Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

372 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Juli. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9z505/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ylaamsche toestanden en hoe diep ze dert noodkreet van een ondergaand volk gevoeld heeft. Maar het bewijst tevens dat een volk van zijne verdrukkers niets bekomt door klagen alleen. In Vlaanderen zelf weet men maar al te goed, uit brieven van gevangenen en uit mondelinge verklaringen van vrijgestelden, dat de krijgsgevangenen zulken invloed oest missen kunnen. Trouwens in de onder-scheidene Ylaamsche bladen zijn Ylaamsch-nationale uitingen van krijgsgevangenen verschenen met naain en voornaam onderteekend, die klinkend bewijzen dat niet alleen te Gottingen, maar in aile kampen van Duitschland een jubelkreet is opgestegen bij het var-nemen van Ylaanderen's vrijmaking van het hatelijke franskiljonsche juk. De bezoeken van voormannen uit Ylaanderen zijn dan ook regelmatig ware vreugde-feesten geweest. We kunnen maar niet begrijpen, waarom de Bel-gische regeering- gebruik gemaakt heeft van den Eifeltoren, indien ze verzekerd was dat het Aktivisme zoo'n onbenullig zaakje is. Dat de zegsman der Bel-gische regeering de toestanden verdraaid heeft om aaa de regeering te behagen is begrijpelijk. Er zijn er altijd onder de terugkeerenden, welke door hunne berichten een pluimken willen behalen. In 1915 heeft aldus een Belgische patriot, om de Duitsche fiirsorge te Gottingen verdacht te inaken, met de lichtgeloovig-heid van de "Matin de Paris" een aardig loopje ge-nomen. De Fransche krijgsgevangenen hebben toen in hun weekblad "Le Camp de Gottingen" krachtdadig protest aangeteekend. Maar de vork zit^gansch anders aan d«n eteel. De regeering voelt den nijpepden nood van den teestand. De révolutionnaire vrijheidsstroom die deor gansch Europa vaart en die het reusachtige Moikovietenrijk verbrokkelde, is ook reeds duchtig aan 't «chudden aan de grondvesten van het kleine tsarenrijk : België. De vonken van haar draadloos berieht zijn dan ook als zoovele noodkreten. We etellen roor, iranneer de tijd zijn werk zal volbracht hebben, een nieuw marconigram de wereld in te zenden : —————— A Weekbladje vroor de ylaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gottingen, Giïstrow, Munster, Soltau, enz. lyio. TERECHTWIJZilMG Den 20-6-'18 zendt de Fransche inlichtingsdienst, door middel van den Eifeltoren, een draadloos bericht waarvan de inhoud nagenoeg de volgende is : Sedert 1917 wordt in \ kamp te Gottingen eene urscherpte Aktivistische propaganda gedreven. Op 3000 gevangenen telt men 20 propagandisten, die werken onder leiding van een Duitschen professor. De onaan-(jenaamheden waaraan degenen blootgesteld zijn, die met de Aktivistische politiek niet meê willen, hebben den bewonderenswaardigen, vaderlandslievenden tegen- stand van de gevangenen niet kunnen béinvloeden. * * * Het is een natuurlijk verschijnsel dat de Belgische regeering de historische zending die ze in 1830 gekregen teeft tôt het uiterste verdedigt. Volgens diezelfde ge-(iachtenlijn veroordeelt ze dus ook de aktivistische propaganda in het Gôttingerkamp, zooals ze ten andere vôôr den oorlog veroordeelde, al de hervormingen die de Vlatningen wilden invoeren tôt heropstanding van hun volk. Het beste middel om den aktivistischen strijd dood te verven is de beschuldiging : "Duitsch manœuvre De Duitschers vrorden beschuldigd dat ze de Ylamingen opgestookt hebben tôt aktivisme, terwijl den Vlamingen ten laste gelegd wordt dat ze de hulp van de Duitschers hebben ingeroepen. 0, logica ! De Belgische regeering moet wel beter weten, en ze weet beter, want hare censuur is streng genoeg, het Vlaamsch bewustzijn is wakker geschoten als een pro-dukt ran zijnen tijd, omdat Ylaanderen ook deel uit-maakt van de reeks kleine nationaliteiten ter welker verdediging de Entente beweert te strijden, omdat Ylaanderen met dezelfde zucht bezield is als Ierland, Pinland, Oekrajina, Polen, die aile opgestaan zijn tegen hunne verdrukkers. De eer van het initiatief aan de Duitschers willen toekennen is een kaakslag voor de Ylamingen en het toont nog eens te meer aan hoe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes