Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

325 0
24 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Oktober. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Geraadpleegd op 13 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0000001180/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DONDERDAG 24 October 1918 4d* JAARGANG n' 5 SVNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen _ . ~ ~ ~ !i —- VERSCHIJNT B1J GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Piantijnlei West, 66, Antwerpen ONZE BELGISCHE DIAMANTNJVERHEIO De "Diamaitclub" Over enkele wTeken reeds hadden wij het genoegen hier met een paar woorden te gewagen over den heropbouw der het vorige jaar gedeeltelijk vernielde «Diamantclub". Die werken zijn nu voltooid, en op Zater-dag aanstaande zal de « Beurszaal « weder officieel ter beschikking gesteld worden. Het is voor 011s, voor onze geheele nijver-heid hier, geen gewoon iets, geen gewone inliuldiging van een hernieuwd lokaal. Er zit veel meer aan verbonden. Die «Diamantclub» immers was nietalleen dewerkelijke stevige kern onzer Antwerp-' sche, onzer Belgische Diamantnijverlieid, zij was er, om zoo te zeggen, het symbool van. Het is eigenlijk vandaar uit dat den triomf-tocht onzer nijverheid begon en geleid werd. Dat deze opgevoerd werd tôt boven hare grootste concurrenten uit. De geschiedenis der « Oude Club » is dan 00k verp^nzelvigd met deze onzer m" 'ieid 7elve. Zij Vronnen samen. klein en nede ig. j Zij Bî ^chtfùiist beiden en datîn eene betrek- ! telijke korte tjjdsruimts., tôt àm grootsten ourrang in hun genre. Metîiur. "vier-on -achtigwaren ij,dekoop-. lièden, fabrikanten en ma1 .elaars ^ikaiôlî j IS '• KJor? » <b>n nederi- j gan groiidslag legdén van vat an, in de Diainaritirijvei'heid. le grootste instelling ter weeld is. apoedig toonds zich ecbter het begin der groote groeikrac > ■ - ch; ■ 00k begrepen dat zulke u. gani 1 niei, op algemeen terrein naar behooren ontwik-kelen kunnen, maar een eigen tehuis behoe-ven.In October van ditzelfde jaar vestigde de « Diamantclub » zich dan 00k alreedsdn den eigendom der Simonsstraat, welke echter niet lang tegen de zich in toenemende mate openbarende groeikracht bestand was. Waar-op in 1889,' de~ reeds uit twee honderd leden bestaande « Club » naar.het gekende lokaal der Quinten Matsijslei overgebracht werd. _t» . . . - menschen, dit komende .bloeitijdperk voor een groot gedeelte naar onze Scheldestad af te leiden. De Antwerpsche diamantnijverheid begon, in den wedloop naar het beheerschen der wereldmarkt, zelfs trapsgewijze terrein te winnen op den, zoo verre vooropstaanden, grooteren concurrent Amsterdam. En middelerwijl de zakenmenschen ruste-loos nieuwe uitvoerwegen zochten, zich immer dieper te Londen in de ruwmarkt dron-gen, middelerwijl streefde het Bestuur der "Diamantclub" waar den hartslag onzer nijverheid klopte, onvermoeid naar de zich immer opnieuw opdringendeuitbreiding der beschikbare lokaliteiten. Zoo onverhoopt overweldigend was de opbloei onzer nijverheid geweest, dat het groote lokaal der Quinten Metzijslei niet alleen spoedig te klein bleek, maar tevens ingezien werd dat wel geen enkele bestaande localiteit te Antwerpen het noodige bieden kon. Van daar tôt het besluit een eigen lekaal te bi 1 on, zich g'eheel aan de toestanden en ois* t. -ende, was maar een stap. En koo ■ dan, in ! «93, toe^ reeds toc /)j£non<sk-i'd gestego.i wis, de- j Naamleoze Maatschappij » ^ismantclub van ; Ant verpen « gestlcht. 'ferwyl voor den rus* teiaozen y ver waamode men doorwerkte wri ds werd door hel feit: dat reeds in het voigeade jaar, o;.aen onvergtiiclijken 'targenjeester, Jan : Van Rijswyck. de nieuw gebouwda lokaler. in de v'elikaan&traat injshuldigd werden. ■ '/'i bi^jk van aynipuiLie do^i een arheidspo, oon, vond een paar maanden er een vervolg in het bezoek van den heer Minister De Bruyn. En middelerwijl steeg het aanzien der « Diamantclub » 00k in het buitenland, waar zij toen reeds als de eerste in haar genre begon bekend te worden. Toen, in de jaren 1900, het ledental reeds de zeven honderd bereikt had was dan 00k het aantal vreemde zakenmenschen die de lokalen bezochten tôt zoowat zes duizend gestegen. Met het 00g op|die verbazende toeneming De BEURSZAAL voor de ramp Dat was zoo omstreeks het tijdvak dat f zich in Londen, de gevolgrijke machinaties ( in zake concentratie der ruwproduktie af- ] speelden. Het was om zoo te zeggen het be- f gin van het keerpunt in de algemeene dia- { mantnijverheid, welke zich met steeds groo- r ter achreden naar het teeken van hoogen f bloei spoede. ] Bijgestaan door het Poolsche element, dat f zich hier toenmaals reeds en in stijgende { 1 mate, begon te doen gelden, reeds als eene < : soort voorproef gaf toen van de overweldi- ] i g«nde roi welke het hier in onze nijverheid : spelen zou, wist den ondernemingsgeest, den voor niets ommegaanden durf onzer zaken- ;n daarbij het vooruitziende, doortastende lat hetClub-Bestuur immer kenmerkte, moet îet dan 00k geene verwonderingwekken dat slechts vijf jaren daarna re«ds tôt de ver-rrooting der lokaliteiten werd overgegaan. rerwijl te gelijkertijd de eerste « Safe Depo-;it » ingericht werd. Eene vergrooting welke liet lang voldoen kon. Waarom dan 00k, in L911, onverwijld detweede vergrooting door-jezet werd, waardoor, buiten de beurszalen, >p de verdiepingen 65 bureelen ter beschik-iing werden gesteld en in de « Safe Deposit » L400 brandkasten. En immer nog ging het crescendo met de I Diamantclub ». Tôt in 1914, het jaar der De Nieuwe BEURSZAAL oorlogsverdwazing, het ledental de elf hon- heerschendè kenmerk onzer nijverheid hier honderd vijftig en het aantal toegangskaarten was, aile hinderpalen ter zijde geworpen of voor vreemde diamantairs d« zeventien-dui- overwonnen. } %, .w \ TTpt Plnh-"RA«t.nTîr hAcrpApr» rl a t. hp.t, Tin .o-Aftn * f- * Het stulv werk waavvan wij Luerboven met onze onvormogr-ade pen eon klein ove.r-zicbk tPRchfcen' te „ s'etnig i ontegenzeg-- iyk » , j u irt. vooi tuLzicht en tôSIS l'JGrZf" îingskracht. Maar het is toc; nog ,ueer een deel, "ij I Qurven zelfs zegg-.- --det grootste dcel van wat eu;yn!î; ■ ïrd • Het daarstelien vaij cei, v Ooijouwen, waar de zakenmenschen lett orlijk ailes vin-den wat zij behoeven, waar hun geheele zakenleven zicb bewegen en uiten kan, waar hun initiatief zich kan toetsen en steunen aan dit hunner collegas, hunnen durf zich versterken aan den durf van anderen, aan de verkregen resultaten zoo iets schep- pen is onbetwistbaar iets van zeer verstrek-kende beteekenis. Maar e#ne nijverheid heeft nog wat meer noodig dan eene gelegenheid om zich te vestigen en te ontwikkelen. Er moet eene regeling zijn, juist.getroffen, toepasselijk aan de toestanden en met ijzeren hand ge-handhaafd, eene regeling van dewelke eene strenge tucht uitgaat, eene tucht welke ver-trouwen inboezemd. Want het is toch alleen op vertrouwen dat eene nijverheid groeien en groot worden kan. En zeker geld zooiets voor de diamantnijverheid hier, waar om zoo te zeggen ailes op het woord gebeurd, zaken van enorme beteekenis afgedaan worden, zonder dat maar eene letter Op papier gezet wordt. Dat werd door de stichters der « Diamantclub » dan 00k van eerstaf en immer door-loopend begrepen. Van af de eerste dagen werden dan 00k «Scheidsrechterlijke Kamers» ingesteld, met de absolute volmacht aile voorkomende ge-schillen te arbitreeren. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap namen hunnerzijds de leden de verplichting op zich, zich onvoor-waardelijk aan de uitspraak daarvan te on-derwerpen.In hoeverre die " Scheidsrechterlijke Ka-mers ,, de hun toebedeelde roi gespeeld, het noôdige vertrouwen uitgestraald hebben, onmisbaar voor den geweldigen groei blijkt alleen al daaruit dat in de verloopen tijds-ruimte van dertig jaren, slechts eene zaak voordegewone rechtbank beslist werd. * * * Het vorige jaar w^erd zooals men weet, een groot gedeelte van het reusachtige ge-bouw der " Diamantclub ,, vernield tôt den grond. Een brand, welke een paar dagen woedde, voltooide de ramp. Zaterdag aanstaande 26 October worden echter de hernieuwde geboûwen reeds ingehuldigd. Ooli nu weer heeft den durf, de gewone ontembare energie, welke steeds het over- i tijd was 6s te kniezen, k taluiexi, cn> m wachten tôt a idere àjden meer bov.-egi.ngs-vrijheid, goed!« oôper • mt-eriaJon Iceren konden. De Bolgi >ohe Diamantnij1 •. fhe.d heftft. veel celAden d.-.or don oorin<'■> : - ' O ~ — ' ' ' V" hare toekomst wordt fel bedre*L En op zulke momen'.en is èïgv^nQ. sprake van uit-stei, mag niets ver. aimd worden 'in kiaar te v anneer weo'r den geziehteJndt-r der îi|f-■ voy' jid zich ^erhf îde•••'■:! en vsmuman ;ai m de plaats van dus met j; . kostbarentijd te vermorsen, werd onverwijld en met het gewone vooruitzicht de hand aan het werk geslagen. En zoo komt het dat, enkele maanden slechts na de ramp, de groote Beurszaal weer ter beschikking gesteld wordt mooier, ruimer en doelmatiger dan zij het ooit was, zooals door bijgaande photo's wel aange-toond wordt. Moge zij het symbool wezen onzer nijverheid in haar geheel. Moge 00k deze zich in eene korte spanne tijds na deze jammer-periode, zich weer heroprichten zooals de «Oude Club», en nog schitterender dan voor-heen haar gezag en invloed berwinnen en en vestigen op de wereldmarkt. Datisonzen oprechten,onzenliartewensch, welke wij tegelijkertijd met onze wenschen van lieil, het Club-bestuur overmaken. L. Van Berckelaer. Hem JuMIeum Op Zaterdag 26 October aanstaande wordt het hernieuwde Club-gebouw ingehuldigd en den volgenden dag feest men den Heer Willem Van Bijswijck, sinds vijf-en-twintig jaren dan Secretaris en Bestuurder der Diamantclub.Vijf-en-twintig voile jaren. bijna de helft van een menschenleven, heeft den heer Van Bijswijck al wat hij bezat aan energie en kennissen ten dienste der Diamantclub gesteld. En dat dan in een tijd waarin het eigenlijke ontwikkelingstijdperlc onzer nijverheid viel, waaraan deze instelling zich noodzakelijkerwijze gestadig aanpassen moest. Hij was er de werkelijke ziel, de stuw-kracht van. Dit kunnen wij hier gerust zeggen, zonder gevaar te loopen iemand te kwetsen. En wanneer men de hiervoren-gaande 'te beknopte, gansch niet volledige geschiedenis der ontwikkeling en grootwor-ding dier voor onze nijverheid zoo belang-rijkeinstelling, doorzien heeft, kan mener zich een klein gedacht van vormen, wat eigenlijk het stuk werk is, door dien man, in dit kwart eeuw gepresteerd. Vooral voor wat betreft de « Scheidsrechterlijke Kamers » was het ijveren van den Heer Van Rijswijck vàn zeer groote betee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes