse 1914 Het was in Baemisse van 't jaa: 1914. De duitsche inval lag vertakkelc langs de Marne door den Godsklop dii Europa vrijwaarde. De duitsche leger machten stonden hervormd, gereee tôt eene tweede nederlaag, in di Yzerlanken van Vlaanderen. Als wakende lijfwacht dichte bi de strijdvelden, zoo bood Dickebuscl aan onze légers, voor hun veldge schut, zijn uitgestrekte vijverwallen met 5O hectaren "watervlakte. Onz Leeuvv zou daar op loer liggen . Op zekeren dag, 8" in Baemiss rond vespereitijd van ten vieren, lun derde al met eens een rollende kanon sr.hnte. De ruiten daverden in 't raam glas en het bloed verschoot rond ons hert meteen. Ze zijn daar— daar zijn de duitschers — zoo klonk de nood-hoorn over den lande. Als wilde roofdieren, met bloedgie-rige oogen uit renplaatsenuitgestormd, zoo kwamen de duitschers op ons.af in luidruchtige stormloop en gelijk aile bandieten doen om vrees in te jagen,zoo gaven zebij kanongebulder, wilde 1-onde van hun bezoek. Het duitsche gespuis i« dâàr Ze waren 12.000 mannen, peerde- of voetkn3pen, wiel- of stoomrijders, met tallooze rij- en ooilogsgetuigen. Bij hunne intrede in Dickebusch, een onzer trouwste vrienden, met de beste meening bezield, durfde er de klokke luiden om naar gewoonte, het volk naar het lof te roepen ter kerke. Die klokslagen brachten in 't volk, «ÎS&Vyjflfc.en vraiïir, 't koor'.sacht.;; weriîen. Ach, zonder twijfel was het kloUkengelui door de duitschers ver-boden, zonder twijfel zoude liunne half ingesluimeide wraakwoede wakker schieten, en dan ? O dan, wee aan onzen Herder... Ze zullen hem betieb-ten van de noodklokke bevolen te hebben om zijn volk op te ruien... Wee onzen Herder, wee hem die ze zit af te wachten in zijn stille werk-kamer... Zonder dralen liep een be-vreesde vriend naar dp pastorie, bij koortsachtig hand snakte hij de belle af en 't enden adem, bij tranen die smeekten, — haast u, mijnheer Pastor, haast u, ze komen achter u, vlucht weg, loopt u verbergen. — Helaas, wat vermocht de priester ? Wat vermocht hij zoo wel, toen de vijand op 300 meters af van hem was ? Doch, onder den indruk van d n be-vreesden jongman, die immer herhaal-de red u, ik bid er om, want de klok heeft u verloren... zoo stemde de priester eindelijk toe, en tegen hert en wille .. Het kon waarheid zijn. IJling liep hij zich wegschuilen een vijftig meters verder, bij eenen doodarmen werkman, Livijn Accou. Verdoken ! Daar, in de armzaligste woning zijner parochie, zat de pastor wegge borgen, in den schoot der goddelijke Voorzienigheid. Onderwijle zochten de duitschers, met dolle woede in woord en wezen, met den « revolver » of handgeschot in de vuisten.in aile hoeken en kanten der pastorie, der kerk en der burger-huizen. Ze wilden en zouden der Pastor vinden, of zouden de Pastorie in brande zetten. Zoo bedreigden ze grammoedig, terwijl ten allen zijde der dorpplaats gewapende soldater scherp de wacht hielden. Tôt twee maal toe stormden d( duitschers het werkmanshuizeker binnen, op zoek daar beneden, ondei den armtierigen zolder, waar de pries ter te bidden zat, geknield bij bi sponde van een beddeken der kinders Voorwaar, de geheugenis van diei droeven en eeuwenlange nacht van grievend herteleed en doodelijkei angst, zal hem onvergeetbaar bijblij ven. De zwarte nacht scheen hem eei : lijksluier over zijne pastorie te span nen. Hij hoorde er de wilde zangei ! dier hellegebroedsels, en de breek hamers dier wandalen om he • uurwerk ten kerke stuk te slaan . Hi ■ zae er. door eene ruit die hii in he 1 strooien dakvenster maakte, hoe zijne scholen verwoest wierden onder stam-1 pende- K.01 den, en hoe zijne Pastorie 1 als een lusteirk verlicht was daar di t plunderaars lamdronke rondhuilden als verwilderde cirkboeven. Bezette Gemeente Gelukkiglijk, bij het eerste priemen van het daglicht, knetterden duitsche klaroenen den optocht naar het Fran-kenland hunner keizerlijke belofte. De stoet wierd bevolen, en trok op naar Belle.. Rond 4 ure van den namiddag waren ze weg. De dorplieden ademden vrij en de Pastor mocht zijn heilarke verlaten, om ter kerke, eene misse van trillen-. den dank te zingen, Vlaanderen ten besten en God ter eere. Dickebusch was dus eene bezette gemeente der duitschers. Om zulks ons indachtig te maken hadden zè huri beiersch vaandel op onze gaaispronge doen wapperen Ter geheugenis van eersten doorgang eischten ze, als hebzuchtige dieven, haver voor de peerden, aardappelen bij duizenden kilos, 500 brooden en 5000 franken. Om ze weg te krijgen op dien prijs, zoo stemde de gemeente toe, gaf vol-doening aan de bandieten, met losge-wrongen penningen die ze ons ten ,schulde staan. Daar is het eerste tooneel van het langdurig treurspel dat zijne bedrijven. met 't bloed onzer medeburgers bezoedeld, rond Dickebusch ging ontrollen. Tica. MinisleriR m Halimle Herinriiiîifiiio De diensten van het Nieuwe Ministerie van Nationale Herinrichting zijn nu samengesteld. M. Dejace, Algemeen Bestuurder van het Hooger Onder-wijs aan het Ministerie van Weten-schapen en Kunsten is Algemeen Sekre-taris van het Département benoemd, alsook tôt Algemeen Sekretaris van de Oorlogskomiteiten. In deze laatste hoodanigheid is hij op de zittingen der Oorlogskomiteiten tegenwoordig. M. Grégo r, een der meest bekende ..iiaildo liais .van Autwexpen, is-bsooeaiâ tôt Directeur van den Bevoorradings-dienst (voor bezet België), Het nieuw Ministerie hesft immers opzich genomen de onderhandelingen nopens België 's bevoorrading te leiden. Aan het Sekretariaat der Oorlogskomiteiten zijn benoemd, voor Let le Komiteit : M. De Visscher, hooglee raar te Gent ; voor het 2° Komiteit M. Corbiau, hoogleeraar te Leuven voor het 3e. Komiteit, M. Dupriez hoogleeraar te Leuven. M. Galopin bestuurder van het Nationaal Wapenfa briek. te Herstal.is als technisch raads heer toegevoegd voor de ekonomische zaken . De Heer Dejace zal als mede werk ers hebben voor het Sekretariaat van^het Département zelve M. Delannoy, broe. der van den bibliothekaris der Leu-vensche Hoogeschool, en M. Briant, voor de administratieve diensten. Het Kabinet van den Minister blijft onderde leiding vanM L. van der Essen. Graaf h. de Lichtervelde, M. de Barsy, M. Paul Veldekens, alreeds aan het -Kabinet ■gckjcbt, zuHett cntierscheide-lijk ook deel uitmaken van het Sekretariaat der Oorlogskomiteiten. M. Bourquin, van het Solvay Ins-tituut, en M. L. de Brouckère, alhoe-wel gehecht blij vende aan het Ministerie van Minister Hymans en van Minister Vandervelde, zullen ook hunne medewerking voor zekere vraagstukken verleenen. Minister de Broqueville zal zoo dikwijls mogelijk beroep doen op bevoegde personen, buiten het Département staande om bijzondere of belangrijke vraagstukken te helpen oplossen. UIT ONS VADERLAND Algemeene Berichten het schrikbewind in belgie. — LangS de vesten van Brugge zict men, op geregelde tijdstippen, zwart gesluierde vrouwen henen jen weer wandelen. Die vrouwen bidden hun rozenhoedje voor degenen die sterven gaan. In de kazerne immers zitten er gedurig jongelingen naar de doodstraf te wachten. Somtijds hoort men een salvovuur weerklinken . Enkele oogen-blikken nadien komt een groote wagen vol doodkisten uit de kazerne gerold, recht naar het kerkhof toe. Nieuwe martelaars zijn om hunne.vaderlands-liefde gevallen . Op Kerstdag gebeurden een aantal dergelijke. terechtstellingen te Gent. Te Antwerpen werden op denzelfden Hoogdag drie jongelingen ter dood veroordeeld. De duitschers lieten ze twee weken lang in het gevang ; elken morgen kwam de bewaker door het venster spottend aanstaren en hun teeroepen « Moed, Belg, 't is voor van-daag nog niét ». meer en meer. — [Eigen bericht). — Volgend bericht komt ons uit België toe ; we geven het oorspronkelijk weer : inbbslagneming van olm, esch en popo-lier stammen (voor het gansche gebied van het generaal gouvernement). — Ik bepaal hierbij, dat al de staande •olmen, esschen en populieren, die op 1.50 meter van den grond gemeten Imeter of meer omtrek hebben, te tekenen van den dag der bekendma-king dezer verordening in beslag geno-t men zijn. j Onder populieren zijn al de popu-t lierensoorten, zooals de kanadasche populier, de witte populier, de abeel enz te verstaan. Wie na den dag der bekendmaking dezer verordening olmen, esschen en populieren velt, verwerkt, zonder daartoe de schriftelijke en afgestem-pelde toelating te hebben van den Stabsofficier der Pioniere n 164 Brus-sel, wordt gestraft met ten hoogste 10.000 mark boçte en met ten hoogste 3 jaar gevangenis of met een dezer itraffen. De krijgsrechtbanken, krijgs-bevelhebbers en de krijsoyerheden, die met de noodige macht werden bekleedt îijn tôt oordeelvellen bevoegd. Ik bepaal, dat vorenstaande verordening in de vel"schillende Igemeenten bij aanplaktrief ter algemeene kennis is te brengen. De Holzabgabestelle te Antwerpen zal dan een keuze doen onder de in beslag genomen boomen en verdere aanwij zingen uitvaardigen over het vellen en het vervoeren . De bestaande bepalingen op het vellen en vervoeren van populieren en olmen door de onderscheiden Gouver-nementen, alsook van esschen door de boschbeheeren, worden door deze verordening in geenen deele gewijzigd. Der Generaal gouvernenr in Belgiën, Freiherr von Falkenhausen, . Generaloberst W E ST-VLA ANDE R EN Adressen van uitwijkelingen — Eigen bericht. — Weduwe Stragier verblijft bij We Willekens statiestraat n- 7 te Baelen-Nethe. Ryckes van Cortemarck, Victor Mommerency vrouw en kinderen verblijft te .Tessenderloo (Limburg).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes