Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

815 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1911, 01 April. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 27 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1vf3j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^^^111^^^ I2l III ABONNEMENTSPRIJS : JVIaaridsolirift tegen h.et drankmisbruik AANKONDIGINGSPRIJS : i oo frank Der iaar CVrachtvrii) OPSTEL EN BESTUUR : Van l** 5 re8els • • • • ,1-00 frank- i.oo iranK per jaar ^ vracnivrij; „__ ^ ^ ^ Elke regel meer 20 centiemen. Goedkooper voor de Genootschappen. BRXJGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. VAKVEREENIGINGEN. Om lid te zijn eener vakvereeniging moet men : Ten eersten : Eene wekelijksche bijdrage storten. Ten tweeden : Oppassende werkman zijn. Ten derden : De regels vervullen welke het règlement der vakvereeniging voorschrijft. Dit zijn drie punten die nogal een beetje opoffering vragen, en waardoor het zoo moei-lijk is om leden in eene vakvereeniging te krijgen. Om lid te zijn eener vakvereeniging moet men dus ten eersten : Eene wekelijksche bijdrage storten. Dat is weeral het eerste punt. De geld-kwestie.Welnu van geld scheiden dat islastig; te weten als het is voor iets waarvan men niet onmiddelijk de terugbetaling ervan gevoelt. Doch alzoo is het met aile vooruitziende inrichtingen. De ziekenkassen, de pensioen-kassen, de vakvereenigingen, enz. vragen geld en betalen maar terug in zekere omstandig-heden.Het is waar dat zij dan veel meer terug betalen dan het verschotene geld, en dat het terugbetaalde dan zeer veel weerde heeft, maar daartoe zijn er toch zekere omstandigheden i noodig; en daarachter wachten is moeilijk. Als men in de herberg tien centiemen geeft, ' men krijgt er seffens eenen druppel of eene pinte voor; en dan lieeft men onmiddelijk de voldoening van zijn geld. In eene vakvereeniging, of eene vereeniging van eene soorte daarnaast, is het geheel wat anders; er is daar kwestie van sparen tôt meerder nood, en juist dat is de moeilijkheid om de werklieden die te geem seffens ware voor hun geld (niet volgens hun geld) hebben, te doen meedoen in zulke vereenigingen. Wil men dus leden winnen voor de vakvereenigingen, men moet deze die er kunnen ideel van maken eerst trachten te genezen van de herbergziekte ; waar men voor onmiddelijke ; storting, en zelfs dikwijls zonder onmiddelijke jjstorting, 00k onmiddelijke voldoening heeft, ■ maar waarvan er ten koste dezer onmiddelijke ■ voldoening geenen enkelen werkman eenige ■ de minste verbetering voor zijnen toestand ■ bekomen kan. * * * Om lid te zijn eener vakvereeniging moet men ten tweeden : Oppassende werkman zijn. Dat wil zeggen zijnen meester dienen op het werk zooals het behoort; gean werkalaam of werkbehoeften mede doen als zijnde het den eigendom ran den werkman, wanneer het eigentlijk deze des meesters is; neerstige werkman zijn; geene dagen maken en dus volstrekt geenen dronkaard zijn ; want juist dezen die dronkaard zijn, of daaromtrent dronkaard, zooals b. v. b. de werklieden die liever den Maandag drinken dan werken, kunnen maar geheel moeilijk deze voorwaarden vervullen ; en hebben het dus veel gemakkelijker met geen lid eener vakvereeniging te mogen zijn. Deze mogen dan dagen maken, deze mogen dan liever in de herberg zitten dan op het werk, deze mogen dan nog al veel doen wat een lid eener vakvereeniging niet mag doen; en hebben het dus veel gemakkelijker met geen oppassende werkman te moeten zijn, maar die schoone eere, van oppassende werkman met al de voordeelen die er aan vast zijn, ontsnappen hun dan 00k en geven voor gevolg dat zij, gekendezijnde voor hetgeen zij zijn, zulks ten koste van duren nood bekoopen moeten; en de schuld zijn dat de oppassende werklieden aile moeite hebben om in den toestand van hun werkerslot eenige verbetering te verkrijgen. Niet eerder dan of dat men er toekomen zal wat meer oppassende werklieden te vormen, door hen van de herberg af te houden, en ze het groot belang kunnen doen verstaan van oppassende werkman te moeten zijn, niet eerder 00k zal men er toe geraken deugddoende leden voor de vakvereenigingen te bekomen. * * * Om lid te zijn eener vakvereeniging moet men ten derden : De regels vervullen welke het règlement der vakvereeniging voorschiijft. Daar zie, 't is weeral op het laatste van 't spel men MOET dat doen, en dat doen, en men mag dat niet doen, en dat niet doen. En alzoo komen er eene geheele reke artikels waardoor men verbonden wordt, en welke men ten koste.van boeten of uitsluiting te onder-houden heeft, zooals b. v. b. : Men mag onder den vastgestelden prijs van den bond niet werken. Men mag boven de vastgestelde uren niet werken dan aan zekere voorwaarden. Men mag geene Maandagen maken, enz. enz. Ja men mag niet dit, en men mag niet dat, ziedaar het voordeel welken men heeft met lid te zijn eener vakvereeniging. Groote menschen alzoo aan banden leggen, en wetten opleggen, is dat wel noodig? Neen het ware volstrekt niet noodig indien aile menschen heiligen waren ; en het ware misschien niet noodig indien er geene herber-gen waren ; want de groote oorzaak der ver-plichtingen welke eene vakvereeniging aan hare leden op te leggen heeft is wel de ooijh zaak der gevolgen van het drinken. De drinkers immers zien naar niets, kennen noch plichten noch rechten ; stellen de liefde voor den drank boven deze van vrouw en kinders, en weten van geene de minste ver-plichtingen ten opzichte hunner evennaasten. Werken volgens goeddunken; dus 's Zondags geheel den dag en den Maagdag niet. Liever 's nachts dan bij dage ; vele uren kloppen om veel geld te hebben ; en stellen het verzet der herberg boven ailes wat hun eenig ernstig voordeel bezorgen kan. Welnu met lid te zijn eener vakvereeniging is men al deze schoone vrijheden (die tôt ongeluk dienen der samenleving) kwijt, en moet men om zoo te zeggen verzaken aan al de genoegens die er aan het herbergzitten verbonden zijn (jammer dat Idie genoegens ten koste van zoo vele ongelukken, rampen en ellenden moeten vergoed worden). Om lid te worden dus eener vakvereeniging moet men KUNNEN verzaken aan die genoegens, en juist dit kunnen is bij vele werklieden nog zoo lastig, en dient tôt belemme-ring der ware aangroeiing van leden in de vakvereenigingen. * * * Uit den weg dus eerst en vooral de kwale die de werkmenschen van de vakvereenigingen afhoudt. Uit den weg de drankziekte, en aile microben, 't is te zeggen aile oorzaken derzelve opgezocht en uitgeroeid. Dat moeten eerst en vooral de leden der vakvereenigingen, en dat kunnen zij best met zich als ware bekampers van het drinken aan te stellen, en bijzonderlijk met zelfs lid te worden van den onthoudersbond. HET MOET! Reeds dikwijls hebben wij het gezegd, en nog dikwijls zullen wij er voorzeker moeten op terugkomen, dat dejonkheden tegenwoor-dig maar al te veel den weg misloopen, of liever maar al te gauw den weg naar de herberg vinden, wat de groote oorzaak is waardoor zij den weg misloopen. De jonkheden den dag van vandage zijn te gauw groot, of anders gezegd willen te gauw groot zijn. Dat ondervindt men best als men zich tusschen deze en met deze moet bezig-houden.Wij zijn in de eeuw van vooruitgang, dat gelooven zij; wat zij niet schijnen te weten, is dat zij de vooruitgang willen zoeken waar zij niet te vinden is. Alom en overal hooren zij van veel te winnen, en juist de jonkheden zijn meest bezeten om te klappen van veel te winnen, en minst om te ieveren door bekwaamheid te kunnen ▼eel winnen. Honderde bewijzen zijn er daarvan, en op tien jonge gasten zijn er toch zeven of acht die door hunne handeling alzoo mogen tôt bewijs gesteld worden. N° 4. APRIL 1911. 19e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes