Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij, Robert Bracke, Denderbelle

1816 0
26 april 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 April. Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij, Robert Bracke, Denderbelle. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26rr22/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 26 April 1914. - Nr 2. SPORTBROKJES V Vf Bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij Robert BRACKE, Denderbelle Aangekondigde Koersen Wintham-bij-Puers. Koers voor beginnelin-gen. 40 km. Inschrijvingen tôt den dag der koers 26 April. De ronde van Belgie wordt dit jaar gereden van 26 April tôt 10 Mei. Reeds 45 renners hebben zich laten in-schrijven. Toekomende week meer hierover, de plaats ontbreekt ons Door Méchant neemt Zondag toekomende deel aan de Ronde van België en 't lijdt geen twijfel of, zonaer ongevallen, gaat den Door zich onderscheiden, want in elke Ronde, aan dewélke onze Waasche l.ampioen deelnam leverde hij altij'd uiterst prachtig werk. Dû uitslagcn van al de ritten zullen bekend gemaakt worden in ons bladje. Parijs-Meenen 305 km. Waarschijnlijk zal dezen koers ge-loopen worden op 31 Mei. Ie prijs 1000 fr.; 2e 500. 3e 300. 4e 200. 2 pr. van 50 fr. en 4 pr. van 25 fr. Waarlijk de heerCatteau ziet er niet op om zijnen koers te doen gelukken. Aalst. Op 28 dezer rond 9 ure zullen de beroeps-rijders van de Ronde van België door Aalst komen. Een kontrol voor verzerging wordt bij Al. Persijn ingericht. Zondag 3 Mei, koersen voor onafhankelijken Snelheids : 4 prijzen : 10, 7, 5, '3 frank. Koers van 70 kilometers in 3 reeksen : (20, 20 en 30 kilometers.) 12 prijzen voor 12 deelnemers : 50, 40, 30, 20, 20, 10, 10, 10, 7.50, 5, 5 en 5 fr., alsook talrijke premiën. Er worden geen fixen betaald. Men gelieve zijne aanvraag te doen tôt Vrijdag 24 dezer aan den heer Camiel Van Hecke, Boudewijnkaai. Aalst. Op 24 Mei zal de vermaarde Fransche Bol d'Or-man, Léon Georget in onzen velodroom uitkomen tegen de beste onzer vlaamsche stampers ; ik hoef niet te zeggen dat Persyn-tje van de partij zal zijn, evenais \fan Isterdael. Uitslag der koersen voor beginnelingen van Zondag 19 April : Ie manche : 1. Berger-Goet-gebuur, in 50 minuten ; 2. Leliart-Desmet, op 1 lengte ; 3. Vandersype gebroeders, op 1 2 L:ngte ; 4. Arijs-Willems, op 1 lengte; 5. Van-caenegcm-Dewilde, op 1 ronde ; 6. Caecke-beke-Fewan, op 1 ronde ; 7. Vernimmen-Giimot, opgegeven. Premien gewonnen door : Willems 1, Van dersype 2, Desmet 1, Berger 1. 2e manche 40 km. : 1. Arijs-Willems, in 68 minuten ; 2. Berger-Goetgebuur, op 2 lengten ; 3 Leliaert-Desmet, op 1 ronde ; 4. Vandersype gebroeders, op 2 ronden ; Premien gewonnen door ; Desmet 1, Vandersype Ch. 1, Berger 1, Leiiaert 1. Onze Onafhankelijken hebben zich in Brussel-Luik dapper onderscheiden, 't is spijtig dat 't ongeluk hen niet meer gespaard heeft. Onze moedige Achiel De Cort die op 200 kilometers van den aanzet in het hoofdpeloton zat, werd er door eenen auto omvergeredén, bleef bewusteloos liggen en deerlijk gekwetst aan knieën en hand. Hij wierd er moederlijk ver-zorgd door beambten eener statie, en vertrok dan toch maar voort en kwam nog 68e aan op 214 deelnemerS ; De Smedt van Assche leed veel aan de oogen en deed eene schoone koers evenals zijn maat Buggenhout van Zel-lick die gekwetst aan het oog, toch goed ein-digde.Deze drij rentiers zijn kloeke stampers die zich van dezen zorner nog zullen doen spreken. Spijiig toch dat onze Thuur Brante-gem niet kon aanzetten, daar hij veel aan zweren lijd die zich op eene ongeschikte plàats veropenbaren. ^*8^^ 'worden verkosht ' \ OOOK AU PS GC ZLZ AGENÏEN J Standaert Vicior van Ninove, is weer onaf-hankelijk geworden en zal met de jongere reriners in strijd gaan. Parijs-Tours Uitslag van Parijs-Tours van verleden Zondag. Van in Montbazon krioelt het van nieuws-gierigen en de rijders moeten heel voorzichtig te werk gaan om niet te vallen en onvermij-delijk gelost te worden. In den velodroom is 't vollen baken toen de eersten hnnne inlrede doen, stijgen oorverdoovende toejuichingen op. Egg rent geweldig hard en vertrekt op 400 meters. Engel valt aan, doch kan niet voorbij en hij moet zich met de 2de plaats ver-genoegen. De anderen heel dichte. De uitslag geeft ons : 1. EGG ; 2. Emiel Engel, op 1 wiel ; 3. Filiep Thys, op 1 wiel ; 4. H. De-vroey, op 1 lengte ; 5. Hubert Noël, op 1/2 lengte ; 6. Emiel Georget ; 7. Paul Duboc ; 8. Masson ; 9. Gauthy ; 10. Bricout ; 11. Tiberghien ; 12. Vandenberghe ; 13. Rossius 14. Van Daele ; 15. Wauiers. BrasseKLuik Uitslag der koers Brussel-Luik van verleden Zondag. Eene ongehoorde massa volk ver-dringt zich op den weg van af vijf kilometers der aankomst. Het laatste gedeelte van de koers is uiterst lastig geweest, en 't is dan ook enkel bij tus-schen poozen dat de renners toegekomen zijn. Ziehier nu de orde der aankomst : 1. MACQUOl, om 4 u. 34 m. op rijwiel Legia, DuNLOP-banden ; 2. Masson, om 4 u. 38 m. 3 s. ; 3. Nvssen W., om 4 u. 30 m. 30 s. ; 4. Braine ; 5. Mosselmans ; 6. Noelanders A. ; 7. Adam, om 4 ure 41 m. ; 8. Hendrickx, om 4 ure 45 m. ; 9. Lenoir op 1 lengte ; 10. Mas-sart, om 4 u. 46 min. ZELE. — Uitslag der koers van Zondag 19 April (55 km.) : 1. HELLEBAUT ; 2. De Bac-ker, Gent ; 3. Fierens, Ste-Anna-Hamme ; 4. Vandenbossc'ne ; 5. Tliysmans ; 6. Claus. i ■ ■■ i - I3S3E3 r r,^- y, , ; | , |||>» ,■ Piaatst Uwe Aan-kondig-ing-en in ons Blad. Verzekerde ruchtbaar-heid ! L âge prijzen ! De Groote Leeuw Sottegem. | Wielrijders, wilt gij een sterk en sierlijk Rijwiel? ! vraag-t aan uwen constructeur een GROOTE LEEUW !Het best verzorgde Rijwiel in België vervaardig-d. Be-proeft het ernstig- eng-ij zult het niet meer willen missen Wielrijders, wilt gij een prachtig en duurzaam Rijwiel, vraagt dan het merk ((SWIFT" Voor den GROOTHANDEL wende men zich tôt 1 C. SCHOTTE te Sottegem 1 r-, _ _ ^ ______ _ ^ | M | [ f n m | .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes