Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

267 0
22 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Februari. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4q7qn6058k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 22 Februari 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar. [V 8 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschr*iiving"sprijs : I 25 Centiemen per maand. I Voor den vreemde de verzendinj/skosten erbij. rl Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en | |p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BRA SSCTï^LJLT Aankondigingren : Volgens tariet. Brieven, p«kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weig'eren îs voorbehouden Tweede Blad ILËÔâ EN BESCHOUWINGEf I Het stemmen der schoolwet is eeii [roote zegepraal. Sommigen vroege Jich dikwijls af : waarom de oppositi loelaten.de bespreking zoo lang te trel ken ? Wel eenvoudig om te bewijzen de het volk de wet rechtvaardig vindt e liet luistert naar de ophitsingen der teger lartijen, om de onmacht van liberaal e locialist des te beter te doen uitschijnen t is nu immers klaar bewezen dat zij de ;odsdiensthaat boven de belangen d< Jeinen stellen, want het is hunne schul illeen zoo de sociale wetten nog niet gi temd zijn. De les die in 't stemmen d< ichoolwet ligt, is vooral deze : wanneer c catholieken eensgezind iets willen wat c \olksmassa wil, dan komt er dat door 01 lanks de logemannen, dan zijn wij onove yinbaar. Zoo is het ook met de Vlaamsche kwe ;ie. Vooreerst zij gezegd dat wij de gedacl ten van M. Van Cauwelaert volkomen de en en zijne houding en die zijner vriende happer toejuichen. Maar dit gezeg |>estatigen wij de volgende feiten : en ov die feiten, ziet ge, daarover kan men zic rerheugen of zich bedroeven, maar d feiten zijn. i De Vlaamsche massa — en zonder < rolksmassa kan men niets in ons land -m s onverschillig aan de Vlaamsche ame lementen tôt na hunne verwerping. H is zeker dat, zoo al die prachtige meetingi die vinnige protesten en die veelbeteek lende dagorden hadden plaats gehad vô ie stemming, deze heel anders zou u: jevallen zijn. Dit weze eene les. Het volk begrijpt ook altijd de zaak ni* Het verwarde en verwart nog het fransi ils voertaal van het onderwijs, met h lanleeren der fransche taal zelve. D rerschil moet gedurig aangetoond worde )nze Vlaamsche menschen verstaan he ;oed dat de verschillende vakken e lardrijkskunde enz. in de moederta noeten aangeleerd worden, maar zij h ?rijpen niet dat men er belang aan hec den ouderdom te bepalen waarop & kind mag beginnen fransch te leere Voor zulk feit krijgt men de massa ni in beroering, integendeel, dat doet h rolk zeggen, natuurlijk ten onrechte « zii ziin er teppri dat uni fransch leeren - j I : De min of meer franschgezinde volks-vertegenwoordigers maken daar gebruik e van om de Vlamingen in de doeken te doen. n Daarom ware het beter geweest enkel e van de moedertaal-voertaal te spreken, en het overige te laten vallen. Ik zie daar ■t j weinig kwaad in. n ! *** l- j De brave buitenlieden zijn ontstemd n en bedroefd omdat de katholieke vlaam- . ; j sche volksvertegenwoordigers niet eens- | n j gezind geweest zijn, de eenvoudige boe- ! :r ; renmenschen schudden hunnen kop en | d | dat beteekent veel. Wij kunnen niet be- j î- grijpen hoe in de toepassing van het : sr hoofdpunt van het meetingprogramma de ; Le volksvertegenwoordigers van Antwerpen ie zoo oneensgezind geweest zijn, zoodat de î- eene ja stemden als de andere neen stem- • r- den of zich onthielden.Zie, dat kunnen de heeren uit de stad misschien begrijpen, 3- maar wij niet. Vvat nog-tIf>„.:ci te begrijpen is en wat î- stellige afkeuring verdient, is dat men nu, s- of de volksvertegenwoordigers uitscheldt ;n voor verraders, vermomde franskiljons, i, enz. ofwel ze van libéralisme verdenkt. 5r Scheldwoorden en verdachtmakerijen zijn | :h geene bewijzen, zij zetten een argument i ie zelfs geene kracht bij ; wij nemen aan dat i allen het goed gemeend hebben. Niets le doet meer kwaad aan de Vlaamsche zaak — dan artikels in den aard van dien van n- Vlaminck, of gelijk er in zeker weekblad et uit Antwerpen te vinden zijn ; 't is niet ;n omdat die heethoofden soms iets droomen e- dat zij denken moeten dat het volk of de ôr buitenmenschen hunne gedachten deelen; t- hun invloed jg ook nul.. Wat nu gebeurd is en wat er reeds ge- :t. beurd is tijdens de stemming der wet op :h het middelbaar onderwijs, weze eene les. et Toen ook verdeelde zich de meeting, en at denkt maar eens wat miserabelen uitslag n. wij haalden bij de kiezing in 1910. el Het gebeurde, zeg ik, weze eene les ,1s in onzen strijd voor de vervlaamsching al der Gentsche Hoogeschool. Als de meeting e- in 1916 ter stembus zal trekken, mogen wij fit ons niet tevreden stellen met een verbinte- , în nis als deze : « Wij zijn voor de vervlaam- j n. sching van het hooger onderwijs, » zulk et iets legt men op honderd manieren uit. et Het programma moet beslist luiden : : « De gekozenen — al de gekozenen — ver- » hindpn 71 rh het wetsvonrstel Van C.a.nwe- ~rr mmeuthî'mum—» iim i—ii_ laert-Franck-Huysmans te stemmen gelijk het thans is nedergelegd ; zij zullen geen enkel amendement stemmen dan met de goedkeuring van M. Van Cuawelaert. » Dat is klaar en de Vlamingen eischen, ja eischen klaarheid. Wil de meeting de vrijheid harer gekozenen in zake vlaamsche kwestie uit-roepen, ook goed ; dat is de zaak onzer politieke hoofden, maar dat gedurig getwist over de plichten der gekozenen moet ophouden. Het moet ook verstaan zijn dat een minister vrij mag stemmen gelijk de andere ministers. Het is al ellen-dig genoeg geweest dat de grootste stad van België gedurende zoo langen tijd geen minister tusschen hare gekozenen telden; wij moesten minstens twee ministers hebben, nu toch worden onze stoffe-lijke belangen wat al te veel over het hoofd gezien. En zeggen dat er sinjoren zijn die liever geen minister hebben, dan hem de noodige vrijheid te geven ! De rechten en plichten onzer gekozenen dienen dus nauwer bepaald te worden; dat is het werk dat in voile, vrijheid de politieke korpsen moeten doen. De Neder-duitsche Bond kon b. v vrijelijk beslissen op welke voorwaarden hij wil deel maken van rlf meetingcoalitie. Twee zaken zijn zeker : heerscht er dubbelzinnigheid en oneenigheid, dan gaan wij naar eenen uitslag gelijk in 1910, want hoe onlogisch ook, dan stemmen efcne massa kiezers voor de tegenpartij, dat is een feit reeds dikwijls bestatigd ; heerscht er integendeel eensgezindheid, dan behalen wij weer- galooze triomfen gelijk in 1912. * * * \ « Loontje komt altoos om zijn boontje», zegt het spreekwoord. Met aile kiezingen komen de heeren uit de stad en die spreken dan zoo schoon : « Brave buitenlieden, het land is in gevaar, vergeet toch uwe dorpspolitiek, uwe kleinzielige dorpspoli-tiek, vergeet toch die persoonlijke kwes-tiëri en die eigenbelangen, het land is in gevaar, gij moet hooger zien, enz. » en dat gaat zoo uren aan een stuk. Dan heet het verzet tegen het inpalmen eener gansche streek : dorpspolitiek en eigenbelang ; de ontevredenheid over den slechten on-derhoud der steenwegen en gebxek aan riolen, dorpspolitiek en eigenbelang ; het gezaag over de brug aan den Dam, dorpspolitiek, eigenbelang ; (de boeren heeten dit lamlendigheid of gémis aan invloed van onze volksvertegenwoordigers of bei-de) ; de kwestie of de kerk in het midden moet staan of aan den uitkant, dorps-nolitiek en eierenbelaner : de kwestip rvf ■jwg»jM—iiii«i« aja—11111 MI m ! er een trein en een kamp zullen komen, dorpspolitiek en eigenbelang. Tegen de kiezing roepen die stadsche heeren op eensgezindheid en breede gedachten, maar nu, nu komt loontje om zijn boontje,nu roept Polder en Kempen, eene boerengazet : « Vrienden uit de stad, volksvertegenwoordigers en dagbladen, doet ons zelf eens voor, loopt zelf eens recht. » Waar heerscht nu de meest kleinzielige dorpspolitiek met hare twisten en ver-dachtmakingen ? Waar zijn nu de per-sonen ailes en de princiepen niets ? Waar kraait nu eigen wijsheid koning ? Waar? In dit groot boerendorp tusschen Mer-xem en Sint Anneken, Antwerpen ge-naamd.Allo, heeren uit de stad, brengt ailes maar gauw in orde, of j L. ROEVENS. POLDER 8 KEMPEN MERXEM Gemeenteraad. — Zitting van Don- | derdag, 19 Februari 1914. — Voorzitter : j M. Roosens, dd. Burgemeester. Tegen- | woordig : MM. Cassiers, schepen, Corde- 1 mans, Michiels, Dierckxsens, Coveliers, i ' ' i Timmermans, Nolf, Ullens en Van den , Wyngaert, leden ; Meyer, gemeente-secre- j taris. | Lezing van 't verslag : na een paar wijzi-; gingen, gevraagd door de heeren Van den 1 Wyngaert en Timmermans en een ver-klaring van M. Nolf, wordt het verslag goedgekeurd. DAGORDE : ! 1. Ingekomen stukken. Het Kerkbestuur van St Bartholomeus ; vraagt de toelating om, op haar kosten, de elektrische drijfkracht te mogen in-voeren voor het bewegen van den blaas-balg van het orgel. j Dit werk zou 1500 fr. kosten en men zou hiervoor waarden verkoopen, inge-geschreven op het Grootboek. Toegestaan. 2. Ontslag van een hulponderwijzer. — Aanvaarding. j M. Stuer geeft zijn ontslag als gemeente-onderwijzer.Dit ontslag wordt aangenomen. 3. Lastkohieren der verkooping, op lasi van afbraak, van onteigende huizen, en van boomen en beplantingen. — Goedkeuring.Op de Bredabaan moeten de volgende onteigende huizen afgebroken worden nummers 301, 299, 297, 295, 293, 291 280 d'il 23Ç 2^3 ?/?c\ pn o/?n • ir : de Gasthuishoevestraat n. 110 en 112. Door het ambt van notaris De Wit zullen boomen en beplantingen verkocht worden. Het College vraagt dat de Raad de lastkohieren betrekkelijk deze afbraken en verkoopingen zou goedkeuren. 't Wordt gedaan. 4. Kerkhof. — Grondvergunning. Op de gewoon voorwaarden wordt een grondconcessie op het kerkhof toegestaan van 2,25 m. op 1,50 m. 5. Maken van beschermingsvoetpaden aan het uiteinde der tramlijn omirent den j Ouden Barreel en verbetering der verlich-. ting aldaar. ■—- Plan. — Goedkeuring. j Het plan wordt op het bureel ter inzage j neergelegd. j M. de Voorzitter zegt dat er aan den l Ouden Barreel een bestendig gevaar be- | staat ten gevolge van het druk verkeer i aldaar. Hierom heeft het j Gemeentebestuur zich in betrekking ge- I steld met het bestuur van den tram, | dat een plan heeft ingezonden vol- gens hetwelk er aan den Ouden Barreel beschermingsvoetpaden zouden aange- legd worden, behoorlijk verlicht. Het be- stek beloopt 1500 fr. en 't College vraagt ; dat de Raad een krediet zou willen stem-tmen ten beloope van deze som. Op een vraag van M. Coveliers ant-woordt M. de Voorzitter dat er thans nog maar kwestie is van den gelen tram. Men zal ook onderhandeliiïgen aanknoopen met het bestuur van den rooden tram voor hetzelfde doeleinde. 6. Bureel van Weldadigheid. — Verkoop ' van grond. Het Bestuur van Weldadigheid vraagt de toelating om een grond te mogen verkoopen van 401 v. m. tegen 13 fr. den vierkant meter. 't Wordt toegestaan. 7. Taks-verordening op de nijverheids-instellingen. — Tweede stemming. Het Gemeentebestuur had een onder-zoek van commodo en incommodo inge-steld.De heer sekretaris leest de bezwaren welke tegen het ontwerp ingekomen zijn, namelijk vanwege de heeren Van den Bus-sche,Van Schevensteen,Van Puyenbroeck enz. eenige nijveraars en een groot getal neringdoeners. Men rekkmeert onder meer : a. Omdat de margarinefabrieken voor 600 fr. kunnen getakseerd worden terwijl een mekanische bakkerij, waar men met duizenden brooden per dag bakt, slechts vnnr TCn fr çfaQf acmcr^rlnirl • Feuilleton van Polder en Kentpen. Het Kind met 't Gouden Halssnoer door Lodewijk Heeren 19 De detectieve sloop achter het huis, om het terrein te verkennen en kreeg weldra de aangeduide plaats in het 00g. Met de hand gleed hij langs den muur, vond weldra het venster dat Mieken gezegd had op den hof uit te geven. Hij voelde dat de plaats, waar vroeger wellicht eene zesde ruit had gestaan, nu met een blad grauw papier was dicht ge-plakt.Voorzichtig scheurde hij het papier °pen en stak een arm naar binnen. Het gelukte hem alzoo zonder veel moeite het venster te openen. Vooraleer binnen te gaan verlichtte hij met een elektriek lampje het binnen-ste der plaats. Hij kon ailes niet duidelijk onderscheiden, doch hij meende vast in den buitensten hoek der kamer een bed te ontwaren. Verboden nadruk. Bij deze ontdekking grijpt een onbe-schrijfelijk gevoelen hem aan. Nu hij ei niet meer aan twijfelt of zijn doel is be-reikt, nu doet de angst, de spanning, d( ontroering al zijne ledematen trillen. Voorzichtig is hij het venster binner geklauterd. Met een hoorbaar kloppenc hart, heeft hij den eersten voet in dez< plaats gezet. Hij nadert voorzichtig de slaapstede Hij weet nog niet of er iemand in ligt hij durft bijna het bed niet naderen. Eindelijk is hij nog een paar stappei vooruit gegaan, hij kijkt nader toe... Een gesmoorde kreet van blijdschaj ontsnapt aan zijnen mond. Hij ziet he lief koppeken van een blozend kind, da in een diepen slaap schijnt gedompeld. Met de allergrootstevoorzichtigheidont bloot hij den hais van het kind en met eei van geluk, van overgroot geluk stralenc gelaat, met een onbeschrijfelijke, grenze looze blijdschap, laat hij zijn blik op he-gouden halssnoer rusten ! — Eindelijk ! Eindelijk ! Goddank is al wat de hevige aandoening hem toelaa-zachtjes te murmeren. Eenige stonden later was Kingsoi langs het venster terug buiten gekomen met het kind in de armen gedrukt. D< l 1 kleine, warm in de dekens gerold, was niet wakker ge worden. Terwijl hij zich verwijderde, had hij : tweemaal op zijn fluitje geblazen om aan Mieken het sein te geven om naar binnen 1 te gaan en om haar tevens te berichten i dat hij zijn doel had bereikt. : Dan ging hij, met zijn durubaren last . beladen, den weg op, die Peer Klampers hem had aangewezen als de gemakkelijk-; ste en langs waar hij het spoedigste 't kasteel zou kunnen bereiken. 1 Mieken had intusschen haren roi won-dergoed gespeeld.Zooals werd afgesproken, ) zij was half dood van schrik het huis van : Peer-Jan komen binnenstormen en riep : als in doodelijken angst dat zij 't spook van het kasteel achter 't huis van Peer-Jan had gezien. 1 Deze laatste en zijne vrouw verschrikten l hevig bij dit bericht en men zag het aan de blikken die ze met elkaar wisselden, : dat ze beiden de oorzaak dier verschijning ! achter 't huis toeschreven aan de tegen-! woordigheid van het kind. : Peer was niet weinig tevreden geweest toen hij zijn Mieken zag binnenkomen ; l want, hoe hij ook zocht naar vreeselijke spookhistories, kon hij e niet mee vooruit. ; Nadat Mieken zich aan de stoof, j | | i goed had opgewarmd, hing zij haren korf Dan eindelijk werd zijne vermoeienis opnieuw aan den arm en keerde met Peer zoo groot, dat hij meende te bezwijken naar hun huizeken terug. eer hij nog een kwaart uurs dichter bij # het kasteel zou zijn. Tôt overmaat van tegenspoed, dacht hij Laat ons nu tôt Kingson terugkeeren te merken dat hij een verkeerden weg was en zien hoe het hem bij zijnen terugtocht ingeslagen, daar hij niets meer tegenkwam naar het kasteel verging. van 't geen Peer Klampers hem had aan- In den beginne ging ailes tamelijk geduid op zijnen tocht te zullen ontmoeten wel. De moed die hem bezielde,had zijne Hij ging, hij ging maar altijd op Gods krachten derwijze vermeerderd dat hij genade aan. De armen weigerden hem een groot eind wegs had afgelegd, zonder bijna nog langer zijnen last te omknellen, de minste vermoeienis te gevoelen. zijne beenen waren als verlamd door de Het was ook een heele tijd gemakkelijk vermoeienis. Heel zijn gestel was gerad- geweest de hem aangewezen weg zonder braakt door de overgroote pogingen, die hindernissen te volgen ; doch, daar de hij deed om zoo spoedig mogelijk het sneeuw immer dikker en dikker viel en de kasteel te bereiken. duisternis nog rrtaar altijd toenam, begon De weg, die nu eens over de vlakke heide, het eindelijk veel moeite te kosten, om dan weer tusschen heuvelen en bosschen niet van den goeden weg af te dwalen. ; liep was eenzaam en totaal verlaten. Met klaarlichten dag kon de reis op min ! Geen enkel huis, geen enkele schuil- dan een paar uren worden afgelegd, doch plaats was er te ontwaren. met den nacht, omringd door den neer- Men moet die onoverzienbare vlakten vallenden sneeuw en met een zwaar kind hebben doorreisd om zich een gedacht van ongeveer zes jaar beladen, ging dit te kunnen vormen van de verlatenheid, zoo gemakkelijk niet. de eenzaamheid van sommige gewesten Nochtans binst het eerste uur dat der Limburgsche heiden. Soms gaat men Kingson, zich met het kind op weg had uren en uren, zonder een mensch, zon- begeven, had hij meer dan den helft van der een huis op den weg aan te treffen den te doorloopen afstand achter den rug. en men krijgt een gevoel alsof men in \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes