Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

287 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 Juni. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n872v2dm3q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Week'bladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. . JNr. Alten-Srabow, Gôttinaen, Giistrow, Mûnstei\ Soltau, enz. Jum ±yiy- Hoever staan we ? Als we het innigste wezen van de Vlaamsche Be-reging onderzoeken, dan bevinden we dat het een trijd is van Ylaanderen tegen België. België dat een 'ramch-Engelsch produkt is in 1830 geboren uit een Vansch-Engelsche iamenging in de binnenlandsche angelegenheden van het rijk der Yereenigde-Neder-tnden, en dat ter wereld gekoinen is met de zending Il faut détruire l'élément Germanique en Belgique". !iet Germaansch element moet in België uitgeroeid ■orden) ; Ylaanderen dat een deel is van Groot-<ederland. Door zijn ontstaan heeft België zich tegen e Groot-Nederlandsche gedachte gekant ; gedurende zijn est*#n is het getrouw gebleven aai' zijnen oorsprong en »eft aldus al wat Ylaamscli is met erfzonde beladen. Dit nzalige verleden is de oorzaak dat Ylaanderen onver-:>enbaar staat tegenover België in een tijd dat de luropeesche lueht zwanger hangt van omwentelingen p hetzelfde oogenbiik dat lerlaud te wapen yliegt ■gen de Britsche heerschappij ea dat Polen het itrenjuk afschudt. Het lot van Ylaanderen is nu in handen harer eigen onen, die het bewustzijn bewaard hebben en die zich >swoelden uit de banden die 1830 over Ylaanderen esponnen had. Maar hoevelen onder ons hebben tôt en laatsten band doorgehakt en staan in het licht an den nieuwen dag met helderen kop, vrij van de poken van gisteren ; met in de ziel den jongen drang nar een nieuw leven ? Hebben velen zich niet blind estaard in den laaien toekomstbrand die de donkere xchten openreetp Zijn anderen niet door de nooit-eziene vizioenen in vervoering ontvlamt, zoodat ze in anbidding voor het sch'oone neerknielden en hunne {lit opsloegen, maar niet zagen dat ze in een onvrucht-are zandwoestijn leefden ? We noemen onszelf actie-en, dit is werkenden, bedrijvigen, in tegenstelling met e passicven. Maar, staan we met onze daden feitelijk erder als de wenschen der Passieven ! Gent is ver-laamscht, Brussel is de hoofdstad voor het Vlaamsch edeelte van België, Namen de hoofdstad van het "ï Waahch gedeelte. Yerder staan we niet. Wel hebben we Vlaandeèen zelfstandig verklaard. Maar die zelfstandigheid bestaat niet, memand voelt hare vormen, ziet hare uiterlijke teekenen omdat de macht ontbrtekt waarop ze zich steunen moet. We hebben nog altijd geene Vlaamsche politie, nog altijd geene Ylaamsche rijkswacht en nochtans de Vlaamsche rijkswacht is het ruggemerg van de Vlaamsche Zelfstandigheid. Op wie of op wat "achten wij nog om door te drijvea ? Was véor den oorlog de Vlaamsche Beweging een staf zonder soldaten, nu is het een staf met soldaten, maar soldaten die nog geen uniform hebben. Wij zijn franc-tireurs, vuige revolutionnairs in burgerkleedij voor België, wiens macht we nog elken dag gavoelen. Hangen we eeuvoudig de waardigheidsmantel3 om, trekken we een militaire kleedij aan en we zijn ge-regelde troepen, wier optreden een officieel karakter verkrijgt. Het Belgische spook dat in veler geest nog zit en aldus reel wilskracht ontzenuwt, zal er on»er-mijdelijk z'n bijgeloovige tooverkracht bij inschieten. Geene laakmoedigheid meer. Daareaboven is Vlaamsche zelfstandigheid niet het einddoel van het Aktivisme, het is de voorlaatste mijlpaal op den ontwikkelingsweg. Zooverre moeten wij nog gaan tôt we het hybridiscli gebied verlaten hebben. Dan alleen is onze Ylaamsche volksaard gered en daar alleen kunnen we ons Vlaamsch economisch leven opbouwen op den grondslag die wij het geschikst achten. De verbintenissen die België, 't zij te Parijs of 't zij te Londen aangegaan heeft zijn dan voor ons van geerier waarde. Willen we waarlijk vrij worden, dan moeten we tôt het uiterste gaan, want er ^al nog genoeg getornd en geknaagd worden. En die vrijheid is alleen bereikbaar in den staat Vlaanderen, waar wij met sterke hand het ontvoogdingswerk in elk opzicht zullen moeten voortzetten. Is de staat Vlaanderen 6r niet vôor de vredesconferentie, dan zijn we verloren. PIET BESSEM.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes