St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1659 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/319s17tw9n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m nier 6. Januari 1916. SINT-JANS MOLENBEEK TMIEUWSBLAD voor de Soldaten van Molenbeek. - Verschijnt aïs 't past. Allés wat iiet blad aangaat te zenden aan den E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger-Aalmoezenier, Gainneville (S. Inf.) Beste Vrienden 1917 ! We zijn het derde oorlogsjaar ingetreden. Nog zegeviert de macht oyer het recht, nog bezoedelt de vijand onzen geliefden vadergrond, nog drakf zijn ijzeren ha'hd op wetgeving en be-stuur, nog vermeerdert hij zijn kneve-larijen in den dagelijkschen handël en wandel, nog worden onze kranige, fiere werklieden ontvoerd, nog is de Duitsche overweleliger meester. 1917 ! Maar over enkele maanden wordt de Mot* neergedonderd ondei het onweerstaanbaar geweld onzei vuurmonden, over korten tijd zitten onze manschappen den dwingeland met de bajonet in de lenden, om te wreken het ])loed van onze mede-broeders, om te verlossen onze be-proefde krijgsgevangenen, om te zui-veren ons land en onze gemeente, on: le bevrijden onze dierbaren. Mannen van Molenbeek, nw ouders nw eehtgenooten, nw kinderen, uv zusters en jongere broerfc, ze snakker naar u. Het wordt akelig in bel land en de nooel aan levensmiddelen klimt vai elag tôt dag, maar al zijn ele onzen ele laatste maanden meer teneer geslager dan vroeger, nooit znllen zij elen moec opgeven. Zij blijven hopen dat weldra za opdagen het einde van ele lange verne-dering, marteling, slavernij. Zij blijver hopen, omelat zij il kennen ; omdat zi weten dat gij met een spottendëf kwinkslag ten strijde vliegt, dat gij me een blijelen lach bekwaam zijt lo wondere heldhaftigheid, omdat zi weten dat gij ailes veil hebt tôt he bevechten van een schitterende zege praal en het atdwingen van een eerlijke vrede. Zij hebben nw portretten in eh kerken gehangen opdat Goel u moge beschermen in den slag, zij bieldei elagelijks voor u o'pdat gij hun behou-den moogt wederkeeren. Zij hebben voor u bewaard eler onden gueuze-lambik die zal pereler in ele glazen n ter eere, elie zal gele-digd worden op nw heil en weder varen. 1917 ! Wij wenschen en zeggen n makkers van Molenbeek, tôt wederziem over enkele maanden in onze bevrijdc gemeente. BERICHT Vele lezers hebben ons hun adres-verandering ingezonden, goed zoo maar de meesten hebben het verwaar-loosd, zoo kwamen ons 50 gazetje; weer, elat is spijtig. We hopen elat al wie adressen o adresveranderingen kent, ze ons za' willen inzenden : we zijn recels ovei ele 1300 en vermoedelijk zijn er we' 2000 Molenbeekenaars in 't leger : aile-man moet een handje uitsteken opdal we geen enkelen Molenbeekenaar ver-geten. . . Mannen aan 't werk ! We verwach-ten uw inlichtingen. Dank bij voorbaat EERELIJST In het volgende nummer geven we onze eerelijst. Al wie een eereteeken verdiend heeft tijdens den oorlog. wordt verzocht ons dadelijk zijn naam en adres in te zenden en er bij te voegen welke onderscheiding hij be-komen heeft, ook den elatnm van het koninklijk besluit waarbij hem de decoratie werd toegekend. We weten elat er veel van onze mannen zijn elie beloond werelen om heldhaftig gedrag, we wachten dus vele namen in. Chers Amis En cette troisième année de guerre nous voyons toujours notre sol souillé par l'envahisseur, les nôtres courbés sous la elomination ennemie, les aelministra-tions communales poursuivies pour la fidélité à leur population, les ouvriers déportés au travail forcé ; niais nous avons la ferme confiance epie cette année verra aussi la fin eles mesures tyranniques par la débâcle eles armées boches. Dans quelques mois il vous sera donné, camarades du front, de faire expier aux Allemands le martyre et l'esclavage qu'ils ont fait subir à vos parents, à vos épouses, à vos enfants, frères et sœurs, lesquels malgré toutes leurs souffrances ne perelent pas confiance. 1 Certes, les derniers jours, une forte dépression a saisi tous les cœurs car la ; situation s'empire sans cesse, mais nos familles retrempent leur courage à la pensée de nous voir sous peu, rentrer victorieux au foyer. Ils comptent sur notre volonté inébranlable ele chasser | l'intrus au elelà ele la frontière, ils comptent sur notre courage admirable. Dans nos églises sont exposés vos portraits et les fielèles y prient tous les , jours pour ejue Dieu accorde le succès final à vos armes et vous préserve dans la lutte. Puisez également, chers amis, dans 1 la pensée aux vôtres, le courage d'une 1 conduite exemplaire et l'héroïsme au ; combat. Le triomphe est à nous en 1917. AVIS Bien eles changements el'adresse ■ nous sont parvenus, toutefois beaucoup de nos lecteurs sont restés négligeants i encore. De pareils oublis nous occa-: sionnent bien des ennuis: ainsi il nous l est rentré 50 exemplaires ele notre ■ numéro 5. Nous nous permettons d'insister i pour que tous nous communiquent t leur nouvelle adresse et celles de leurs - camarades qu'ils connaissent, de cette - façon nous pourrons en enregistrer encore bien des nouvelles quoique déjà , notre liste en comporte plus de 1300. ; Nous remercions tous les camarades : ejui voudront nous donner la copie ele leurs listes. TABLEAU D'HONNEUR Le numéro suivant donnera notre ; tableau d'honneur. Tous les Molen-bekois qui ont mérité une décoration, ' pendant la guerre, sont priés de nous . envoyer immédiatement leur nom, ; adresse et le genre de distinction ' obtenue, de même que la elate ele l'arrêté royal par lequel leur a été octroyé la décoration. Nous n'en doutons pas epie notre tableau d'honneur sera bien rempli, tout à l'honneur ele notre chère commune. Briefwisseling Het overdragen van de brieven ge-beurt steeds lastiger en moeilijker. Over 't algemeen vraagt het 3 maanden van hier naar Molenbeek, en evenveel van gindér lot hier zooelat de brief-schijvers niet ongeduldig mogen zijn. Correspondances Notre courrier rencontre chaque jour eles difficultés plus grandes, aussi le transport d'une lettre d'ici à Molenbeek ou vice-versa réclame-t-il habituellement trois mois, nos correspondants comprendront donc eju'ils doivent s'habituer à la patience. Wijlie zijn van Meulebeik en van de Boche n geen verveid Niet enkel de solelaten van Molenbeek hebben op het front getoond elat zij mee van ele dapperste Belgen zijn, maar ook in onze gemeente hebben ele onzen bewijzen te over gegeveji van hun kranigen moed. Bang van ele moffen ? Ge moet 's komen ! Zij elie van de Marollén nog niet vervaard waren. Wat beter is : Meulebeik en de Marôllen zijn gezwo-ren kameraden geworden om aan de grijze luizen elen eluivel aan te jagen. Nu we onze lijst drukken van krijgsgevangenen, willen we hier enkele feiten aanhalen van mede-gemeente-naren elie ook gevanschap of kot hebben gekend, ten bewijze elat ze geen reke-ning willen houelen met wat ele Mof verbiedt, dat ze hem nog niet zien staan ! Liever elooel élan Duitsch en liever kot dan buigen. Mannen leest, en zegt ons of ge de eclite Molenbeekenaars herkent en of we fier mogen zijn over ons volk ? 't Was enkele weken naelat de Moffen Groot-Brussel waren ingetreden dat twee Duitsche officieren per rijtuig stil hielden voor het huis van den Z. E. H. Adriaens, onzen volksgeliefelen « bovenpastoor » ; dadelijk was het gerueht heel de gemeente eloor ver-spreid : Meneer de Deken zal worden weggevoerel ! Dat mag niet, dat zal niet. De officieren bleven een volslagen uur binnen ; toen ze de pastorij ver-lietcn, hadden ze niets bij élan twee registers ; gelukkig voor lien, want heel ele straat en 't pleintje stond zwart van volk: mannen, vrouwen, kinderen, allen gewapend met stokken, emmers, stoofhaken, stoelen ; ze hadden er niet levend van afgekomen de officierkens, hadden ze de hanel elurven leggen op onzen Deken. Bravo Molenbeek I Een van de eersten die vastgezeten heeft, was natuurlijk! drukker Prosper Desmedt van aan Sint-Janskerk. De grijze apachen, zooals ons volk ze noemt, hadden heel zijn winkel eloor-snuffelel en natuurlijk ! veel gevonden elat hun niet aanstond. o. a. een .ge-smokkelele brochure van Mgr. Amette, elen Ivardinaal van Parijs. Ge moet niet vragen of Smedje daar fier over is. De heer Neybergh, Jubelfeestlaan, voorzitter van elen Sint-Remigiuskring, werd aangehouden omdat een Duitsche huiszoeking twee sabels deed ontdek-ken elie toehooren aan den tooneel-kring, en 8 niet aangemelele eluiven! Na eerst vijf dagen vastgezeten te hebben in de Kommandantur werel hij opnieuw gestraft met een boete van 50 mark of 5 dagen gevang. De heer Neybergh verkoos het laatste, maar na 15 dagen was hij uit Sint-Gillis nog niet los. Er werd te Molenbeek ook jaeht gemaakt op burgerwachten die sedert elen aanvang van den veleltocht bij het leger ingelijfd zijn. O gi domine Duitschers elie de vaderlandsliefde onzer Molenbeekenaars niet kent ! De heer Leôn Faut, werel veroor-deeld lot 20 dagen gevang of 200 mark boete oneler beschuldiging buiten de stael baver te hebben aangekocht zon-eler voorafgaanelelijke toelating van ele Kommandantur. De E. H. Jules Petit, onderpastoor van Sint-Barbara, werd wegens het lielpcn verspreidenvan smaadschriften, (zoo luidt althans het vonnis), veroor-eleelel tôt 3 maanden gevangenis, met aftrekking van een maand voorloopige hechtenis : plus 100 mark boete. Wij zullen hem wreken. Vroeger werd in Sint-Barbara kerk, school en pastorij huiszoeking gedaan om bewijzen te vinden waarbij ele Z. E. H. Pastoor Vossen zou kunnen gestraft worden voor medewerking" aan La Libre Belgique waarvan hij verdacht werd. Er werel echter niets gevonden. Karel Eossey, liel van den studiekring « Voorwaarts, » vrij van soldatendienst om zijn zwak gezicht, mocht 8 dagen gaan rentenieren op de « Kommandantur », omdat hij zich niet aangemelel had op het « Meleteamt ». De Z. E. H. Kanunnik Cocheteux, bestuurder van Sint-Aloysius gesticht, is Molenbeekenaar, zijn moeder woont nog in de Jennartstraat. Hij werd aan-gehoudèn onder betichting van hoog-verraad, namelijk jongelingen over ele grens geholpen te hebben om het Belgisch leger te gaan vervoegen. Iiij heeft zes maanden eloorgebracht in ele gevangenis te Sint-Gillis. De heer Antoine Dalle, tijdens den oorlog tervervanging van den heerMet-tewie,waarnemenelen burgemeester, tôt schepene aangesteld, werd tôt 9 maanden gevangenschap in Duitschland verwezen, omdat hij La libre Belgique zou verspreid hebben. De heer Dalle heeft zijn zoon Maurice tusschen onze rangeii, jonge vrijwilliger die Molenbeek ontvluchtte om ons te komen vervoegen. Ook Mevrouw Dalle werd onlangs naar Mechelen verzonden om daar 15 dagen vast te zitten, om de groote mis-daad : een briefje aanvaard te hebben van Le mot du soldat, haar elool-Maurice toegezonden. Solelaten van Molenbeek denkt daar-aan wanneer ge de Bochen te lijve zult gaan. De heer Eloicq, metser, kreeg 2 maanden, om openlijk een Duitschen soldaat te hebben uitgescholden. Och arme ! Dat is zeker omdat die moedige soldaat onzen metser geen rammeling durfde geven. Wat lafaard. Bij den Eerw. Heer Fransen, onderpastoor te Sainte-Barbara, werd huiszoeking gedaan ; uitslag : o. Mcjuffrouw Jeanne Bernaerts moest 3 maal voor de hoogere heeren ver-schijnen. Naar vrienden uit Brussel ons schreven, «was ze niet op haar tong gevallen», we hopen 't wel. Ze werd aangehouden en vastgezet sedert de eerste dagen van 1917. Over ele beroemde verooreleeling van jongere Molenbeeksche gasten, later uitvoerig. Victor Van Loo, voorzitter van den studiekring Voorwaarts, drukker in ele Hoopstraat, werd 0111 het uitgeven van stukken van vaderlandschlievenden aard tôt 2 maand gevang veroordeelel. Eveil moedig als de andere heeft hij ze doorstaarii Mejuffrouw Jeanne Claessens, eigen-lijk van den Jetteschensteenweg, maar lid van den studiekring De Dageraad (Schoolstr.) en medewerkster aan de Cantine voor soldaten-kinderen. heeft onlangs 3 maanden vastgezeten. Onze berichtgever voegt er aan toe. «Ze heeft blijken gegeven van veel karakter.» Nat,uurlijk zijn er tientallen veroor-deelingen meer, elocli elie ons niet werelen meegeeleeld, aan allen : pro-ficiat ! Ze verdienen allen een eere-diploma.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Alveringem van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes