Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

388 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 April. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 20 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8jp95/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ioB^ag 1# Àpril I4M4 Prijs per ar 3 oeHtidmea 10e Jaar, Nr 15 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschtrijving-sprîjs : j5 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en al de postkantoren. I}rukker~lJitgever : A. DE BIEVRE BBASSOHAAT Aankondig-in^en : Volgena tarief. Brieven, p*kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehoudeD Eerste Blad Nog eens ! Werklieden treedt in de Ziekenkas ! | ■De vvet op de sociale verzekeringen gaat linnenkort besproken worden. Het ver-«!„» der bijzondere commissie door heer ■ersteylen opgemaakt, is reeds ver-ichenen.■ Wij nemen de gelegenheid nogmaals - te baat om de werklieden aan te wakke- Îlien zonder verwijl zich bij eene mutualiteit ■an te sluiten. Het is bijna zeker dat de ■erplichting zich te verzekeren, om zoo te pggen, eenparig zal aangenomen worden. rwaarloozen zij hunne keuze te doen en en zij de gunstige gelegenheid voorbij-an, dan zullen zij het beklagen. In de mutualiteiten is het algemeen stgesteld, dat leden boven een zekeren derdom niet meer kunnen aangenomen irden. Vele werklieden welke dien Biiderdom nabij zijn, moeten dus oppassen. Ilndien zij vrijwillig geen deel maken van ■ene mutualiteit, dan worden zij goed-Icï kwaadschiks ingelijfd bij de regionale wLsekeringskassen. Nu, in die kassen zal He verzekering duurder kosten en minder ■joordeelen geven dan in de mutualitei-len. Waarom ? Dat is klaar. De regionale kassen zullen ooral slechte klanten hebben, die, bij-oorbeeld, welke de mutualiteiten, niet mmen opnemen, omdat zij te oud zijn, il ook die welke zij niet willen opnemen, mdat zij aan zekere voorwaarden van eregeld leven of gezondheid niet voldoen. fopens het punt waarover wij hier spre-:en, bestaat geen twijfel, het wordt door len heer verslaggever zelf erkend. Het :an, overigens„ niet betwist worden : ce aak is klaar Hierom, werklieden, aarzelt geen oogen-ilik meer opdat het niet te laat worde. iraip dat zich zelf verzekert De Bruggelingen geven ons een schoon 'oorbeeld van samenwerking ; in hunne tad bestaat sedert vier jaren een onder-inge maatschappij van Brandverzekering. feleden week hield de maatschappij hare rierde algemeene vergadering. Daar werd rolgend bestatigd : t Gedacht van zich zelf onderling te rerzekeren heeft grooten bijval genoten. Natuuriijk.zooals altijd, in 't begin heersch-leereen zeker achteruit houden,--een vrees ™ : zal 't gaan ? Ze beloven wel geld terug te geven op de premiën, maar wan-leer ? En beknibbelaars, (waar vindt men fet volkske niet(?) die zeiden : ze zullen pooit iets terug geven, en de rrienschen zullen daar nooit geen trouw in hebben. Nu de tijd is de beste geneesheer voor zulke kortziende of zwartziende men-schen. Die maatschappij bestaat nu 4 jaar. In dien tijd sloot zij reeds 468 verzeke-lingen. Volgens de standregelen, de ver-Mkerden kunnen, 't eerste jaar niets terug krijgen. Welnu vanaf het tweede jaar bestaan reeds, gaf de maatschappij aan de verzekerden 15 % terug opdebetaalde Jremiën. Het derde jaar gaf zij aan de ver-zekerden 20 % terug, en nu dit jaar zal z'j aan de verzekerden 25 % van hunne premiën weergeven. kapitaal-aandeelen hebben opvol-gentlijk eenen intrest genoten van 2,60 fr. 3'5° fr. 4,15 fr. en 4,30 fr. j ^ aar blijven nu de beknibbelaars ? En wat denken de menschen die bij andere maatschappijen verzekerd zijn ? Zii betalen maar altijd en zien nooit geen Çentiem terug. En als er winsten zijn ? ' Zijn de aktionarissen alleen die ze op-Njker,. Leer uwkinderen kennen Om de opvoeding te doen slagen, is het noodzakelijk, dat men de kinderen kenne. Als men toch een kind wil opvoe- ■ den, dient op dat jonge leven te worden ingewerkt, en om dat goed te doen, moet de opvoeder weten, wat er zoo al in het kind omgaat. Als de ouders dan ook soms klagen, dat al .hun straffen en verwijten zoo weinig; helpen,, dat ze met hun kinderen zooveel moeite en last hebben, dan komt dat bijna altijd doordat ze verkeerd op-treden, hun kinderen niet genoeg kennen. Oppervlakkig schijnt dat misschien vreemd, maar toch, het is zoo. Er zijn ouders, die hun kinderen niet kennen. Dikwijls worden b. v. kinderen driftig genoemd, die het niet zijn ; spreekt men van warm-voelende kinderen als van stil-le, saaie naturen, worden natuurlijke levendigheid en opgewektheid, aangezien als teekenen van slechtheid ; maakt men van innerlijk goede, maar wat ruwe ka-rakters, jongens « die nergens voor deu-gen. » Zoo zouden we de lijst nog veel langer kunnen maken, en dan ook gevallen krij-gen, waarbij wezenlijke gebreken over 't hoofd gezien of... voor deugden gehouden worden. Iedereen zal wel toegeven dat in derge-lijke gevallen de opvoeding mislukken moet. Te meer, wijl daar nog bij komt, dat kinderen, zoodra ze zien, dat iemand hen niet kent, wantrouwen krijgen, hun ka-rakter sluiten, of... vaak den opvoeder opzettelijk nog verder om den tuin leiden. Meestal kent het kind zijn opvoeders zeer goed en weet van die kennis een onbegrij-pelijk handig gebruik te maken. O wee, als de ouders ,dat niet inzien. Zij zijn dan de speelbal der kinderen, zonder het zelf te weten. De ouders moeten boven hun kinderen staan, door ze goed te kennen. Men moet zijn kinderen aandachtig gadeslaan, hun natuurlijke uitingen zoo weinig mogelijk belemmeren. Dan wijst een los daarheen geworpen woord, vaak heel goed den weg naar 't hart van het kind. Verder moet men met zijn kinderen leeren spreken. Daarbij moet aile zelfzucht uitgesloten zijn.anders worden de kinderen onoprecht. Ook mag de meening niet zijn, « nu toch eens wat te weten te komen », want dan bereikt men ook niets. Het kind moet voelen, dat de opvoeder iemand is zonder eigenblang en eigen-liefde — dan en dan alleen geeft het zich — en geheel. Het is heel moeilijk zoover te komen, Maar legt men er zich ernstig op toe, het kind zoo goed mogelijk te leeren kennen en gaat" men bij ailes steeds geheel; onbaatzuchtig te werk,';dan lijdl het geen-twijfel of de goede invloed daar-van zal spoedig merkbaar zijn. Te velen zoeken nog in de opvoeding op de eerste plaats : zich zelf. Ze willer liefde, wantrouwen, dankbaarheid, enz Maai men bedenke : de ouders zijn ei voor de kinderen, en niet omgekeerd IETS OVER OOGZIEKTEN Het pasgeboren kind 1. Etterende oogontsteking. — Deze ont staat den 2n of 3" dag na de geboorte. Di boord der oogleden is rood gekleurd, ei er vloeit doorschijnend, geelachtig vocht Een paar dagen zijn de oogleden gezwol len, en van binnen purperrood ; de ette ring wordt overvloediger. Spoedige hul] is dringend noodig. Gewoonlijk duurt d \ ziekte van 3 tôt 6 weken. In de ergste ge j vallen wordt het hoornvlies doorgevreten zoodat het kristallijn er uit kan glijden. Dan is het 00g reddeloos verloren. 't Is wellicht in zulk geval, dat het kind blindgeboren heet. Van 't grootste belang is het altijd, seffens na de geboorte, de oogen des kinds te ontsmetten door ze voorzichtig af te droogen met een bolletje nieuwe watte (ouate hydrophyle), en ze vervolgens met zuiver, lauw water te wasschen. 2. Oogvliesontsteking. — Bij het open-trelcken der oogleden bemerkt men soms, dat het wit vlies met aanklevende korsten bedekt is, wit of grijs van kleur, met weinig of geen ettervloeiing. Soms is de microbe van de kroep er de oorzaak van, en dan is de nauwlettendste zorg des genees-heeren noodig om het uitbreken dier gevaarlijke ziekte te voorkomen. In zekere gevallen zijn het andere microben, minder gevaarlijk, maar niet rte verwaarloozen. 3.Storingen van het tranentoestel. — Is het wichtje een tiental dagen oud gewor-den, dan gebeurt wel eens, dat, bij zijn ontwaken, zijne oogleden aan elkander vastkleven, Bij het losmaken, vloeit dan soms kleverig ettervocht en daarna veel : traanvocht uit. Zulks wijst aan, dat de j tranen hunnen natuurlijken uitweg in de neusholte nog niet hebben. 't Is dan ook noodig, dat de heelmeester er zich mee bemoeie. POLDER & KEMPEN EEKEREN J De Triomf des Kruises zal heden • avond voor de tweede en laat9te maal ! opgevoerd worden in « Het Gildenhuis », te Eekeren, door den Vlaamschen Bond De Eekersche Blauwvoeters. Dat allen, die van kunst houden en J eenen aangenamen avond willen slijten, dit puike en boeiend drama met zang, dat verleden Maandag (2 paaschdag), bij de eerste opvoering een zoo grooten bijval verwierf, gaan zien ! Allen op, heden avond, naar het « Gildenhuis » te Eekeren. Ste MARIABURG Tentoonstelling. — Zooals verleden jaar, richt de Maatschappij « De Vereenig-de Hoveniers », Landbouwers, Bloemisten, van Ste Mariaburg », op Zondag 26 April a. s., in haar lokaal « Zwemdok », eene tentoonstelling in van bloemen en neer-hofdieren.Aangezien deze tentoonstelling verleden jaar veel bijval genoten heeft, en ze dit jaar in pracht niet zal moeten ten onder doen, zullen de bezoekers hun de moeite eener verplaatsing niet moeten betreuren. De inkomprijs is zoo laag mogelijk gesteld, en zal slechts 0,25 fr. bedragen. — Dus allen naar de « Zwemdok ». BRECHT Tramongeluk. — Dinsdag voormiddag gebeurde hier een schrikkelijk ongeluk. Leopold Floren, stoker op den stoorn-tram, vader van vijf kinderen, te Hoog-straten woonachtig, is bij het manœu-vreeren van de locomotief van eer goederentrein gevallen en door een volgen-den wagon het hoofd vermorzeld. DEURNE Misdaad. — Dinsdag namiddag werc ' uit de waters der vesting een vreeselijl [■ verminkt lijk van een manspersoon op getrokken. Het hoofd hing nog olechts met eer.ig* - vezels aan het lichaam. Mond en neu: ; waren doorgesneden. De handen warei 1 nog slechts één wonde. De lijkschouwing heeft bewezen dat di - won den op het voorhoofd niet door dolk - steken toegebracht zijn, maar wel doo > revolverschoten. 3 Nadat de moordenaars hun slachtoffe - , doodgeschoten hebben, poogden zij hen , , het hoofd af te snijd»n. Hiema trachttei i zij den ongelukkige onkennelijk te maken < met hem het aangezicht te doorkerver. j 't Is akelig ! BRASSCH AAT Eerbiedigheid. — Sommige menschen toonen geen eerbied meer voor het H. j Sacrament als het naar een zieke of ster-vende gedragen wordt. 't Zijn veelal onverschilligen, anders-denkenden of ongeloovigen ; doch meestal slaven van het menschelijk opzicht, of domme parvenus, die alzoo denken iets-meer te zijn dan een an der of eens den grooten Jan willen uithangen. Zouden die sukkelaars wel weten wat ze doen ? Zij meenen misschien te spotten met een godsdienstig gebruik, maar ze spot-; ten werkelijk met een zieke of een ster-| vende, die in de laatste hulpmiddelen van de H. Kerk zijn troost en zijn hoop : heeft gesteld terwijl hij op een smartbed , i ligt uitgestrekt. Zij spotten dus met de denkwijze en de overtuiging van dien medemensch. • En spotten met een zieke of een ster-! vende, is noch moedig, noch edel. ! Zij dus,die het H.Sacrament niet groeten of niet durven groeten, zij weigeren den groet aan een ongelukkigen medemensch ; ! zij toonen geen medelijden te hebben met j een stervende. SF>Oï=t,T Schoone vlucht. — De Duitsche lui-tenant Hesse vloog met eenen kapitein : als passagier op een uur van Hanover naar Berlijn : zij bereikten aidas eene snelheid van 300 kilom. per uur; er blies eenen wind wind van 28 meters per second, dat is . 100 kilometers per uur. Gevaarlijke daling. — De Fransch-man Bourhis deed verleden Zondag te Weenen proefnemingen met eenen wind-scherm. Hij ging als passagier de lucht in. Op 400 meters hoogte gekomen sprong hij met zijnen scherm uit het vlieguitg. Doch de windscherm haperde en met eene j verbazende snelheid kwam Bourhis bene-| den. Hij heeft eene hersenschudding opge-| loopend. Ook de vlieger die Bourhis mede om-| hoog had genomen, kwam ruw met den j grond in aanraking en brak zich den bil. j KRCWIEK | MAANDAG morgend, is het 3-jarig j kind Kamiel Vlaeminck, wonende te J Zeebrugge (Dudzeele) tusschen de brug I en den kaaimuur gevallen terwijl zijn j vader de brug toedraaide. Het kind werd ' verpletterd. j MAANDAG morgen reed Constant | Keppens te Belcele, met een kar mest î naar den akker. De man viel onder de i wielen en hem werdei. letterlijk de beenen afgereden. Zijn toestand is zeer erg : men heeft geen hoop hem te redden. DINSDAG morgend, om 10 uur, had een plechtige lijkdienst plaats voor de slachtoffers der koolmijn van Thieu, de ongelukkigen die men wanhoopt nog ooit terug te vinden. Het was het bestuur der koolmijnen van Strépy-Bracquegnies, die den lijk-^ dienst in de parochiale kerk van Thieu had doen opdragen. Al de koolputten der maatschappij lagen Dinsdag stil en de kerk was te klein , om de talrijke mijnwerkers te bevatten. Op de eerste rangen waren plaatsen voor-l behouden aan de bloedverwanten der slachtoffers en het beheer der koolmijn. Onder de aanwezigen was ook de ploeg-baas, Thiry, wiens genezing aanstaande is. r IN DE GEBOUWEN van de kolen-mijn Trieu-Kaisin te Gilly, is een groote r brand uitgeborsten. De kabels van een 1 ophaalbak, waarin twee werklieden had-\ den plaats genomen. branddei. door en le twee ongelukkigen vielen van twe icnderd meters in den put. NABIJ Han-sur-Lesse botste een auto :egen een boom. M. de Wandeleer, van Mamen, die het rijtuig geleidde werd ten 'ronde geslingerd en was op den =lag dood. DE KLEINE Louis Meuris, 8 jaar oud, .vilde te Hoboken den ijzerenweg overloo-pen juist toen er een trein kwam aange-îtoomd. De kleine kreeg een slag van de [okomotief en twee uren later was hij reeds 3 verleden. TERWIJL een moeder te Pypelheide, op het veld aan 't werken was, liet zij haar kinde van 10 maand oud alleen op een hondenkar zitten.Het kindje klauterde eruit, viel in een gracht en verdronk, ALLERLEI Een paard van waarde. — OnzeBel-gische paarden worden in den vreemde meer en meer gezoch't. Een groote kweeker van trekpaarden te Opwijk. heeft voor een «jner hengsten een schittërend aanbod geweigerd. Men bood hem namelijk voor het praclit-dier 60.000 frank. Het hoogste huis der vvereld. — Men is voornemens te New-York in de recht-ste laan een gebouw op te richten dat zal den naam dragen van « Las Americas », en eene hoogte hebben van 250 meters Tôt hiertoe was het hoogste gebouw der stad, de Wolworth Building, metende ruim 240 meters. Er was eerst spraak van aan het nieuw reuzengebouw een hoogte van 280 meters te geven, doch men heeft dit plan laten varen. Het gebouw zal 65 millioen kosten. Les.sen van den vreemde. — Zondag morgend, begaf zich de volledige beman-ning van het Engelsch oorlogschip << Hal-cyon », thans in de h aven van Oostende verblijvende, 't is te zeggen matrozen en soldaten, in korps, en onder het geleide der officieren, naar den protestantschen tempel dei stad, om er de godsdienstige plechtigheden bij te wonen. In Duitschland eveneens, worden de soldaten door hunne officieren naar de goddelijke diensten hunner geloofsleer geleid. In Belgie echter, vinden de aalmoeze-niers in de kazernen geene geschikte spreek plaats waar zij zich met de katholieke soldaten kunnen onderhouden. Liberale Vlaamschge/indheid. — Over een veertiental dagen is de heer Franck, liberale volksvertegenwoordiger van Ar.twerpen, gaan spreken naar Char-leroi.Hij heeft er gesproken over Vlaamsch-gezindheid en werd er toegejuicht. Hij heeft daar gezegd, welk doel de liberalen beoogen, namelijk : « Wat de Vlaamsche liberalen willen, is de burgerij er toe te brengen de werklieden- en de boerenmassa te verstaan, opdat deze vrijgemaakt worde van de uit-sluitelijke voogdij der priesters. « Hare ontvoogding is te dien prijze, en het is met tôt het Vlaamsche volk te gaan dat men de natie zal vrijmaken. » Dus : de liberalen zijn maar Vlaamsch-gezind in het belang van hunne partij-belangen ; het -is niet omdat het Vlaamsche volk het recht heeft in het Vlaamsch onderwezen, bestuurd, gevonnisd, enz. te worden ; — omdat 't recht heeft, door zijn Vlaamsch aanspraak te kunnen maken op de gunsten van den Staat, gelijk de Waal net zijn fransch — neen, het is om het Vlaamsche volk bij middel van de Vlaamsche taal te kunnen vergeuzen. M. Franck heeft daar een beetje ver de geuzenooren uitgestoken. Oorlog aan de vliegen. — De warme dagen gaan ons de plaag der vliegen aan-brengen. Overal, waar volk woont, zou

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes