Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

406 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 April. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 20 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w97f7g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Zoû4ag 5 April 1914 Prijs per or ô cenlienien 10" Jaar, iV 13 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad P[nsch.rij vingfsprijs t men per maand. vreemde de verzendingskosten erbij. ijft in bij den uitgever, bij de briefdragers e tkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BLEVRE IBIE^JSSCIHIJLJLT Aankonàigingen s Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehoudeo iTweede Blad [de goede week i j.De Pasfieweek, welke wij heden intreden, ijsinds onheugelijke tijden te recht de Heilige of Goede Week genoemd Hweest. 't Is inderdaad in die week dat de Kerk de grootste, de plechtigste, de Ijeiligste geheimnissen van hare instelling ■denkt. ■Heden, Palmenzondag, vieren wij met de Kerk de zegepralende intrede van den Iligmaker in Jerusalem. Met de jubelende lenigte, die den Zoon Gods in de heilige stad onthaalde, laten wij heden het igdig « Hosannah ! » weerklinken en zegend Hij die komt in den naam Heeren ! » jar diezelfde menigte, die den eersten Jer week olijf- en palmtakken strooide de voeten van den Heiland, die Hem jubelzangen onthaalde, vroeg den ;n dag reeds zijne dood, zijne dood et schandhout van het kruis. Dezelfde den, die 'sZondags «Hosannah!» epen hadden, riepen Vrijdags tôt tas : « Kruisigt hem ! kruisigt hem ! » ilaas! hoevelen zijn er niet onder ons ik de toenmalige Joden ? Hoe dikwijls hebben wij den Zoon Gods hulde :acht en trouw gezworen, om hem ; nadien in ons hert te kruisigen r onze zonden ! it moet ons dees week vooral tôt ge droefheid en berouw over onze slagen aanzetten. Heeft de Zalig-cer zulke schrikkelijke smarten moet en rstaan, is Hij den schanddood op het is gestorven, dan is het om onzent-e geweest : het was om den val van en eersten vader en ook onze zonden te boeten. )n daarmee nog niet tevreden heeft istus ons nog eene gedenkenis, een d zijner oneindige liefde voor het îschdom willen nalaten.Den avond vôôr lijden, heeft Hij het Allerheiligste :rament des Autaars ingesteld, waar ons met zijn eigen Vleesch en Bloed nt spijzen. Met groote plechtigheid, t weergaloozen luister zal de H. Kerk Witten Donderdag deze geheimnis ren, waar voor de engelen zelf ver-nderd staan en in aanbidding neer- Jiristenen, vergeten wij dan ook onzen it niet ! Laat ons, gelijk onze voor-leren deden, met diepe godsvrucht 1 Zaligmaker gaan aanbidden in het erheiligste Sakrament des Altaars. ■t al wie er eenigszins den tijd toe heeft, neme aan het kerkbezoek, dit heil-«n gebruik, dat, gelukkiglijk, sedert "ge jaren weer meer en meer uit-îiding neemt. Gaat met uw huisgezinnen naar de kerken en kapellen, en bidt er voor u zelven, voor uwe familie, voor uwe na-bestaanden en voor uwe dierbare af-gestorvenen.Bidt en overwee'gt de oneindige goed-heid Gods, die ons tôt Hem roept wanneer wij belast en beladen zijn, ten einde ons te verkwikken. Gaan wij tôt Hem in den persoon van den priester, leggen wij aan ' zijne voeten den last van ons hart, het gewicht onzer zonden neer, en dan, met geruste ziel, met rein geweten, zullen wij weer aan het altaar mogen neerknielen om er het Heilig Sacrament zijner liefde te ontvangen. Dat de kerkelijke oefeningen dezer week dus voor ons allen eene heilzame voorbereiding wezen tôt het vervullen van den Paaschplicht, en dan zal zij waar-lijk voor ons eene « Goede Week » zijn, een voorbode van het eeuwig Paaschfeest, dat wij eens met en in God hiernamaals moeten vieren. Kan het blijven duren? De ekonomische toestand ziet er thans niet al te rooskleurig uit : men klaagt over duren tijd en duur leven ; er is een zekere stremming in de nijverheid, een verslap-ping in de handelsbetrekkingen, geen leven op de fondsenmarkt en 't geld blijft altijd even duur. Onbetwistbaar heerscht er een zekere krisis. 't Is niet van heden dat de oorzaken hun gevolgen hebben : de Balkan-oorlog, die belangrijke handelsbetrekkingen ver-broken heeft, mag wel als een hoofdoor-zaak van de huidige krisis aanschouwd worden ; doch de groote bloei zelf van de nijverheid bevat het beginsel van de stremming der zaken. Inderdaad, wat hebben wij b. v. gezien met de diamantnijverheid ? Deze had over enkele jaren een ongewonen bloei bereikt: men kon de bestellingen bijna niet bijhouden ; de diamantslijperijen, welke eertijds om zoo tezeggen, alleen in Ant-werpen te vinden waren.rezen in heel het land als uit den grond op, de bestaande werden vergroot en gemoderniseerd, ten einde het dubbele te kunnen voortbren-gen. Zoo ging het niet alleen in de diamantnijverheid, maar ook in andere nijverheden. Hieruit volgden groote bestellingen van hout, ijzer, steen, enz. die wel andere nijverheden deden bloeien, doch waaruit ook volgde een uitgebreid vastleggen van nieuwe kapitalen en een crisis van... overvloed, die — volgens de wet van aanbod en vraag — de prijzen van sommige nijverheidsvoortbrengselen onvermijdelijk moest doen dalen. ] De groote bloei van sommige nijver- ] heden veroorzaakte de gedurige stijging der werkloonen en de vermindering der werkuren. Van den anderen kant werd de landbouw al meer en meer verlaten, omdat er in andere nijverheden meer te verdienen was. ; Dit ailes moest onvermijdelijk den prijs der landbouwvoortbrengselen doen stij-gen en vermindering van werk teweeg-brengen.De huidige dure tijd moet dus aan de sociale toestanden toegeschreven worden. De duurte der voortbrengselen, levens-middelen, enz. daar hebben wij gedurig ondervinding van, als wij met onze centen te winkel gaan, en daaruit volgt natuurlijk dat het huishouden dubbel kost, en dat men veel meer dan ooit zor-gen moet om het eene eindje van het jaar aan 't andere te brengen. De burgerij moet dit meest van al gevoelen, doch de werklieden zullen ook van de crisis niet gansch bevrijd blijven, mits de vermindering van den arbeid uit den socialen toestand onvermijdelijk moet ontstaan. Als wij den algemeenen toestand hier te lande en zelfs in 't buitenland beschou-wen, dan moeten wij bekennen dat dit gevolg zich reeds overal begint te open-baren.*** De vermindering van den arbeid is * niet alleen merkbaar in do grootnijverheid, den handel en de ambachten. De burgerij laat min werken uitvoeren aan zijne huizen en laat veel min bouwen dan vroeger, omdat het heden allemaal te duur kost ; zij beseft dat men de tering naar de nering moet stellen, en wanneer al de werken te hoog in prijs komen, oordeelt de burgerij natuurlijk dat zij minder hoeveelheid werken moet laten uitvoeren, om de schaal van het huishouden in ! evenwicht te houden. Uit deze berekening van de burgerij volet van zelfs dat er minder arbeid zal [ 0 Vf komen voor den werkman en dat, alhoe- j wel de dagloonen aan hunnen hoogen taks blijven, er toch in 't geheel minder loonen zullen verdiend worden, omdat de werkuren zullen verminderen. Sommige sociologen voorspellen reeds ! eene crisis in den arbeid, 't is te zeggen een gebrek aan arbeid en daaruit wellicht volgende daling van prijzen der grond-stoffen en van den loonstandaard. In hoeverre hunne voorzeggingen zullen waarheid worden, kunnen wij heden nog niet bevroeden, maar het is zeker dat eene niet-verwijderde toekomst daarvan een beslissing zal aanbrengen. * * * Hetzelfde geval dat bij de burgerij zichtbaar is, begint zich ook te vertoonen . in vele openbare besturen van den Staat, ?ro vinci en en Gemeenten. De hooge jrijzen van materieel en loonen doen de tosten geweldig stijgen en de openbare werken, voor jaren beraamd, en heden n bestek gesteld, komen peperduur :e staan. In sommige groote steden voelt Tien de ontoereikendheid der geldmidde-en zeer pijnlijk en wordt men tevens jewaar dat belastingen en taksen geen voldoende verhooging meer dulden ; het iraagvermogen der begoede standen ge-raakt ook wel eens te zwak, des te meer amdat de merkelijke verhooging van iaarwedde van meest al de ambtenaars anvermijdelijk verhooging van belast ing ten gevolge heeft. Ten andere, de groote legers die in vele landen bijna voortdurend ten oorlog gereed staan, vergen onmenschelijk veel geld, dat jaarlijks moet uitgegeven worden en dat weinig intrest oplevert. Wanneer wij dit ailes overdenken, dan voelen wij ons werkelijk geneigd om te gelooven dat de bestaande toestand niet kan blijven duren en 't is te hopen dat hij zachtjes, zonder schok of stoot zal omkeeren zooals wij reeds goed ge-waar worden in de grootnijverheid en welke in sommige besturen ook al nage-volgd wordt door een ernstige bezui-niging. IN 1ERLANP Te r£»Arlc ri fi A ctci\ orl or-» rlo + het katholieke Ierland veroverd, vervolgd en verdrulct werd door het protestantsche Engeland ; doch ook sedert drie honderd jaar voert Ierland een heldenstrijd om ziji verloren onafhankelijkbeid te her-winnen en een zelf-gouvernement of de home-rule te bekomen. Onder het Ministerie-Gladstone was Ierland de zegepraal nabij ; doch met zijn val scheen weer aile hoop verzwonden. Over eenige maanden nochtans kwam een nieuw Ministerie aan 't roer waarvan M. Asquith het hoofd is. M. Asquith zou aan Ierland een eigen landsbestuur willen toestaan ; doch nu zien we daar het onverwacht schouwspel dat de inwoners van Ulster, een graafschap gelegen ten Noorden van Ierland, in opstand komen en verklaren zich niet te willen onder-werpen aan een nationaal en katholiek Parlement gevestigd te Dublijn. Ulster is protestant terwijl voor 't overige heel Ierland katholiek is : vandaar de oppositie. De Engelsche Regeering heeft dan troepen gezonden om den opstand in ; Ulster te dempen ; doch het leger met zijn krijgso ver heden schijnen aan de bevelen niet te willen gehoorzamen : de Minister van Oorlog heeft zelfs zijn ontslag gegeven alhoewel hij verklaart dit gedaan te hebben om persoonlijke redenen. In het Lagerhuis heeft Sir Edward Grey het plan der Regeering doen kennen, namelijk : De Home Rule toepasselijk maken voor geheel Ierland ter uitzondering van Ulster, dat, gedurende zes jaar, dus tôt in 1921, zou onttrokken worden aan de zelfregeering van Dublijn, De Fransche Gouvernante Ziet ze loopen, ziet ze draven, Met de kind'ren aan de hand, Zij, de Fransche Juf, gekomen Op 'n annonce in den krant. Eén keer 's morgens.drie keer 's middags Gaat ze van en naar de school, Of ze helpt wat in de keuken, Snijdt daar zult en roode kool. Door d'r drukte en d'r stappen, Door d'r dunne lila voile, Door d'r boa's en d'r moffen, Door d'r fijnen kanten sjaal, Door d'r hooge dunne hakken, Door d'r praten rap en snel, Heeft ze spoedig de bekendheid Van een Fransche mammezel. 's Avonds zit ze 't werk te maken Voor de kinderen, die thans Niet het laatst zijn, maar het eerste Voor het moeilijk vakje : Fransch ; Maar hetgeen ze moeten kennen, Moeten schrijven en verstaan Wordt door al dat Fransch gekakel Stil geholpen naar de maan. (« Hsg. ») Stekelbaarsje. POLDER KEMPEN MERXEM Uitstallingen en vitrienen. — Die 't gewone leven van Merxem een weinig van nabij wil inzien, zal opmerken dat de Bredabaan op Zaterdag avond eene onge-wonebedrijvigheid aanbiedt.Velen doendan hunne inkoopen. Ook zal men wel opge-merkt hebben dat de vitriens van de win-kels beter en meer dan andere avonden zijn verlicht. Dit verschijnsel doet zich vooral voor den vooravond van kermis-feesten, S1 Niklaas, Sinte Greef enz. Ten tijde van den prijskamp der uitstallingen heeft ieder kunnen nagaan, hoe Merxem er slag van heeft onder dit oogpunt puike uitslagen te leveren. Op enkele jaren heeft de Bredabaan onder opzicht van verandering en uitstallingen zich gansch op modernen leest geschoeid. Sigarenwinkels, beenhouwe-rijen, kruidenierswinkels, — ailes wed-ijvert om — in navolging van de groote steden — door verlichting, uitstalling en inrichting de Bredabaan een heerlijk uit-zicht te geven. 't Is een weelde een wande-lingsken weerszijden de Bredabaan te doen, en de uitstallingen te bekijken. Men zou zich in eene stad wanen. 't En is geen boerendorp meer, zooals men wel eens Merxem in Antwerpen geliefde te betite-len.—^—Tf——n—1 ——1 — — ■■ I fellLKTON VAN Polder en Kemfen ! îet Kind met ! I 't Gouden Halssnoer DOOR Lodewijk Heeren I — Ik wilde niet, heeren, dat gij u ver I Perdet, omdat ge meer dan wie ool Rt had uw deel te genieten in d< Feugde die ge met zooveel iever.met zoo- II [eel volkomendheid hebt helpen be- I rken- R | fan verz°cht de barones aan Kingsor |j 1 N te willen vertellen op welke wijze hi r foveling had kunnen vinden. Toer r erboden nadruk Kingson aan het verlangen der barones had voldaan.dankte zij hem innig en harte-lijk. Daarna had zij ook hare erkentelijk-heid tegenover Peer Klampers en zijn Mieken lucht gegeven. ' — Ja, zei de baron, dit zijn doorbrave menschen, die wij mild moeten gedenken. Heel dien namiddag, tôt laat in den nacht was het feest ten huize van Mevrouw C... De goede dame, die mede overvloedig haar deel in de gestorte vreugdetranen had bijgebracht, was hare onpasselijkheid . teenemaal vergeten. Overal en bij ailes was zij de eerste en de laatste om ailes zoo te schikken dat er aan de blijdschap, L aan de gulle vreugd geen einde kwam. i Een keurig vriendenmaal was opgediend t geworden en toen de Champagne in de romers stond te schuimen, werden door de tante en de detectieven, welgemeende, ; gulhartige heildronken uitgesproken op de : toekomst van het zoo pas hereenigd geluk-| kig gezin. 's Anderendaags trokken allen, mevrouw C... inbegrepen, naar het kasteel te G... De detectieven moesten er verscheidene dagen blijven en beloven aile jaren eenige dagen op het kasteel te komen doorbren-gen.] Zij ontvingen een waarlijk prinselijke belooning voor hunne diensten. Zij hadden nu gerust hun beroep kunnen vaarwel zeggen, doch zij wilden het uit liefhebberij , blijven voortzetten. j Bij zijne terugkomst op het kasteel, had i niemand nog in Kingson den hovenier herkend ; zelfs Rozeken niet, die over het verlies van haren knappen vrijer geheel ontroostbaar was. Eenige dagen later werd Peer Klampers algemeenen opzichter benoemd der goe- j deren van baron Henri, een postje dat hem een ruim jaargeld bezorgde en hem daarbij niet al te erg zou vermoeien. Hij kreeg daarenboven een eigen huis en twee hectarén goeden bouwgrond, zoodat hij nu zonder zorg voor de toekomst leven kon. Peer en zijn Mieken waren als in den derden hemel van vreugd en zongen van 's morgens tôt 's avonds van tevreden-heid en geluk. Ook het gezin Helvers werd ruimschoots schadeloos gesteld voor de benadeeling, die het bedrog van Schenk hun had be-rokkend.Wat Schenk en zijne huishoudster be-treft, men heeft sinds van hen niets meer vernomen. Eenigen tijd na het onvergetelijke feest des weerziens, waren al de noodige forma-liteiten afgeloopen, die 't huwelijk door het thans hereenigde paar in Engeland aangegaan,hier in België zou bekrachtigen. Het huwelijk van de barones Mathilde met Baron de B... werd dus aanzien of het niet had bestaan, iets wat men had kunnen verkrijgen, vermits er uit dit huwelijk geen kinderen gesproten waren. Het edele paar met hun lief kindje, het kind met 't gouden halssnoer — want het is dit sieraad blijven dragen — ver-blijft nu eens eenigen tijd op het kasteel te G... dan weer op het kasteel van baron Henri en geniet die stille rust, die zalige vrede, waarvan men slechts dan de echte waarde kan schatten, wanneer men, zooals zij, langen tijd onder het verdriet en het zielelijden heeft gebukt gegaan. Mochten zij nog lange jaren in onver-mengd geluk en bestendig genoegen hunne levensdagen slijten ! EINDE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes