Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1022 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1913, 01 Mei. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 06 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v97zk56d5b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maaudelijks rond den vijftieiideii. 20e jaar. - IVr ÎO. Mei 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar | den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, -Oudenburgstraat, 19, te Brugge. j [ ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. BELET WEL. Meer dan eens hebben wij de aan-dacht er op gevestigd en we moeten het nog al doen. De bestuursleden van onze aangeslotene bonden en al onze propagandisten moeten regelmatig en nauwkeurig lezen wat er op de eerste bladzijde alhier gedrukt staat. Telkens zullen zij er allerhande nuttige mede-deelingen vinden, onderriclitingen no-pens propaganda en werk, die stipt moeten nageleefd en uitgevoerd worden, willen wij met eensgezinde kracht werken om onze gedachten te doen doorgaan. Het zij nog eens herinnerd : het grootste werk moet niet gedaan wor-den op 'n algemeene feestvergadering of zoo iets; neen, neen! De standvastige, aanhoudende en steeds doorgehoudene werking van het bestuur : ziedaar wat er onmisbaar is; en nogthans hoe dikwijls moeten we niet vaststellen als wij het verslag van de werkzaamheden, dat aan het Mini-sterie ingezonden wordt, overloopen dat er nog min raadsvergaderingen dan algemeene vergaderingen worden ge-houden. j Dat is mis, erg mis en dubbel spijtig! 'k Wete 't wel : vele hoofdmannen of bestuurders van afdeelingen hebben ander werk en 't valt hun soms lastig een bestuursvergadering te bereiden. Wij weten daar raad voor. Dat zij het laatste verschenen « Onthoudersblad » telkens lezen op de raadsvergadering en onderzoeken wat zij, aangaande de verschillende aangegeven punten, kunnen bewerkstelligen. Als zij het ernstig meenen, zullen ze meer als werk genoeg hebben. Weest daarvan overtuigd. EEN VOORBEELD Er wordt allicht gevraagd door sommige menschen hoe wilt ge dat we werken — Ik wil u een voorbeeld geven. De Brugsche afdeeling heeft ook uitgezien hoe zij het zou aan boord leggen ; en daar er te Brugge op de verschillende parochies een Volkswacht bestaat die regelmatig maandelijks bijeenkomt, zoo is het bestuur van den onthoudersbond overeengekomen met het algemeen bestuur van die Volkswachten en zoo zal er op de verschillende parochies één zelfde voordracht gegeven worden. Hier volgt de rooster: 1/ S1 Salvators — 3den Dinsdag Mei, Con-grega'.ie Oostmeersch, E. V. Berghe; 2/ Onze Vrouw — 2den Dinsdag Mei, « Hoorn » Simon Stevinplaats, J. Bernolet; 3/ S1 Jacobs — lsten Donderdag Juni, Con-gregatis Jongelingen, L. Geers ; 4 S1 Gilles — 2de Woensdag Mei, Congre-gatie E. Ghewy, E. H. Logghe; 5/ Ste Anna — 3den Donderdag Mei, Con-gregatie Venkelstraat, M1' Morel; 6/ Magdalena — 2de Dinsdag Mei, Congre-gatie Violierstraat, M y Couvreur; 7/ Ste "Walburga — 2de Woensdag Mei, « Roo Huis » Ganzenstraat, J. Bernolet; Hier volgt de leiddraad, deuitgebreide inhoud van de voordracht, die op voorhand aan de aanhoorders wordt uitgedeeld: dat vergemak-kelijkt de taak des sprekers, vestigt beter de aandacht en geeft eenheid aan de voorgehoude-ne gedachten. OVER DRANKMISBRUIK I. — Drankmisbruik en gezondheid. Het drankmisbruik is nadeelig voor de gezondheid. De beroemste geneesheeren aarzelen niet te verklaren dat het drankmisbruik meer slachtoffers vergt dan pest, oorlog en hongers-nood; — veel ziekten vinden hunnen oorsprong in het drankmisbruik, — het misbruik der alcoholische dranken is zeer schadelijk voor het lichaam, — het is de beste propagandist der tuberculose. Professor Hayen bevestigt dat de alcool op 100 tuberculosen, 98 slachtoffers telt. Bezoekt onze zothuizen en ondervraagt er de geneesheeren, allen zullen u verzekeren dat het drankmisbruik, dat de alcoolplaag de meer-derheid der bevolking dier gestichten daar heeft gebracht; hetzelfde mag gezegd worden van de hospitalen. Jules Simon zegt: « I ndien men in de werkhuizen lieden aantreft waarvan de handen beven, het gezicht verduistert ofdearmen bezwijken onder het gewicht van den hamer, wat is er deoorzaak van ? Is het vuur der smis of de standvastige arbeid? Neen, de arbeid versterkt. Het is de overdaad die doodt, 't is het drankmisbruik dat ons die lieden verschaft, dat onze straten met schooiers bevolkt, en onze hospitalen met ongeneesbaren. Opwerping. De drankbestrijders overdrijven de gevolgen van het drankmisbruik, vermits er hier en daar lieden gevonden worden die eenen hoogen leeftijd bereiken, en nochtans niet als matigen aanzien wierden. Antwoord. Zulks kan waar zijn voor enkele ge vallen, geene regels zonder uitzondering, maar wie zou durven ontkennen dat buiten die enkele uitzonderingen, er honderden, jaduizen-den zijn die te vroegtijdig, soms in den bloei der jaren zijn weggerukt, slachtoffers van den overdaad in drank. Invloed van het drankmisbruik bij de kin-deren.De statistieken bewijzen maar al te veel hoe de kinders der onmatigen van in hunne prilste jeugd de gevolgen dragen van den drankzucht hunner ouders ; met Doctor Fierens stemmen wij ten vollen in, dat de jongelieden tôt 18 jaar vooral geene alcoholische dranken zouden mo-gen gebruiken. II. Drankmisbruik in 't huisgezin. Is het drankmisbruik gevaarlijk voor elk lid der maatschappij, dan moet het natuurlijk armoede, wanorde in de huisgezinnen brengen. De zoon verteert het zuurgewonnen loon in de herberg, komt laat naar huis en brengt de stoornis in zijne familie. Hij spot met ouders en grootouders. Vruchteloos geven ze hem de beste lessen, voor hem is dit ailes oudjespraat; houden ze hem voor hoe het in hunne jeugd ging, dan snauwt hij hem toe: Dat is van den ouden tijd, nu is dat geheel anders en veel beter. Bittere tranen rollen over de wangen der ouders, maar dat ziet hij niet, hij kent niets dan de herberg, dekroegbaas, zijne drank-makkers; hij betuigt zijne ouders slechts liefde wanneer hij geld noodig heeft. Hij is ook een slechte broeder, hij loopt en zwiert en verteert binst dat zijn broeders en zusters werken en sparen. Zij zijn minzaam, hij is ruw en barsch; zij slachtofferen zich bij dage en bij nachte om aan een treffelijk bestaan te geraken, en hij brengt dagelijks ruzie te wege, totdat men hem het huis moet ontzeggen ; dan zal hij rondzwieren en drinken totdat hij in een gevang of hospitaal zijn loopbaan gaat eindigen. De man die zich overlevert aan drank is een slechte vader, hij verkwist zijn zuurgewonnen geld terwijl zijne vrouw en kinderen armoede lijden, hij ontneemt hun ailes wat zij noodig • hebben om te leven, om zich een bestaan te verzekeren, want die kinderen, aan hun zelven overgelaten, groeien op in armoede, zijn zwak, zonder liefde voor hunne ouders, beginnen straatloopers te worden, zijn onbekwaam om

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes