Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1107 0
01 augustus 1910
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1910, 01 Augustus. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 27 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7bt0j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen Maandschrift tegen het tl i-mu li miïsb i-iiilt OPSTEL EN BESTUUR : BEUCrGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt S regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Hoeveei het volk drmkt. Ik was over eenige dagen, bij eenen werk-baas, die met eenige knechten werkt ; en deze zegde rrnj : « Mijnheer, gij kunt niet gelooven, hoeveei het volk drinkt. Zij komen den maandag morgen naar hun werk, met eenen zwaren kop en een paar oogen half open half toe van den drank en van den vaak. Zij hebben maar eenige uren geslapen. Hun adem stinkt naar den drank en hun eerste woord is van den drank : hoeveei pinten en druppels zij gedionken hebben. Ik Leb hier onder anderen eenen jongeling op den winkel, en die zegt mij vlak af, dat hij van den Zaterdag avond tôt den Maandag I morgen van 50 tôt. 60 pinten gedronken heeft. Hij is daar fier op. » * * * In een huis was men bezig met den vloer te herleggen, op eenen Maandag morgen. Een der twee werklieden stofie er op; dat hij den Zondag nacht, in bed niet geweest was. Tegen 10 ure voormiddag hadden die twee mannen in eene naburige kantien reeds 4 liters bier uitgedronken. Zij zetten de pinten aan hunnen mond, en in ééne teuge, loopt het in hunne maag, gelijk door een trachter. Gij kunt denken welk werk zulke mannen verrichten ! ❖ * * Dat zij a twee vooibeelden onder duizende anderen. Ja de drank is de grootste kwaal van 't werkvolk. Maar veel volksvleiers durven noch willën het niet bekennen. Het volk moet korter uren werken. Het volk moet hoogere dagloonen winnen. Het volk moet een frank daags pensioen hebben. ^ Dat is 't gene geheele dagen de klok slaat. Maar niemand durft zeggen het volk mag 200 veel niet drinken! * * * Wij 00k willen betere werkvoorwaarden voor den werkman, maar de werkman moet er zich weerdig van maken. Wat zou het baten, dat de werkman min uren werke indien hij die uren in de herbeig gaat verslijten, in plaats 't geluk in zijn huis te zoeken ? Wat zou het baten dat de werkman hooger dagloonen verdiene, indien zij het in drank en spel (overdreven sport, duivenliefhebberij enz.). gaat verteeren, en niets ten bate komt voor vrouw en kinderen ? Zoo is het geweest in de verledene tijden van veel werk en loonopslag. De opslag ging meer naar de herberg dan naar 't huisgezin. Zoo zal het altijd zijn in het toekomende, indien al de weldenkende menschen en ware volksvrienden met aile kracht drank, herberg en overdreven spel niet bevechten. * * * De werkman moet een pensioen hebben in zijnen ouden dag. Maar wij zullen nooit aan-veerden dat een werkman alleweke magfranken veizuipen en verbeesten, zonder eenige centen uit te leggen voor zijn ouderdomspensioen. Een werkman gelijk aile menschen is met reden en verstand begaafd, en moet vooruitziende zijn en toch iets bij brengen om zijnen ouden dag te verzekeren. Wij zullen nooit aanveerden dat boer en burger moet werken en slayen om op hunne kosten een kosteloos pensioen te verschaffen, aan mannen die tenden gedronken en gezopen zijn. Zij hebben in hun leven duizende franken verzopen en ze zouden nog moeten kosteloos onderhouden worden ten koste van neerstige staatsburgeis en lastenbetalers! — * * * Welk is ons besluit. Dat aile ware werkmansvrienden moeten medewerken om den dranklust en de drank-gewoonten van het volk te bekampen. De onderwijzer m de school, de priester in de kerk en aile plaatsen waar hij iets te zeggen heeft, jongelingenkringen, werkmanskringen, vakvereenigingen, pensioengilden, enz ; de schrijvers in hun dag- week- en vluchtbladen, allen moeten te samen werken om dien aarts-vijand te bekampen. Die plaag eens uit ons midden, de zedelijke en stoffelijke welvaart van het volk zal op wonderbare wijze stijgen. Hoeveei ontucht in woord en werk zal niet vermeden worden ? Hoeveei baldadigheden, godslasteringen, vechtpartijen en moorden zullen wij niet min te betreuren hebben? Hoeveei gemakkelijker zullen de werkmen-schen, indien zij hun geld niet nutte'loos in de herbergen verteeren, door wekelijksche stortingen de vakvweenigingen doen bloeien en zoo de dagloonen en werkvoorwaarden ver-beteren ? Daardoor zal meer geld gewonnen worden, en het zal beter gebruikt worden tôt welvaart der gansche familie. Duizende en duizende werklieden die nu franken yerteeren aan den drank, en valschelijk beweeren niet eenige centen te kunnen sparen voor het pensioen, zullen dan met liefde en gemak eene kleine wekelijksche storting doen De werkbazen zullen vsel gemakkelijker iets bijstorten, indien zij zien, dat hun werk-voik spaart voor den oudendag; de Staat zal door milde toelagen de behoeftigen helpen; het ouderdomspensioen van aile werkende menschen zal verzekerd zijn. In een woord verbant den drank uit ,de wereld, en de wereld zal nog nooit een zoo gelukkig tijdstip beleefd hebben. Van wege de Antwerpsche Drankbestrijders werd ons 't volgende ingezonden, we deelen het onze lezers mede, het kan dienen om de manier van werken door Antwerpen aangegaan te steunen en de goede gedachten erin ont-wikkeld te verspreiden. Van hooger hand is het noodzakelijk dat wij gesteund zijn. Aan de Heeren Volksvertegenwoordigers. MIJNE HEEREN, Zoo wij eenerzijds met rechtmatige fierheid onze Handelsmetropool zich uit hare te eng wordende banden zien losmaken om handel en bedrijf ruimer veld te geven, anderzijds worden we met angst en droefheid vervuld bij de gedachte, dat weldra dat breeder veld bezet zal worden door die inrichtingen die als een kanker de volkswelvaart, het huiselijk- en maatschappelijk geluk verderft. De weldoordachte redevoeringen in de laatste weken, door -bemiddeling van onzen Hoofd-bond, te Brussel (26 Juni 11.) en van ons provin-ciaal comiteit, te Antwerpen, (6 Juni) door redenaars van aile godsdienstige en politieke fracties voorgedragen ; en de daarin gegeven onontstootbare cijfers, feiten en beschouwin-gen, hebben U, naar wij hopen, meer dan ooit hiervan moeten overtuigen : i° datZ. Em. Mgr Mercier op goedeggronden aldus waarschuwend zijn stem te Brussel. deed hooren : « Zoo wij niet oppassen, zoo de onbedachtzame wetgeving geen maatregelen treft, dan dreigt in de toekomst de Oostersche bevolking de Westersche te overrompelen, die door eenzijdige stoffelijke ontwikkeling zal uitgeput zijn » ; 20 dat onze achtbare Voorzitter Heer Dok-toor Desquin te recht vaststelde, dat de alcohol ons volk, gansch besmet met de steeds weelderig telende kiem derteringziekte en andere kwalen; 3° dat onze talentvolle volksvertegenwoor-diger, Heer Van Cauwelaert er zeer gepast ' op wees, welk deel de alcohol heeft in den S ondergang der nijverheid en hoe hij meestal * de bekwaamste werklieden, het hoogste loon verdienend, na enkele jaren in een ziekenhuis laat wegkwijnen ten laste der opertbare wel-dadigheid.Dit ailes, Mijne Heeren, heeft ons redenen te overwegen gegeven om door dezen een beroep te doen op Uw steun bij de wetgeving ten einde door maatregelen het nakend gevaar van ons volk af te keeren. Wij namen de vrijheid 00k in dien zin een beroep te doen op de machtige tusschenkomst van Z. M. Koning Albert, van welk rekwest wij UEd. hierbij een afschrift insluiten. In het belang van onzen handel en onze haven, in 't belang onzer werkende volksklasse, AUGUSTI 1910. 18e Jaargang. N° 8.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes