Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

913 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1910, 01 Juli. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 23 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2z12n50399/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandschrift teg-en liet drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BB.UQGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : fan i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. îïj abonnement groote korting. De Botoooitte Brussei. Water vôôr de betooging dat was te verstaan ! Maar van zoohaast de stoet in beweging kwam was 't gedaan. En een stoet van belang! Brussei had nog nooit geen betooging gezien van drankbestrijders. Dat men daar nog al aardig van deed, was begrijpelijk. Men ver-wachtte zich aan een kleinen hoop jongens en daar... 5ooo betoogers, zegge 5ooo, die met vlaggen en muziek opmarcheerden. Uit West-Vlaanderen zagen we Brugge, Yper, Aertrycke, enz. Is het nu niet jammer dat men te Brussei zoo laat aan de Vlamingen recht heeft gedaan. Toch was de W.-Vlaamsche groep ver van onbeduidend. De bond die minst vertegenwoordigd was, was die, welke de Morgenstev uitgeeft, en meest aan de subsidies haar deel heeft. « De nationale vereeniging der matigheidsgenootschappen i> was vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Enfin... toch iets. Die kolossale stoet van 5ooo man trok de tentoonstelling binnen en 's namiddags de groote halle, die uitsluitend dient voor groote feestvergaderingen, was waarlijk volgestampt. Een geweldig hurrahgeroep steeg uit die massa op wanneer de Koning verscheen.Dank-bare hulde brengen 00k wij aan onzen Vorst die openbaar blijk heeft gegeven van zijn genegenheid en belangstelling voor een beweging die allermeest noodzakelijk is in Belgie. Staatsminister Le Jeune heette Koning hartelijk welkom. Z. E. kardinaal Mercier kwam eerst aan het woord. Het Alcoho-lisme is de vijand, zegt de Kardinaal, en zoo m is het inderdaad. Alcohol doodt en vernielt, wekt driften die onverwinbaar worden. Aan den strijd tegen het drankmisbruik heeft iedereen meê te werken en men houde in 't oog wat de godsdienst hier vermag. In stilte luisterden de duizende toehoor-ders tôt als een zegegeroep het slot der rede begroette. En dan... enkele woorden vlaamsch om de Vlamingen ten strijd op te roepen en daarna een ovatie. Er waren Vlamingen in de zaal, men zag het reeds. Want hij was daar en sprak thans. Frans Van Cauwelaert. Hoe alcoholisme ons volk als een blok aan de beenen hangt, dat vlaamsche volk dat noch-tans naar om'noog moet, dat groot worden zal is het dat we een matig geslacht zien rijzen. Wie spreker kent kan vermoeden hoe, wat hij zegde, in edel woord en gebaar, tôt ons kwam. Uit aile hoeken gingen stormachtige bravo's op, heel de zaal dreunde, zoo dat we weder dachten : de Vlamingen moeten hier alweer talrijkst zijn. Nog sprak de Parijzer-Advokaat Robert, een der meest beroemde redenaars van heel Frankrijk. Hij toonde hoe zijn land zich waarlijk dooddrinht en hoe noodig het dan is uit aile kracht daartegen in te gaan. Dien dag vergeten we niet zoo licht. Om hetgeen we er hoorden. Om het feit dat onze jonge afgevaardigde van Antwerpen openbaar als drankbestrijder optreedt. Om den indruk waaronder we dien dag waren, 00k wij hadden niet durven droomen meer dan 5ooo drankbestrijders saam te zien. De straatbetoogingen voor ons zijn 00k reeds mogelijk geworden. De drankweer is een macht geworden, die iedeieen thans erkent. Laten we er nu een goed georganisurdc macht van maken. EEN NIEliWE NERO. Ieder heeft wel ooit hoorer» spreken van den romeinschen keizer Nero. Hij is berucht gebleven om zijne wreedheid, en onmenschelijkheid. Met razende woede vermoordde hij zijn eigen moeder, twee echtgenooten, zijnschoonbroeder. De HH. Petrus en Paulus en vele andere christenen liet hij martelen, en verheugde zich in hun lijden. Zelfs wordt hij beschuldigd Rome in brand gestoken te hebben. Om aan geld te komen voor zijne braspar-tijen en verkwistingen, liet hij vele rijke Ro-meinen berooven van hunne goederen en zor\d hen naar een ballingsoord. En toch bezat die wreedaard nog vrienden die hem verheerlijkten, zijn lof bezongen, hem als een god aanbaden. Hoe is dat mogelijk? Wel omdat het romeinsche volk zelf zeer laag gezonken was, geen zedelijkheid meer kende, voor niets anders leefde éan voor weelde en genot, niets anders verlangde dan brood en spelen. Nero gaf hun dat, en ze waren voldaan. Ze vroegen hem niet of het geen bloedgeld was, waardoor hij hun voedsel verschafte en spelen schonk. Zijne wreedheden lieten hen koud, omdat ze hen niet troffen maar er van genoten. Zij zagen dat mannen, die vandaag door hem geëerd en verheren werden, morgen als slachtoffers zijner woede vielen, maar zij ge-loofden niet dat dit 00k met hen kon gebeuren. Zij waren verblind en yerdoofd door de genot-zucht.* * * Een andere Nero is ocder ons opgestaan die den romeinschen dwingeland duizendvoudig in wreedheid en onmenschelijkheid overtreft. Wij kennen hem allen ; waar wij 00k gaan, wij bevinden ons steeds in zijne omgeving. De groote massa van ons volk verheerlijkt hem, bezingt zijne grootheid en macht, offert dage-lijks kostbareofïeranden op zijne altaren, omdat hij de weldoende god der samenleving geacht wordt. Die nieuwe Nero is het alcoholisme. Onze tijd, die geen dag de tirannie van een onmensch als Nero zou dulden, wanneer hij als alleenheerschend vorst zou optreden, laat het alcoholisme ongehinderd zijn moordend werk verrichten, omdat het zich voordoet als een democratisch heerscher, in wiens macht aile burgers hun rechtmatig aandeel hebben. De wreedheid en waanzinnige willekeur is van een persoon overgeslagen op de geheele maatschappij, en daarom mag ze blijven voort-bestaan, daarom schijnt ze velen niet zoo verderfelijk toe. En toch, wat waren de misdaden van een Nero? Kinderspel, wanneer men ze vergelijkt met ailes wat het alcoholisme op zijn rekening heeft ! In ons klein landje versmoordt hij jaarlijks meer dan 20,000 menschen, zet duizenden aan tôt allerlei soort van misdaden, berooft honderden van- hunne verstandelijke vermo-gens en dwingt anderen tôt zelfmoord. Nero heeft zijne moeder vermoord, maar hoevele ontaarde zonen vermoorden hunne moeder niet, of plotseling in eene vlaag van alcoholische razernij of langzaam door het verdriet dat zij haar aandoen. Nero bracht zijne echtgenooten om hetleven. Hoevele mannen zijn niet de moordenaars hunner vrouwen! Bedwelmd door den dranlc, mishandelen en martelen zij haar, of laten haar omkomen van honger en ellende, terwijl zij volop genieten van het leven. Verdienen zij den naam van echtgenoot of van vader nog, die lager gezonken zijn dan de dieren, en van hunne macht alleen gebruik maken om te kwellen en den hongerdood te doen sterven? Nero heeft Christenen doen martelen. O gelukkige martelaren, uw beul kon alleen het lichaam dooden, maar uv/e ziel vloog op tôt Hem, dien gij reeds lang als voorwerp uwer verlangens begeerd hadt. Maar de moderne Nero, vermag niet slechts het lichaam te dooden; hij sleept de ziel mee naar de-helsche duisternissen. Hoevele Christenen hebben niet hun geloof, hunne reinheid, hun godsdienstzin verloren ; hoevelen hebben zich, gedreven door hunne drankzucht, niet geworpen in den poel der onzedelijkheid, en den alcohol als hun god aangenomen ? Laten wij hen niet vreezen die het lichaam dooden, maar de ziel niet schaden ; onze vrees zij gericht op hen die èn lichaam èn ziel in 't verderf storten. Nero heeft velen van hunne goederen beroofd N° 7. JULI 1910. 18e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes