Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

354 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 02 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8s4jm2461x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 4 Januari 1914 ^^^mÊÊmmmmÊÊKÊmÊÊmmmÊmÊÊmÊÊmÊÊtmmÊÊÊmmÊÊÊmÊmmm Prijs per nr 5 centieiuen 10® Jaar, Nr 1 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzen d i ngskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers eu op al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRh BRASSCSAAT Aankondigingen s Volgens tarief, Brieven, p»kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehoudtn Eerste Blad Wij bieden aan al onze lezers onze vurigste wen-schen van geestelijken en tijdelijken voorspoed aan en — naar voorvaderlijk kristen en vlaamsch gebruik — roe-pen wij hun gulhartig toe : EEN ZALIG EN GE-LUKKIG NIEUWJAAR !!! Onze tiende Jaargang Met dit nummer beginnen wij onzen tienden j aargang. Wij bedanken onze menigvul-dige lezers — wier aantal nog gedurig vergroot •— voor hun ge-trouwheid aan ons blad, en tôt de nieuwe roepen wij van harte toe : Weest welkom in ons midden, zet u neer in onzen kring en luis-tert naar hetgeen wij U aile weken komen vertellen. Met U, werkzamen vader en zorgzame rnoeder, zal Polder en I Kemften, na de bezigheden van ; de week, 's Zondags komen spre-S ken over onze aandoenlijke en | zielverheffende godsdienstige feest-'• dagen, over uw handel en wandel, over uw huishouden, over uw \ zaken en uw broodwinning, over ! de goede opvoeding van uw kin-deren, over de genoegens van het huiselijk leven. Met U, jongehng en jonge doch-ter, zullen wij spreken over uw gedrag en uw plichten en over hetgeen U te doen staat om U een * gelukkige toekomst te verzekeren. Met al onze lezers spreken wij over... den gang van de wereld : over de voornaamste gebeurte-nissen, over politiek, enz. ; doch altijd zullen wij pogen niet te vergeten dat onze zending een zending is van liefde en vrede — zooals onze Goddelijke Zaligma-ker er ons het voorbeeld van gege- !ven heeft — en hierom trachten wij zooveel mo gelijk aile persoon-lijkheden te vermijden : persoon-lijke aanvallen toch hebben reeds veel verbitterd, maar weinig ver-beterd . Booze menschen zorgvuldig vermijden, maar brave menschen hoogachten ; goed, veel goed zeg-gen van de goeden, maar achting geven aan iedereen om der liefde wille... We zijn geen wijsgeeren, maar de philosophie des levens heeft ons geleerd dat er hiermeê nog veel goed te doen is. Met nieuwen moed dus treden wij onzen tienden jaargang in, aan God — wien al de eer van onzen arbeid toekomt — vragende dat Hij Polder en Kempen zou zegenen : dat hij ons de gezond-heid, de verlichting, den moed en de sterkte zou verleenen, om immer te strijden voor Godsdienst, Moedertaal en Vaderland ! Qnze premie Met dit nummer ontvangen al onze lezers een fraaien plakal-manak.De plaat verbeeldt de thuis-$ komst van den braven vader, die, na de zware dagtaak, zich spoedt om te midden zijner liefde- ' : rijke familie "te wezen, waar hij zich ; tevreden en gelukkig gevoelt, ter- ■ wijl de beklagenswaardige dronk-aard in de herberg zijn eigen gezondheid ondermijnt en dik-wijls vrouw en kinderen bloedige tranen doet storten ! i De voertaal van 't oiirwijs Eene groote meeting voor de Vlaam-sche amendementen bij de schoolwet, wordt belegd op Zondag n Januari 1914, , om 3 uur namiddag, te Antwerpen in j het Meetinglokaal, Vlemibckxveld 47, ! Aile Vlamingen van fret land worden j er dringend op uitgenoodigd, bijzonder j de Vlaamsche oudhoogstudenten, hoog- 1 studenten, leeraars en onderwijzers worden er verwacht. Het onderwijsstelsel, hier in Vlaamsch België in voege, is zoo onredelijk, onpe-dagogisch en antinationaal dat het in geen enkel land ter wereld bestaat. Wat toch is er natuurlijker dan het kind in zijne moedertaal worde onderwezen ? Ook draagt ons Vlaamsche Volk de treu-rige gevolgen van het onderwijs door een tweede taal. Wilt ge u daarvan meer overtuigén lees de brochuur van Dr Van de Perre «Quelques réflexions à l'occasion du projet scolaire », (verkrijgbaar op het Katholiek Vlaamsch Secretariaat, Mon-tignystraat, 72, Antwerpen, aan 0,50 fr.) De sluitende bewijsveering en de aan-gehaalde cijfers en statistieken dwingen elk gezond verstand te bekennen dat de toestand voor de Vlamingen waarlijk onduldbaar is. Op Vlaamsche strijders ! Komt allen naar de meeting te Antwerpen en eischt met ons : Moedertaal, voertaal van 't onderwijs. Bevoegde sprekers zullen er het woord voeren. De vergadering is belegd door den Katholieken Vlaamschen Landsbond, het Davidsfonds, den Katholieken Vlaamschen Oudersbond, den Nederduitschen Bond, de Katholieke Vlaamsche Arrondisse-mentsbonden en de vijf oudhoogstuden-tenbonden. Naamlooze brieven Indien de mogelijkheid bestond om een juist overzicht te verkrijgen van al de ellende, en al het verdriet, van al de on-rechtvaardige oordeelvellingen die over de menschheid gebracht zijn door die menschonteerende naamlooze briefschrij-verij, wij zijn overtuigd dat zij die nog een greintje gevoel van eigenwaarde over hebben, naar aanleiding daarvan,zouden besluiten nooit of nimmer van dit even eerloos als laf middel gebruik te zullen maken. Dit kwaad is zoo ellendig diep door-gedrongen dat zelf de Justicie, helaas, verplicht is van dit algemeen kwaad reke-ning te houden. Wij zeggen : helaas ? Waarom maken de menschen van dit middel gebruik ? Meestal zijn zij bang voor de gevolgen. 't Is wel belachelijk !! Zoodra wij werkelijk iets weten van de eene of andere gepleegde misdaad, dan zijn wij verplicht dit ter kennis van het gerecht te brengen. Een man van karakter vraagt niet naar de gevolgen ; hij zegt : het rechts-gevoel is geschonden, ik weet wie de dader is, ik zal dit gekrenkte gevoel helpen herstellen. Zoo moet de denkwijze zijn van eenen man met karakter. Waar nu de justifie verplicht is van dit, aan ons volksbestaan knagend middel gebruik te maken, spreekt het van zelf dat het kwaad ook in ons verder rnaat-schappelijk leven is doorgedrongen. Vragen wij eens in onze omgeving, er zullen er weinigen zijn die er geene kennis mede gemaakt hebben. Menschen, voorheen goede vrienden, worden door de eene of andere oorzaak genoodzaakt die vriendschap te verbreken. Van vriend tôt vijand is een gevaarlijke toestand. Zij willen zich wreken en het wapen waarmede zij ten strijde trekken, ! is' de naamlooze brief. Menschen van ' invloed, van gezag, zien door eigen schuld, ® door nalatigheid, door domheid, dat hunne i w nachtszon ondergaat zij voelen zich rerongelijkt en grijpen, om den tegen- e .trijder te bekampen, naar den naamloozen j jrief. De huisgezinnen waar de naamlooze . Drief het wantrouwen gezaaid heeft en J ils oogst voor de altijd verstoorde huise-ijke vrede binnen gehaald heeft, zijn iuizenden in aantal. De tranen die er Dm gelaten zijn, de valsche, de gemeene ' ;n onrechtveerdige beschuldigingen, zou- 1 den bij elkander eene zee kunnen vullen 1 an nog... en nog woedt dit menschen- ! onteerend kwaad met vreeselijke woede. 1 Het is bekend dat de naamlooze schrij-verij in aile kringen, in aile standen, in ! aile rangen heerscht. Wij moeten, ieder voor zich, medewerken tôt bestrijding. Wij kennen menschen die naamlooze brieven onherroepelijk vernietigen, zonder eenige waarde aan den inhoud te geven ; dit standpunt is reeds iets, maar toch nog niet wat wij moeten hebben. De menschen van karakter moeten verder gaan. Zij moeten een werkzaam deel nemen in den strijd. Overal moeten zij wij zen op de lafheid, op de kaVakterloos-heid van naamlooze briefschrijvers, en overal op de diep ongelukkige gevolgen dier gemeene handel wij ze. Zoo zullen wij er toe komen dit kwaad voorloopig in zijne uitbreiding tegen te houden en zoo geleidelijk te doen uitster-ven.Een mensch die werkelijk eergevoel, werkelijk karakter heeft, die gaat de justifie persoonlijk inlichtmgen geven : die gaat persoonlijk zijne tegenstrevers in-lichtingen vragen of di< aan zijnen vriend dragen, maar handeit met naamloos. Indien wij dezen weg opgaan, dan zullen er eindelijk onder de naamlooze briefschrijvers niets anders meer overblijven dan die lieden, die gaarne in het ongedierte zitten en waaraan dan elk weldenkend J mensch, met verachting den rug zal toe- s draaien, gelijk wij het nu re ds doen. j Ch. A B. S < ! Wanneer mag een man trouwen ? j Op tien vragen moet een jonkman, die i huwen wil, bevestigend kunnen antwoor- J den. j Kan hij dat niet dan moet hij het trou- ; wen liever laten. Die vragen zijn : 1. Hebt gij alleen het mooi gezichtje van uw bruid lief, of ook hare inborst ? 2. Hebt gij karakter genoeg om uwe overtuiging te handhaven, en van den anderen kant, om uw vrouw niet te laten boeten voor de verdrietelijkheden die ge buiten huis mocht ondervinden. 3. Kunt ge geduldig wachten, als des middags het eten niet gereed is ? 4. Kunt ge werken onder het huilen en schreeuwen van een half dozijn kinderen ? 5. Kunt ge een nacht waken, zonder den volgenden dag uit uw humeur te zijn ? 6. Kunt ge voor goed afscheid nemen van aile oude vrienden ? 7. Kunt ge in den schoonmaaktijd blij-moedig blijven ? 8. Kunt ge tegenspraak verdragen, als ge wiskundig weet dat gij gelijk hebt ? 9. Kunt ge een kind op den arm houden, en er mede dansen, zelf s wanneer het be-gint te schreeuwen ? 10. Kunt ge genoeg winnen om vrouw en kinderen te onderhouden ? Wie dat ailes kan — voor dien is trouwen een bagatel ! Wat huismoeders weten moeten Om ruwe handen glad te maken, ge-bruike men citroensap. Met warme melk en water kan men zonder zeep olievlekken uit linnen verwijde-ren.Een gloeiend strijkijzer, boven meubels gehouden, doet de witte vlekken verdwij-nen.Strooi safraan tusschen gedroogde vruchten en de wormen blijven weg. Een handvol hooi met water in een emmer neemt den reuk van de verf weg. Inktvlekken op zijden, wollen en ka-toenen goederen gaan met terpentijn weg. Leg nooit komkommers in een pot, waarin smout is geweest. Visschen laten de schubben gemakkelijk los, door ze een oogenblik in heet water te houden. Taai vleesch verbetert belangrijk, wanneer men een weinig azijn in het water doet. Om eiwit sneller te kloppen, voege men en beetje zout er bij, zooveel als op de iunt van een mes kan liggen. POLDER ft K EMPEIN BRASSCH AAT Gilde « Weldoen baart Vreugd ». — rlet Gildefeest van verleden Zondag is vondergoed gelukt. De ruime zaal de patronage was heelemaal volzet, zoodat ;ommige laatkomers nog zijn moeten :erugkeeren bij gebrek aan plaats. De vertooning is waarlijk prachtig geweest. Het zoet, eenvoudig herderspel aeeft de herten der toehoorders getroffen. Ailes werkte toch ook samen om dit stuk luister bij te zetten, de schoone muziek, le prachtige scènen met het gekleurd îlectrisch licht, daarbij de kostumen der spelers en niet het minst het natuurlijk spel dezer laatsten. Het naspel heeft ook iedereen ten zeerste voldaan.het was fijne, gezonde klucht. De jongens der patronage doen waarlijk veel vooruitgang en het is te hopen voor hun eigen goed en ook tôt voordeel van heel de parochie, dat zij mogen blijven volherden. Wien bijzonder lof dient toegezwaaid is de bestuurder, welke die jeugdige spelers zoo goed weet op te leiden en de pianist, die zijn moeilijke taak zoo goed vervulde. Vergeten wij ook niet te melden dat een flinke zanger en een puik orkest hunne welwillende mede-hulp verleenden en onder de poozen hunne schoonste stukken lieten hooren. Het was waarlijk een prachtfeest en wij hopen er zulke nog meer te krijgen. Zeldzaam kaartspel. — Dat er in het kaartspel soms al eens aardige gevallen voorkomen, bewijst het volgende : In een Whist-spel, waarvan de spelers waren : MM. Ch. en E. Van Aelst, Eug. Leysen en Mej. Leysen, werd door aile vier « misere » voorgesteld !!! De eerste slag werd opgedrongen aan Eug. Leysen, en, wonder genoeg, hij kon niet meer van slag geraken of er iemand in spelen. En de drie anderen speelden er flink door. Briefwisseling. Brasschaat, den 30 December 1913. Geachte Heer Hoofdopsteller, Met de grootste belangstelling heb ik in uw geëerd blad van verleden Zondag het verslag gelezen der Gemeenteraadzitting van Brasschaat, op 23 dezer gehouden, en voornamelijk wat betrekking heeft tôt het oprichten der parochie « Kaart-Rustoord », Bij het lezen van dit verslag is in mij het gedacht ontstaan, dat het grootste gedeelte van den Raad in 't geheel niet, of zeer slecht op de hoogte was van de taak die het te vervuUen had, namelijk, het verdedigen der algemeene tegen persoonlijke belangen. Met de kapel van Rustoord als parochiekerk voor de Kaart te willen verheffen.ontzegt men aan dit gehucht allen vooruitgang in de toekomst daar het ateeds rond de kerk is dat zich de meeste tering en beweging voordoet en de eigendommen voornamelijk in waarde stijgen. Voor hetgene betreft de bewijsvoeringen aan-gehaald in het voordeel der aanneming van bovengenoemde kerk, laat mij toe de volgende bemerkingen te maken : 1. Daar de meeste inwoners der Kaart zich van de nieuwe Parochie niets willen aantrekken en ze aanzien als eene belemmering van allen vooruitgang in het gehucht, zoo is het zeer twijfelachtig dat dezelve in de toekomst over genoegzame geldmiddelen beschikke. 2. Indien men al de inwoners der Kaart ver-plichtte naar de kerk van Rustoord te gaan, zou deze weldra te klein blijken. Volgens verslag van den heer Gife zou het zeer moeilijk zijn de kerk doelmatig te vergrooten, en bovendien zouden sommige gebruikte bouwstoffen niet voldoende zijn voor een definitief gebouw. Men werpt hiertegen op, dat het verslag van den heer Gife niet onpartijdig genoeg is, omdat hij de kerk niet heeft mogen bouwen. Deze opwerping verdient niet béant woord. Merk wel op nochtans.dat degene die de waar aanbiedt, er steeds de slechte hoedanigheden van tracht te verbloemen. 3. Zeer twijfelachtig is het dat daar, waar de plaatselijke overheid zich onbekwaam acht eene beslissing te nemen, dezelve beter zal kunnen genomen worden door iemand onbekend met, den toestand. Nochtans voor hetgene de ker-missen betreft, heeft men de grensscheiding kunnen bepalen. waarom nu niet ? 4. Aïs er gebouwd wordt rond de nieuwe kerk zal dit geene schade berokkenenaan de gemeente. Deze reden geldt even goed voor het geval de kerk in het midden van het gehucht opge-richt ware.Maar langs den anderen kant, welke schade wordt er niet geleden door de kleine eigenaars, die thans aile hoop moeten opgeven, hunne gronden in waarde te zien stijgen, zooals zij het venvachtten. 5. Voor hetgene betreft de personen die uit dwang zouden geteekend hebben op het ver-zoekschrift tegen de kerk, dit is in zooverre waar, dat, na het verzenden van dit verzoekschrift, er nog verschillende personen zich aanboden om te teekenen, en met spijt vernamen dat het reeds te laat was. Als er iemand dwang kan uitoefenen, dan is het toch slechts degene die over geld beschikt, en eene menigte bedienden en werklieden onder zijn gezag heeft, die aan zijne bevelen moeten gehoorzamen. Ik geef deze enkele gedachten ter overweging aan de bevolking der gemeente Brasschaat, en laat aan hun over te oordeelen, hoe hunne belangen behartigd worden. Met beleefd verzoek dezen brief in uw eerst-volgend weekblad te willen laten verschijnen, bied ik U, geachte Heer, Hoofdopsteller, de uitdrukking mijner gevoelens van hoogachting. EEN ABONNENT. EEKEREN Zangmaatschappij. «De Vrienden-scliaar ». — Verleden Maandag gaf deze maatschappij haar eersten liederavond, welke ten voile gelukt is. Spijtig genoeg dat de leden zoo slecht opgekomen waren. Het programma was nochtans goedgevuld. De heeren Collin, Jos. Aertsens, P. Knae-pen kweten zich goed van hunne taak. De « clou » van den avond was nochtans, het Onze Vader van den heer Notaris De Weerdt en het Ave Maria van den heer Stanislas Scheyvaerts. Voorzitter en onder-voorzitter behaalden enorm succès. Spijtig genoeg dat onze vriend John in de stad op een banket weerhouden was. Na het muziekaal gedeelte, ging men over tôt het kiezen van twee eereleden tôt voiiediging van het Bestuur. Heeren Jos. Aertsens en F. Zwijsen zijn gekozen. Proficiat ! MERXEM Katholieke hoogeschoolùitbreidlng. —Mor-gen Maandag ten 8 ure zal Doctor Van den Dun-gen eene uiterst belangwekkende voordracht houden over Het Radium. Ieder die verleden seizoen de verhandeling over de X-stralen heeft bijgewoond, zal niet nalaten ook over dees onderwerp de nieuwste wetenschappelijke gegevens te gaan aanhooren, en dit door een man van 't vak. Dus ieder naar de Broeders om deze voordracht te hooren ! OORDEREN Avondfeest. — Op Zondag 4, Dinsdag 6 en Zondag n Januari aanstaande zal er een luisterrijk toon- en tooneelkundig • avondfeest gegeven worden door de Tooneelmaatschappij « Moedertaal en Naastenliefde », in de Tooneel-zaal.Het welgevuld programma bevat : verschil-lige kluchtliederen ; « Vergeten en Vergeven », bekroond drama in 3 bedrijven, en « Lastige Geburen » kluchtspel met zang in één bedrijf. Begin om 5 ure stipt. ALLERLEI Hulde van eenen protestantschen ambtenaar aan de katholieke missio» narissen. — Over eenigen tijd werd de eerste steen gelegd van een nieuw kollege opgericht door de Jezuieten op het eiland Ceylan. De Eerw. Paters hadden de overheden tôt de plechtigheid uitgenoodigd en de heer Mac-Callum, Engelsche gouverneur en protestant, zat de plechtigheid voor. Antwoordende op eenen welkomgroet en omringd van overheidspersonen en krijgsoversten, zeide hij onder andere : «Zoohaast mij de uitnoodiging tôt deze plechtigheid is toegekomen, heb ik ze aanvaard. » Het was mijn plicht, dunkt mij,-de toewijding der katholieke missionarissen — en ik voeg er bij van al de missionarissen — aan de zaak der opvoeding te erkennen. Aan allen stuur ik mijne gelukwenschen, maar voornamelijk aan de leden der katholieke geestelijkheid voor de groote uitslagen welke zij bekomen hebben, Overal hoor ik de toewijding en den iever roemen welke zij ten toon spreiden in het werk van het onderwijs... » Ik keur grootelijks uwe bekommering goed eene kostschool te openen./& acht nog meer uwen wil eene godsdienstige vorming te ge.en. Naar mijn gevoelen is er geene ware opvoeding zonder godsdienst en ik heb met genoegen vastgesteld dat de gouverneur van Hong-Kong, met welken ik over eenige dagen sprak nopens • dat punt, volkomen mijne denkwijze deelt. Wij (wereldlijken) kunnen niet recht-streeks den Godsdienst en de zedeleer onderwijzen. Het behoort aan de verschil-lige zendingen te voorzien in hetgeen de staat niet doen kan. » Ziedaar ! 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes