Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

645 0
06 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 September. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 28 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2v21x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 6 September 1914 Prijs per nr S centiemen 10e Jaar Nr 34 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondieing'sblad Inschrijyingsprijs t 3,10 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragen en on al de i>ostlr*iitor#n k, Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BB,ÀSaCTRA A T1 Aankondigingen : Volgens tarief. Brieven, p«kken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbel 1 n;» flliiYiniAii liAtrnl ol aa JL^K«> llUUlllll/1 JJUTUi De geesel van den oorloi De geesel van den oorlog drukt lood zwaar op ons geliefd vaderland. D vaderlandsche grond is dronken van he bloed zijner kinderen. Gansche strekei met steden en dorpen zijn verwoest ontelbare huisgezinnen uiteengeslagen.dui zen den weduwen en weeskinderen stor ten bloedtranen op het lijk van hun echt genoot en vader. Ons arm volk doorstaa een waar martelaarschap. Wanneer za Gods rechtveerdigheid voldaan zijn, wan neer zullen wij genoeg geboet hebbei voor onze zonden ! Wanneer zal de Hee der Heirscharen ons zeggen : « Ik he' het wee van mijn volk gezien, zijn geroei III^E en smeekgebeden zijn tôt mijn oor opge X stegen. Ik heb medelijden met mijn volt I ik ga de roede wegnemen waarmee i I het kastijdde. » Wanneer zal dat geschieden ? —Wanneer ons volk,dat door de vei I leidingen der wereld afgedwaald wai I tôt den Heer zijn God zal terugkeerer I wanneer ons volk op de borst zal kloppe I en zeggen : «Wij hebben gezondigd,o Hee: I heb medelij met uw kinderen. Wij zulle I voortaan Uw drijmaal heiligen Naa H eeren en aanbidden, wij zullen Uw gebode j ■ onderhouden en leven zooals het wai I H kristenen betaamt. Met het hoofd die s I gebogen vôôr Gods onmetelijkheid e I macht, zeggen wij een Onze Vader d I in den hemelen zijt voor onze soldate I die hun bloed ten offer gebracht hebbe I op den autaar van het vaderland, vo( I onze arme gekwetsten, die stuiptrekken I liggen op hun lijdensbed, voor on; I heldhaftige jongens, die, met het wapen i I de hand, stap voor stap den vaderlaw I schen grond verdedigen, voor de ong a lukkige huisgezinnen, verstrooid en ui I eengeslagen, voor de weduwen en weeze I aan wien een echtgenoot of een vad I ontnomen wierd, voor ons geliefd vade I land, opdat het zich vrijvechte uit c I klauwen van den hoogmoedigen overwe I diger ! I Betaalt uwe schulden Wij wijzen er ernstig en met n I druk op, dat ieder die KAN betalei I VERPLICHT is om het te doen « I dat ieder die noodeloos in gebrel I blijft om zijn verplichtingen na I komen, niet alleen zijn schuldeische I benadeelt, doch mede de schuld < ^ I zich laadt voor het uitlokken van e< I ALGEMEENE RAMP. Indien ha § I delaars en industrieelen hun vord I ringen niet binnen krijgen, wordi J zij op hun beurt gedwongen ni ■ alleen om voorloopig hun betali I gen te staken, doch ook om Ht BEDRIJF STOP TE ZETTEN PERSONEEL TE ONT SLA AN. W I de heerschende werkloosheid en ellende niet wil vergrooten, dra dus het zij ne bij op voortzetting v het bedrijfsleven mogelijk te mak< Dit kan alleen geschieden wanm ieder zooveel mogelijk aan zijn 1 NANTIEEL VERPLICHTINGEN I VOLDOET. Burgers van België ! Is het uw d ons land finantieel te ruïneeren ? het uw doel ons diebaar vaderland deze benarde tijden ten gronde te ri ten ? Is het uw doel duizenden on beste burgers en hun gezinnen broo loos te maken ? Kunt gij dit met geweten overeenbrengen ? Is dat loon voor de opofferingen welke r zich getroost om onze onafhankel heid te bewaren ? Denk hierover ern na en voldoet onmiddellijk aan uwen vc naamsten burgerplicht : Betaalt v 1 schulden ! II 01CW1U3 UiaULljUCll ! EEN BLOEDIGE REUZENSTRIJI Zeven natiën strijden thans vopr hu: 3 bestaan ; Europa beeft onder den sta; t van miljoenen soldat en ; de verbonden le 1 gers van Tamerlan, van Xerxès, van An nibal, van César en Napoléon schijne: slechts dwergen vergeleken met de heden daagsche oorlogsreuzen. De bloedige reu zenstrijd, welke thans over Europa woedl t kost dagelijks twee honderd miljoen I onze zoozeer geroemde eeuw van vooruil - gang wordt bedreigd met den schrikke J lijksten ondergang waarvan het mensche r lijk geslacht ooit getuige was ; kunst e 5 wetenschap, landbouw en nijverheid teger 5 gehouden door de bajonet ; de werelc handel verlamd : ziedaar het ontzettenc tooneel hetwelk Europa ons aanbiec ^ op het oogenblik dat men dacht dat c toevlucht tôt het brutaal geweld voc altijd kon vermeden worden. En zoo'n bloedige reuzenstrijd wei >> opgewekt door een volk dat men -zooals de Gaz et van Antwerpen zegt -n een cultuurvolk heet, 't is te zegge "> een volk breed ontwikkeld op gebk n van kunsten en wetenschappen. W; n on ' goocheling, niet alleen voor ons, slach II offers van het Duitsche barbarism e maar voor heel de beschaafde wereld. P Hunnen en Wandalen kunnen in ht n tijd niet afschuwelijker huisgehouden hel '■e ben in de streken waar zij inviele: n dan de Duitschers te Leuven, onze oud n eerbiedweerdige universiteitstad, zoo ri; >r aan monument en, wetenschappelijke- e ^ kunstschatten. :e 't Moeten waarlijk duivels in mensche: n gedaante zijn geweest, die te Leuven h Duitsche beest hebben losgelaten. 5" En men spreke ons niet meer van Spaa t- sche Furie, noch van andere gruwelijl :n oorlogsfeiten uit vroegere eeuwen : w 2r te Leuven werd gepleegd is afschuw r~ lijker dan al de rest, omdat het 't we i-e is van een zoogenaamd cultuurvolk. 1" Cultuurvolk... God zal het straf om zijnen hoogmoed, zijn trouwelooshe ... * J. _ __ 31» OP de Knieën x, » ^ > :n In een leading- artikel zegt de Da te News : te Wij weten niet of de bondgenoot rs in staat zullen zijn het oprukken c >p Duitschers naar Parijs tôt stilstand m brengen ; doch elke stap vooruit, door n- Duitschers gedaan, kost hun zoov e- man als de bloedige oorlogshandel m£ în vergen kan. et En de mannen die wij tôt nu toe n- het veld brachten, zijn enkel het bej N van de opofferingen die wij ons voorneir en te brengen : 50.000 man uit Indië zul 'ie eerlang ons leger op het vasteland v de sterken ; het zal niet lang meer dui ge of de eerste contingenten uit Canai an Australie en Nieuw-Zeeland vloeien t in. en achter hen volgt, lijn voor lijn, gan: er de mannelijke kracht van het Britsi n- Rijk. Niemand weet hoe groot de opo ringen zullen moeten zijn of hoelang oel zullen moeten duren ; doch dat we Is wij wel : dat Engeland zijne ha in niet zal terugtrekken, alvorens ch- Duitscher op de knieen zal zitten zer dat noch manschappen noch midde de- zullen ontzien worden om dezen 001 uw met een roemvollen en bestendigen vr het te doen beëindigen. len In de taak der bondgenooten heb ijk- de Franschen tôt hiertoe het groo stig werk geleverd en het kan zijn dat zij >or- stemd zijn om de eerste teleurstellir iwe te verdragen die de eindoverwini zullen voorafgaan. Ruslands deel komt later en ontwik-kelt zich langzamer, doch het is zeker en oppermachtig. IEngeland's zending is voornamelijk de zee te bewaren, doch wij zijn ook bijge-1 sprongen te land. Wij moeten daarom 3 tusschenkomen met al de kracht die noodig is om de overwinning te verzeke-ren en wat noodig is om te zegepralen a zal dit rijk weten te verschaffen, tôt den laatsten shilling en tôt den laatsten drup-. pel bloed. ■) : POLDER & KEHPEN BRASSCHAAT Zielmis. — Iedere week wordt in n onze parochiekerk een plechtige ziel-■" mis gecelebreerd voor onze gesneuvelde ^ soldaten. Verleden Woensdag, om 9 uur, werd ^ de mis gecelebreerd door den Zeer Eerw. ■e Heer Graaf Xavier de Ribeaucourt, Aal-ir moezenier van het leger. Deze edelman is een bloedverwant d van onzen achtbaren Burgemeester, den weledelen heer Baron du Bois de Nevek ~~ en van den Weledelen Heer Graaf de n Baillet-Latour, Senateur. d Graaf de Ribeaucourt is een edelman lt in den echten zin des woords. Reeds van het begin des oorlogs volgt hij het legei s> met een moed en een zieleniever,welke hem de achting des krijgsoverheid er n de liefde der soldaten hebben doen winnen Ziekenkas. — Op de bestuurverga ' dering van verleden Zondag werden dt k volgende besluiten genomen : n 1. Voortaan zullen aile leden per soonlijk uitgenoodigd worden om der lijkdienst van een overleden lid bij t< , won en. et 2. De leden tôt den werkdadigei krijgsdienst opgeroepen, moeten zoolanj te de oorlog duurt geen bijdragen betalen. Vermits Voorzitter, Ondervoorzitter ei Schrijver van het Bestuur der Ziekenka rk ook leden zijn van het S' Vincentius genootschap, worden de commissarisseï an verzocht de namen te doen kennen vai de schamele armen, die zij op hun rond zouden leeren kennen. Op deze wijz _ zal er verdienden en doelmatigen bij s tan kunnen verleend worden. Zeppelin. — Dinsdag morgen, ron Hv half vier, vloog een Duitsche bestuurbar ballon over onze gemeente. en De soldaten die in de loopgrachte [er legeren en de schildwachten schote te ernaar ; ook van op het fort van Mei xem werd ernaar geschoten, maar d ,ej ballon werd niet geraakt ! ar Van hier is het luchtschip over Antwe: pen gevlogen. Daar heeft de Zeppeli jn negen bommen uitgeworpen. De dake rjn van een half dozijn huizen werden doc 'en deze bommen beschadigd en een di; en mantslijperij werd vernield. Gelukki; er_ lijk werden geen menschen gedood •en maar een tiental personen werden gi la, kwetst oe, Ongewoon uitzicht.— Onze Kempe >ch bieden thans een tooneel van verwoestir :he aan. Daar waar men vroeger uren lar langshenen donkere mastbosschen en ve tfe- laten heiden kon gaan, ontmoet men thaï zij overal soldaten, autos, grijs en vuil ve ten stof, paarden en kanons... en langs d( .nd fortenkring gevelde boomen en afgebram de huizen ; droef tooneel van al hetgei en ten offer wordt gebracht voor de verd ;len diging van den vaderlandschen grond. log Het aanbrengen van mondvoorra; ede gebeurt met allerlei voertuigen in a streken des lands opgeëischt. ben Alzoo zagen wij hier op de mark tste een wagen van de Papeteries Général be- Haseldonckx, Brussel ; een boerenkar gen paard van Cuypers, landbouwer, Hofstac îing een wagen van Denrées colonial I Aug. Brabant, Molenbeek ;enz.. Te 's Gravenwezel zagen wij twee wagens nevenseen staan, de eene van Leuven, de andere van S' Gilles-Waas, enz.. Bericht. — Eigenaars en huurders van tijdelijk onbewoonde huizen worden uitgenoodigd den sleutel der gebouwen en aanhoorigheden aan de beschikking des Gemeentebestuurs te stellen om, desgevallénd, dezelve te kunnen gebrui-ken voor het logeeren van officieren of soldaten. Zij worden tevens uitgenoodigd de woningen, voornamelijk degene welke bemeubeld zijn, te doen bewaken. Het Gemeentebestuur. Bij ministerieel bevel. — De staf-overste van het leger maakt opmerk-zaam op het gevaar geschutskogels te behandelen gevonden op het oorlogsveld, of deze kogels geheel zijn of beschadigd. De spitsboogvormige koppen der Duitsche bommen van 10% kunnen inderdaad ontploffen bij den minsten schok, zooals de talrijke ongevallen in Duitschland voorgevallen, bewijzen. Inschrijviogslijst j ten voordeele van de slachtoffers van I den oorlog. I M. Guyot-de Meester (Mishaegen) ■ I fr. 100.00 I M. Flor. Van Bauwel, ten voordeele van ■ j het Rood Kruis fr. 100.0C • I Door bemiddeling van de Weledele Me-; I vrouw délia Faille de Leverghem opbrengst eener omhaling gedaan te • I Maria-ter-Heide fr. 384.0C 1 j N. B. — De opbrengst eener omhaling ; I gedaan in Brasschaat-centrum werd voor- ! loopig besteld aan het Bestuur van hel 1 I Rood Kruis te Antwerpen. Rood Kruis. — In de zaal van hei x I Patronaat, alsook in de villa van M , I Landrain, zijn een aantal bedden inge I richt tôt verpleging der gekwetste sol-1 I daten. Op dit oogenblik zijn bijna 21 I I bedden volkomen uitgerust, dank aar e I de goede zorgen der dames die bereidwil e I lig hun hulp aan het menschlievenc ^ I werk verleenen, dank aan de geldelijki I toelagen welke men in de hierbovenstaan ! de inschrijvingslijst ziet aangeduid, ein ^ I delijk dank aan de giften in natuur dooi e I volgende personen gedaan : I Eerw. Zusters van Bethanie en vai n I Maria-ter-Heide, M. Landrain, M. dell: II I Faille de Leverghem, Juffr. Charl. Maes I M. Helsen, M. Rebs, M. Dr Van Loove e I ren, M. De Bièvre, M. Michielssen-Mol I M° We H. Michielssen, M. L. Van de Ven I Juffr. Antonia Bartholomeeusen, M. S n I Geysen, M. Van Osta, enz.. Aile mede n I burgers hebben de medewerking vai >r I het Rood Kruis sympatisch te gemoe l" I gezien, en allen hebben bijgedragen zoo I veel het in hun vermogen lag. Moch ' I dit edelmoedig werk het doel bereike: I waartoe het is ingericht : troost en pijr I leniging verschaffen aan de dapperer n I die r.iet hebben geaarzeld om het welzij g I van den geboortegrond tegenover de ig I overrompelaar te beschermen. ^ I Troepen. — Heel de vei leden wee I heeft hier een groote troepenbewegin >n I plaats gehad : linietroepen, karab je I niers, jagers, enz. De karabinieis die hier ingekwa ' I tierd werden,hebben de gevechten tussche I Leuven en Mechelen bijgewoond en wete id I er vee^ van *e ver^e^en- I Onze gebure-jonger. Flor. Matthy 1 sen kreeg een duitsche kogel dwars do t . I zijn hoed. es, I Bueken. — In 't begin der week we en I er verteld dat de welbeminde Pastc le ; 1 van Bueken, de Eerw. Heer Henri ] es, I Clerck, een inboorling van Brasscha; I zou doodgeschoten zijn. Alhoewel m niet weet waar de Eerw. Heer De Clerc verblijft, moet het akelig nieuws toch ne bevestigd worden. Mgr De Clerck. — Sedert verlede Maandag verblijft de Hoogeerw. Hei De Clerck,oud-Groot-Vicaris van het Aart bisdom, hier bij zijn familie. De woning van Mgr De Clerck werd 1 Mechelen grootendeels vernield. Na g-durende drie dagen in zijn kelder ve bleven te hebben, gelukte Mgr. erin,r veel moeilijkheden, langs Duffel, Mech len en Antwerpen, Brasschaat te bere ken. TRAMDIENST. De elektrische tramdienst is opgeschor maar de stoomtram,— die ouwe j ongt die ons in moeilijke omstandigheden zoo dikwijls uit den nood geholpen hee als de schoone juffers van den elektriscb tram het niet meer konden uithouden,-de stoomtram dus doet nog de volgen reizen : Vertrek van Brasschaat om 8 m 18 uur en rond 21 uur. Vertrek van IJskelder om 5 uur, 7 u 17 uur en 18 uur. Deze vertrekuren zijn nochtans ni regelmatig ; het is te zeggen dat zij alti niet kunnen gevolgd wozden. Ze kunn ook aile dagen veranderen en afgesch; worden. MERXEM Hulp aan gekwetsten. — Het w wel te voorzien dat, in dezen droev tijd van Oorlog, Merxem ook niet z ten achter gebleven zijn om leniging verschaffen aan eenigen van hen die het slagveld gekwetst worden. Een komiteit kwam hiet tôt sta] onder bescherming van het Rood Kn van Merxem. Een aantal voorname ingezetenen des gemeente maken er deel van, en onc het Voorzitterschap van den heer Be ckeleers heeft het komiteit op mine dan acht dagen dagen tijds tewee gebracht wat onwaarschijnlijk mag h< ten : Twee hulpgasthuizen, een in [ Mouterij van heer Dandelooy en e 1 in de Mouterij van M. Lambrechts. Deze hulpgasthuizen zijn van al 1 voorzien om eene goede verpleging ; verzekeren : bedden en beddegoed, 1 den, lavabos, kas voor instrument! medicijnen en benoodigdheden voor de ters, ijskas, ontsmetting en stérilisé machien, keuken, enz., enz.. ) De dienst wordt verzekerd door v 1 geneesheeren bijgestaan door de verple sters van het Rood Kruis en nog een andere verbandlegsters, alsook door e ploeg brancardiers. , Met plakkaten werden hulpmidde aangevraagd, en geld en goed voor v bandstoffen stroomen toe in gro< 1 hoeveelheid. 1 Voor die het nog niet zouden wet men kan gedurig zijne bij dragen doen en t zenden naar het Hof Bouckenborg, 1 M. Beuckeleers, of aan een lid van ] komiteit. Het zou gevaarlijk kunnen zijn nan n te noemen van ieveraars voor deze sch n ne instelling van Hulp die zich voc onderscheiden. Nogtans mogen wij k zeggen dat de heeren Beuckeleers Vc zitter, Lambrechts Schrijver, en D ® delooy Schatbewaarder gedurig op bres staan en de tôt hiertoe verkre: uitslag meest aan hen te wijten is. n Inwoners van Merxem, indien er n ■ kwetsten in onze gemeente komen, s] dan nu en dan uwe oogen naar vlag met Rood Kruis dat aan onze g huizen zal wapperen, denkt dat d achter veel lijden is, en aan U de en de verdienste gegund zijn dat li rd door uwe hulp te verzachten. or (Bovenstaand artikel werd bij 3e laatste verschijnen van Polder en l it, pen te laat ingezonden om kunnen en plaatst te worden).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes