Onze gazet

240 0
13 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 Februari. Onze gazet. Geraadpleegd op 23 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5h7br8n05w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N° 17 YZERFRONT i3 Februari 1918 gezien door de censuur, N° 180 VOOR GOD KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Yerschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Waarde Vriend, Hebt gij reeds opgemerkt, hoe gansch t' menschdom rondom Jezus-Christus ge-sçhaard is? Velen vallen op de knieën. en vol eerbied, aanbidden Christus, zingen zijn lof en roem, stellen Hem boven aile schepselen; anderen lachen en spotten met den Messias, beladen Hem met smaad en hoon. Maar iedereen, zoowel vriend als vijand, spreekt over Jezus, denkt aan Jezus, aanbidt of be-schimpt Jezus. Hoe aardig toch! Die Christus is reeds 2000 jaren dood en er wordt nog iederen dag over hem gesproken. Hij was een eenvoudig werkman, die van 's morgens tôt 's avonds moest arbeiden om zijn brood te verdienen. Hij leefde met eenvoudige visschers en was enkel gekend in eenige dorpen van Palesti-11a. Eindelijk werd hij aan een kruisgenageld, gelijk een slaaf of een booswicht. En 't is van dien man, dat er heden nog sprake is. Aile menschen kennen zijn leven, zoowel armen of rijken, zoowel ongeleerden als geleerden. 't Kruisbeeld staat overal, in de huizen, langs de wegen. Hoe aardig toch ! Wie mag die Jezus wel wezen ? Jezus is God. Er zijn drie Personen in God, de Vader, -de Zoon, de H. Geest; ieder dezer godde-lijke personen bezit dezelfde goddelijke natuur, die niet versclîilt, noch in den Vader, noch in den Zoon, noch in den H. Geest. Er is dus maar ééne Goddelijke natuur, God de Vader, God de Zoon, God de H. Geest bezitten een en dezelfde natuur. Er is dus maar één God en in God drie goddelijke personen. God de Zoon, de tweede persoon der H. Drievuldigheid is mensch geworden, heeft werkelijk onze natuur, — ziel en lichaam,— aangenomen. Hij werd geboren uit de Maagd Maria, zijne Moeder : dat is Jesus-Christus. Maar dan is Jésus werkelijk mensch? — Zeker, Christus is mensch-. Hij werd begaafd met verstand, wil, verbeelding, menschelijke gevoelens. Christus'menschheid was gansch g ;iijk aan de onze. De Messias verschilde enkel hierin, dat hij niet zondigen kon. Is jezus enkel mensch?... Neen, Hij is en bhjft God, gelijk aan den Vader en den H. G est. Dan zijn er in christus twee naturen? Oïigetwijfeld; de goddelijke natuur, omdat H;j God is en die bezit Christus van aile eeuwigheid af; de menschelijke natuur sentit hij te Bethlehem geboren werd. Zijn er 00k twee personen in Christus?.... Neen, er is maar één persoon, de tweede persoon der H. Drievuldigheid, die tevens God en m nsch is. Gelijk in ons de redelijke ziel en het lichaai:: maar één menschelijke persoon uitmaken, zoo vormt in onzen god-delijken Zaligmaker degodheid en de mensch-heid de ééne persoon van Christus. Laten wij dan Jezus-Christus aanbidden, in 't gevaar, in 't leed; in de bekoring moe-ten wij ons de vraag stellen : Wat zou Jezus nu in mijn plaats gedaan hebben. «fr Een Voorbeeld. Een dezer dagen bezocht ik in 't hospitaal « Océan » onzen dorpsgenoot luitenarit Frans Janssens. Ik dacht hem te bed tevinden, maar ik ontmoette hem reeds op wandel in de gan-<;en van t hospitaal. Hij had nog een ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze gazet behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes