Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

539 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 Juli. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 15 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/319s17tk8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Priis per nr 3 centieinen 10' Jaar, Nr 30 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad I Inschrijyingsprijs : I 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en j» Jal nnstlrAntnrfw Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BRASSOHAAT Aankondigingen : Volgens tarief, Brieven, pâkken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden Ileder nummer van POLDEI EN KEMPEN bestaat tei minste uit 8 BLAJDZXvTXŒIIS Igedeçoreerden I Dinsdag laatst had in de groote ha Ivan het Jubeljaarpark te Brussel, c H plechtige uitreiking plaats van de nijve: ■neids- en landbouwdecoraties, alsmede va I ieze van onderlingen bijstand. I Er waren 10,000 gedecoreerden. 't ! lTn heel leger van verdienstelijke manne l-n vrouwen ; doch als wij ze in lange rije I :agen voorbijgaan, maakten wij aan oi Bzelven de opmerking, dat deze laatste, c ■ichoon de bescheidenste, wellicht < rameeste verdiensten en daarom ook h ■meeste recht op het eereteeken hadden. H Wij hebben er gezien uit de vers I aoeken des lands, in meer dan eenvoudig Blandelijke kleedij, gebogen onder den la lier jaren, afgesloofd door huiselijken I aideren arbeid — en wij waren, evern Hzij zelve — bewogen, toen wij ze zag Bbuigen voor hunnen Koning, welken ■voor de eerste maal, wellicht ook voor I laatste maal zagen. I Onder hen waren vrouwen, die meer d 1:5 en 30 jaren in den dienst van dezelf ■meesters bleven ; die mêe leden met hun Hsmart en mêe juichten met hunne vreug< ■die hunne meesters eerbiedigen en 11 Hielfopoffering dienen, in tegenstrijd n ■ hetgene wij, op onze dagen ,in zake dien ■ boden te zien krijgen. I Inderdaad : de slecht begrepen zuc ■ naar vrijheid en onafhankelijkheid, m Hopschik en genot, de afkeer van de daj I lijksche taak worden van dag tôt d Bgrooter en het « dienstbodenvraagstul I behoort tôt een der bijzonderste van 1 I economische leven. | Daarom ook voorzien wij dat zij, ( Ide eereteekens voor langen en trouw H dienst dragen mogen, van jaar tôt ji I zelcteamer worden zullen en wij treden t ■ voile de zienswijze bij van den Hi I Helleputte, Minister van Landbouw, 1 I openlijk hulde en dankbaarheid bracht a H hen die, zooals hij zegde : « het krachtig: I meewerken om ons economisch le\ Bbuiten het bereik te stellen van omwen ■ lingen, die zulk een schadelijken in vie Huitoefenen op het bestaan der samenlevii EEN OOGGETUIGE BPlezierreizen, die den meesten tijd h< jBben, reizen gewoonlijk met sneltreim * POLDER & KEMPEN 1 MERXEM Gemeenteraad. — Zitting van Wocns-f dag 22 Juli 1914. a M. Roosens, d.d. Burgemeester, zit de vergadering voor : . Zijn tegenwoordig : MM. Cordemans. Michiels, Van denWyngaert, Dierckxsens, ^ Nolf en Timmermans, leden ; Meyer. "e gemeente-secretaris. l~ M. de Voorzitter verklaart de zitting n geopend ; M. Meyer geeft lezing var 't verslag over de vorige zitting. Hierns ^ spreekt M. de Voorzitter als volgt. : * MIJNHEEREN, 1S Met een ware verslagenheid hebben wi f_ het afsterven vernomen van onzen acht baren collega den Heer Van den Bussche ^ Alhoewel het te voorzien was, is dit pijnlijl nieuws toch met een algemeene deel (■e neming vernomen, want de betreurdi e overledene werd om zijn rechtschapenheie st en dienstwilligheid algemeen geacht ei 0f bemind. ls Aan de gemeente heeft hij onschat an bare diensten bewezen : als Raadshee jjj was hij altijd bereid om zich voor de ge ■je meentebelangen op te offeren ; zeer dikwijl werd hij verslaggever benoemd en in dez in hoedanigheid kweet hij zich altijd me ^g nauwgezetheid van de hem opgelegd lle taak. Ook ben ik overtuigd dat de open l • bare hulde, welke ik hem hier breng, doo gt heel de bevolking zal goedgekeurd worden et Onder een eenigszins ruw uiterlij] verborg M. Van den Bussche een edel moedige inborst en een gouden harl ^■j- vervuld met liefde en genegenheid voo ar allen die hem omringden ; de goede gave rg_ van zijn hart en zijn open karakte àg maakten hem vele vrienden. , „ Als katholiek was hij een vrome, doc iet openhertige strijder, die zelfs den eerbie van zijn tegenstrevers wist te winnen. [je Het grieft ons dus zulken goeden vrien en verloren te hebben wiens tegenwoordighei ar ons altijd zoo aangenaam was. en Ik stel voor — ten teeken van rouw ->er de zitting te heffen en een brief van rouw beklag te sturen, in naam van 't gemeente an bestuur, aan de achtbare familie van de .(-e betreurden overledene. en 't Voorstel wordt aangenomen. te- M. NOLF. — In naam van den Raa ied en in mijn persoonlijken naam sluit i îg. mij aan bij de roerende hulde welke M.c Voorzitter komt te brengen aan de die: — bare nagedachtenis van onzen betreurde ;b- collega en vriend M. Van den Bussch ;n. Wij zijn hier allen getuigen geweest va de onvermoeibare werkzaamheid, welk de rechtschapen man steeds aan den da| legde : geen enkel punt van de dagord van den Raad bleef hem onverschillij en onverpoosd stond hij op de bres 011 de belangen der gemeente waar te nemen Ik dank den heer Voorzitter voor ziji woorden van rouwbetuiging en voor he schorsen der zitting en ik hoop dat d noodige maatregelen zullen genomen woi den opdat de begrafenis ;van onze collega plechtig zoude gèschieden. Verdronken. — Dinsdag namiddag i een j ongeling, wonende in de Esschenstraa' in de vaart verdronken terwijl hij aa 't zwemmen was. I Aangehouden. — De politie hee: drij kerels aangehouden, die een negentier jarig meisje op de Laarschebaan hadde : aangevallen en mishandeld. Overlijden van Heer Van den Bu: ; sche. — Een edel figuur is uit ons midde ' verdwenen. Heer Karel van den Busse! 1 is aan eene langdurige ziekte bezweke in den avond van Dijnsdag 21 Juli. Karel Van den Bussche was een aloi L gekend man met zijn flink voorkomei fieren blik, vranke spraak. Doch niet zijn physiek alleen brael 2 die bekendheid mee ; 't Waren eerd< 1 zijne uitstekende hoedanigheden van k; e rakter, geest en hart, die hem dede opmerken hoogschatten en beminnei 1 't Waren vooral de menigvuldige ambte die hij waarnam, en op weergalooze wij; * verv aide die van hem eene personalite maakten. Hij was een éenig toonbeeld in Merxe: r van krachtdadigheid, moed en wer] I zaamheid. r Verstandig, ondervindingrijk en m een bijzonder goed oordeel begaafd, aarze II de hij nooit in zijne besluiten. en wat 1 ^ wilde dreef hij met krachtdadigheid doc Hij had het gewoonlijk goed voor, e ^ waar hij op verkeerd spoor kwam, wi ^ zijne beslistheid zonder dralen 't kwaé in 't goed te keeren. Van deze hoedanigheden plukten < Gemeenteraad, de Katholieke Bond, h Kerkbestuur, de kring Leopold, de ! n Lucasschool. de Soldatenschool, al ve eenigingen waarvan Heer van den Bu sche de voorzitter of het werkzaams d bestuurlid was, de rijke vruchten. k Met die hoedanigheden ook was hij 1 e man aangewezen om een voornamen 1 te spelen in de politiek. n De katholieke partij heeft in hem e î- onvervangbaren strijder verloren, des n meer daar hij door opvoeding en ov< | I î tuiging innig aan onzen Godsdienst ver->' kleefd was. 3 In deze werking, die immer ondankbaai * is, en vaak den haat des vijands uitlokt. r wist hij den eerbied en zelfs de stille bewondering zijner tegenstrevers af te 1 dwingen omdat hij niet de man was orr t te strijden anders als met open vizier e Immers hij, die voorbeeldigen dienst had - gedaan in 't leger, was, als een goec a soldaat, man van eer en geweten. Onschatbare diensten heeft hij aan de s Gemeente bewezen door zijn krachtif optreden in den Gemeenteraad. n Man van orde en tucht, en uiters" gevoelig aan kritiek op ailes waar hij de ■j- hand in had.streefde hij naar volmaaktheic in al de vereenigingen waarvan hij deel n maakte, en zulks bleek innerlijk in dei Gemeenteraad. Al de zaken waar het goed Bestuur vai n Merxem mêe gemoeid was, al de hen voorgelegde belangen onzer inwoners n werden door hem onderzocht. en met waa sprekerstalent behandeld. n Veinzerij of huiçhelarij waren hen j onbekend. Al wat hem op het hart laj kwam uit zijnen mond, en waar het noodij lt scheen waren zijne woorden soms ru\ >r zoowel voor zijne vrienden als voor zijn t_ vijanden. Met hem wist men altijd waa n het op afging : Recht door zee, was zijn j leus. Men kon stellig op hem rekenen, uu n en tijd werden nauwgelet door hem ge ,e eerbiedigd, aan beloften of afspraak kwar j-j- hij n.ooit te kort. In den omgang met zijne vrienden wa n hij een uiterst aangenaam gezel. Men ko: c- het hem zelden aanzien dat zorgen c bekommernissen hem kwelden want me ;t zijn eigen leed hielel hij anderen niet bezi§ 1- Luim en scherts lagen hem immer op d ij tong ; als van zelf kwam men onder d r. betoovering van zijn aangenaam woorc ;n en zijn goede luim werkte aanstekelijl st Ook zocht men zijn gezelschap. Ld Zijne vrienden stonden onder zijne be scherming, maar in 't algemeen voo le eenieder was hij gedienstig en behulpzaar et Vooral tegenovfr de zwakken en de arme: 5t kweet hij den plicht der Christelijke liefde r- Dezen die dagelijks met hem omginge s- weten daar best over te spreken, en te te op zijn sterfbed heeft hij daar sprekend voorbeelden van gegeven. le Al deze rijke gaven gedragen door ee ol wonderen man, deelden een zulk gevoi mede van gezondheid naar geest e în lichaam, en M. Van den Bussche bleef e te werkelijk altijd jong uit zien, elat iederee ;r- hem een lang leven toezegde. Maar God in Zijne ondoorgrondelijke Voorzienigheid had er anders over be-schikt. Eene onverbieldelijke kwaadaardig ziekte is hem in voile kracht komen nedervellen als een eik onder de bijl van den houthakker. « En waarom » zoo spreekt de dichter « waarom zou ik hier uit nieuwerwetsche kieschheid, mijne taie gewelel aandoen en u bij uwen naam niet . noemen.schrikkelijke kanker.bliksemstrale des Allerhoogsten, gruwbare doch heilige : smerte, sedert dat het bloed van den ; lijdenden God aile menschelijke smerte geheiligd en gezalfd heeft ? Waaromme : en zou ik U niet noemen Dienstengel des : Heeren, uitvoerder van Zijnen altijd aan-1 biddelijken wille, u, door wiens handen God zoo menigen zucht van liefde, zoo 1 menig woord van verduldigheid, zoo menigen wensch naar den Hemel, zoo i menige offrande van zijn eigen zelven 1 ontvangen heeft, gelijk al zoo menige blommen, geplukt in het herte van den r lijdenden Christene ? Ja, hij draagt liefde tôt God, hij die 1 Hem kan gebenediden, wiens geesel hij y herden moet ; hij die kan de hand zoenen y die hem heeft geslegen » ! v Dat kon Hij, onze dierbare afgestorvene, 3 hij heeft zijn vagevuur op aarde gekregen r want meer dan twee jaar heeft de ziekte 5 zijn kloek gestel ondermijnd, elf maanden r hield zij hem aan het lijdensbed gekluisterd en toch... geen enkele klacht kwam over 1 zijne lippen, af en toe verdriet wel om het te vroeg verlaten der zijnen, maar onder-g worpen aan Gods wil was hij, en hij 1 voelde zijn einde naderen met gelatenheid, I nemen de tijdelijk met zijnen God aile t schikkingen om eene heilige dood te ster-ven.e En zooals hij gezegd heeft is hij ge-e storven, latende voor de zijnen de volheid uitstralen van de liefde waarmee zijn hert voor hen vervuld was. Aan zijne bedroefde weduwe, aan de kinderen, ons innigste medeleed. r Longlij derskomiteit. — Aan het komi-1 teit tôt hulpverstrekking voor de tering-1 lijders werden twee giften overhandigd, voortkomende van omhalingen gedaan bij a de Catzvrienden, gevestigd in den Ouden t Barreel, bij den Heer Zegers. e De eene bedroeg 60 fr.., de andere 20 fr., te zamen dus 80 fr.. n Aan de menschlievende gevers dank, ;1 in naam onzer beschermelingen. n De schitterende Guldensporenfeesten. :r — De vreemdeling, die Zaterdag en Zon-n dag onze schoone gemeente bezocht, zal verbaasd en tevens bewonderend hebben I ii h n j f rr IN HOOGER KRING IDe guurlandes in de groote ves bule zijn van schoon smeedwerk en koir uit een Boheemsch slot, waarvan de gr; failliet is. Dan schildert prof. Max. Zc geniussen aan het plafond van de eetz -■ om kort te gaan, u moet eens kon Met opvallende bereidwilligheid 1 loofde de barones : « Zeker — ik kom ieder geval. Tegelijk met gravin Starnbe Maar wanneer ontvangt u »è? « Ach, gunst, altijd, als ik geen jicht h Als ik soms nog niet aangekleed ben, c moet u maar een oogenblikje wachtei « Maar wanneer zou het voor u best uitkomen » ? vroeg de gravin, al' even ernstig. «Tusschen twee uur en half vier. I heb ik toch niets aan de hand. Maar moet ik weg. Tôt weerziens dus, U 0 mijnheer Siemers, Frida zal evene zeer op schik zijn ». De oude vrouw draaide zich schicl «m en stootte daarbij tegen het zw beenige tafeltje, dat de kopjes rinkelc n. Daarna gaf zij al de aanwezigen een hane; ^ ook enkelen, aan wie zij niet eens wa » voorgesteld. I « Wie is toch die wonderlijke ouw tante » ? vroeg de rechtsgeleerde Federiin iti- aan de gravin. .en Hij kreeg ten antwoord : « Mijn vriendir laf mevrouw Ballinger ». ttl Daarop kleurde hij, draaide zich om e aal ging aan iedereen vertellen, wat hij zc ten net gehoord had. Met dat al was mevrou Ballinger met een paar reuzenschrede je- in deze hoogere kringen binnengedrongei in Het huwelijk haars zoons had haar aa rg. den drempel gebracht. Nu stond zij reec in de voorkamer. eb. De generaalsvrouw van der Leeman ha lan thuis gezegd : « Cecilia Everdorps schooi 1. » moeder moet door ons in ieder gev tiet ontgroend worden. Ze is nog ongeloofli; :ijd onhebbelijk ». Daarop besloot de generaal-majoor d >an intéressante verschijning bij de eerste < nu beste gelegenheid eens goed op te neme ok, « Gravin Starnberg heeft mevrouw Bî ens linger naast zich op de sofa laten zitte Hugo » ! itig « Dat begrijp ik ». ak- Begrijp je dat ? » « .en. « Ja, ze kon haar er toch niet lat i, onder kruipen » ! s « Dat is flauw, Hugo. Weet je dat de Ballingers kousen en borstrokken ver-e kocht hebben » ? g « Dat weet ik. En heele beste ook. Mijn moeder zaliger kocht altijd bij de Bal-1, lingers » « Maar daarmee heeft mevrouw Ballin-n ger toch geen recht in onzen « kring >: o te komen » ? a7 « Met die kousen en borstrokken niet ? n Waarom niet » ? 1. « Vandaag ben je onhandelbaar, Hugo », n « Ik weet een goed idee, Flora. Je benl is présidente van de vereeniging voor dieien-bescherming.Neem haar daarom onder uw d schutse. Ze is in ieder geval een ever 1- nuttig lid der maatschappij als uw katjei il en schoothondjes ». k « Zoudt u een winkelier voor reserve officier uitkiezen » ? vroeg de generaals ie vrouw beleedigd. le « Neen, maar op de sofa mocht hij toc! n. wel zitten. Overigens, een groothandelaa il- in wol zou men in het officierskorps bes n, kunnen dulden. We hebben ook al guam en petroleum hier in 't regiment. Vind j wol niet veel aangenamer ? » Toornig verliet de generaalsvrouw he ;n vertrek. III. Barones Hangeler kon haar onrusti nieuwsgierigheid niet lang bedwingen 1 nog dezelfde week haalde zij grav Starnberg met haar élégant victoria-rijtu op, om een bezoek te gaan brengen 1 mevrouw Ballinger. Deze had gelukl< geen jicht en was ook reeds aangeklee Een zeer voorkomende beeiiende had 1 dames aangediend. Het vertrek, waar zij wachtten, toonde niets opvallenc Het was een salon in modernen Parijsch stijl. Meubelen, gordijnen, plafond, ailes buitengewoon degelijk en solie zonder overdreven sier. Door een h; ' geopende vleugeldeur zag men een ruiir vertrek, dat vol stond met allerlei re ; tropeeën en boeken uit Zuid- en Centra Amerika. Voor een der vensters stond e groot schrijlbureau. « Zeker Gustaaf Ballinger's stude vertrek », zeide de gravin. 1 In de bovenverdieping schenen z: r levendige tooneelen ai te spelen, want n t vernam allerlei zonderlinge geluiden, 1 ) toeslaan van deuren, het verschuiven \ 3 meubelen, snel heen en weer loopen een gedempt stemgemompel. t Gravin Starnberg wees met de punt \ haar parasol naar boven.«De Everdorps> S mmmÊmmmmmmmmmaÊmmmmrnmmmmmmmmm bloedverwanten schijnen daarboven een je circus ingericht te hebben. Ik kan me ten în minste niet indenken dat mevrouw Ballin- in ger al dat lawaai alleen kan teweeg brengen ig Maar misschien helpt mijnheer Zottl mee, >ij die de « geniussen » op haar « pal fond » ig schildert. d. Na enkele minuten verscheen de oude le dame ; het geraas op de eerste verdieping in was ondertusschen bedaard. Is. « Ha » ! riep zij uit, « dat is aardig, dat în u woord gehouden hebt. Nu zullen we — buiten op de véranda gaan zitten en een d, beetje koffie met koek gaan drinken ». ilf Zij voerde de beide dames door Ballin- ier ger's studeervertrek in een ander salon is- naar een ruim terras, dat door een afdak il- aangenaam koel gehouden werd. en Verrast sprak de gravin : « Wat een verrukkelijk gezicht op het park ! Van sr- hier kan men pas zien, hoe groot de be-zittingen van den heer consul zijn. En ch wat een prachtige boomen ! Dat is eer en wonderschoone bruine beuk ginder bij de let vijver. — De kleine huisjes ginder op de an hoogte hooren zeker niet tôt uw bezittin en gen, is 't wel mevrouw Ballinger » ? 'an ('t Vervolgt). ;he

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes