Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

763 0
06 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Januari. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5dn55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL Nr. 82. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 6? Januari 1917 Beulemans en Uylenspiegel. Aan den koenen en wijzen strijder Dr. A. Borms opgedragen. De Ylamingen, met al hun verscheidenheid in handel en wandel, in schijn en zijn, wil ik nu gaarne terugbrengen tôt deze twee beroemde letterkundige wezens : Beulemans en Uylenspiegel.De eerste is de onsterfelijke typus geworden van den Vlaamschen parvenu, die zijn verleden verloochenend en aile idealisme met voeten tredend, even hoogmoedig als baas Gansendonck maar meer utilitaristisch en minder pédant, zonder angstvalligheid omspringt zoowel met de wetten der taal als met de wetten der moraal, en slechts hoogschat wie hem zelf prijst en zoekt na te volgen. Uylenspiegel daarentegen is de door de eeuwen heen onverbasterde, vrome en guitige Ylaming, wiens ziel wel ruw maar nog kerngezond is, wiens zinnen wel vurig maar nog scherp en natuurlijk zijn, wiens galgenhumor nog zonne brengt op donkere dagen, en wiens levensblijheid grootsche daden verrichten en veel kleingeestige tegenwer-king verdragen doet. 1s Tyl onze vrijheidsheld, Beulemans heet ik liever : onzen nationalen " middelmate „, onzen nationalen bier- en pantoffelheld. Wanneer de feestklokken luiden en bonté wimpels de straten smukken, dan is Tyl de gevierde volksheld. Doch is er gevaar in 't land, stormt Roelandt, dan is het ook een zware en bange tijd voor Tyl, want velen zien hem met schele oogen aan- of durven hem zelfs niet meer aan-spieken : hij is immers te roekeloos ! Waar en wanneer dan ook, Tyl heeft immer veel bewonderaars, doch weinig navolgers, terwijl Beulemans anderzijds veel wordt nagevolgd, doch weinig bewonderd. Beulemans is maar een domme zelfbewonderaar. Hij gelooft slechts één evangelie : zijn dage-lijksche krant. i Over ailes praat hij mede, zoowel over strategie als over vrouwenontvoogding, zoowel over spiritisme als over duurte der levensmiddelen, doch steeds even oppervlakkig : hij heeft immers nooit een ernstige studie doorgemaakt. Wat hooger dan zijn neus reikt, ziet hij niet; wat hooger stijgt dan het alledaagsche, voelt hij niet. Van de liefde begrijpt hij slechts het zinnelijk-grove en voor het fijn-geestige, voor den zooge-naamden "esprit français„, is zijn verstand doof en dood. Ook zit hij te geeuwen wanneer er een echt kunststuk gespeeld wordt, doch lacht zich stuip-trekkingen bij tooneeltjes van achterbuurten en het zingen van ploerterijen. Het onderhouden van een strengen beleefdheids-vorm is hem een gruwel. Niettemin is hij gaarne door vreemden met titels aangesproken, die hij niet bezit. Met eene verfijnde uitspraak kan hij niet over-weg. Al spreekt hij liefst Fransch, toch duldt hij niet dat ge die taal veel verzorgt : dat heet hij "stoefM. Intusschentijd M stoeft „ hij maar op met allerlei onjuiste woorden over allerlei ongepaste toestanden. Dikwijls " stoeft „ hij over zijn kelder : dat is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes