Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

249 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 08 Juni. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1j9765bc7q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr. 148. Weekbladje v.oor de vlaamsclisprekehde krijgsgevangeneri. Alien-Grabow, Gottingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 8 Juni 1918. Hoe de Yiamiiigen Bslgië yjrnietigden en Fraaki'ijk stichttsa Toen Julius Ctesar in 57 y C. Gallië verorerdr dan schreef hij : "De Belgen zijn de dappersten allei Gallen." Inderdaad werd het deel van Gallië, begrepen tusschen de Marne, de Moe'sel, de Maas in Holland en de Noordzee bewoond door Belgen. En die Belgen waren noch Latijnen, noeh Germanen, het wareri Kelten en ze sprakeii Keltisch. Aan de Noordet- en Oostergrens van dat rijk'woon-don Germanen. En gedurende de periode van verval van 't Romeinsche keizerrijk overschreden zij de grenzen van het toenmaiige België. De Keîtische be-volking vluchtte voor die nieuwelingen en deze zetten zich neer in de verlaten streken. Zij bebouwden de velden, ontgounen braak liggende landen, in ee;i woord zij vestigden zich daar metterwoon, want het was ei hun niet om te doen geweest een land te veroveren : neen zij zochten alleenlijk een plek onder de zon waar ze leven konden. Nomaden stammon a'is zij waren, hadden zij de minder vruchtbare gronden van Germanië verlaten orndat die niet meer in h un ne be-hoeften konden voorzien of omdat zij er verdreven waren door andere volkastammen. Ten andere de Kelten zelf waren uit het Oosten gekomen. Hadden de indringers een piek gevonden, dan woonden ze daar een tijd in vrede tôt de honger hen daarweer verdreef. Wij zien alzoo met de volkeren-verschuivingen telkenmale de strijd opflajvkeren tegen de Romeinsche legioeaen. Het is de strijd van de vervallende Romeinsche beschaving tegen de voorloopera der immer opkomende Germaansche, dévvelke haar toppunt zou1 bereikep onder de dynastie der Karolingers. Die volkerenbewegingen bleven voortduren tôt in de 5de eeuw na Christus. Alsdan iiielden ze op gedurende geruimen tijd. De Franken, zoowel Ripuarioche als Salische, die de tairijkste indringers waren, zagen zich inderdaad tegengehouden door de natuurlijke barreel die het Kolenvvoud vorrude. Het was een oeroud woud dat zich uitstrekte langs de lijn Maastricht-Boulogne. Dit Kolenwoud is de eerste taalgrens en omstreeks 430 is de stand der volkeren in onze gewesten de volgende: Ten N. van het Kolenwoud wonen de Franken, die de voorouders der Ylaihingen zijn, Ten Z. de Kelto-Romeinen, die de voorouders der Walan zijn, want de Kelten hadden zieh stilaan laten opalur-pen door de Romeinsche beschaving Van dit oogenblik is het oude Keîtische België opgel#st -en er bliift zelfs geen staatswrak van ©ver Allengerhand zijpelden door dit dichte Kolenwoud toch kleme, Frankisehe volksstammen en families en vestigden zich in het Zuiden. Na een grootere spanne van rust ver->chijnt plotseling aan het hoofd van die immer vooruitschrijdende stammen het Frankisehe opper-hoofd Clovis. Tôt nog toe waren aile Frankisehe onder-nemingen slechts noodgedvrongen gebeûrd. Maar van dit oogenblik af dragen ze eea zuiver krijgskundig en politiek karakter. Inderdaad Clovis veroverde Parijs en ran daaruit gansch Gallië, d.i. het gebied tusschen de Pyreneëen eu de Elbe. Hij stichtte alsdan het Franken-rijk of Frankrijk, En aan het hof werd het Frankisch of Vlaamsch gesproken, alsook door de Frankisehe garnizoerièn die overal in de s'teden lagen. Dit bleef zoo tôt onder de Karolingers. En zoo komt hét dat we ) nu het paradoxale kunnen neerschrijven : Frankrijk is 3 door de Vlamingen gesticht en aan het hof te Parijs sprak me/i eeuwénlang Vlaamsch'. Het is dus niet te verwonderen dat onze taal eenen grooten invloed heeft uitgeoefend op het Franscb, al- ■' lioewel het tegenovergestelde bij ons spreekwoordelijk geworden was. Maar nog iets an der s als invloed op de taal heeft die Ylaamsche overheersching in Frankrijk gelaten. Zij liet er ook een naijver op de gewesten ten f! N. van het Kolenwoud, die op zekere tijdstippen der geseniedenis tôt opslorpingslust aanwies, (volgens Josson wel honderdmaal). En telkenmale Frankrijk door die landhongerkoorts bezeten was, 3loeg het ijlend de armen "J. naar onze gewesten uit en dan bleef er telkenmale een !"* stuk grond tusschen z'n klauwen hangen : Picardië, Artesië, Rijssel, Douai, Béthuna, enz. In het geheel , werd op die manier aan Ylaanderen ontstolen een stuk grond dat zich uitstrekte van aan de Canche tôt aan de grenzen der huidige provintiën West-Vlaanderen en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes