Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

765 0
01 september 1911
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1911, 01 September. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08x494/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen ]\I a a n d s c 11 r*i f t tegen het <1 ran lfiriistïi'iiili OPSTEL EN BESTUUR : BRUGrGKE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels .... i.00 frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. 'T IS DUUR LEVEN! 't J[s duur leven. En ten gevolge van den opslag der eetwaren leest men in de gazetten ten allen kanten van opstootjes der huisvrou-wen tegenover de marktzitters en winkeliers. Ook te Brugge hebben wij onlangs op de botermarkt iets dergelijks gehad. Dit tooneeltje hebben wij bijgewoond, en er menige les kunnen uit trekken, die wellicht niemand schaden zal ons gedacht over deze feiten eens te zeggen. Wat hebben wij daar gezien? Eenige vrouwen uit de volksklas die samen-spanden en den grooten prijs, voor de boter gevraagd, niet wilden betalen. Dat is wel en daartoe hadden zij aile redit. Maar als protest tegen de vraag der verkoop-sters werd menige mand eieren, en menige kilos boter ten gronde geworpen en ten nadeele van iedereen vermoost. Dat was slecht en moet ten voile afgekeurd worden. En wat ons de onredelijkheid van deze handelwijze nog meer doet afkeuren, het is dat men diezelfde vrouwen, die beweeren dat de eetwaren te kostelijk zijn om het huishouden te kunnen onderhouden, gestadig weg en weer zag gaan naar de herbergen om te drinken. Welnu als datgene duur is wat men nood-zakelijk noodig heeft in het huishouden, dan moet men toch eerst en vooral kunnen missen wat men volstrekt niet noodig heeft in het huishouden. Het drinken van genever en het te vele drinken van bier kan toch wel gemist worden zeker. En niemand zal zich voorstellen dat die vrouwen, hun geld in de herberg ver-kwistende, mogen vooruit komen om te pro-testeeren tegen de duurte van eene nuttige waar. Ja indien men oprecht wilt opkomen tegen de duurte der levensmiddelen, dan eerst moet men toonen te willen en te kunnen laten wat Imen niet noodig heeft, en zulks heeft men nietgedaan, integendeel; want voor den drank moet er eerst en vooral geld zijn en de her-bergjes zijn er 's Zondags en ook wel de andere dagen der week een sprekend bewijs van. Welnu dat is verkeerd, en zoolang men niet in tegenovergestelden zin werk, zoolang men het drinken niet vermindert zal het tôt niets baten. Alwie rechtzinnig het belang van het huishouden behertigd, zal bekennen dat het hoogst noodig is de spaarzaamheid te zoeken in het ophouden van het nutteloos verteer van den drank. De onthoudersbeweging vooruit helpen en het volk tôt de onthouding opwekken en aan-zetten zulks zou menige kwaal wegnemen, en menige reden van misnoegheid doen ver-dwijnen.Ja wanneer men eeist het drinken zal laten, en dan de levensmiddelen niet koopelijk zullen zijn voor de huisvrouwen, dan zal men met ware goedkeuring van aile ernstige menschen de klachten der huismoeders gegrond vinden, en dan ook zal men terecht dienen en moeten zoeken om deze klachten te doen ophouden. Wat ons ook uit deze vrouwenbeweging gebleken heeft, dat is de verkeerde opvatting om den deernisweerdigen toestand der wer-kersklas te verbeteren. Neen het is niet met de kostelijke eetwaar zooals boter en eiers onder de voeten te trap-pelen dat men er zal verbetering in brengen, het is niet met de koopvrouwen aan te gaan en ze door afschrik van de markten te ver-jagen dat men de ware in prijs zal doen dalen, het is niet met onbezonnen tegen de gevolgen der natuur op te komen dat men verandering in den toestand zal brengen ; maar het is met te zorgen dat het loon stijge in evenredigheid der levensduurte. Ja dat moet men betrachten, want de werk-man heeft recht op leven, dat is waar, en daarom moet deze door zijnen aibeid kunnen bestaan en genoeg winnen om al datgenen te kunnen koopen wat tr voor het huishouden noodig is, en daarom ook heeft de werkman het recht, en zelfs de plicht te zorgen dat hij voor zijnen arbeid een loon beiaald worde groot genoeg om daarin te kunnen voorzien ; en r.aarmate de levensbenoodigheden in prijs stijgen, naarmate ook zou het loon van den werkman moeten opgaan. Doch dat natuurlijk moet de werkman zelf betrachten, daaraan kan niemand meer medewerken dan hij zelf, en hoe kan hij dat? j Door de macht der vereeniging en anders niets; omdat hij slechts door de macht der vereeniging verhooring zal bekomen. Ziedaar wat ons deze opstootjes geleerd hebben. Ten eersten wat min drinken, en gaan naar de onthouding. Ten tweeden wat beter vereenigd zijn, en werken tôt ware lotsverbetering. Dat, en dat alleen, is het middel om het evenwicht te kunnen uithouden met de duurte van den tijd. Wij zlen nooit van alcoolism sterven! wordt er dikwijls gezegd. Het gewone volk ziet dat niet, dat is waar; maar de oplettende geneesheer ziet dat dagelijks en hij staat getroffen voor die groote oorzaak van sterfte ; doch in elk bijzonder geval dwingt het beroeps-geheim hem tôt zwijgen. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat hij per-sonen ontmoet, die iedereen voor matig houdt en vol kracht en gezondheid, maar van wie hij weet dat zij heimelijk ondermijnd worden door alcoolism, en gereed zijn om, bij de eerste ziekte, weggemaaid te worden ! Hoe dikwijls zou hij niet, op de doodskist van iemand, die aan eene hart-, nier-, lever-maag-, hersen- of longziekte gestorven is, kunnen schrijven ; gedood door den alcool ! Doch hij zwijgt : de naam van den afgestorvene, de eer der familie sluiten hem den mond; dat is het geheim van zijn beroep. In de omgeving des overledenen zal er gesproken worden van eene koude, eene onvoorzichtig-heid, eene ontsteking, wat weet ik! En toch zal de ware oorzaak der dood, van iedereen, ja zelfs van vrienden en bloedverwanten onbe-kend, geen andere zijn dan de alcool ; 't is hij die de kwaal, welke den zieke ten grave sleepte, voortgebracht of doodelijk gemaakt heeft. De werking van den alcool is gewoonlijk verborgen en wordt niet verdacht ; de letsels ontstaan langzamerheid. Hun ware oorsprong wordt miskend, en als er erge kenteekenen te voorschijn treden, als het echte kwaad erkend wordt dan is het dikwijls te laat; genezing is dan niet meer mogelijk. Het volk denkt dat om alcoolziek te worden, het noodig is dronkaard te wezen. Erge dwaling! Daarom moet men iedereen desaan-gaande onderrichten, en onophoudelijk her-halen dat de letsels van het alcoolism zich kunnen voordoen, en zich dikwijls voordoen, bij personen die zelden of nooit dronken waren. Het zoo gezegd « MATIG », maar gewoon gebruik van sterke dranken leidt tôt alcoolziekte : dat is overigens insgelijks het geval met onmatig gebruik van gegiste dranken (bier, wtjn, enz.), alhoewel de werking dezer laatste gewoonlijk minder snel en minder hevig is. Dr Van Coillie. ! Waarom in België niet? Zouden wij in België niet kunnen verwezen-lijken wat men in andere landen tôt stand bracht ? Waarom niet? Omdat de omstandigheden verschillen? Maar zijn die omstandigheden soms dezelfde overal elders, in Noorwegen.als in Zwitserland, in Holland als in veel Staten van Amerika? Gelukte men dââr niet? Daarbij kan men de werking niet aanleggen. ingevolge? Kunnen in ons land geen maatregelen ge- nomen worden, passende op onze omstandigheden? # * * N" 9 SEPTEMBER 1911 19B Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes