Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

567 0
09 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Augustus. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rm98/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

/nnHncr ft Anmicliio I Ul L Priis ner nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 32 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insch.rijviïig-spr-ijs î 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de vercending-skosten erbij. Men schrijft in bij den ujtgever, bij de briefdragers en i al de postkantoren. Drukker-Uityever : À. DE BIEVRE BBASSOHAAT Aankondigingen s Volgens tarief. Brieven, ptkken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden I» — " i ■ Dit nummer bevat slechts A bladzijden Oorlog o Wij beleefden deze week beroerde igen in ons dierbaar Vaderland ten yolge van de ontzettende tijdingen, elke over het land verspreid werden. Duitschland verklaarde den oorlog aan rankrijk en aan België. Sedert Dinsdag werd het grondge-ied van het Vaderland door den vij-id betreden. Duitschland, dat met t andere Mogendheden onze onafhan-tlijkheid gewaarborgd heeft, is met tn leger in België gekomen ! Twee nieuwe klassen, deze van 1899 Ja 1900 werden binnengeroepen. lin al de Belgische provincien werd de Baatvanbeleg uitgeroepen.De burgemees-Mîs moeten dus al de politie-verordeningen Hanen vereischt door de militaire over- moi Europa io oorlog ■ duitschland tegen belgie, Brankrijk, engeland en rus-band ! — oostenrijk tegen ■usland en servie ! — bul KArie tegen griekenland ! I M. de Broqueville heeft aan de militaire Mevelhebbers het volgend telegram ge-Honden : ■ Daar België in staat van oorlog ver Rtert met Duitschland, dat onze onzijdi ■eid heeft geschonden, mag de intredf ■in België van Fransche en Engelschi ■iroepen, als geen vijandelijke daac ■lanzien worden. I België opent dus zijn grenzen voor he' ■îransch en het Engelsch leger. I Eerste veldslagen I Dinsdag voormiddag kwan: te Lui! I: tijding aan dat de Pruisen de Belgisch Rrens waren overgetrokken langs Gemme liich en Stavelot en dat zij naar Vis Brokken. I Tusschen Maandag en Dinsdag nach ■iadden onze soldaten de Bruggen vai Sirgenteau en Visé doen springen. I Visé wordt bezet door het tweed ■lataljon van het twaalfde linieregimenl ■t Waren dus de mannen van het twelfd ■lie Dinsdag den eersten schok te ondei ■'ta.m hadden. I Het eerste peloton uhlanen, dat o Bien weg naar de vernielde brug kwan ■ïerd vemietigd. ■ De Duitschers kwamen nu met hu ■artillerie voor den dag : 3 batterijen e l< mitrailleuzen. Het regende schraj ■sels, doch onze soldaten, die goed beschi ■waren, hadden er weinig onder te lijdei I Daar nochtans de vijand in steeds dicl ■tere gelederen aanrukte moest majo< ■Ullijns, volgens de bevelen welke he: ■verstrekt waren, den aftocht gebieden. I De Duitschers zich bedreigd wetenc ■door de forten, dierven onze soldatc ■niet achtervolgen. ■ /De kleederen der soldaten waren ve ■sakkeld en hun aangezichten zwart v< ■tat stof en 't buskruit. ■t Was ontroerend de talrijke Vlamingi ■ «elke deel maakten van dien heldentro ■krachtdadig te hooren zingen : « Zij zull ■hem niet temmen den fieren Vlaamsch ■Leeuw ! » ■ Woensdag werd het 7e Duitsch lege ■korps, dat tusschen Barchon en Evegn ■naar Luik wilde doordringen, door li ■'Ie brigade van Luik teruggeslagen en ■ |de vlucht gedreven. Het heeft op het t( [■rein ongeveer 800 gewonden achtergelatf Generaal Léman Acht Duitsche officiers kwamen Donder-dag, om half 3 uur 's morgens, per auto-mobiel in de stad Luik gereden. Men aanzag ze voor Engelsche officiers en zij kregen vrijen doorgang. Zij hadden het inzicht Generaal Léman te dooden. Ge-lukkiglijk werden zij herkend en aile acht gedood. *** 't Is een groote Belgische zegepraal welke de Belgen behaald hebben op het zevende Duitsch legerkorps : ONZE SOLDATEN HEBBEN 8000 DUITSCHERS GEDOOD EN 14 KANONS VEROVERD. OP DE VLUCHT Talrijke Duitsche gekwetsten zijn in Holland gevlucht. Talrijke peerden, zonder ruiters, zijn in Maastricht komen aangeloopen. HELDENMOED Toen de Duitschers op de vlucht gin-gen had men de meeste moeite om aan onze soldaten te beletten den vijand toi over de grens te vervolgen. DE GEKWETSTEN Donderdag morgen zijn de eerste gekwetsten te Brussel aangekomen. Met automobielen worden zij naai ; het St Jansgastliuis, naar hôtels, naai bezondere huizen en naar het krijgs hospitaal vervoerd. 't Was een aandoenlijk schouwspel iedereen zag het medehjdend maar tocl ; met tierbeid aan omdat die gekwetstei ; zich toch zoo heldhaftig gedragen hebben t HULDE De Voorzitter der Fransche Kamer, d : Tsar van Rusland, aile binnen- en buitei landsch cdagbladen brengen hulde aai den heldenmoed van ons leger. SPIONS EN DUITSCHERS Heel het land door worden Duitscher 3 en spions aangehouden. Te Brussel werden drij spioens, die i: priester verkleed waren, doodgeschoter t KRIJGSGEVANGENENEN \ Donderdag avond kwam te Bruss< een txein van Luik aan met 40 Belgisch e gekwetste soldaten en een honderdt; Duitsche soldaten die krijgsgevangen g( e maakt waren. De Koning van België P AAN DE SOLDATEN VAN HE' l' LAND Soldaten, n J Zonder de minste uitdaging van 01 11 j zentwege, heeft een gebuur hoogmoi >_ dig om zijne macht, de tractaten ve l<* scheurd die zijn handteeken dragei en het land onzer vaderen geschondei Omdat wij onzer weerdig warei Jt doordat wij geweigerd hebben te ko 11 te komen aan onzen plicht, heeft h ons aangevallen. Ie Maar heel de wereld is in bewonderir ;n om onze loyale houding. Dat haar ee bied en achting u sterken in deze hoog r" gewichtige oogenblikken. in Hare onafhankelijkheid bedreigd zie de, heeft de Natie getrild en hare ki ;n deren zijn naar de grenzen getoge 3P Kloeke soldaten eener heilige zaak. ' în heb betrouwen in uwen hardnekkig' ;n nroed en ik groet u in naam van Belgi Uwe medeburgers zijn fier over Gij zult overwinnen, want gij zijt ■r- kracht ten dienste gesteld van het recl ée César heeft aan uwe voorvaderen £ et zegd : De Belgen zijn de dapperst 3p aller volkeren. :r- Eere aan u, leger van het Belgisc n. ' volk ! Voor den vijand staande, herinm f u dat gij strijdt voor de vrijheid en voor uwe bedreigde haa; Isteden. Herinnert u, Vlaming. n, den Gulden Sporenslag, en gij, Walen van Luik, die op dit oogenblik den eerepost be-kleedt, herinnert u den slag der zeshon-derd Franchimonteezen. SOLDATEN ! Ik verlaat Brussel om mij aan uw hoofd te stellen. ALBERT POLDER & KEMPEN Vaderlandsliefde. — Met een recht-matige fierheid stellen wij vast en ver-nemen wij dat de soldaten die in onzf streek verblijven overal met liefde er genegenheidbejegend worden, dat iedereer zijn best doet om hulp en steun te ver leenen aan het bedreigde vaderland. Wij brengen derhalve een openbari hulde aan de inwoners van Brasschaat Merxem, Eekeren, Cappellen, Schooten enz. enz. voor de bereidwilligheid waarme de zij hun vaderlandsliefde toonen. BRASSCHAAT Oorlog. — Heel de week heerscht hier de grootste beweging. Het dorp ligt vol soldaten. . Veel paarden opgeëischt van land bouwers, voerlieden, enz. werden naa het Kamp gebracht. Hoe er met de auto's geen ongelukke : gebeurd zijn, begrijpen we niet, zo hard rijden zij, neen vliegen zij over d baan. 't Is een bestendig gevaar voc : ouderlingen en kinderen en ons dunl 1 dat dit overdreven snel rijden zou moi 1 ten verboden worden. Veel villabewoners zijn naar Antwe: pen verhuisd. Denken die menschen da< veiliger te zijn ? Wij gelooven het nie * De tramdienst kon 00k niet altij 1 regelmatig geschieden : er is gebrek as personeel, de soldaten moesten eer en vooral vervoerd worden, enz... Ten einde aile belemmering weg s ruimen tusschen de redoute van den Dri boek en het fort van Mishaegen wercle 1 aldaar hagen, struiken en boomen omve gehakt. Dit werk werd uitgevoerd do. werklieden van aannemers, kasteelheere enz... :1 * * * 6 j Hulpkomitelt :- Zijn Eminentie Mgr Mercier hee een oproep gedaan tôt de geestelijki en de geloovigen ten einde hen aan zetten om beschermkomiteiten in richten, die de huisgezinnen beproe door de mobilisatie zouden ter hu komen. We zijn gelukkig te kunnen meld dat hier reeds verleden Zondag een voc loopig komiteit ingericht werd. Verleden Zondag werd in onze pai ' chie een liefdadigheidssermoon gepredi ten voordeele van het St Vincentiusgenoi schap. De leden van dit liefdadig genootsch ^ deden een omhaling in al de goddelij diensten en nog nooit bracht deze o; ' haling zooveel op. t Het Bestuur van het St Vincentii genootschap werd aldus in staat gesti a_ om zich te verstaan met het Armbesti a ten einde de noodlijdende huisgezinn te ondersteunen waarvan de vader on< [jj de wapens geroepen werd. ;n De liefdadige personen die hun v ë. trouwen schenken aan het St Vincenti u. genootschap, mogen dus gerust zijn < de hun onderstand redematig zal gescb !t. ken worden. ;e- De zetel van ons voorloopig beschei m komiteit werd gevestigd bij M. Louis \ de Ven. he De afgevaardigde van het Armbesti ;rt is M. Jan Delepière. ——JL——1 Oorlog.—Men gaat voort met ailes neer te hakken tusschen den forten-kring rond Antwerpen. Dinsdag tegen den avond beleefden wij hier een schouwspel dat nift licht uit het geheugen gaan zal. In het Kamp was eensklaps bevel gekomen dat al de peerden, welke daai nog verbleven, aanstonds naar Antwerpen en andere plaatsen moesten gestuurc worden. Dàar men over geen ruiters genoe§ beschikte, werden de peerden met drij vier en vijf aaneengekoppeld en flk< soldaat moest met zulk een groepji peerden op weg. Zeggen wat moeite hetkostte om aldu met sommige peerden vooruit te komen is onzeggelijk. Het eene peerd bleef achter, het an der wilde vooruit of rechts of links ; de die ren liepen als verdwaald van den eenei kant van den steenweg naar den ande ' ren ; sommige peerden liepen met eei ' zadel of een dekkleed onder den buik veel soldaten vielen van hun rijdieren c stapten er nevens om ze aldus voorui te krijgen, enz... 2 Op den Drijhoek viel een peerd ziek het werd seffens afgemaakt. Korton 't was een echt afbeulen van mensche en dieren. * r * * Plundering n Op de Kenislei werd de villa van S ô Kindervater gedeeltelijk vernield e e geplunderd. >r Dit zijn misdrijven welke moeten a :t gekeurd en belet worden. De Burge.mee ;- ter heeft er strenge maatregelen teg( genomen. r- Woensdag avond stouwde men hi Lr een groote kudde schapen voorbij, b t. stemd voor voeding der soldaten. De: d schapen waren opgeëischt in de kolon n van Merxplas. 5t Een kanon, zoo groot en zwaar, d het door vier natiepeerden moest getro :e ken worden, werd naar Lillo gevoer j- In den Postdienst is men dag en nac' ■n op de been. 1- * * sr Vrijwilligers n, Wij vernemen dat de Jonkheer And délia Faille de Leverghem en de tw zonen van MM. P. Goormans als vr willigers naar het leger vertrokken zij ^ Eere zij hun ! n Benoeming. — Eerw. Heer A( te Ruymaekers is aalmoezenier benoer te in het klooster der Zusters Domii canessen van Bethanie, in vervangi jp van den Eerw. Heer Stoops, die klo< terling wordt bij de Cramelieten. n Hulpkomitelt. — Donderdag avo: r_ werd hier een komiteit gevormd voor d( hebben de liefdadigheid te plegen jegens 0 opgeroepen soldaten die in de gemeer verblijven en onderstand te verleen )t_ aan de moeders en kinderen wier ecl genooten en vaders naar het leger v trokken zijn om onzen vadergrond ^ verdedigen. Het Bestuur is als volgt samengestel Eere-Voorzitter : Weledele Heer Gr; de Baillet-Latour, Senator ; 1S~ Voorzitter : E. H. Melis, Pastoor ; Schatbewaarder : M. L. Roevens, K; tur didaat-Notari# ; en Schrijver : M. Aug. Wuyts, Klerk. 'er Kalmte. — De tijding dat Duits land ons den oorlog had verklaard, \ er" wekte in heel ons land een gewettig us- rechtvaardige opschudding. lat jjet machtige Duitschland, met ; )n- 5 millioen soldaten, verklaart den c log aan het kleine, onafhankelijke I m- gië, dat ten hoogste 280 duizend n 'an in het gelid kan brengen. Duitschland dat, evenals de anc rur Mogendheden, ons de verzekering onze onzijdigheid en onze onafhar lijkheid te eerbiedigen, heeft zijn woord verbroken. Het was dus meineedig. De Belgen zijn verbitterd ; wij begrijpen dit en op vele plaatsen gaf die ver-bittering zich lucht door het stuk slaan en plunderen van winkels en huizen ge-houden of bewoond door Duitschers. Dergelijke feiten van geweld worden dikwijls ten uitvoer gebracht, niet zoo-zeer door de verbolgen menigte,maar wel door lieden, die van de omstandigheid ; gebruik maken — evenals het soms bij brand gebeurt -- om te vernielen en te : plunderen. ; In onze gcmeente werd 00k gedeeltelijk een huis vernield en geplunderd. î Men vergete echter niet dat al de , sehade welke aangericht wordt, door de gemeente moet betaald worden. 3 Dus zijn het de lastenbetalers van Bras schaat die ailes zullen moeten vergoe-1 den. Rood Kruis. -—- Met de grootste be-1 reidwilligheid hebben onze Damen en > onze Juffrouwen zich laten inschrijven, 'f om desnoods bunnen dienst te verleenen t den dienst van het « Rood Kruis », ten behoeve van de gekwetsten. Oogst. — Ook de mannen en jonge-n lingen, die nog beschikbaar zijn, hebben met dienstvaardigheid aangenomen zoo-veel mogelijk den oosrst te helpen in-schuren.Bravo ! 1. n BRASSCHAAT Militievergelding. — Met uitzondering van zekere vrijwilligers, wordt de vergel-s_ ding uitbetaald aan de familiën van al ,n de militairen zonder onderscheid die zich onder de wapens bevinden te rekenen van 1 Augusti 1914. e. De rechthebbenden mogen zich aan-,e bieden op het Gemeentehuis den Zondag je 9 Augusti 1914, tusschen n en 12 ure voormiddags. lL Zij moeten voorzien zijn van hun trouw-Ij. boekje en opgeven het adres van den (j militair en het jaar zijner militieklas. Vervolgens zal de uitbetaling altijd geschieden des Vrijdags tusschen 5 en 7 ure namiddag. Bedrag der vergelding : 1. — 75 centiemen per dag voor de echtgenoote, met vermeerdering van 25 centiemen per kind, welk ook het getal ^ ervan weze ; 2. — 50 centiemen per dag en per kind welk ook het getal ervan weze, zoo de militair weduwnaar is of uit den echt ^ gescheiden met een kind ; 3. — 50 centiemen per dag voor den [1S vader en de moeder of den overle\ende, )S" voor de bloedverwanten in opgaande linie of den overlevende, voor den per-soon die de broeders en weezen van minder )ci dan 14 jaar of gebrekkig, verzorgd hebben, voor de moeder van den wettelijk erkenden lte ' militair. en i Brasschaet den 7 Augusti 1914. j De Burgemcestcr, 3r" | Baron du BOIS de NEVELE. te j ANTWERPEN d : Baldadigheden. — In de Reynders-laf straat werden zes herbergen totaal vernield. Toogen, buffetten, piano's enz-" werden op de straat gesleept en in m- splinters geslagen. ! Men haalde vaten en flesschen uit de kelders om ze weg te brengen. ch- Slecht volk maakte van de gelegenheid er- gebruik om uit de vernielde huizen a] de. te stelen wat men krijgen kon. De politie is er in gelukt eenige kerels ;ijn aan te houden. ior- Woensdag namiddag ging de politi< îel- ; in een huis der Duboisstraat een Duit îan ! scher verwittigen dat hij zijn won in j i en het land moest verlaten. Pas had d< lere ; Politie het huis verlaten of de man di< gaf 1 door deze aanzegging wanhopig was lost ke- zich een revolverschot in het hoofd ei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes