Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

394 0
11 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Januari. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 02 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/057cr5p644/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

7. fi inlay 41 Januari 1914 Prjjs per ûr S centiemen 10® Jaai Nr 2 POLDER EN KEMPEN Wekeliiksch Nieuws- en Aankondigingsblad . , niiMln nul ■ |M 11 —————————» ■ Inschrijvingsprijs î I 25 Centiemen per maand. E Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker» Uitgever : A. DE B LEVRE BRASSOHAAT Aankondigin^on : Volgens tarief. Brieven, p»kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden Tweede Blad "■De Leerplicht I Uit hoofde van het groot belang dat deze kwestie heeft, nemen wij nog 't vol-gende artikel over uit het weekblad De Kempische Arbeider : « Boeren, vreest den schoolplicht niet ! Uwe zonen zullen op gepasten tijd aan s uwe zijde staan. Behoorlijk ontwikkeld iiaar lichaam, zal hun geest daarenboven verrijkt zijn met een schat van kennissen, nuttig, ja, onontbeerlijk in onze huidige maatschappij.' En stel u nu eenmaa! de gedachte uit het hoofd, dat in der 1 -Jandbouw ailes moet gedaan worden gelijk het uwe voorouders deden. Evenal: de wetenschap vernieuwing heeft gebaarc S>p aile gebied, zoo ook heeft zij voor der landbouw eenen nieuwen gezichteindei ;»pengesteld. Uitgeputten grond schenk' |ze nieuwe vruchtbaarheid, onontgonner Illbodem herschept ze in vruchtbare oorden 'Landbouwmachienen doen u geld en tijc jKesparen ! Welnu, die heilzame weten sHschappen zullen uwe zonen opdoen ii 5 Ide school van morgen. En de jaren die zi 5®aan de studie meer besteden, zijn een kapi pfwtaal dat een woekeruitzet zal opbrengei ! j Saan u en uw nageslacht. [ Arbeiders, stuurt uwe jongens gewillij ||naar school ; begroet den schoolplich 1 l'Étais eene bron van welvaart. Ons werkvoll - in de toekomst een krachtig volk zijn g:den gezonden kop vol heerlijk scheppend ■gedachten. Onze Vlaamsche werkerskla tzal niet meer veroordeeld zijn om van ge slacht tôt geslacht de wroeters der nijver Mheid te zijn. Neen, gelijk weleer in dei •Ibloeienden gildetijd, zal de Vlaamsch -;î;werkman de wereld verbazen door heer allijke kunstgewrochten, in zijn scheppend ||brein ontworpen, en door zijn vaardig jffhanden in 't leven geroepen als zoovel Jfimonumenten eener heerlijke volksbe ■schaving. I De Vlamingen zullen weer heer en mees Jeter zijn in hun eigen land, vrij van vreem ■den dwang en overmacht. Maar, ik hoor de werkman uitroepen jB« Goed ! goed, ailes goed ! Een heerlijk «■toekomst voorwaar. Maar wie blijft e Jfborg voor het heden ! Ik wacht nu reed J met ongeduld tôt mijn jongen zijn Eerst Plechtige Communie gedaan heeft. Dai J\ ||krijg ik toch eindelijk een helper om dei kost voor mijn vrouw en vijf, zes ander Kinderen te verdienen. Ik kan het alleei Ie® niet halen, dat weet iedereen ! » nm Gij hebt gelijk werkman, die zoo vlaka sis® de groote waarheid slingert naar het hoofi van wien het hooren moet ? Wij wete: het ; geen gebrêk aan liefde doet u zo< 'ïBspreken. Neen, gij kweekt geen kinderei Wom er winst uit te slaan. Wij kennen m ci »8°uden vaderhart ; wij weten dat gi ■ rusteloos zoekt naar 't middel om uw dierbare kinderen aan dit pijnlijk te vroeg-tijdig juk te ontrukken. Welnu, de redding is nabij ; gij hoefi slechts te willen ! Het is uwe plicht, huisvaders, maar ool uw heilig, onschendbaar recht, uw huis gezin een behoorlijk bestaan te verschaf fen. . Uw eerlijke arbeid brenge u zoovee op als er noodig is om, volgens de woordei l van den Grooten Paus Léo XIII, diei zekeren welstand te genieten, die er noodij ' is om uwen God en Schepper behoorlij, te kunnen dienen. En staat gij voor t • zware lasten, voor buitengewone moeilijk heden, dan zal de christelijke naastenliefd s : met zachte hand u steunen. 1 I God heeft tôt den mensch gezegd : L j « In het zweet uws âanschijns zult g; ; uw brood verdienen. » Ja, maar hij heei ; | niet gezegd : i « In het zweet uws aanschijns zult g honger en gebrek lijden. » 1 Welnu, staat voor uwe godsdienstig - belangen, staat voor uwe stoffelijke b< i langen, maar gebruikt de middelen di j u ten dienste staan om uw doel te bere ken. i Alleen kunt gij niets. Doch, verre van de laagheid en lafheid wraakroepend y schijnhulp te zoeken bij uwe schuldelooz t kinderen ! c Werklieden, steekt u toch in den ko dat gij machtig zijt door vereenigin: s Schaart u in dichte gelederen ; omgorc s u met de vlammende wapens van heilige plicht en onbetwistbaar recht, en de ze£ is aan u. i Vreest niets en laat u meeslepen doc ; de immer voortstuwende sociale gedachte Gij, Kamerleden, gij, vertegenwoord » gers van het volk ; gij hebt uw volk ee ; iwaren plicht op de schouders gelegd. D; 5 volk aanvaardt gewillig dien plicht a een weldaad, Doch wederzijds roept h< u toe : « Uw plicht is het, thans te zorgen, d< het gedwongen schoolgaan niet worc eene bron te meer van stoffelijke armoec : en ellende voor den huisvader. Even eei a parig moet gij wetten stemmen die sine r lang beloofd zijn, maatschappelijke wette s tôt verbetering van het lot van den werl î man. » a Ja dan, en dan alleen, zullen wij de ! schoolplicht mogen begroeten als eer j onschatbare weldaad. W. î . j De Konjosfaaf i Ter gelegenheid van de Nieuwjaai 3 wenschen aan 't Hof, heeft Z. M. de K< i ning gezegd dat er veranderingen diene v gebracht te worden aan de keure (charte: j welke de voorwaarden behelst, mits well g de Kongostaat aan België werd gehecl j en de grondslagen op <\<elke het bestuur in Kongo is gevestigd. Op tijd en stond zal een wetsontwerp aan de Kamers worden neergelegd welke ! de wijzigingen, die noodig worden geacht, zal bevatten. Tôt hiertoe werd Congo bestuurd van uit Brussel door den heer Minister van Kolo-niën ; het zal niet mogelijk blijven dat te doen. Gelijk in de koloniën van aile ande-re landen dient er ter plaatse een bestuur te zijn, dat zijne macht ontvangt van het Moederland, maar dat een eigen, zelfstan-dig gezag bezit en eene eigene verantwoor-delijkheid, onder toezicht van het Gouver-1 nement van het Moederland, om dadelijk 1 te kunnen optreden in de gevallen dat het 1 noodig is. g> België zal ook moeten onderzoeken * of het aan Kongo, onder geldelijk opzicht, 5 geene billijke vergelding schuldig is, en of het niet wijs zou doen met ten minste e den steun van zijn krediet -te geven aan he1 grootsch werk der beschaving van Congo De magistratuur moet een volkomene 1 onafhankelijke posittie hebben en de t rechtspleging moet gansch gescheider worden van het burgerlijk bestuur. Als het aangekondigde wetsvoorste neergelegd wordt. zullen we beter zier e kunnen in hoeverre de hervormingen, di< Zijne Majesteit aankondigt, zullen strek e ken. » POLDER KEMPEI> e MERXEM Gemeenteraad. — Zitting van Don p derdag, 8 Januari, i9--.t. *. M. Roosens, Schepen, zit de vergade it ring voor. n Zijn tegenwoordig : MM. de l'Arbre ;e Burgemeester, Cassiers, schepen, Corde mans, Michiels, Van den Weyngaeri >r Ullens, Timmermans, Nolf, Coveliers e ! Dierckxsens,leden; Meyer, gemeente-secre i- taris. n Heer Meyer leest het verslag over d it vorige vergadering. Is Dit stuk wordt goedgekeurd na een :t kleine wijziging, gevraagd door M. d l'Arbre, die zegt dat er in de kwestie va it de taxe op de wagons geen spraak is va le vergoeding, maar wel van taxe. ® DAGORDE : Is i. Proces-verbaal van nazicht der gt n meentekas. Het verslag over het driemaandelijksc onderzoek — door het Scliepencollege -n van de boeken en de kas van den gemeer e teontvangêr wordt voor kennisgevin aangenomen. 2. Verhuring van onteigende goederet Het College stelt voor het huis n. 26c Bredabaan, te verhuren tegen 33 fr. pé maand en het huis n. 251, tegen 80 fi per maand aan M. Adr. Smits. ). Beide contracten van verhuring worde n goedgekeurd. ") 3. Aankoop van ouroerende goedere e in uitvoering van het koninklijk beslu: it van 6 Juli 1910. De Raad besluit eenparig over te gaan tôt den aankoop van den eigendom n. 295, Bredabaan, van den heer Henri Cor-demans, voor fr. 18.700. 4. Gasthuisbestuur. ■—■ Begrooting van 1913. — Bijcrediet. Het Gasthuisbestuur had in zijn begrooting beschikt over een som van 4500 fr. zijnde de intrest van het legaat van 150000 fr. vanwege wijlen M. Constant De Jong. Maar vermits deze zaak nog niet gansch geregeld is.kan het Gasthuisbestuur over deze som niet beschikken en het vraagt | bij gevolg een crediet van 4500 fr. 't Wordt toegestaan. 5. Taxe op de wagons. — Uitslag van het onderzoek. — Tweede stemming. Op verzoek van den heer Voorzitter, , geeft de heer Meyer lezing van de verschil-lige bezwaren welke ingekomen zijn inge-volge het onderzoek van commodo en in-commodo, ingesteld nopens de voorgesteld taxe. Deze bezwaren komen vanwege : . a. Den heer Georges Krug, namens de L Société Anonyme des Moulins à Merxem ; b. Den heer Lambrechts, namens de [ Société Anonyme des Etablissements In-i ! dustriels de Merxem ; c. De heeren Dande-; j looy, Persenaire en Bal ; . j d. Den heer Dandelooy met een ge-zamenlijk rekwest vanwege verschillige nijveraars. r M. de Voorzitter stelt de vraag : Vraagt I . er iemand het woord ? | M. Ullens. — In voorgaande zitting heb j ik de taxe gestemd ; doch aangezien de nijveraars mij sedertdien bewezen hebben | dat de ijzerenweg hun toebehoort, zal ik thans eie taxe niet stemmen. | M. de l'Arbre. — Dit verwondert mij, daar wij bewezen hebben dat de ijzerenweg - | aan de gemeente toebehoort. , ! Zich tôt den heer Cordemans wendende, n j zegt M. de l'Arbre : , Kunt gij bewijzen dat de ijzerenweg u ; toebehoort ? e ! M. Cordemans. — Ja, mijnheer. S M. de l'Arbre. — Wat hebt gij er voor e ' betaald? Waarom hebt gij den ijzerenweg e niet zelf onderhouden ? n De gemeente heeft dit echter gedaan en n aldus zou zij duizenden franks uitgegeven ' hebben om andermans eigendom te onder-| houden ! Dit ware onzin ! i M. Cordemans. — Ik houd staan dat de " j ijzerenweg onze eigendom is. j M. de l'Arbre. Ik stel voor een nieuw 1 ' zitting te beleggen ten einde M. Cordemans | dit bewijs te laten doen. Wij stellen taxen op zaken waar wij geen § i onkosten aan hebben, b. v. de danszalen ! en wij zouden er geen mogen stellen op \ onze eigendommen welke wij onderhouden. ». Willen de nijveraars, den ijzerenweg af-r koopen, goed ; maar zoolang als dit niet geschiedt, beweer ik dat de taxe recht-matig en billijk is. a De gemeente heeft zich destijds verzet tegen de overname en we zijn er toe ver-n plicht geweest ! •t Ik stel ook vast dat geen enkelen der protesteerders het bewijs le vert dat de ijzerenweg niet aan de gemeente toebehoort.Ik ben waarlijk verlegen over de hou-ding van M. Ullens die thans durft komen verklaren dat de ijzerenweg niet aan de gemeente toebehoort. M. Dierckxsens. —De taxe is niet eerlijk vermits zij slechts door eenige nijveraars zal verschuldigd wezen. M. de l'Arbre. — Ik weet wel dat het altijd onaangenaam is taxen te betalen, dit is het geval met aile taxen en is het niet billijk dat zij die den ijzerenweg gebruiken; er voor betalen ? M. Ullens. — M. de l'Arbre vergeet dat wanneer de ijzerenweg werd overgenomen door de gemeente, deze zich verplicht heeft hem te onderhouden. M. Cordemans.— M. de Burgemeester heeft in voorgaande zitting gezegd dat hij al de rechteri der nijveraaars zou eer-biedigen, waarom doet hij zulks niet ? Spreker leest een akt volgens welken de nijveraars slechts onderworpen zijn aan het betalen van den tarief der Regee-ring.M. de l'Arbre. — Dat is geen notarieel, geen bestuurlijk stuk ! M. Nolf. — Vooraf houd ik er aan te verklaren dat ons verschil van zienswijze geen tegenkanting is tegen de nijverheid : onze inzichten beoogen enkel het welzijn der gemeente. Dit gezegd zijnde wil ik mijn stemming wettigen. M. de l'Arbre heeft met krachtige be-wijsvoeringen en in voile beteekenis bewezen dat de ijzerenweg wel degelijk aan de gemeente toebehoort. Ik meen niet te mogen twijfelen aan het woord desBur-gemeesters en zal dus de taxe stemmen. M. Dierckxsens.— Kunt gij bewijzen dat de gemeente het recht heeft deze taxe te stemmen ? M. Nolf. — Even goed kan ik U vragen : Kunt gij bewijzen dat de gemeente dit recht niet heeft ? Overigens, de hoogere overheid is daar om definitief te beslissen. M. Cordemans zelf heeft verklaard dat de kwestie slechts door deze overheid kon opgelost worden. Men heeft ook ingebracht dat de taxe slechts door enkele nijveraars zou verschuldigd zijn ; maar dit is meermaals zoo in zake van lasten. We moeten ook niet altijd dezelfde catégorie van burgers treffen, en 't is bewezen dat de burgerij thans het leeu-wenaandeel betaalt van de bestaande be lastingen. M. Dierckxsens.— De burgerij wordt hier gebruikt als stokkepaardje : wij zijn de burgerij zooveel genegen als gij. Dat M. Nolf eens bewijze dat het eerlijkis aan slechts eenige nijveraars die taxe te doen betalen. M. Nolf. — Dit bewijs is overbodig vermits geen enkele taxe gelijkvormig kan zijn. Als er maar eenige personen zijn die de onkosten veroorzaken is het ook billijk dat zij betalen. M. Cordemans vraagt het woord om lezing te geven van het volgende besluit van den Nijverheidskring : Feuilleton van Polder en Kempen || Het Kind met I 't Gouden Halssnoei door It Lodewijk Heeren » Eenige weken later werd het huwelijl jj| voltrokken.Ailes liep zoo eenvoudig moge ■ lijk af en onder voorwendsel dat mijn< Igezondheid zulks niet toeliet, bleef d< Ifhuwelijksreis onverlet. mu. * I?e baron de B... nam zijn intrel ■hn t kasteel mijns vaders en had er zijm ■ afzonderlijke vertrekken. Wij bleven aai j» elkander vreemd en slechts in onvermijde ■mjke gevallen, om geen opspraak te ver ■wekken, vertoonden wij ons te zamen. «Dit bleef zoo goed gaan, zoolang mijr ■.vader leefde ; doch, in den eersten herfs' S na mijn huwelijk werd hij het slachtoffe: ■van een jachtongeval, 't geen onder zulk< «onderhnge omstandigheden plaats had • u1 ï6™ alti3d de hand van baroi Jï -D... heb meenen te herkennen. K ",1? , racht mijn vader bijna ster \( n e e huis. Drie dagen later verwisselde ij e tijdelijke met het eeuwige en liei j f^ft den gehate man, die il .fcvan dag tôt dag meer en meer verachtte I Verboden n*druk. ! 1 » Toen mijn vader eenige dagen begra-ven was, zegde mij de baron dat zijn jaar-geld was uitgegeven en dat hij om zijne schuldeischers tevreden te stellen, binnen de drij dagen in 't bezit moest zijn van 1 vijftig duizend franken. Met zachtheid en met geveinsde spijt, dat hij mij die vraag moest doen, verzocht hij mij hem vooi eenmaal slechts uit de verlegenheid te j redden door hem die som ter hand te I stellen. . 1 » Vast besloten, hem buiten zijn jaar-. ; geld niets te gunnen, weigerde ik met vast-; ï beradenheid aan zijne vraag te voldoen. > ; » Van toen af, mijne heeren, is mijne ; marteling voor goed begonnen en maanden : j en maanden sleet ik het droevigste, het > | ongelukkigste leven, dat men zou kunnen , ' bedenken. » In den beginne had ik nu en dan zijne vragen naar geld toch maar voldaan ; doch, hoe groot mijn fortuin ook was , : ik zag dat weldra heel mijn vermogen zou verzwolgen worden in den peilloozen af-' grond,door zijne losbandigheden gegraven » Herhaalde malen werd ik ernstig ziek bij zoo verre dat ik soms weken op mijn 1 j ziekbed lag te lijden. ! » Bij al dat lijden, mij aangedaan dooi ^ Baron de B..., voegde zich natuurlijk I zonder ophouden de gedachte aan mijn j kind dat ik nu — zoolang ik het kasteel ' niet kon verlaten — niet meer kon zien, » Zoodra ik, tusschendoor, mij maai iets of wat in staat gevoelde om eene reis naar Hasselt te doen, bezocht ik mijne tante, waar dan mijne geliefkoosde Irma door hare pleegouders werd heen-; gebracht. » Elke maal.dat ik dan naar het kastee] moest terugkeeren en dus mijn aangebeden kind weer moest verlaten, werd mijn hart opnieuw opengescheurd en al meer en meer werd mijn harteleed grooter en on-mogelijker om te dragen. » Dan, bij overmaat van ramp, kwam — nu ongeveer twee jaren geleden — mijne : tante mij melden, dat de pleegmoedei • van mijn kind aan eene gevaarlijke zenuw-kwaal (hysterie) leed en het dus gevaarlijk zou zijn mijn lieve Irma daar nog langei j te laten verblijvën. j « Mijne tante — die eene zeer verstan-dige vrouw is en steeds voor ailes raad j weet, — zegde mij, daarover lang en | dikwijls nagedacht te hebben en ten slotte sprak ze tôt mij, als volgt : ! » — Lieve Mathilda, gij weet hoe I zeer, hoe warm mijn hart voor u klopt ! gij weet hoe zeer ik u en uw kind liefheb en hoe ik steeds uw geluk en uw heii ' heb betracht. j » Welnu, Mathilde, 't is deze grenze-! looze verkleefdheid aan u beiden, die mi — na lang overleggen en na herhaalde lijk overwegen — heeft ingegeven u eer voorstel te doen, dat, hoop ik, uwe goed keuring zal genieten. ' » Ik word oud en krank en op mijm | krachten en steun valt niet lang meer t( ! rekenen. U zelf zijt meestal ziek en dooi ! uw huwelijk verhindert vrij en onafhanke lijk voor uw kind te zorgen. Dus, in de toekomst zal op ons beiden misschiei: heel weinig kunnen gerekend worden. » Bij zijne pleegouders kan het kinc ook niet blijven. En, veronderstel zel: dat het er blijven kon, wat zou er dar later van geworden ? 't Zijn doorbrave menschen, die met 't grootbrengen var uw kind zijn gelaat ; doch, het zijn menschen zonder opvoeding, die met werker aan den kost moeten geraken. » Kunnen zij, zonder opzien te verwek-ken, hun kind eene opvoeding geven bover hunnen stand ? Kunnen zij aan uw kinc de levenswijze gunnen, die zijne afkomsl er voor vergt, zonder uitleg te moeten geven, hoe en waardoor zij de middeler bezitten om zulks te doen ? » Dus, lieve nicht, ik heb moeten ver-der denken en ik heb eindelijk een middei gevonden om in eenmaal in dit ailes te voorzien. » Dan legde mijne tante mij uit, mijne heeren, dat er geen enkel goed middei meer overbleef dan de toekomst van mijr kind voor goed te verzekeren door hel in eene groote stad, of in de onmiddellijke nabijheid eener groote stad — waar de middelen bij de hand zijn voor een dege 1 lijk — onderwijs — uit te besteden. » Dan las zij het model van aankondi ging voor, dat ten dien einde in de dag bladen zou moeten geplaatst worden,d< : voorwaarden van aanneming van he : kind, alsook de belooning voor de verzor ging, waarvan gij den inhoud reeds kent : » De brave dame stelde mij voor door een ervaren juwelier een gouden hals-snoer voor het kind te laten maken, dat zou aaneengewerkt worden als het reeds om den hais was geslagen, op zulke wijze dat het halssnoer niet zou kunnen afge-: nomen worden zonder de schakels te breken, en ingeval het halssnoer gebro-ken werd, de twee einden niet meer zouden kunnen saamgebracht worden, zonder dat men het zou kunnen bemerken. » De pleegouders zouden eenigen tijd Hasselt verlaten om het kind te gaan afleveren aan de nieuwe pleegouders, waarop onze keuze zou vallen. » Mijne tante zou insgelijks eenigen tijd in de streek der nieuwe pleegouders gaan verblijven, ten einde een verlaten kind of wees op te sporen, die dezelfde ouderdom als de kleine Irma zou hebben : en door de nieuwe pleegouders als hun kind zou worden aangenomen. : » Dit kind, met het mijne verwisseld — zou dan door de eerste pleegouders mee-gebracht worden om alzoo met de wet in regel te blijven. : » Aan de geburen zou men zeggen dat ; de hysterieke vrouw in Brussel of Ant-werpen een geneesheer-specialist was gaan raadplegen, die haar zou gezegd hebben dat zij haar kind niet meer bij zich mocht houden. Het nieuw meegebrachte : kind zou dan rechtstreeks bij familie : te Maaseyck worden overgebracht. » Alzoo zou door de buren te Hasselt natuurlijk de verwisseling van het kind

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes