Onze gazet

215 0
30 maart 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 Maart. Onze gazet. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm82d1t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N° 18 YZERFRONT i3 April 1918 gezien door de censuur, N° 438 - 3o -3-i8 VOOR GOD, KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Verschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Bestuur: J. Verschueren aalmoezenier Z 482 S H BESTE VRIENDEN. OVER SLECHTE KLAP. Ik zou vandaag willen spreken over eene plaag die in het leger misschien meer slacht-offers maakt dan de kogels van den vijand. Ik wil spreken over de slechte gesprekken en hun vernielende gevolgen. Zekeren dag was ik op den trein ; in 't zelf-de compartument zaten 4 soldaten en een jonge dame. De soldaten hadden gedronken, hunne hoofden waren verhit. Eerst ging hun gesprek over onschuldige zaken, dan over verlof, vrouwen en andere, zaken die ik uit kuischheid hier niet noem. De samenspraak deed de dame geeuwen van verveling. Een der soldaten meende het gevonden te heb-ben. Maar juffrouw zegde hij ge wilt me toch niet verslinden? De dame bezag hem star in de oogen. — Verschooningmijnheerantwoord-de zij ik eet nooit zwijnenvleesch. De les was raak en de vuilsprekers zwe-gen.Beste vrienden zijn er in 't leger die spreken alsof ze dieren waren. Eilaas ja! er zijn er velen ; eenvoudige soldaten, en hoogge-plaatsten, getrouwden en ongetrouwden, en wat erger is,christene jongens die eens braaf, en kuisch waren. De slechte klap is aan 't orde van den dag. Een meisje kan niet voorbij gaan zonder dat men door dubbelzinnigheid of onzedige woorden hare eerbaarheid krenkt. Gaat in een Cantonnement, in een officie-renmess, in elke plaatsen waar soldaten ver-blijven, overal zult ge lichtzinnige spren-ten en gravuren van 't laagste allooi tentoon gesteld zien. Dit ailes doet de inbeel-ding werken en is oorzaak van slechten klap. In de badplaatsen werpt men elkan-der de vuilste woorden toe. Men kan van geen verlof terug komen of men is het voorwerp van vragen en allusies die de brave jongens doen rood worden van schaamte. O ja er zijn er velen die slechten klap ver-tellen, de plaag is groot en drijgt onze jon-gelingsscharen te ondermijnen.want « os lo-quiturexabundantiacordis,» zegt het spreek-woord,waar het hartvan vol is loopt demond van over. Zij die slechte klap vertellen zijn onkuischaards. Zij die beginnen met slechten klap eindigen met slechte werken. Beste vrienden luistert nooit naar slechten klap want de gevolgen zijn zeker, en vernie-lend.Hij bederft uwe zuivere inbeelding, hitst ongezonde nieuwsgierigheid bij u op en brengt u tôt slechte werken vrienden, en van de slechte werken kent ge de gevolgen. Ik heb ze gezien in de hospitalen die onkuischaards uitgemergeld met zweren be-dekt als melaatschen ;'t is de straf van God die op lien komt in dit leven ; niet enkel op hen maar 00k op hun nakomelingschap, zij zullen huiswaarts keeren,de ziekte geven aan hunne vrouw, aan hunne kinderen, ze zijn de oorzaak van 't verval van ons zoj schoone volk. Vraagt aan die ongelukkigen, die op hun lijdensbed uitgestrekt liggen, hoe zij zoo diep zijn gevallen; zij zullen het u vertellen, hoe een slechtklapper hun het kwaad leerds hoe zij uit nieuwsgierigheid, dan uit drift het kwaad naderbij wilden zien, hoe zij gevallen en slaaf geworden zijn van hunne driften, zonder moed,zonder wilskrachtomaandebe-koringente wederstaan,en zoo leven zij voort in vijandschap met God, als slachtoffer van de slechtklappers, de vernielers van het rijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze gazet behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes