Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

320 0
06 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Januari. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55j1s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZATERDAG 6 Januari 19*7 2dt JAARGANG nr ai SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakboaden van Antwerpen De redaktie behoudt zich veor, ing020mlen stukken al of niet le plaatsen VERSCHIJNT BU GELEGfiNHEiD Redaktie en Administratie • Plantijnlei West, 66, Antwerpen 1917 We zijn dus weer een nieuw jaar 3«gonnen, dns weer een mijlpaal voor-jij op den weg naar.... wat? Naar jrede, naar arbeid, naar welvaart, ver-i»ffing en reine vreugde? of naar leftiger menschenverdelging, ver-woeiting, meer ellende, wanhoop en iood ? Wie weet het ? Het afgeloopen aar heeft ons reeds zàô zwaar be-proefd, dat velen zich afvragen of het ^og erger kàn. Laat dns hopen dat het niet erger sàl ! Het is die verwachting welke ons 10g toelaat aile krachten in te spannen ;>m staande te houden wat niet vallen mag en zoo mogelijk te versterken wat 3ns de omstandigheden nog toelaten. Zijn we lichamelijk minder gewor-ien, zedelijk zijn we sterker uit het Dude jaar getreden. We hebben ge-joeld dat we nog konden het hoofd rieden aan den druk van omstandig-ils dezen welke de huidige toestanden jeheerschen, zelfs onder onze tegen-itrevers zijn er, hoewel we ze niet aekampten, welke in 't openbaar, hoe-vel met verbeten woede, bekend heb-sen dat we sterker geworden zijn. En hoe kan het ànders ?? Al onze bonden werken in de mate jan het mogelijke, nauw in voellng en n gemeenzaam overleg met de kame-raden der Werklieden-Partij ; de op-poeding der arbeiders zelve, niet allaen iie der mannen, maar 00k die der jrouwen, wordt dapper ter hand ge-lomen.Die werking heeft eene enorme uit-breiding genomen door onze Volks-hoogeschool en de Centraleder Arbei-dersopvoeding en reeds uitslagen op-geleverd welks waarde eerst later zal kunnen in haar vollen omvang besta-ligd worden. Persoonlijk vinden onze leden en geestverwanten immer steun en hulp in vakkwesties, bij aile geschillen, arbeidsongevallen en steunzaken. Ge-heel onze provincie staat thans als één tnan, in aile opzichten, schouder aan schouder, en marcheert vast aangesloten in eene volkomen eensgezinde richting. Onze plannen voor de toekomst zijn klaar ter uitvoering en wij staan ge-reed en brengen dagelijksch stuk voor stuk de noodige materialen op de passende plaatsen. Dal is onae bilan over het afgeloopen jaar. Zoo hopen we 00k in het nieuwe jaar te doen. Wel zijn er vele, in het afgeloopen jaar, welke ons ontvallen zijn, toch staan we rotsvast en gaan rusteloos uerder tôt het niet meer kàn, wat niet yan ons zal afhangen. Dat het zoo met allen onzer makkers ïoo în binnen- als buitenland moge gaschieden!! Moed houden ! is dus het ordewoord voor het nieuwe jaar. Voor onze be-weging is er reden daarvoor. Wij en ieder van ons gaan daarom het jaar in met de eenige verzuchting opdelippen: Vrede! Vrede! Laat het enkel maar gedaan wezen met het uit-roeien der beste krachten onzer sa-menleving, laat men eindigen met het pogen de volkeren onmachtig te ma-ken voor den heilzamen, economische strijd. Laat onze broeders, West- en Oostwaarts weggerukt, terugkeeren aan hun voor de menschheid heilaan-brengenden arbeid en al ©nze wen-schen zullen voldaan zijn. Zal 1917 ons dit brengen ? Red. De Geneeskundige Dienst van het Natienaal Komiteit door de Mutualiteiten We meenen voldoende aangetoond te hebben hoe weinig diegenen welke over de aanneming onzer Vakbonden tôt den Cïeneeskundigen dienst te bealissen hadden, rekening gehouden hebben van de zedélijke, hoogstaande waarde onzer bonden en de enorme materieele hulp door hen, uit eigen middelen verstrekt. Dit om vast te stellen dat in geval het Nationaal Komiteit is te werk gegaan op de onverbid-delijkste wijze, zonder de minste breedheid van opvatting en met de vooropstaande bedoeling onze Vakbonden als oageschikt en onwaardig te brandmerken voor de geheele wereld.Eene derge-lijke uitspraak, zonder onderzoek, door een liehaam dat zich als eene soort Regeering op-werpt, kan toch niet anders bedoeld zijn. Juist daarom is het noodig een paar woorden te wijden aan de manier waarop hetzelfde liehaam dat ons zoo onbarmhartig terzij schopte, te werk gaat tegenover andere mutualistische instellingen, welke geene vakbonden zijn. Al dadelijk valt het, zelfs den oningewijde in de konkelgeh*imen der groote bonzen, op dat hierin de grootste toegevingen gedaan, de ergste buitensporigheden door de vingers gezien worden en, om niet meer te zeggen, de onvergeef-lijkste zwakheid aan den dag gelegd is. Daargelaten nog dat aile anderen, buiten onze bonden, de gelegenheid hebben om zich in orde te stellen met de bepalingen van het Nationaal Komiteit zelve, is het voor velen niet eens noodig geweest die gelegenheid te baat te nemen en kunnen ze zich de moeite sparen zich in orde te stellen. Om daartoe te komen was het middeltje zeer eenvoudig : Men vormde enkel een Verbond van eenige maatschappijen en klaar is Kees. Men heeft zich dan verder van reglementen en bepalingen niet méér aan te trekken dan men wel goedvindt. De reglementen zeggen wel : dat ziekenkassen welke geene reserven hebben of niet gestieht zijn voor 1 Aug. 1911 geen deel mogen nemen aan den dienat der mutualiteiten ; 00k mogen geene leden na dien datum tôt dien dienst aangenomen worden ; doch als er nu bij toeval! tusschen die verbond vormende ziekenkasjea zich bevinden, welke enkel in 1016 zijn samengeflaast met het ®og op de aanstaande inrichting van dien genees-kundigen dienst of beter gezegd met het 00g op de toelage ; ®l als er bij zijn waar nooit één een-tiem aan bijdrage is betaald geworden en niemand van de zoowat 4500 leden wist of hij eigenlijk wel lid was of niet, of als er maar raak leden aangenomen worden, zelf na het inrichten van den natio-nalendienst, welnu, dan raakt dat ailes het Nationaal Komiteit niet meer. Zelf» blijft het heel gemoedelijk, met de han-den in de zakken, teezien als het Provinciaal Komiteit zich de beenen onder het lijf uitloept om te traehten te weten : den stichtingsdatum der aangesloten ziekenbonden, de inschrijvingdatum der leden, de overeenkomsten met de dokter» en de ledenlijsten dier bondjes, dit dm de reglementen van het Nationaal Komiteit zelve te doen eer-biedigen. Dan zegt het verbond, het heilig verbond a. u. b.: Mijnheeren, wij zijn ééne maat-sehappij, voor zôôveel leden hebt ge te betalen en verder kunt ge fluiten. En het Nationaal Komiteit fluit meê ! 1 ! Als ge maar eens een verbond hebt tôt stand gebracht is bij het Nationaal Komiteit ailes mogelijk.Zooisereen verbond welke even vôôr de inrichting van den geneeskundigen dienst, eenvoudig heel de provincie overstroomde met ledenlijsten, waarop de naam van genoemd verbond als hoofding prifkte, en het voldoende was eenige namen en adressen op die lijst te krabbelen om aonden méér, aangesloten en voor den dienat aangenomen te zijn. Als er nu tusschen die inge-schrevene leden, mensehen zijn welke de middelen bezitten om zonder één slag werk door het leven te geraken, er zich op beroemen tienduizen-den franks te bezitten en niettegenstaande dit toch door het Nationaal Komiteit gratis aan dokter en apotheker geholpen worden en het heele dokters-gild kant zich, begrijpelijkerwijze tegen die nieuwe soort broodroof aan, en 00k het Prov. Kom. tracht eene regeling in die hoogst zedelijke manier van doen te krijgen, welnu, dan richten die verbondenen zich naar Brussel, laten Dok-tersgilde en Prov. kom. fluiten en het Nationaal komiteit... fluit weer mêe!U O ! het Nat. Kom. fluit goed en wel, zelfs als zijne eigen reglementen verkracht worden door zijn troetelkinderen. Op het voorplan. van het princiep van dien dienst staat de vrije keus van dokter en apotheker, waarep geen enkele uitzondering mag gemaakt worden, wat het Antwerpsch Komiteit tôt zijn groot nadeel ondervonden heeft. Niettegenstaande de hardnekkigheid tegenover anderen, laat het Nat. Kom. toe dat een zieken-bond heel eenvoudig de pakken met kaarten, waarop de vrije keus uitdrukkelijk vermeld staat, netjes toegebonden laat, andere kaarten maakt en de leden verplicht, zelfs dezen welke aan de vrije keus houden, dwingt, zich te laten bedienen door eenen apotheker door den bond aangesteld, wie weet onder welke voorwaarden. Als nu de leden zelve daartegen preutelen, laat die instelling 00k leukweg weer hare leden en de overige apothekers fluiten en het Nationaal Komiteit.... fluit nog maar mêe ! En intusschen gaan die bonden en verbonden maar voort met toelagen op te strijken, soms tôt 10.000 fr. per maand toe, van datzelfde Komiteit dat ons, Vakbonden, niet geschikt en waardig genoeg achtte, om onze eigene leden te helpen en dat zich zôô preutsch als eene ouwe-jonge juffer op zijn princiepen stelt, natuurlijk tegenover ons. We gaan niet verder in ©p die boel van onge-rechtigheden. Het is voldoende om klaar te zien waarom het paar onzer bonden welke de gelegenheid geboden werd om, evenals een straat-hond, langs de aehterdeur in die dienst binnen te sluipen, feestelijk daarvoor hebben bedankt en het Nat. kom. met zijn dienst laten... fluiten. Het is misschien nog best zoo, want onze ver-keering met bovenbedoelde soort mutualiteiten zou het zedelijkheidsgevoel van dezen te «g kunnen kwetsenlll Wij zijn immers de onwaar-digea??Zoo toch meent het Nationaal Komiteit dat voldoende bewezen heeft hoe schandelijk onrecht-vaardig en partijdig het in deze heeft gehandeld en nog. Daarom rijst 00k bij elk die het ©nverantwoor-delijke veraehil in de behandeling van onze en andere bonden kent, onvermijdelijk de vraag : Waarom ? ? De veronderstelliug uiten als zou het Nationaal Komiteit volslagen onwetend zijn van wat onze bonden deden en zijn, zou eene for-meele beleediging wezen welke we het Kom. niet willen aandoen. We loonen geen kwaad met kwaad doch we ztjllen in een volgend artikel artikel aantoonen wat de beweegredenen waren welke genoemd komiteit aangezet hebben zoo hondsch met ons om te springen. Het zal niet aan allen evenveel plezier doen. J. Verdonck, d. d. Secretaris der Alg. Fed. der Vakbonden. Bijzondere Geneeskundige Hulp We komen terug op deze werking, gezien de dagen voor bel onderzoek der varzwakte behoeftigen, en het toestaan van versterkende middelen en speciali-teiten, gewijzigd zijn. De beboeftigen dan, wier gewone dokter oordeelt dat ze versterkende middelen of spéciale zorgen noodig hebben, kunnen zich aanbieden : IÇunstlei, 4"], de mannen : Dinsdag en Zalerdag; de vrouwen : Woensdag en Vrijdag. van 5 tôt 6 torenuur. Onnoodig zich aan te bieden zonder briefje van den dokter. De nieUgesteunden kunnen zich 00k, desnoods schriftelijk, tôt dit Komiteit op hetzelfde adres wenden, dageltfks van 10 tôt 1 en van 3 tôt 5 torenuur. J- Betaalde Soep We hebben in ons vorig nummer de voorgenomen regeling gemeld voor het uithalen van betaalde soep welke binnen-kort gaat ingevoerd worden. We zien ons verplicht dat ailes te h«r-roepen.Het Nationaal en Provinciaal Komiteit zijn naar het schijnt, heftige bevorde-raars van de ontwikkelingsleer, want zoohaast is met een projekt opgemaakt of het wordt weer veranderd. Zoo 00k met de betaalde soep, welks regeling nu iets heel anders geworden is. Ziehitr ongeveer dewelke : De gewone soepbe-deeling blijft zijn gang gaan voorzoover de soep ter plaatse genuttigd wordt. Een bijzonder Amerik. Komiteit heeft zich thans voorgenomen maandelijks eene bijzondere zending waren te doen, als vet, spek, boonen, rijst, erwten, koffie, visch, zeep. Daarvan moet soep gemaakt worden welke zal kunnen uitgehaald worden en het overschot dier waren zal kunnen ver-deeld worden aan degenen welke de soep gebruiken, 't zij kosteloos of mits betaling. Om nu dit buitengewoon rant-soen van die bijzondere zending te kunnen bekomen, zal moeten 50 centiemen betaald worden. Het is dus een soort bijrantsoen aan de soepverbruikers, waaraan 00k eene gift van 100 kilos kolen per maand en per gezin toegevoegd wordt. Die regeling zal waarschijnlijk als volgt gebeuren : De gesteunden,welke hunne soep gaan eten, krijgen : hunne soep, het deel van het overblijvende bijrantsoen en de kolen gratis. Ook de zieken en gebrekkelijken welke deugdelijke certificaten van dok-ters hebben. De gesteunden welke de soep willen uithalen zullen te betalen hebben : 0.05

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes