Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

907 0
01 november 1912
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1912, 01 November. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw87d15/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONTHOUDERSBLAD van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSGHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt inaaudelijks rond den vijftienden. 20' jaar. - I. § November 1912. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Aan de bestuursleden van onze aangeslotene bonden. 1 Leest aandaolrtig-, a. u. t». Wij herinneren U dat het Onthoudersblad de tolk is van den Bond. Wenschen wij dat al de leden van de aangeslotene bonden ons blad dôôrlezen om de goede, gezonde gedach-ten die erin voorkomen eens ernstig te over-denken, wij steunen erop dat al de bestuursleden onzer aangeslotene bonden ons blad alleszins aandachtig moeten lezen, omdat er bijna altijd rechtstreeksche mededeelingen aan de besturen in ons blad opgenomen zijn; wordt het blad niet aandachtig gelezen door U, dan loopen wij gevaar onze vragen nooit beantwoord, aan onze wenschen nooit geen gevolg gegeven te zien. Meer dan eens zullen omzendbrieven of mededeelingen die hethoofdbestuur u toezendt, doelen en zinspelen op artikels welke in het Onthoudersblad opgenomen werden. Ten andere nieuwe strekkingen komen op in de Onthoudersbeweging en in ons blad zult ge er den wêerklank van vinden. Hoe kunt gij de leiders der beweging zijn op uwe gemeente zoo gij u niet op de hoogte houdt van de gedachten door het regelmatig lezen van ons blad. * * * Wij rekeocn er ten stelligste op dat gij zooveel mogelijk uwe vergaderingen zult aankondigen in het blad ; maar alleszins I wenschen wij van de algemeene vergaderingen een zaakrijk, kort en bondig "V erslag regelmatig te ontvangen : het werk der eenen zal de anderen tôt meer werkzaamheid aan-zetten. , Zie rondom u ; zie welke verwoestingen de alcohol aanricht ; honderden huisgezinnen lijden honger, zijn ontredderd ; krachtige gestellen worden neergeveld ; arme kleine wezens lijden van in de wieg, zijn zwak, klierzuchtig, misvormd, onnoozel ; onze ge-vangenissen worden bevolkt met ruwe, ver-dierlijkte, zedelooze menschen, en wij kristenen en katholieken, wij priesters, wij, bisschoppen, zouden zoo maar werkeloos blijven staren op dien klimmenden zondvloed van lichamelijke en zedelijke ellenden ? Kardinaal Mercier. Standregels van den West-Vlaamschen Onthoudersbond. 1. De West-Vlaamsche Onthoudersbond, gesticht in Juni 1891, werd heringericht bij algemeene raadsvergadering van 16 April 1912. 2. De West-VI. Onthoudersbond is een fede-ratie van de afzonderlijk bestaande Onthou-dersbonden in de gemeenten der Provincie West-Vlaanderen. 3. De West-Vl. Onthoudersbond wordt ge-steld onder de bescherming van den H. Joan-nes den Dooper en neemt voor leus « Willen is kunnen ». 4. De zetel is in het Sekretariaat der Maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, Brugge. 5. De West-Vl. Onthoudersbond heeft als orgaan het maandelijksche blad « Onthoudersblad van West-Vlaanderen ». Doel. 6. De West-Vl. Onthoudersbond heeft voor doel de afzonderlijk bestaande Onthouders-bonden der provincie te vereenigen in ééne machtige federatie tôt wederzijdsche onder-steuning en tôt gezamenlijke en welgëordende bestrijding van het drankmisbruik in al zijne vormen, als middel tôt volksverheffing en verzedelijking. Middelen. 7. De West-Vl. Onthoudersbond stelt daar-toe als middel dat ieder aangesloten bond van zijne werkelijke leden eische : A.) De verplichting tôt het beoefenen : a.) ofwel van onthouding van genever en sterke dranken en van matigheid in gebruik van bier en wijn ; b.) ofwel van onthouding van genever en sterke dranken en van strengere matigheid, 't zij bijv. half-daagsche geheel-onthouding, of geheel-onthouding op zekere dagen der week, enz.; c.) ofwel van volkomene geheel-onthouding van gelijk welke alcoholhoudende dranken. B.) Zooveel het zijn kan mede te werken tôt het aanwerven van nieuwe leden en tôt de bestrijding van het drankmisbruik. 8. De West-Vl. Onthoudersbond geeft daar-toe 00k zijn maandblad uit en zorgt nog verder voor het verspreiden van het antialcoholische tijdschrift « Onthouding », van antialcoholische almanakken, vlugschriften en plakkaarten, en vooral voor het geven van voordrachten en lessen. 9. De West-Vlaamsche Onthoudersbond is voorzien van eene welingerichte boekerij van antialcoholische werken en tijdschriften, welke ter beschikking gehouden worden van de aangeslotene bonden. (1). Geldmiddelen. 10. Ieder afzonderlijke bond is verplicht eene geldelijke bijdrage te eischen van minstens 0.10 fr. 's jaars van wege de werkelijke leden. 11. De West-Vl. Onthoudersbond zal eere-en beschermleden aanwerven. 12. De Hoofdbond doet telken jare zijne aanvraag tôt toelagen aan Staat en Provincie om in staat te zijn propaganda te maken en aan de aangeslotene bonden toelagen te geven. Voorwaarden tôt aansluiting. 13. Elke aangesloten bond mag in zijnen schoot aanvaarden, zoo knechten en meisjes, als volwassene mannen en vrouwen, die ten minste ééne der verplichtingen, hooger bij A) aangeduid en in elk geval de verplichting B) willen schriftelijk onderteekenen. 14. Ieder aangeslotene bond moet ten minste 10 leden tellen. 15. De aansluiting met den Hoofdbond moet schriftelijk gevraagd worden aan het gewest-komiteit en wederkeerig schriftelijk toegezegd, na aanvaarding door de jaarlijksche algemeene raadsvergadering. 16. Telken jare is elke aangeslotene bond verplicht verslag zijner werkzaamheden neer te schrijven op de tabellen van inlichtingen, die hem worden toegezonden. Bestuur. 17. De West-Vl. Onthoudersbond wordt be-stuurd door een algemeenen Raad. 18. De algemeene Raad bestaat uit eenen Voorzitter, Schrijver, Penningmeester en ten-minste acht raadsleden, die minstens éénmaal in het jaar, onder het Paaschverlof, tôt be-raadslaging bijeenkomen. 19. Onder geen enkel voorwendsel mogen de ambten van Voorzitter en Schrijver, van Voorzitter en Penningmeester, van Schrijver en Penningmeester, door één enkel raadslid waargenomen worden. 20. Als raadsleden van den West-Vl. Onthoudersbond mogen 00k opgenomen worden de raadsleden van plaatselijke Onthouders-bonden, op voorwaarde dat zij aldus geen tweemaal hetzelfde ambt van Voorzitter of (1) De boekerij berust bij het Bestuur vaci den Leeraarsbond, thans gevestigd in het Klein Seminarie te Roeselare.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes