Stem uit Gheel

1358 0
08 juli 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 Juli. Stem uit Gheel. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9882j68t1t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZON0AÇ 8 JULÎ 1917 Nr 14 STEM UIT GHEEL SI t ciller ci» Bcstiiurdci* J, ¥EIMJEHMiîVS C 9 aalm. «S? Jf. GIMS G 273. 3e gr. VERS CHIITE N DE ALLE 31A AN DEN >. î - •• ■ CRUKKERIJ DF. KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. De ochte zegepraal. ■ ïlaar zull ge nie zeggen toch niet allen y.ijn zoo, on daaFbij^gij^ovfcrdrijt't te zeer (le gevolgen van eenen »nisst?p. Overhaa.slenj wij ons niet, en laten we de zaak door drijven, Gewis, niet, ail.en zijn ?cô laag govallen, dech er is ■nog, een tvveede pategorie, .jjopgelingen, die zoo" niet •bunne'eezon(1ht>id loch Imnno. onrechtheid ver'oren be'b: ' ■ y • - >ben. . . En dit «u!t 'ge mîsschien reeds op gemerkl hebben '* 51 TOFluOm l). t. ■ ib>t. • y . • - ' ' ' r- • ^ * Want lalrijk zijn.^ij die nigedvvaa'd zijn vîin het recht- " pad en die dffzoêibçid van hel \\,aj;e getok ifîèt'VenriÊn/. l'iterlijk schnjve^™ bvvè^besta vrienden te !! ' ' igansch (aan. u verk^td, rfiaar T et wel op waht' sel» bf'driegt. en dûcigaai.s bedoelen zij niets dan hun belang en zoekrn'xe niets anders dan de voldoening \an hun eigen « îk r,, NVare^vriensctiap kennen zij nietmeer, zij liuil'îf»;.mtt de wolven waarmude ze in 't besçh zijn, ook zullen ze met u vriend zijn, zoo ang dit hun voor-deelig is, dan zullen ze- u vleien en voor u kruipen ze ts, maai' eèns uwen rug gekegud eu liun doel bereikt, dan is de zoogezegde vriéndschap uit, want dit was niets allers dan eene slimme ber^eneering, en in tijden van legei.-spoed moogt ge op lien niet rekenen. Meidt u dan bijzonder van die vleiers, wantze hebbtn Iioning op de lipptu en gai in het hait hi nue taal klinU zoet, doch zachjes aan maar zekeis laten ze lïct doodei.d venijn m uwe ziel diuppen. Zij zijn gelijk de slang die zoo zoet vleitnd onze ( tr&'.e otiders verleiddu en lot den val b/aeht. Maar hoo» ik u wagen, welk is het 'n.tddel oui"'niet in de strikken dier verleidoig te valîèn, en on» eeifc hel ware g luk te genieten. 1 Vooreeist, traoht zoowel mogelijk den omgarig met die veidool den te vernieiden, vyani de bar (J; le st^'en werdt i oo groefd door eenen aanhoudende wU-icrup en «de bel gevaar bemint zal er in vergjan- !"» Zc-ekt iultSendedl, eenen waren vriend, eenen op-rechteu tnakfô- djn zult ge elkander steunen, en vva r-dig zijn den hôrdsten strijd aan te gaan , vvant, woorc'en . • , * . ' *-werke» maar voorbeeldén trekken.;> En daarbij, gij aller» hebt eenen Vriend. e.enen oitver-koren, die van hieibûven op u waakt. In tijdenr'v~an. -beproevmg 'betrouwt op lien, en Waagt Hem om raad en dan moet ge met vreezen. . ..■••• .. Want, « Die op God betrouwt heett op vasten grend gebouvvt. ! •,«. • , Vo)rzekers, best.e. makkers, de strijd is hard. maar de overv^inning is^eker .! rv^ (italien zijt berei,d le -st^ijden tot uitérste om de vrij-:}j£id vveer te geven- aan he'h die ge zoo teeder bemint, en om uw nakomelingschap te verlossen van het vreem-d( juk, ». . . ... -a Welnu, kan- die zegepraal yollsdig ziju, ( indien gij door uwen taa'ien vyiI, ù"w ' eigen harstoebten niet be-toomt t n u eerst . ver eker*. îater' bet ware geluk te ' ku nen smaken/? t.. . , Daarom, bestrijdt eerst u zelven, en indien gij.de over-' winneng behaalt, dan zult ge later met lierheid,raogen zcggsn ; « jaren lang heb ik eenen .hevigen strijd gestre-den m ar ik bebde 'èchte zegepraal behaald. \ \ ■ Front, 3 - IL - 16. * •' i * X - ."U* Een piot te peerd. X * — - Jlet vvasop het einde der maand December i91^. Een achtal jongens onz^r C'* waaronder ik, moesten 't overige 8ial wetke. zich in dejjlrancheer bèvonden, gaan aflossen voor een zeker aantal uren. i Na al onzen rommel bijeen veraard te hebben spoede den vvij ons naar de keuken, om ons te gaan vers'.erken :ijo den patattenketel. Ooch deze keer. vvaren li?l geene 1 alatièt', wij khginiets beters te b.kken ^ant de Cie atwezig zijnde, bad men voor ons, weinig in gelai, n ' ' TtMmeii bilsteck \aardig gei. aakt. v^elke wij dan..ouk gcetl iiiaken liettn. \ uizadigd en ruim van voerlingsmiddfkn voorzien, z"tie»i.K n wij ons op vveg, trancl éiuaarls. Het ligende iioga tel eii dat is niet al te aangenaam a's ge zoo omtrei t 2 tftn inoet maicheeren. Een goed ha'l uuiije grgaan al _sakktn i de, ( -t ging sveer op z'n .soldantsch j zooah 'luvei'gtns ahijl gaat bij 't mit ste'ug' nkansj;> Aehte?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stem uit Gheel behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes