Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

513 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Maart. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 20 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g15t728f24/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zoudag 29 Meert 11114 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 13 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad +sm m» ntmmmtammm» < ,mimm 1 ■■■ snw.-mmnMH i M ma m—lvmbmwm Inschir-ijving"sprijs! : 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker~ Uitgever ; A. DE BIEVRE BRASSOMAAT Aankondigingen : Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehoudei Eerste Blad ■ POLDER & KEMPEN BRASSCH AAT Plechtige Communie. — In de kerk ■ van den H. Antonius zijn dees jaar 83 kin- ■ deren om hun plechtige communie te doen. H Op Rustoord zijn er 38 en in de Heide 19. Aan al die brave kinderen en hun ge-I lukkige ouders bieden wij onze welge- ■ raeende gelukwenschen aan. Mogen zij uit hun zuivere herten een ■ vurig gebed tôt hun Goddelijken Verlosser ■ sturen en Hem vragen dat zij steeds het |j pad der deugd zouden bewandelen tôt hun % eigen welzijn en het geluk hunner ouders. Gemeenteraad. — Zitting van 11 I Meert 1914. Voorzitter : Weledele Heer du Bois de [ Nevele, Burgemeester. Tegenwoordig : MM. Van Looveren lenSchynen, Schepenen ; Verbaenen, Ver-[hoeven, Graaf de Baillet-Latour, Sevenhans en Nouwen. ; Lezing en goedkeuring van 't procès Iverbaal der vorige zitting. DAGORDE : 1. Eerdeekens. M. de Voorzitter overhandigt aan Pe ■ trus Aernouts het eerekruis der soldatei ■ van 1870-71 en wenscht hem geluk me ■ deze onderscheiding. 2. Grondconcessies. Op het kerkhof van het centrum wordei ■ 2 vierkant meters grond afgestaan aai I M. Louis Pieters-Wuyts en op het kerkho ■ van de Donk 4 vierkant meters aan M ■ Cornélius De Bruyn en Mej. Joanna D ■ Bruyn. 3. Avondscholen. De Heer Gemeente-Secretaris geeft le zing van de verslagen der schoolhoofdei van het centrum, de Kaart en Ste Maria ■ burgover de avondscholen. Het middengetal der leerlingen was ■ centrum 40 ; Heide 20 ; Kaart 20 en S1 ■ Mariaburg 20. De- bijwoning was nog al regelmatig ■ eenige leerlingen waren zelfs geen enke ■ maal afwezig ; de voornaamste leervakke: I waren lezen, schrijven en rekenen ; occa I sioneel werd 00k onderwijs gegeven i: ■ geschiedenis en aardrijkskunde en de op ■ voeding werd niet verwaarloosd. IM. de Voorzitter denkt dat men ma tevreden zijn over de bekomen uitslager Graaf de Baillet-Latour wenscht mee regelmatigheicl in het bijwonen der leei gangen en hoopt dat de onderwijzers d goede opvoeding zullen behartigen. 4- Verhoevenlei en Michielssenlei. M. de Voorzitter deelt mede dat ho koninklijk besluit, de opening dezer leie verleenende, verschenen is. 5- Meisjesschool centrum. De meisjesschool van het centrui wordt aangenomen op den naarn van c huidige bestierster. 6. Festival Kaart. Op 24 Mei 1914 geeft de Fanfarenmaa schappij De Vriendenschaar een festival. Het Bestuur vraagt een toelaag va fr- looo, welke zal besteed worden oi prernien te geven aan de deelnemenc ®aat schappij en. De totale onkosten worden geschat 0 M. Sevenhans ondersteunt de vraag hij vindt dat er voor het festival van c Kaart een subsidie mag vergund worde z°owel als voor het feest van de Leopo disten, die 500 fr. ontvingen. Er wordt 1000 fr. toegestaan, doch m< bepaling dat het Schepencollege c '' sreischte voorwaarden mag stellen. ; 7- Schoollokalen. Vergrooting. M. Sevenhans. — Er zijn 60 leerlinge lri de school van de Kaart ; daar de niei we schoolwet het verplichtend onderwijs invoert, zal dit getal nog vermeerderen, want er is thans slechts één leerling van \ 13 jaar oud ; in October zullen er nog een | twintigtal leerlingen bijkomen, zoodat er j noodzakelijk een tweede klas zou moeten ! gebouwd worden. | M. de Voorzitter stelt voor den heer : provincialen bouwmeester te gelasten met het opmaken van een plan voor deze nieu-we klas. Aangenomen. 8. Bouwreglement. M. de Voorzitter zegt dat het noodzakelijk geworden is een nieuw bouwreglement voor de gemeente op te maken. Hij overhandigt aan ieder raadslid een exemplaar van het bouwreglement der gemeente Merxem en verzoekt dat de raadsleden dit règlement zouden nazien en er tegen de volgende zitting hun mee-ning over zeggen. 9. Schoolinstallaties Maria-ter- Heide : kleine grondverkoop. De heer Secretaris leest het proces-ver-baal van schatting van den grond, behoo-rende tôt de schoolinstallaties van Maria-ter-Iieide, welke M. Lenssens van de 1 gemeente zou willen koopen. t De experten MM. De Graef, Bossaers en Schynen schatten den grond op fr. 2,25 den v. m. 1 De Raacl besluit den grond te willen 1 afstaan op de volgende voorwaarden : f prijs 3 fr. den vierkant meter (onkosten inbegrepen) ; M. Lenssens moet boven-î dien een scheimuur bouwen van ander-halven steen dikte. 10. Leening van fr. il.000. Het College vraagt de goedkeuring van 1 den raad voor de regeling der leening van 11000 fr. Toegestaan. : 11. Openbaar plein in de Kaart. e Inwoners van de Kaart vragen het aan-leggen van een openbaar plein noodzake-: lijk tijdens kermisdagen en feestelijk 1 heden. 1 Dit plein zou aangelegd worden recht-over het hôtel « Moeder Mie », aan de hoe- I ve van M. Meyvis en de standplaats var den tram van Sf Mariaburg. M. de Voorzitter stelt voor deze kwesti( g ter studie te leggen. Aangenomen. BRASSCHAAT-KAART Veroordeeld. — Bij gelegenheid vai 0 een kermis ontstond er twist tusschei C. D. B. en J. V.. De eerste beet een lid vai den vinger van J. V.. C. D. B. werd veroordeeld tôt twei n maand gevang, 50 fr. boet er het betalei van 2000 fr. schadevergoeding aan J. V. Ook de broeder van den veroordeelde II die insgelijks aan het gevecht deelnam e werd tôt een maand gevang en 50 fr boet veroordeeld. t Gouden Bruiloft. — Het feest-komi teit houdt zich ieverig bezig met de feeste n lijkheden en plechtigheden, welke zullei plaats grijpen op Maandag 13 April aan e staande, bij gelegenheid van de goudei bruiloft der echtelieden Mouwen-Jans sens. De plechtige jubelmis zal gecelebreen worden om iouur, in de S4 Antoniuskerk > ,e Festival. — De Vriendenschaar — eei n fanfaar welke de gekende toonkundig 1- M. Jos. De Klerk heeft weten op te leidei tôt een der beste muziekmaatschappijei :t onzer streek — richt een groot festival in le met 1000 fr. premien, op Zondag 24 Me aanstaande. Ongetwijfeld zal dit festival in on n schilderachtig gelegen landelijk gehuch 1- een welverdienden bij val bekomen. EEKEREN Decoratie. — Onze gemeente-secreta-ris, M. J. Van Looy, is gedekoreerd met de burgerlijke médaillé van Ie klasse, voor 25 jaar trouwen dienst. Wij bieden den gedekoreerde onze beste gelukwenschen aan. Elektrieke tram. — Verleden Maandag vergaderde te Antwerpen in het pro-vinciaal bestuur de toezichtscommissie van den poldertram. De heeren Scheyvaerts, Burgemeester en Gh. Van de Poel, Provincieraadsheer, hebben er met nadruk verzet aangeteekend ' tegen het ongehoord vertraag hetwelk de zaak van den elektrieken tram Eekeren-Antwerpen ondergaat. Zij hebben ook bewezen dat alleen het eerste ontwerp, namelijk van de lijn te leggen langs de Eekersche poort en niet langs den IJskel-der aan de gemeenten voldoening kan geven en vroegen dus dat men onverwijld dit project zou ten uitvoer brengen. De afgevaardigden van het Ministerie van ijzerenwegen en van de maatschappij der Buurtspoorwegen hebben zich bij deze zienswijze aangesloten en beloofd de zaak zooveel mogelijk te bespoedigen. Vestingwerken. — Dezer dagen is er voor velen, die in den kring der nieuwe dienstbaarheden (servitudes militaires) vielen langs Donk en Mariaburg, een ware verlichting gekomen, daar nog veel inwoners twijfelden of de afgeveerdigden van Eekeren — ondersteund door Graaf de Baillet-Latour, Senateur en de heeren volksvertegenwoordigers de Kerchove d'Exaerde, Van de Perre, Van Cauwelaert, Henderickx, enz. — zulken schoonen uit-slag hadden bekomen. De verklaringen van den heer Minister van Oorlog, welke wij hier laten volgen, hebben desaangaande allen twijfel weg-genomen.De kring der dienstbaarheden zal niet alleenlijk verplaatst worden,doch Donk en Ste Mariaburg zullen binnen de wettige païen worden ontlast. Ziedaar den schitterenden uitslag, bekomen door de heeren afgevaardigden van Eekeren's gemeenteraad en allen die er aan mede geholpen hebben. . * , * * Wijziging aan het plan der vestingwerken van Antwerpen, Eekeren, 1 Donk en Ste Mariaburg. — M. Royers had de volgende vraag gesteld aan den : minister van oorlog : Is het echt dat de richting der vestingwerken van Antwerpen in de omstreken van Eekeren zal gewijzigd worden, der-^ wijze dat het karakter ervan heelemaai ^ zal veranderd zijn, dat de eerst voorziene ^ kring der dienstbaarheden verder za' strekken en uitgebreid worden tôt op het grondgebied van Donk en Ste Mariais burg ? 1s het waar. dat de nieuwe richting de versterking verzwakt, daar zij de richtin§ van de versterkingslijn onderbreekt er ' i dus het verdedigingsstelsel dier vesting-; lijn verandert, daar die lijn eerst onafge-j broken moest doorloopen. : Hoeveel bedraagt de toename van d< i uitgaven : 1 1. Der werken van het verlegde Schijn uit te voeren door het ministerie van open 1 j bare werken ; j 2. Der schadeloosstellingen aan d< eigenaars, die door de nieuwe dienstbaar ^ heden getroffen worden ; 3. Der eigenlijke vesting, ten gevolge var 1 het bouwen van verscheidene koepel e schansen, met hunne bewapening, die e: 1 , noodzakelijk moeten komen ten gevolgi 1 i van de nuttelooze en nadeelige wijzigin; , ' van de richting der tweede linie. d Antwoord : Het is juist dat ik van zii ben wijziging te brengen in het plan de: s vestingwerken van Antwerpen in d< t omstreken van Eekeren, ten einde dezi i gemeente niet in twee te splitsen en koste I lijke onteigeningen in de kom van het > dorp te vermijden. Het nieuw plan strekt grootendeels over landerijen, tusschen de bebouwde wijken gelegen. De kring der dienstbaarheden zal daardoor zelf worden verplaatst, doch Donk en Ste Mariaburg zullen binnen de wettige païen worden ontlast. De onafgebroken verdedigingslinie wordt geliandhaafd door het feit dat het verlegde Schijn ter flankdekking dient. De nieuwe linie, aangelegd volgens de begin-selen voor de tweede Zuiderlinie aangenomen, behoudt al hare waarde. De toeneming van de uitgaven voor de eigenlijke vesting werd op 1.564,360 fr. geschat ; doch de onteigeningen zullen veel minder bedragen en kunnen, naar het schijnt, veel sneller worden uitgevoerd. SCHOOTEN Dood van den Eerw. Heer Uvtter-hoeven, Pastoor. — Een slag, zoo schrikkelijk als onverwacht, komt onze gemeente te treffen, door het overlijden van onzen beminden Pastoor, Eerw. Heer Uytterhoeven, Dinsdag avond, na enkele uren onpasselijkheid, in den Heer ont-slapen.Deze dood is een onmetelijk verlies voor de dorpsparochie van Schooten. Het is inderdaad eene groote figuur die verdwijnt, even voorbeeldig als priester, als burger en als mensch. Als priester was hij waarlijk een toon-beeld van iever, van zelfopoffering en van heiligheid, Zorgen voor Godes huis en voor Gods eer, in voile oprechtheid en onbaatzuchtigheid, daarvoor had hij im-mer tijd en kracht, daarvoor had hij ailes veil. Als goede herder zocht hij het verdwaalde schaap op, om het met zachte en medelijdende hand ten schaapstal terug te brengen. Zielen winnen door goede woorden en goede werken, onver-poosd van den vroegen morgen tôt den laten avond, ten koste van eigen rust en gezondheid, dat was zijne leuze. Armen en rijker waren hern even lief : het waren al schepselen van den God, Dien hij diende. En deze diende hij in volmaaktheid : hij was een heilige priester levende naar Gods woord, dat hij zoo heerlijk verkondigde, gaande Godes wegen en erkennende alleen Gods gebod. Als burger ook was hij allen lof waardig. ; In zijne betrekkingen met de burgerlijke overheden waren- steeds rechtzinnigheid, openhartigheid en voorzichtigheid de groote hoedanigheden die zijn gedragslijn regel-den ; vrede te bewaren of eensgezindheid tôt stand te brengen was het eenige doel \ zijner eerlijke werking. Ook zal men nooit : ; kunnen zeggen dat hij de macht, die zijn maatschappelijke stand hem verleende ' tôt andere doeleinden gebruikte en minst van al nog dat hij er misbruilc van maakte. Zulks zullen gewillig zelfs de politiek-' tegenover-hem-staande personen erken-; nen ; zelfs tusschen deze zou men er vele kunnen aanwijzen welke hem, om kleine en ook om groote diensten, in hun hart dankbaar mogen zijn ; want, zooals ik hooger schreef, lagen aile parochianer, : hem even dicht aan het hart en niemand, wie ook, heeft hij ooit eenen dienst geweigerd. Als mensch : de goedheid zelve, een gouden hart. Den kwaden kant van zijnen : evenmensch zag hij niet, hij kende enkel den goeden. Hier zouden de armen moeten spreken, die nooit met ledige handen van 1 zijne deur of uit zijn huis zijn weggegaan : doch 't zou met tranenstem zijn dat ze hunne onmacht zouden uitkrijschen om den toi hunner dankbaarheid in woorden te betalen en de diepte hunner droefheid ' te malen. Want wist hij, als door eene i tooverroede, de beurzen der rijken voor goede werken en arme lieden te doen opengaan, de schatten die hij ging ont-vangen hadden reeds eene bestemming alvorens hij ze ter hand kreeg en werden CVJ1 uawo IV. VUUiUUlUUUCU "|—"it*ri niTTmMT imia wn nn m mmmiiium hmw—wii dan nog vermeerderd door wat anderen voor eenen ouden dag zouden spare-n : aan zich zelven dacht hij nooit ! Van hem mag in voile waarheid gezegd worden : al weldoende is hij voorbijgegaan ! De Almachtige God heeft nu dien goeden mensch, dien braven burger, dien heiligen priester tôt zich geroepen. Ten hemel wordt hij thans rijkelijk beloond voor al het goede dat hij hier stichtte : een loon van onmetelijk geluk en eeuwige glorie. In Godes schoot zal hij rusten, hij die op aarde nooit rust kende. En toch zal zijne ziele nog voort arbeiden, door smeekingen en gebeden.aan het heil van zijne beminde parochianen. In dezer hart zal hij dan ook steeds in dankbaar en heilig aandenken blijven voortleven. Menig vurig gebed zal voor den braven herder door van ontroering trillende lippen gepreveld worden. Menige traan zal in stilte vloeien : hij was toch zoo goed, hij had ons allen toch zoo lief ! Barmhartige God, geef hem de eeuwige rust ! S. L. MERXEM Duivenbond «Verbroedering» Merxem. Teekenlokaal : Hollandsch Hof, telef. 6960 Lijst der Eereprijskampen voor 1914 OUDE DUIVEN 1. Arras, 26 April, Zwaluw, bij Van Kerkhiven. 2. Noyon, 3 Mei, Gestuikte duiver, Aug. Keersmaekers. 3. Compiègne.io Mei,Witpen,We Dierckx. 4. Dourdan, 17 Mei, Witpen, We Dierckx. 5. Orléans, 24 Mei, Nieuwe vlucht, Ger. Vissers. 6. Noyon, 31 Mei, Anne, Verrycken. 7. Sf Just, 7 Juni, Boerenkwartier, Veef. 8. Pont S1 Maxence, 14 Juni, Valk, De Laet Fr. 9. Creil, 21 Juni, Tivoli, De Smet Jul. JONGE DUIVEN : 10. Arras, 28 Juni, Merel, Verschuuren. 11. Noyon, 5 Juli, Strijders, Coliers. 12. Compiègne, 12 Juli, Rappe Blauw, Krekels. 13. Pont S1 Maxence, 19 Juli, Eendracht> Van Camp. 14. Corbeil, 26 Juli, Valk, De Laet Fr. 15. Dourdan, 2 Aug., Kopduif, De Weerdt J- OUDE EN JONGE DUIVEN : 16. Arras, 9 Aug., Toekomst, Thys Jan. 17. Arras, 16 Aug., Kopduif, De Weerdt J- 18. Noyon, 23 Aug., Tivoli, De Smet Jul. 19. Pont S' Maxence, 30 Aug., Nieuw vlucht, Vissers Ger. BRASSCHAAT-HEIDE Tooneelfeest. — Het tooneelfeest van Wil en Vreugd der Heide is op buiten-gewone wijze gelukt : een bomvolle zaal, de stukken meesterlijk opgevoerd en een geestdrift zonder weerga. Dit belooft voor heden avond, als-wanneer om half 5 de tweede vertooning zal plaats hebben. HOOGBOOM Uit plaatsgebrek, moeten wij twee ingezonden artikels, getiteld « Dichters en Prozaschrijvers », verschuiven tôt toekomende week. BRECHT Gouden Bruiloften — Brecht schijnt bij uitmuntendheid de plaats te zijn waar de getrouwde koppeltjes het tôt een hoo-gen ouderdom brengen. Verleden jaar had men hier drie gouden bruiloften en voor dees jaar worden er weeral twee aange-kondigd, namelijk op 20 April a. s. de echtelingen J. Lauryssen-Bylmaekers, ter wijk St Antonius en op 4 Mei de nog kranige echtgenooten Paenen-Ackermans, ter wijk Overbroek. Wij wenschen aan de beide koppeltjes dat zij het geluk mogen smaken eens in voile gezondheid hun dia-manten bruiloft te vieren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes