Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

603 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Maart. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qj77s7jz7p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Zondag 2'2 Meert 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 12 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs s I 25 Centiemen per maand. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en ' op al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSCTTA AT Aankondisingen t Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annonces en artikels te weigeren is voorbehouden Eerste Blad I fy^eneer de Greef I 't Is vandaag half-Vasten. « Sintene Bîreef » rijdt nu rond met aile soort van ■peelgoed en lekkernijen voor de wijzc lifunderen. Zaterdag hebben de lieve klei-Hien hun korfje gezet ; zij hebben zich Bewillig laten wasschen en kammen en in blijde verwachting zijn ze te bed ge-Baan. Wat al zoete droomen spelen ir den onschuldigen slaap van die lievelin-Ken ; hoe zoet is het voor moeder en vadei ildeslapende kindertjes te aanschouwen er flop hun rooskleurge wangen een blijder ■mimlach te zien zweven. I Vader en moeder moeten zich bedwinger ■m te weerstaan aan de begeerte eer Roen te drukken op die blanke, reine voor-Bioofdjes. Doch neen, zij mogen ze niel ■fekken — eerst morgen. ■ Zondag morgen, Sintene Greef ! Ei ■rordt geroepen, gesprongen en met bli ■îandgeklap worden lekkernij en speel H;oed begroet ! Ziet ge die kleine meic Bleuren met die groote pop, met wat a ■zorgen omringt zij haar kind : echt moe ■lerlijk neemt zij de pop in haar armen ei Mpreekt haar de zoetste woorden. f Ziet gij dien levenslustigen knaap di< I plaats neemt op zijn houten paard ei I paar zoo fier op rijdt als een echte soldaat I Genoeglijke stonden voor de kinderen I gelukkige oogenblikken voor de ouders [ Den ganschen dag nog zal er vreugd' I in huis heerschen, warme genegenheid tus I pchen man en vrouw bij 't aanschouwei Ikan hun gelukkige kleinen ; liefde et I pankbaarheid van de kinderen tôt d< I ouders. II De huisgezinnen die op zulke wijz I [half-vasten vieren zullen het zich zeke Ipiet beklagen en oprecht gelukkig zijn I Het is ook wel te verdragen dat de jonge I jlieden zich wat vermaak gunnen ; doc] ■zij mogen nooit vergeten dat het noj Bvastentijd is en dat zij ook een ziel heb ■ben, geschapen om God eens voor eeuwi| ■ te aanschouwen en te genieten. ■Practische wenken aar Dienstboden (Vervolg) Een eerbiedwaardig prieste ■schreef eens uit zijn eigen ervaring ■ dat er twee zonden zijn, die o] ■ het sterfbed de menschen he ■meest verontrusten, n. 1. : eei Hzware overtreding van het zesd' ■gebod en onrechtvaardig goed. Zorg er daarom voor, dat gi ■een rustig sterfbed niet zelf ver ■nielt. Ook in dit leven kunt gi ■alleen op Gods hulp vertrouwen ■wanneer gij een zuiver gewetei ■hebt. III. Spreek geen kwaad. I Een zonde, die weliswaar onder ail ■ standen voorkomt, vooral echter onde ■ de dienstboden, is het kwaadspreken. | Wanneer dienstmeisjes bij elkande ■ staan te praten, dan is 't bijna zeke: ■ dat in de negen van de tien gevallen he ■ °nderwerp van 't gesprek haar meestei ■°f meesteressen vormen. Voor menig meisje, dat slecht behar ■ deld wordt of zich dit ten minste vei ■beeldt, of dat van dienst verandert, : ■ de bekoring dan ook groot, om zic ■ tegenover andere dienstboden eens ir: ■te praten. En toch blijft kwaadspreke ■ altijd zonde, en wanneer gij aan de zuet ■ tot kwaadspreken toegeeft, dan bevinc ■ ^ U op den breeden weg, die nar ■ kt verderf - <.ert. Denk daa.rom vooi; aan het woord van Christus : « Wie Mij navolgen wil, hij verloochene zich zelven, neme zijn kruis op en volge Mij ». Een Christen mag van zijn evennaaste het kwade slechts bekend maken, wanneer dit noodzakelijk is. Wanneer men dit doet alleen uit zucht tôt babbelen, of om zijn eigen kwade luim eens op te luchten, dan handelt men tegen het gebod der naastenliefde. Verloochen U zelve daarom, wanneer gij bekoord wordt om kwaad te spreken. Draag stil uw kruis, wanneer men u beleedigt of on-recht aandoet. Een meisje, dat zich wacht voor kwaadspreken en niet altijd haar mond vol heeft van vroegere of tegen-woordige diensten, zal door iedereen ge-acht worden. Waarlijk brave meisjes kan men vooral daaraan kennen, dat zij niet kwaadspreken. Veel naar de kerk loopen en bidden en daarbij kwaadspreken, doen i alleen kwezels en schijnheiligen. IV. Geef een goed voorbeeld. Wanneer in het huis, waar gij dient, ^ kinderen zijn, dan moet gij vooral denken aan de spreuk van Christus : « Wee den ergernisgever, want 't is beter, dat hij met een molensteen aan den hais in 't diepste der zee geworpen worde ». Dit beteekent voor U, dat gij aan de kinderen, die om U heen zijn, den hemel of de hel verdienen kunt. Want, de kinderen zijn wegens hunne onschuld door God meer bemind dan de volwassenen. Daarom is ook het goede of het kwade, dat hun wordt aangedaan, van bijzonder gewicht. Zeg of doe daarom niets, waardoor gij * de ziel van een kind besmeuren kunt. Leer het niet liegen, maak het niet ijdel, maak het niet bekend met onkuische dirigen en leer het geen scheldwoorden of vloeken. Gij kunt voor de kinderen ' een ware zielzorgster zijn, ook al zijt y ge geen kindermeisje. Want gewoonlijk 3 gaan kinderen gaarne om met dienstboden. Neem daarom elke gelegenheid waar om de kinderen van God te ver-| tellen. Leer hen een gebedje of vroom lied. Wijs hen op het goede. Een brave dienstbode heeft in de reine kinderzieltjes reeds dikwijls het geloof r en de liefde tôt God opgewekt, zelfs wanneer de ouders hierin te kort schoten. ^ Voor God is 't een der kostbaarste wer-(■ ken, dat Hij geheel bijzonder beloont, 1 wanneer gij het hart van een kind tôt s vroomheid opwekt en aanspoort tôt het goede. 3 V' Wees godsdienstig. j Er is slechts één middel, waardoor gij , uw stand kunt heiligen en tevreden leven. 1 Dat is de godsdienst. Al het andere, achting bij de menschen, geld, een goede betrekking, een goede partij, is, daarmee vergeleken, zandgrond. Wie zonder God e daarop zijn geluk wil bouwen, die zal :r het vroeg of laat onder zijn voeten zien instorten. Vergeet daarom uw dagelijksch r morgen- en avondgebed niet. Daarmede draagt gij ailes, wat gij doet en ver-t duurt, aan God op. s Ook overdag kunt gij niets beter doen, dan uwe gedachten op God te richten. - De H. Zita was eene dienstbode, en zij •- beoefende de spreuk : « De hand bij den s arbeid, het hart bij God ». h Besteed uw vrijen tijd om in een goed t boek te lezen, en denk er aan, dat de n Zondag door God is ingeste] d, opdat t de mensch voor zijn ziel zorge. .t Maak het daarom, wanneer gij bij r * andersdenkeftden in dienst gaat, tôt eer-il ste vc'oiwaarde, dat gij iederen Zon- en verplichten feestdag de H. Mis kunt bij won en. Laat niet na, iedere week, al gaat gi niet te biechten, een gewetensonderzoel te doen. Tracht zoo dikwijls mogelij] tôt de H. Sacramenten te naderen. *** Besluit. Gij ziet, Katholiek dienstmeisje, da ook uw stand u ruimschoots gelegenheit geeft, uw doel hier op aarde te bereikei door trouwe plichtsvervulling en eei braaf, godsdienstig leven. God ziet niet op het werk, dat gij ver richt, maar wel op de wijze, hoe gij da verricht, en al ware het nog zoo zwaa en zoo veracht in de oogen der menschen het zal, wanneer gij het aan God op draagt, U het schoonste loon schenken. MOEDER ANNA. Wegenis in de Kemper M. Duysters, Volksvertegenwoordigei heeft aan den Minister van Openbar Werken verscheidene vragen gesteld be trekkelijk de wegenis in de Kempen. Hij heeft namelijk de welwillende aar daclit van M. Helleputte getrokken dp d noodzakelijkheid van de volgende steen wegen te verbeteren of te leggen : Antwerpen- Wommelgem- Broechem Westmalle-Zoersel ; Zoersel - Vosselaer Lille-Pulderbosch-San+hoven ; Schooter Brecht ; S1 Job-S' Antonius. M. Duysters heeft insgelijks aan de bevoegden Minister de kwestie herinner van den elektrieken tram Antwerper Wommelgem der buurtlijn Antwerper Oostmalle-Lier. Uit het antwoord van den heer Minist( blijkt dat de inwoners van die rtreke voldoening zullen bekomen. POLDER ft KEMPEr BRASSCH A AT Gemeenteraad. — Zitting van Zate dag 21 Maart 1914 om 2 % ure namiddag. 1. Meedeelingen. 2. Eereteekens, uitreiking. 3. Kerkhoven, grondconcessies. 4. Avondscholen, verslagen der schoo hoofden. 5. Verhoevenlei en Michielssenlei, k< ninklijk besluit, meedeeling. 6. Meisjesschool-Centrum, adoptie, me' deeling. 7. Festival in de Caert. Vraag oi toelaag. 8. Schoollokalen. Vergrooting. 9. Hooge Caertschebaan. Verbreedin 10. Bouwreglement. Vernieuwing. 11. Schoolinstallaties Maria-ter-Heid kleine grondverkoop. 12. Leening van frs 11000, in vor dienstjaar, regeling. 13. Aanleggen van een openbaar pie in de Hooge Caert. Aanvraag. GEHEIME ZITTING. 14. Ziekte van den Heer Politiecor missaris, maatregelen. Na de zitting, vergadering der Cor missie gelast met de studie van de ve nieuwing en de verbreeding van d< steenweg naar Hoogboom. Vastgesteld door het Schepencolleg zitting van 18 Maart 1914. BRASSCHAAT-HEIDE Veroordeeld. — Drie jongelingen d op het schietterrein hulsen van geschoti kardoezen gingen zoeken, werden betra en moesten vôôr de boetstraffelijke reclî bank van Antwerpen verschijnen. Zij werden veroordeeld tôt 21 fr. bo voorwaardelijk. Tooneelavond. — op Zondagen 22 29 Meert, telkens om 5 ure stipt, geeft 1 Tooneelmaatschappij « Wil en Vreugd d Heide », haar tweede vertooning in ruime zaal van het lokaal « In den ho\ ; nier van 't Kamp » bij Jos. Janssens.- Men voert op : « Kermisklok ! Doods-klok » ! hartroerend drama in 4 bedrijven ; j en het grappig kluchtspel : « De duivel c in 't dorp ». c Verderzaldekluchtige Jef het publiek vergasten door eenige zijner klucht-liederen.Prijzen der plaatsen : Voorbehouden t rang 1,50 fr. ; Eerste rang 1 fr. ; Tweede 1 rang 0,50 fr.. 1 Gezien den grooten bij val welke deze 1 onlangs gevormde, maar reeds zoo bloei-ende maatschappij, met haar eerste vertooning in October van verleden jaar ver-t wierf, mag men zich van eenen over- , r grooten toeloop van volk verwachten : , Wie zou daar ook willen ontbreken ! MERXEM De Koninklijke Harmonie St Bar-tholomeus is haar feest, bestaande uit | gala-danspartij met afwisseling van kamer-muziek, aan 't voorbereiden, hetwelk uit-sluitelijk aan hare eereleden en familie wordt aangeboden. De programma-balkaarten aan 0,50 fr. zijn verplichtend. - e Er zal gezorgd worden voor een ver-sierde zaal, fijne dranken, een uitgelezen orkest en een keus der schoonste dansen, waaronder een cotillon. Het feest zal op 10 Mei a. s. in den «Belle Vue », Bredabaan, 226, bij M. Croes, plaats hebben. n Een feest, uitsluitelijk voor de werkende a leden zal later gegeven worden. IMerxem-uitbreiding. — Merxem's nijverheid neemt meer en meer toe. Eerlang zal een groot suikerfabriek aan de :r boorder van den Viaduc oprijzen, aan n welks opbouw men reeds volop bezig is. Velen zullen in deze nijverheidsinrichting ■ hun bestaan vinden. De buitengewoon t voordeelige ligging onzer gemeente nabij " de groote wereldstad is wel een der rede-nen, die de nijveraars aanspoort, alhier r. hun wijkplaats te kiezen. Ieder die Merxem van verre of nabij kent weet, welk groot aantal fabrieken onze gemeente reeds op haren grond mag tellen. 1- De verbreeding van den Viaduc gaat ook zeer goed vooruit. Zoolang zulk werk >. niet voltooid is, valt het ons wel lastig er een oordeel over te vellen, doch zeker is het, dat, eens de Viaduc verbreed, wij een heerlijke gemeenschapsweg met Ant-xi werpen zullen hebben, die ieder ten voile zal voldoen. Deze weg is nog van het grootste belang voor Merxem, doordien g, van den voet van den Viaduc àf, de nieuwe straat zal aanvang nemen, dewelke e, het Lebaudy-kwartier zal doorkruisen en zich zal verbinden met de Bredabaan. ig Eerlang zal ook aan deze werken be-gonnen worden. Er zijn derhalve hier in heerlijke veranderingen in 't verschiet. Onze Turnkring. — Als men de werking onzer turners goed nagaat,moet 1- men gelooven dat ze Merxem dit jaar op 28-29 Juni te Oostende, schitterend uit > het 20ste Turnbondsfeest zullen doen r- komen. :n Men is er vol geestdrift, en wij die het genoegen hadden hunne herhalingen bij e, te wonen, stonden verstomd daar er geen enkel lid ontbrak. 25 vastberaden mannen oefenen zich ie voor de vrije oefeningen, als er daar ;n geen 16 fijn afgeborstelde uitkomen voor pt de iste afdeeling, dan gaan de 12 die in t- de 2e afdeeling zullen werken, eene Keur-bende vormen die men niet zoo lichtzinnig et over het hoofd zal krijgen. Het bestuur, dat na het vijfde ver-;n jaringsfeest volledigd werd, werkt ook ie dapper door. Een techniek komiteit trad er in werlcing, daaruit vloeide eene kracht-:1e meting die de afdeelingen schiep. De e- grootste der leerlinpen staan tusschen •' de leden geschaard om alzoo binaen een jaar of twee hunne vaste plaats als turner te kunnen innemen. Ook hebben wij met welgevallen ver-nomen dat men de witte broek gaat ver-vangen door een maillot (nauw sluitende broek). Men wil er in Oostende het eerst mee voor den dag komen ; doch laat ons hopen dat ze die eer aan Merxem zullen laten. Onze Vakteekenschool. — Een gelukkig toeval wilde dat wij eenige oogenblikken in het lokaal der Vrijheidsstraat mochten vertoeven gedurende de lessen der Vakteekenschool S' Lucas. Met genoegen hebben wij bestatigd dat een groot aantal leerlingen deze zoo nuttige lessen komt volgen. Er wordt ook de meeste zorg aan deze leergangen besteed door de drij leeraars. Binnenkort zullen de examens der leerlingen afgenomen worden over de stof gedurende het seizoen onderwezen. Wij zullen daarna ook eene tentoon-stelling der werken te bewonderen krijgen.Uit eene andere bron hebben wij ver-nomen, dat toekomend studiejaar er een professor van mekaniek teekenen zal bij benoemd worden. Zulks bewijst wel dat het bestuur onzer Vakteekenschool zich op de hoogte houdt der moderne vereischten, om alleszins beslagen vak-mannen te vormen. 't En hoeft geen betoog, dat deze instelling een der nuttigste is, waarop onze gemeente bogen mag. Dat de ouders van deze gelegenheid gebruik maken om hunne zonen tôt bekwame stielmannen te doen opgroeien, is dus niet te ver-wonderen.Gouden Bruiloften. — Men zou zeggen dat de Merxemsche bodem den getrouwden paartjes voorspoedig is ; immers, dezen zomer zijn er twee gouden bruiloften in 't verschiet, namelijk eene in het straat je rechtover de Lange Nieuwstraat (achter de woning van Emiel De Munter)en nog eene in de Fabriekstraat aan den Laatlos. Wij vernemen dat de gebuurte van den Laatlos al druk in de weer is om de echtelingen Van Hassel weerdig te huldigen.Er zullen gelegenheids-liederen gezongen worden, welke men reeds aan 't aanleeren is,een stoet in regel en andere feestelijkheden te lang om te melden. Wij zullen ten gepasten tijde op deze jubilés weerkomen. De Groote Bakkerij « De Volksïust » van den heer Eugeen Dierckxsens-Wyns neemt heden deel aan den reklaamstoet van Borgerhout. 't Zal een défilé van belang zijn van al de broodwagens, -camions en -karren, het personeel in speciaal kostuum. Wij voorspellen dit nummer van den stoet veel bijval. Duivennieuws. — De maatschappij « L'Aurore » van Luik schrijft haren 19" internationalen Wedstrijd uit, den liefhebbers aangeboden van België, Hol-land, Noord-Frankrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg. De duiven zullen gelost worden te Tarragona (Spanje) 1107 Km van Luik, op Zaterdag 13 Juni. I Het inkorven der mededingende duiven | geschiedt voor de Provincie Antwerpen in het lokaal « 't Hollandsch Hof » telefoon 6960, te Merxem. ] Aldaar zal op Zondag 7 Juni tôt de inkorving worden overgegaan van 10 tôt 5 ure, alwaar men ook kan inschrijven voor de poule spéciale : 1 fr. tôt 31 Meert 2 fr. van 1-30 Mei 1 j Eereprijskampen van den nieuwen Bond. — Wij denken vele duivenlief-hebbers aangenaam te zijn, met den lijst op te geven der drachten van 't komend seizoen, temeer daar deze nog niet gedrukt is, en er velen nieuwsgierig zijn naar de verdeeiing ervan voor de lokalen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes