Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1393 0
08 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 December. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4746q1th27/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Mr. 126. -j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 8? December 1917 Het Jong-Vlaamsch Beginsei Diogenes zoeke nu maar te Gôttingen of hij een nensch vinden kan die het nog yermag te den-ten : "eerst Belg en dan Vlaming". Sinds lang uidt hier de leus, omgekeerd : "eerst "Vlaming, sn dan Belg"... De meesten wanen door die inazetting de heele vraag opgelost ; ze schijnt hun mmers maar een prioriteitsvraag te zijn. Maar •eeds hebben de denkenden ingezien dat het iigenlijk gaat om de oplossing van een antilogie : 1. i. van een tegenstrijdigheid : ni. dat de begrip-ien * Vlaming" en "Belgbeiden integraal ge-îomen, d. w. z. in hun geheelheid aanschouwd, mverzoenbaar zijn. Het eene sluit het andere lit ; het Belgische wezen is de volkomen tegen-iard van het Vlaamsche wezen. De vraag is dus liet : " Wat éérst en wat dân ?" maar veel korter ;n dwingender : Wdt van beiden ? zoodat ailes weer îerleid wordt tôt het dilemma : "Vlaming of Belg". Heel onze geschiedenis van 1830 tôt 1914 is ;r een bewijs van. En thans weer hebben de jorlogsgebeurtenissen het duidelijker gemaakt dan )oit. De Belgische regeering uit Havere, die jjedurende deze laatste drie jaren, reeds zooveel ^esluiten genomen heeft over aangelegenheden van %a den oorlog, heeft nog niet éénmaal hare naichten aangeduid betrekkelijk de oplossing van le Vlaamsche kwestie. Waarom ? Omdat voor de Belgische regeering le Vlaamsche kwestie niet bestaat. Een Waal îeeft het cynisch erkend. (Honderdmaal hebben le activisten den zin aangehaald, en hebben hem liet b#grepen.) "La Belgique de demain sera atine" d.i. Voor België bestaat er geen Vlaande-■*n meer. "Ou ne sera pas" voegde de Waal erbij, zonder ichterdocht, — om den zin op mooie wijze te roleinden... Maar meteen duidde hij da tegenthesis ran het Belgisch programma aan : de thesis der Jong-Vlamingen : Voor Vlaanderen bestaat er geen België meer. Waar wij het "Wilhelmuslied en de Vlaamsche-Leeuwzingen, hebben wij denTara-rara vanvroeger heelemaal vergeten. Die klankendans schijnt ons even potsierlijk als de officieele vaderlandsliefde waarvan hij de muzikale uitdrukking was. En die cedille in het woord ! Brabançonne... Franche cedille, Pransch woord, Fransch lied, Fransche strijdkreet van een Fransche omwenteling, Fransche aanhef van een Fransch regiem, dat 84 jaar lang aile de bestaansvormen van ons Vlaamsche volk op zijn Fransch heeft gecedilleerd. Wie niet be-grijpt wat ik noem : op zijn Fransch gecedilleerd, leze of herleze "Vlaanderen's "Weezang"! Wij willen al die Fransche teekens wegvagen, lidteekens en "eereteekens", die het uitzicht en he£ inzicht van ons volk, tôt zijn scha en schande bben vervormd. Onze Aej-vorming kan alleen worden bestendigd als wij van onze binnenlandsche Vlaamsche aangelegenheden aile inmenging van Walen en franskiljons voor immer verwijderd houden, als wij den ouden centraliseerenden staat in twee zelfstandige politische eenheden splitsen, als wij België in zijn wezen vernietigen. Daarom betreuren wij dat zoovele hoogstaande persoonlijkheden in hun lichtzinnige rechtvaardig-heid nog spreken van een "herstel van België", zonder meer. Dat het volk van Vlaanderen en het volk van Wallonië moeten worden verholpen tôt een nieu-wen economischen bloei, — zeer wel ! in voile vrijheid over hun cultureele waarden moeten kunnen beschikk«n, — zeer wel ! ook niet mogen politisch verdrukt worden, — zeer wel! Maar juist daarom mag België niet hersteld. De eerste voorwaarde en waarborg voor Vlaandere*'» herboring is dezes oprichting tôt Zelf»ta*dig»n ONZE TAAL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes