Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

554 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 April. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610wx71/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 19 April 1914 Prijs per nr 3 centiemei 10e .la» r. Nr4d. POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Iiisclirijviiigrsprijs s I ' j5 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en ^■op al de postkantoren. Drukker-Uitgever : À. DE BIEVRE BBASSCHAAT Aankondigin^en : Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden Tweede Blad I Gemeente Brasschaat ■ Op Zondagr 23 JLpril a. s., in 't JPatronaat, Groot Vlaamsch FEEST 1 [bestaande uit VOORDRACHT gegeven door den begaafden redenaai jheer Volksvertegenwoordiger Dr VAN DE PERRE, en MUZIEK lAVOND uitgevoerd door verschillende gekende artisten, allen laure [aten van het Koninklijk Vlaamsch Konservatorium van Antwerpen Begin stipt om 4 uur. I De Vrouw en bet Kind | Men heeft onze eeuw, als ze begon, ■de eeuw van 't kind geheeten ; heden, ■ nu ze nauwelijks veertien jàar oud is, ■moet men al huiverend bekennen, dat Bgeen tijdperk ooit minder een tijdperk der ■jeugd was.De geboortevermindering wordt Ktilaan een kalamiteit, vooral in de steden. ■fan aile kanten verheffen zich stemmen ■ om de vraag te bespreken. Ze wikken en ■wegen, klagen aan en verdedigen. De ■meest beschuldigden zijn weeral de vrou-■wen. Hun pronkzucht, hun ijdelheid, ■ hun ikzucht zouden de schuld zijn, dat ■minder kinderen ter wereld komen. Wat ■ antwoorden de vrouwen daarop ? Tôt ■nog toe hebben zij, wien de zaak toch wel ■t meeste aangaat, slechts hier en daar ■hun stem verheven. Uit de rangen der ■vrouwenkopstukken is menig protest ge-■komen. De groote massa zwijgt evenwel ■tegenover 't publiek. I Willen de vrouwen het kind ? Ik geloof, ■we kunnen heel rustig zeggen : Ja, zeker. ■Het reikhalzen naar de levende pop is ■reeds merkbaar bij het kleine meisje, Bals het nauwelijks loopen kan, en « Moeder ■ en Kind » begint te spelen. De moederlijk-Hheid steekt in 't bloed der vrouw, zij is ■de schoonste en rijkste trek dien de ■Schepper op haar wezen heeft gelegd. ■En die natuurlijke eigenschap zou nu ■opeens verdord en gestorven zijn ? Ik ■heb rondgehoord bij de vrouwen, en ge-■vraagd, wat ze daarover dacliten. Mag ■ikhiervan wat vertellen ? I Daar is vrouw Lena ; zij behoort tôt ■den zoogenaamden « goeden stand » ; I ze heeft twee kinderen. We klappen met ■fflekaar. « Meer kinderen ? meent ze. ■ Ja, ik zou ze wel willen. Mîjn twee zijn ■a' groot, beginnen me boven den kop te ■poeien. De school, het leven, zooveel ■vreemds komt reeds daar bij. Maar weer ■ z"oietslief en klein in de armen schomme- ■ 'en te kunnen, iets dat men kust en troetelt, ■ ach ja, dat ware een wonne ! Maar dat ■ tan niet, onze inkomsten laten het niet ■ toe. s — Men wete dat vrouw Lena's ■ Jttan beambte is. Zijn jaarlijksch inkomen ■ k minstens 5000 fr. — « Het schijnt vc el, ■ Kgt Lena, maar hoe gaat het ? Het ■ fijst allemaal door de vingeren. Stands- ■ plichten ! Men lacht er mee, als men er ■ zelf geen heeft ; maar het is een hard H Moeten. Een deftige woning, deftige klee- ■ ®ng, dat moet zijn. Wij wonen slechts ■ ® een afgelegen huis der stad waar ons ■ plaats ontbreekt. Niettegenstaande is de ■ huur hoog. Een meid kan ik niet houden ; l'k doe meest ailes zelf ; dan komen nog ■ belastingen, brand- en levensverzekering, ■ ^e opslag der levensmiddelen, — en dan ■ de kinderen zelf : uitgaven voor school, ■ ^oeken, privaatlessen... Het meisje heeft ■ talent voor muziek, in dien weg kan ze ■ wat worden. Moet ik ze dan ergens naar een bureel sturen ? Men heeft toch ver- .ntwoordelijkheidsgevoel, men wil toch n de kinderen ontwikkelen, wat zich >ntwikkelen laat. De jongen wil ingenieur vorden. Ja, wat kost dat ailes ! Mijn neisje moest verleden jaar een kuur /olgen. Wij hebben ailes zelf moet en jetalen. Ons sturen dokter en apotheker le rekening in huis, wij worden door ïeen verzekeringen betaald .zooals mindere nenschen. Ik maak zelf al eenige kleeren ; ,vij zien af van aile groote vermakelijk-leden. Maar ten slotte : iets wil men toch ran 't leven genieten : een uitstapje naar ien buiten, een theater, een koncert, voor mijn man een gezondheids- en verkwik-singsreisje. Ach neen, geen kind meer bij. « Neen, geen kinderen », zegt vrouw Lucie, — deze is nauwelijks drie jaar getrouwd. Tôt den huwelijksdag heeft ze ils kleine boekhoudster ergens in een kantoor gezeten ; haar man desgélijks. Hij bezat niets ; zij nog minder ; noch-tans waagden zij 't huwelijk. De vrouw bleef in haar post, lei haar inkomen bij dat van den man, en zoo konden zij in sen mooi, behaaglijk nestje wonen. Een 3ude verwante zorgt voor het huishou-den, en ailes is gemoedelijk en aangenaam. Maar... een kind, dat kan niet ! Dit zou der vrouw haar plaats kost en, een kind, dat is de instorting van het zoo lastig opgebouwde !« Een kind kunnen we niet gebruiken », zegt vrouw Lucie ; maar toch vliedt daarbij een melancholische glimlach over haar net en jong gezicht. « Neen, geen kind meer ! » meent 00k mijn kleermaakster ; — haar man is schrijnwerker, hij heeft genoeg met den eenen baby, dien het eerste huwelijksjaar ontsproot, en met den tweeden, die zeer jong stierf. « Nog een kind bij ? Ik dank U ! » sprak de vrouw. Mijn man zegt : « Ik moet den ganschen dag arbeiden ; 's avonds wil ik mijn rust en mijn uit-spanning hebben », en dan trekt hij de deur uit, en ik kan thuis het kind oppassen. Wat daaruit kan voortvloeien, dat weet men : ik heb mijn man voor mij behouden, ik heb hem lief Eigenaardig en veelzijdig is het pro-blema : Vrouw en kind. Vrouw Augusta behoort tôt de vrouwen, die filosofeeren en een beetje — ofschoon slechts theoretisch — aan de wereld-verbetering meedoen. Zij zegt : « Met hoeveel hulpmiddelen staat men heden de mindere volksklassen niet bij : kinder-kribben en kindertuinen nemen den kleine, als de moeder verdienen gaat. School en boeken kosten niets. Daarbii heeft men nog schoolkolonién, hulp bi; ziekten en wat nog meer. Waarom is di1 ailes voor de min bemiddelden maai alleen ? Waarom niet voor 't kind ir 't algemeen en daar overal, waar machi en wil der ouders ontoereikend worder om het kind dat te geven,wat het geesteliji en lichamelijk tôt zijn hoogste ontwikke line nnodie heeft ? Zijn niet juist di< menschen de besten, die zich tegenover < het jonge leven dat zij op de wereld brengen verantwoordelijk voelen ? Wij ] hebben een zoon, meer wenschen wij niet. 1 Die wordt verzorgd als een kostbare ! bloem ; bij een tweeden zouden we ons 1 reeds veel moeten ontzeggen »... i Maar verder : Vôôr me ligt een brief ; eener oude vrouw, die vier kinderen groot bracht ; zij schrijft : « Hoe we 't gedaan hebben, weet ik niet, — maar ; het ging, ofschoon mijn man een zeer ; 1 klein inkomen had en wij uiterlijk nog ] tamelijk groot moesten schijnen. Aan j amusementen was bij ons natuurlijk niet . te denken, en toch was elk nieuw kind een nieuw geluk. Heden hechten ' de j menschen te veel belang aan uiterlijk genot, het amusement staat bij hen hooger dan het reine geluk, dat den mensch uit een kinderoog tegenlacht. Kinderen zijn toch onze onsterfelijkheid, dat wat aan ! ons leven eerst reden van bestaan en doel S geeft. Als de menschen dat eens inzagen, a dan zouden ze verstaan dat het zaliger is, ! ^ voor een kind iets te derven, dan het geld, r wat men zonder kinderen spaart, aan het 11 genot eeniger stonden uit te geven. Het r gaat altijd, kinderen groot te brengen, 11 als men maar wil. Het gaat ! » :r Het gaat ! Daar midden in de stad ,r ken ik een vrouw, ze telt heden rond de e vijf en veertig jaar en heeft vijftien kinde-• ren ter wereld gebracht, tien daarvan leven, en aile tien zijn nog thuis. Twaalf k personen zitten dagelijks rond de tafel. Lr Groote zonen en dochters, lieve aanko->r mende meisjes en flinke schooljongens, en daarbij nog gansch klein gedoe, dat nauwelijks goed loopen kan. Vader is w een kleine bediende der fabriek met zeer ir gering traktement, was dikwijls ziek en ; ;e ; Weken lang zonder plaats. Moeder heeft j n van den eerst en huwelijksdag af meege-s. i holpen — thuisarbeid, aile vakken — ; 1- 1 nochtans, zeer goed had zij het huiswerk w niet geleerd. Heden nog werkt moeder. ' ij j Moeder doet het huishouden en wascht en j n i kookt, en stopt en flikt en knipt voor de j n kindertjes. En ailes is blink en blank, i 1- en elk kind is zuiver en net — hoe die j i- vrouw het doet, weet- ik niet, maar wat j u ik Weet, is dat allen elken dag verzadigd 1 i, worden, en dat heel het gezelschap blij ig i en vroom is. De oogen der moeder hebben ït altijd iets lachend — 't vriendelijkst ir ; echter dan, als haar een Liesje of Grietje, ie i 00k wel een Jefje en een Fransje aan de t. ! voorschootlinten hangen, of als zij van >k i haar < grooten » spreekt, die allen een is | stiel geleerd hebben, nu reeds verdienen ;n ; en tôt het huishouden bijdragen. Een ar ' waar nest is dit huis, waar vogeltjes in-er : en uitvliegen, altijd vroolijk en kwinke-ik leerend. ^ : Zoo gaat het in onzen droefzinnigen i ; tijd. Velen onzer heidensch geworden it- menschen berekenen hun geluk naar het de j getal goudstukken dat ze kunnen opeen- n. stapelen, Het ware geluk, tôt hetwelk «t iedereen kan komen, wordt voor het m, stoffelijke prijsgegeven. En ze zien niet j wat verheven voldoening de gedachte o- | aan den volbrachten plicht schenkt ; ze i vergeten hoe het rechtvaardige Opper- :n, ! wezen diegenen reeds op aarde straft, on welke niet den moed hadden zich aan de d- wetten der natuur te onderwerpen.. i r n n Iets over het sparen Ik heb een man geweten, die, dronken zijnde,in het water sukkelde en versmoor-de. Als men den drenkeling bovenhaalde dan vond men in zijn zak een spaarboekjc waarop verscheidene honderden franker stonden. Dat was een man die spaarde, maai terzelvertijd een verkwister was en eer dronkaard. Zoo zijn er velen op onze dagen. Ik za niet zeggen dat er velen zijn die met eei spaarboekske op zak in 't water springen. Neen. Maar velen zijn er die den naam hebben van spaarder te zijn, die geld op de post zetten, en die verkwisters zijn. : Nooit meer dan hedendaags wierd er op de post gespaard ; nooit waren er meer spaarboekskens in ons land, nooit meer spaarmaatschappij en. Maar nooit 00k wierd er meer verkwist. • De spaarzaambeid en bestaat niet in ' i 't wegleggen van geld om dan, bij de eene ' i of andere gelegenheid nuttelooze onkosten ; ! te doen. Sparen is profijtig zijn, en als t | 't kan zijn iets wegleggen en overhouden : j voor een appelke tegen den dorst, tegen l dat meerderen nood komt. : | Er zijn er veel te weinig die deze echte : . spaarzaamheid oefenen. Sommigen kunnen niets wegleggen, en velen van deze die t iets kunnen wegsteken, leggen het geheel 1 slecht aan boord. 1 | Er zijn namelijk veel lieden die wel tien 1 S ten honderd verliezen op hun gespaard -, geld. i, ! 't Ware beter dat zij hun 11e stuivers L, in eene oude kous wegstaken. Ze sparen in t maatschappijen ; de maatschappij houdt t vergaderingen, en dat kost aan de spaar-l, ders : zijn ze er niet ze vallen in de boet 1 en zijn zij tegenwoordig, ze drinken pin-d ten. En de winsten! Ze vergaan in onkos-e ten voor de omhalers, of ze worden verlol in prijzen. De gelddeeling wordt gedaar n op kermisdagen in de herberg,en de bier lf lust doet een deel der gespaarde stuiver 1. wegsmelten. In plaats van winsten t< )- trekken betalen dus vele van die spaarder; s, minstens 10 % toeleg. 't Gebeurt 00k noj it — daar kennen we menige voorbeelder is van — dat de eene of andere geldbewaar ;r der met de winst wegloopt. n ; De menschen zouden in het sparei Et i meer verstand moeten gebruiken. Daar 3- ■ om zouden ze zelf hunne zaken met di — ; post moeten vereffenen en een spaar k boeksken hebben op eigen naam; of we r. ! zouden ze moeten sparen in eene spaar n j maatschappij,die in de eene of de anden le | goede vergadering is ingericht. <, î Men mag bijzonderlijk niet vergeten ie j dat het spaargeld niet dienen moet on it j aan den hais gebracht te worden, maar we ;d ( voor meerderen nood, voor onverwacht Lij onkosten en ten minste voor nuttig ver :n teer. Zulke spaarzaamheid veredelt dei st mensch en is dan van hooge weerde voo e, ^ 't huiseezin. W. v. V. BRI EF WISSELI NG Hoogboom, den 15 April 191^ Heer Hoofdopsteller van Polder en Kempen, Brasschaat. Nog iets over de IJzerenweglaar Uw briefwisselaar sprekende over à Zaansteeg (eene straat gelegen op h< Kiel te Antwerpen) en wier kasseiïn aan de eigenaars 103.28 fr. de loopenc meter kostte, stampt hier eene ope deur in. Wij hebben nooit beweerd dat eer gemeente — zij het dan eene stad of ee dorp — kasseiïngswerken, voetpaden e riolen op eiger kosten moet maken, wai neer het eene nieuwe straat of steeg geld getrokken door den eigendom van éc of meer grondeigenaars. Dit stelsel zc tôt de grootste misbruiken aanleidir geven vermits het dan voldoende zou zi een half dozijn zandwegen door een< eigendom af te bakenen om de Gemeen de bestratingskosten op den hais te scht ven. Vroeger zijn er misbruiken gebeur maar nu komt de Provincie er tussefo wanneer men de opening eener stra vraagt. Deze opening wordt door de G meente alleen dàn nog verleend, wanne aile de wegeniswerken door de eigen aa uitgevoerd worden en ze verder aan de opgelegde verplichtingen voldoen. Om nu dààrvan uitgaande te besluit dat 00k de onderhoudskosten eener s:nds onheuglijke tijden bestaande straat — zooals dit met de IJzerenweglaan het geval is — op den rug te schuiven der boordeigenaars. ziedaar wat we niet alleen onzinnig, maar tevens onwettig noemen. De vergelijking die uw briefwisselaar trekt tusschen het regiem eener nieuwe straat en dit eener bestaande, houdt geen oogenblik steek. Ondanks dit, neemt uw briefwisselaar een loopje met zijne zoo raak gevonden vergelijking en rekent hij uit, dat, als de gemeente Eekeren dezelfde taks voor de IJzerenweglaan moest toepassen als de stad Antwerpen voor de nieuwe strat.en op het Kiel, ons dit de respect abele som van 230.000 fr. zou kosten. Excusez du peu, Monsieur ! Voortgaande in den geest van uwen briefwisselaar zouden 00k wij kunnen too-nen dat we den regel van drij nog niet vergeten zijn en zoo goed kunnen rekenen als hij. { Gesteld dat we nu eens woonden in eene \ zand- of modderstiaat, zonder kasseien, zonder voetpaden, zonder verlichting, enz. zooals uw briefwisselaar schijnt te vermoe-den, vermits hij de Zaansteeg vergelijkt aan de IJzerenweglaan.Dan zou toch hoog-■ stens onze grond maar een vierde waard 1 zijn van wat hij nu gekwotteerd staat, en zouden daardoor de boordeigenaars drie vierden te veel betaald hebben, wat ongeveer op 3,00 fr. kan geschat worden. Wanneer we nu onze twee duizend meters Straatzijde links en rechts vermenigvul-1 digen met eene gerniddelde diepte van 100 meters, dan bezitten we samen 200.000 vierkante meters, (de uitgestrekte achter-1 gronden van de HH. von Mallinckrodt en Morren niet meegerekend) ; deze ; 200.000 meters betaalden we dus feitelijk 600.000 fr. te veel !!!! 1 Gelukkig zijn de toestanden anders, en genieten we de voordeelen eener gekassei-- de straat met voetpad en verlichting. Dààrom betaalden we dan 00k met ple-zier den hoogsten prijs, omdat we dachten 1 voor altijd van aile bestratingskosten en 1 dergelijken bevrijd te zijn. 3 Het Komiteit. î POLDER & KEMPEN BRASSCHAAT Gemeenteraad.—Dagorde der Zilting van Zatefdag 18 April 1914, om 1 3/4 ure namiddag. r' 1. Toestand der Gemeentekas. 2. Taks op de huizen tijdelijk vrij van personeel-afschaffing. 3. Taks op de nieuw gebouwde eigen-, dommen tijdelijk vrij van grondlasten. — e Invoering. 4. Kerkhoven. — Grondconcessie?. 5. Inrichting van een middentelefoon-e kantoor te Brasschaat, wensch. n ô.Brasschaatsche akker - : Nieuwe wege- nis. Onteigening. Benaming. Leening. ie 7. Verhoevenlei en Michielssenlei. Aan- n besteding der werken, Lastkohier-goed- n keuring. j. 8. Mishaegenstraat en Ploegschebaan, t Electrieke leiding-gasleiding. n 9. Buurtspoorweg, nieuwe goederen- ,u statie te Maria-ter-Heide. Wensch. Lg 10. Gemeentebegrooting 1913-1914, jn credieten. ,n 11. Hooge Kaartschebaan. Verbreeding. (■e 12. Bouwreglement. Vernieuwing. j. 13. Steenweg naar Hoogboom. Ver- d breeding en hermaking. >n 14. Kerkerekeningen. Advies. 15. Steenweg naar de Donk. Verbreeding e. en Lijnrichting. er Vastgesteld door het Schepencollege rs in zitting van 15 April 1914. al Het Weer. — De paaschdagen zijn twee uitverkoren dagen geweest : een en zachte, aangename lucht met warmen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes