Sportwereld: orgaan aller sporten

17441 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. Sportwereld: orgaan aller sporten. Geraadpleegd op 23 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1mh9g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

tjûS twerde jaargang. ~ n??v, abonnementsprijs : belgib ttaer 50 rammen • • • • fr. 2*91 » IGO» .... » 4.SI {Tam E£ sasuncra ..... fr. 5.09 • 100 > ft.oo AANKONDIGINGEN : f» en 3» bladzijde: fr. 0.50 per regri 4* bladzijde : bij overeenkomst. MSHHEft. EB «PSTELRAAD; Bee&straat, 3. BRTJSSEIj TCt-EFOOH ■ «74 Irtijpil J~- : SPORTWERELD MMB f Ovi'i/rm» xrfj^ mn.i^J-'Aii » 4^1 ABOïCN£ME!rrSF£üJS i BEJLQÏBVest 50 mmronzxa . . . . fe » i03» .... BUITENLAND \hm £0 nommer» .... fr. 5.00» lüO ». . . . t> 9.00 AANKONDIGINGEN : _> i T en 3* bladzijde : fr. 0.50 per rejel 4" bladzijde : bij over eenkomst BEHEER- EH 0PSTELRAAD : ••efcöferaat, 3, BRTJSSlELi TEIEFOOH B «74 : SPOHTWEftELt «Ml s/*rtfre«r alleen rijn ver»ntw«o^ éciift voor hinne artikelen. 5 Centiemen per nummer 5 Centiemen per nummer Oc schrijver* alïcen rijn v artHcelen. ZES VANB Eindelijk de groote slag ! — Iedereen verwachtte hem voor de vijfden avond, doch hij kwam met den zesden morgen. — Onbeschrijfelijke uren van aandoening en van schoon sport, — De wereldrekords zijn geklopt. — Perchicot-Comès geven op. — Root-Thomas en Vandenberghe insgelijks, daarna Pier Vandevelde. — Nog 6 ploegen aan 't hoofd. — De renners houden eikaar in t oog. — Hevige strijd de laatste uren. De eïnsprintv Overwin an Stol-Van Houwaert ?(*■ Vandenberghe-Vandeveffde, De Baets-Peesyn. De PauwLeon Buysse en Trousseüer-Leviea*' no is. 00. één ronde. Walthour-Cameron, op twee ronden, Koot-Thomas, op drie. De scheidsrechter treedt eens te meer sirotf' op: Marcel Buysse krijgt 100 frank boette oef ö4echt te hebben afgelost en te hdbbesn £eba«lanceerd; WalthourCameron, en Root-Thoma.% ook 50 frank voor onregelmatigheden. Leviennois trekt er ook nog eens aan, ma Thomas balanceert hem in de bocht, en de Franschman houdt niet aan. De Amerikaa« krijgt 25 frank voor die fout. LÉON BUYSSE-DE PAUW NEMEN KUNNE RONDE TEB061 't Gewoel is nog niet over! Leon Bu stond te knarsetanden van woede, -wanneer zij' in het geweld eene ronde verloren; uit Pauw's oogen speitert vuur van strijdlust en wraak; ook schiet hij eensklaps weg." Leon Buysse is gereed', springt toe, en met elikande goed af te lossen, hoewel de anderen heit ni goedschiks lieten gebeuiren en er nap achiex gingen, nemen zij hunne plaats in d'en hoofdgroep terug in. Dat zet dius zes ploegen aan di leiding. De strijd is) hard, en ndet steedfs verschoCndC van fouten en onregelmatigheden. De boete» vallen dan ook dapper als... premiën. Op som-* mige cogenblikken schijnen de renners hand«^ gemeen te zullen worden en ook bij de verzar* gers heerscht ruzie ! ■ Vandeniberghe-Vandevelde muizen er op hunne beurt.van onder, brengen het tot eene hal , u=. vi t vfc VAN HU-nACRT Zoo hebben wij, in dezeelijko woeling1 , 130 ureai afgelegd, met 4076 km. 155 « meters. HONDERD EEN EN-DE8T5GSTE UUR D© koers moet geschorst wor-l den. — Root-Thomas geven op Er gaat toch vechten van komen, geloof ik.De renners zitlreldige gebaren te ma- ken op hunnen vèlo tegen elkaar en Vlaamsch #jansch, 't klinkt aldooreen'op dreigenden toon:..m Babeüi Ook onder hel: woeling, dal; te trekken voor den eene of deT andere. De slechtsten zijn De Baets-Persyn : dezA, Indrukken en Beschouwingen Zaterdag voormiddag. Als we dezen voormiddag in den velodromkwamen om onzen konfrater Karel af te lossen — hij de ci'ag.bi'adsch rij vers gaat 'het als bijdie lijploeg- ! — vinden we onze eek- hoorntjes weer eentonig-kalm aan 't ronddraaien. Ziif maken op ons den indruk van eene bende feestvierders, die heel den nacht hebben geravot en nu in heel hunne doening daar de gevolgen van verraden. Slaperig, roodom-kringd zijn hun oogen, verlept hunne gelaatstrekken, — als automaten rijden zij rond, op fruin stuurstang gebogen en den blik op het heen-vLuchtend, voorwiel gevestigd. Hunne stemmen klinken heesch, als van voosgezon-gen nachtridders; als huiverden ze van de koude,, die een f eest-nacht in u na-bibbert, zitten ze met warme sjawls ingeduffeld. Waarlijk, als we dat. alles bestatigen, kunnen wij niet genoeg hulde brengen aan al de verzorgers der Vlaamsche, Fransche en Ameririkaansche ploegen, die hunne c kinderen » met onophoudende zorgen omringen en op de bres zijn om hen met het verkwikkend voedsel en de versterkende zorgen ook het opbeurend woord toe te dienen. Zij zijn dus c soigneurs» duchtig gevoerd; met wat men. in voet-baltaal « supporters » zou noemen 1 We hebben de verzorgers der Vlaamsche ploe onswste aan v t harte liggen, — van nabij aa i 't werk gezien: we willen geen namen noemen, om niemands nederigheid te kwetseD en ook niemand te vergeten, maar omsluiten liever allen in een zelfden band van hulde en bewondering. Wij verklaren het stout ende bout : zoo onze vlaamsche rijders in Èrischhëidi uitmunten, dan b zulks wel in de eeTste plaats te wijten aan de uitstekende zorgen van hun verplegers, die als liefdezusters gedurig over hen waken ! Zoo verloopt weeral een voormiddag, met •nu eens 'n enkel verdapperingje vanwege d'Awans, wiens moeder is afgekome», en eens tran Van Lerbeirghe, het wild, ontembaar ven len! Bij zijn aftreden heeft Marcel aan Léon Buysse zijn oude-peetjesklak afgestaan : zijn beiden lid der o Lange Petten » misschien? Dethier, die voor de kabien zit rond te zien, heeft ons het uitzicht van een jong kloosterbroederken, met zijn braaf baardeloos kindergezichtje. Mi quel heeft een uiterst-sympathiek wezen op : met dat ventje, meen ik, moet ge seffens vriend zijn. Stol, die opkomt, is wonderlijk f risch ; aan hem ziet ge geen spoorken vermoeinis. En om zijn breede lijf spant zijn Belgisch-d-ivekleurige trui zonder krenk of plooi, alsof hij pas van de strjkster kwam. Of draagt de Hollander een « corset? » De Pauw, die weer niet al te wel was verleden nacht, ie thans weer ten volle hersteld dank de uitstekende zorgen van Marceau. En wat Root betreft, eiken dag en eiken nacht is zijn kin wat gegroeid. Gelukkig dat het hier geen peerdenkoers is, want hij ware in den eindsprint in staat de zege te behalen met een kin voorsprong ! **# Rond den vieren van den morgend, heb ikhet aandcenlijkste to one el beleefd, welk© eenzésdagenkoers meebrengen kan. Sedert 24 uren was Comes lijdend aan de maag en kongeen eten moer innemen.; moedig streed hijvoort tot •de vlaamsche Tijders hunne duivels oren de krachten hem bega- ven. Na een woelige jacht die 20 minuten duurde, sitaf c.n had den moed niet meer'Perchicot af te lossen, die er gedurig achtervroeg. Eindelijk deed hij teeken dat het nutteloos was en Perchicot slapte af. Weenend vielen zij i;:armen en spraken geenwoord!. Het noodlot had twee dapperen buitenstrijd gesteld, en verzorgers en omstanders waren om te- meest aangedaan, en hadden medelijden met de rijders d:»i eeTlijk optraden, ende genegenheid der bel gi se he sportmannenwisten te winnen ! Arme Gomès !... ongelukkige Perchicot! ^^N^^^N^^#N* * * . Hieronder zult gij lezen hoe en waarom de koers rond 6 uren geschorst werd. 'k Heb er niet?bij Ie voegen doch het staat vast en zeker dat de Vlaamsche rijders dutsen zijn, die in 't vervolg nooit meer zullen moeten peinzen van in Brussel 'ncn koers te winnen met 'n ronde voorsprong. Waarom? Welnu, omdat al de franschschrijvende kroniekers onze volksjongens niet kunnen lijden en steeds 't woordjen « combine » op de lippen hebben ! En 't droevigste van de historie is dat er Vlaamsche krabbelaars meehielpen, om hunne rasgenooten in den dieperik te helpen ! en dit omdat zij door Mac bolle ter glorie geleid werden. Triestig, voorwaar, maar schandalig ook ! *** Zondag, 5 uren 's namiddags. Weer flonkeren de blonde elektrische lichten op uit de onte.foare gloeilampjes, en baden de de zaal in een vloed van licht. De aanblik is tooverachtig, nu die duizende en duizende koppen dooreen wemelen im den k.aarte-gloed. De verzorger van een onzer viaamscne ploegen, die voor zijne eerste maal te Brussel kwam, wist niet dat er zooveel mensen en in de wereld waren ! Van uit de hoogte wenken ons tal van bevriende handen toe, het zijn de Vlamingen, de vurige sport minnaars, die afgekomen zijn van uren en uren verre om hunne kampioenen, hunne Vlaamsche renners, toe te juichen en aan te moedigen. En Gent en Brugge, Oost- en West-Vlaanderen schreeuwen dooreen in broederlijk eengezind gedacht hunne onderscheidene «afgoden» toe, dat ge'r baloorde zoudt van worden: "Allee, Marcel... weert u, Leon... Doe voort, Ritten!... En daar zijn de mannen van Aalst, dlie hun Wiesken Persyn komerr begroeten en om zijn tegenslag alleen troost vinden in de herinnering aan zooveel grootschs en heerlijks, dat het de vorige dagen en nachten leverde. Wij doen hun uiteen hoe het_ ongeluk kwam, en verzekeren medeen, dat we later wel eens heel onze renners in het klare daglicht stellen 1 Ondertusschen zijn wij verheugd en fier, hier zoovele vrienden uit het Vlaamsche land te ontmoeten. Het was immers alleen de machtige 'loks'tem van «Sportwereld» die hen herwaarts bracht? En daar juist een paar heeren van het Hooge Komiteit ons voorbijgaan, wijzen wij dezen op de samengestroomde Vlamingen en zeggen hun: — Ziedaar de macht van «Sportwereld» het groote, Vlaamsche orgaan ! dat gij echter willekeurig achteruit stek voor heel wat geringer bladen!... Daar is ons volk, — en we verzekeren u, dat de dag nabij is waarop die duizende Vlaamsche sportmrnnaars uit de Vlaamsche gouwen U recht zullen eischen voor hun «Sportwereld». Meer zeg ik hun niet: ik laat die heeren verbijsterd voortgaan, en beloof d£jrest voor later!.... Karel Van Wey.nendaele, dieterdege is uitgerust van die woelige week, komt terug afgesteken, frisch en opgeknapt als een bloeiende jonkheid', en verklaart een gansene boel wetenswaardigheden geiecd te hebben voor de volgende nummers! Laat ons hopen.^. en wachten! CLARA en FREE. HONDERD TWINTIGSTE UUR Leon Buysse 6napt 20 fr. Mac Namara wint een« premie : een abonnement voor een jaar op a L'Echo des Sports b. Pierken Vandevelde heeft bandongeval, doch komt in tij ds terug op. Ritten wint eene premie van 20 fr.De slokop ! Hij is bezig met 'n beurze te maken ! Zou 't hij dan toch meenen met den trouw? Een uurwerk wordt aangekondigd als premie : de oude Trou-Trou recht zich wat, en wint het. Dethier zit aan de leiding en 't gaat niet al te zeer. Een zilveren chronometer van 125 fr. wordt aangeboden op tien ronden voor wie meest over de lijn passeert : dat past juist,zegt Leon Buysse, ik heb geen Zondagsche horlogie, — en hij snapt ze! Het was Jozef Van Bever in hoogsweerden persoon die het signaal gaf. In 120 uren werden 3,767 km. 490 m. afgelegd. HONDERD EEN-EN TWINTIGSTE UUR Marcel Buysse komt weer in piste, en zijne verschijning brengt in veler brein het gedacht op : c Wat zal hij ons nu leveren ? » Eene premie van 20 fr. wordt aangekondigd. Leon Buysse vertrekt op den kop, doch daar D'Awans ze hem betwist in hevigen sprint. gaat hij eventjes naar boven. Marcel, de oolijkaard, die in derde positie zit, vindt nu 't gat 6choon om tusschen de twee strijders weg te komen, en wint de premie met brio ! 't Is 't vertelselken van de twee die vochten om eene gevonden noot, welke een derde binst hunne ruzie oppeuzelde ! HÜYBRECHTS GEEFT OP De Antwerpsehe renner die zich zoo lang moedig

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Sportwereld: orgaan aller sporten behorende tot de categorie Sportbladen. Uitgegeven in Brussel van 1912 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes