Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1448 0
01 februari 1913
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1913, 01 Februari. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 13 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj5935c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

van Wes'i Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond den vijftienden. 20e jaar. - TVr 7. Februari 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoodersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. \ , Een man met gezag bekleed aan het woord. Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. Waffelaert, Bisschop van Biugge, heeft in zijn Vastenbrief, bandelend over de noodzake-lijkheid der versterving en de middels die te plegen, zeer duidelijk de plaats van de drankbestrijders-beweging aangegeven. Wij kunnen niet nalaten Zijne Doorluch-tigheid om dit woord, dat een steun en een aanmoediging voor ons pogen is te bedanken, en tezelfder tijde het bijzonderste deel dat ons betreft uit den Vastenbrief hier te iaten volgen : Indien gij christenen zijt, Z. L. B., weet gij toch dat de verplichting tôt boetveerdigheid voor iedereen onver-anderlijk blijft bestaan; gij weet dat de boetveerdigheid altijd voort noodig is om ons met God te verzoenen en onze zonden uit te boeten, om het gevaar van zonde af te keeren en ons meer en meer te heiligen, om de gram-schap te stillen van God door zooveel booze menschen beleedigd. Nu meer dan ooit is de boetveerdigheid noodig, willen we zelfs redding vinden in dien opstroomenden vloed van ongeloof en zedeloosheid, en 00k medewerken aan de heropbeuring van de christene samenleving. Daarom is het dat wij zegden dat het gedrag van de lauwe christenen ten opzichte van de zalige wetten der boetveerdigheid ons hert bevangt met droefheid en metvrees. ★ * * Wil dit zeggen, Z. L. B., dat wij de verzachtingen in vasten en vleesch-derven, door de H. Kerk om gegronde redenen toegestaan, zouden willen in-trekken en u eenen last opleggen dien uvve zwakheid niet meer dragen kan? Zeker neen; maar wat wij zouden willen, het is dat aile christenen de schikkingen van de vasten des te gestrenger zouden- onderhouden, dat deze gemakkelijker en zachter gewor-den zijn. Wat wij zouden willen, het is dat aile geloovigen het als eenen plicht zouden aanzien de verzachting in de wet van de vasten te vergoeden door eene andere soort van versterving, te weten door het beoefenen van de matigheid : door niet enkel aile over-daad in drank te vermijden, maar 00k door geheelonthouding of ten minste ge-deeltelijke onthouding van sterke dranken. Wij hebben het gezegd en her-haald, en gij zelf moet ervan over-tuigd zijn door eigeii waarneming, eilaas ! het drankmisbruik is de groote plaag van ons volk, de vergiftigde en onuitputbare bron van aile kwalen. We hebben derhalve niet geaarzeld te verklaren dat de drankbestrijding het eerste is, het voornaamste, het noodzakelijkste onder al de sociale werken. Wij houden deze bewering staande. Wilt gij klaar inzien hoe gegrond zij is? Neemt maar eens de plaag van het alcoholisme weg, en gij zult het aanschijn der wereld ver-anderd zien : schier al de ondeugden en het grootste deel der lichaamlijke kwalen en ellenden zullen verdwijnen; ons volk, in den grond nog godsdien-stig en werkzaam van aard, zal grof-heid en ruwheid van zeden afleggen, het zal u voôrkomen veranderd en veredeld naar ziel en lichaam. Is het niet de moeite weerd, Z. L. B. al onze krachten samen in te span-nen om een zoo verheven doel te bereiken, zoo vruchtbaar voor de zaligheid en den voorspoed van gansch een volk, tôt welzijn van land en Kerk? Ware 't te veel vragen dat gij zoudt door uw voorbeeld de matigheid aan-leeren; dat gij de christelijke deugden van boetveerdigheid en versterving zoudt beoefenen, om de hulp van God tôt hetzelfde doel te bekomen ; dat gij daartoe al uwen invloed zoudt gebruiken ; dat zelfs sommigen onder u eenig tijdelijk voordeel, ik zou bijna zeggen eenig oneerlijk gewonnen geld, zouden ofîeren om de misbrui-ken tegen te gaan, die onze bevolking met ondergang bedreigen. EEN 00G IN 'T ZEIL. We kunnen niet genoeg de aandacht van de bestuurleden onzer afdeelingen vestigen op de noodzakelijkheid steeds te waken op de uitvoerirg en stipte naleving der wetten die we reeds verkregen hebben. De nieuwe wet schrijft een policiereglement voor dat in aile gemeenten moet toegepast worden. In het « Staatsblad » is het modelreglement reeds verschenen : in iedere gemeente moet het toegepast worden : en dat is het minste wat de wet wil: iedere gemeente is vrij strengere maatregelen voor te schrijven, en als 't kan, werkt toch a. u. b. in strengeren zin, om het kwaad tegen te houden, als 't kan. Alleszins moeten wij een 00g in 't zeil houden opdat de wet stipt zou nageleefd en het règlement volledig zou toegepast worden : dat vergt een gedurigt waakzaamheid van onzentwege. Aldus luidt het Staatsblad : « Overwegende dat talrijke gemeenten het lofweerdig initiatief hebben genomen in zake policiemaatregelen uit te veerdigen, doch dat een model-reglement behoort te worden vastge-steld ; « Overwegende dat dit een minimum van regeling moet uitmaken, toepasselijk op al de gemeenten, zoodat de bevoegde overheid daar-mede te rade kan gaan en daarenboven de vrijheid hebbe de gestelde eischen naar gelang der~x>mstandigheden en der plaatselijke nood-wendigheden, te verscherpen en uit te breiden; Wij hebben besloten en Wij besluiten : Art. 1. Wordt vastgesteld het hierbijgaand model-reglement, hetwelkdebijzondere eischen bepaalt, waaraan, in het belang der openbare gezondheid en zedelijkheid, de nieuwe slij-terijen van geestrijke of gegiste dranken in 't klein moeten voldoen. Art. 2. Dit model-reglement is dadelijk uit-voerbaar-in al de gemeenten. Model-reglement. Art. 1. Elke nieuwe slijterij van geestrijke of gegiste dranken, ter plaatse te verbruiken, moet langs den openbaren weg gemakkelijk toeganke-lijk zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes