Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

283 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Juni. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w950g3j02j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SlTltfDIKAAL in—MF hé ak VI wêèêêêÊF JhA«id[n vmÊmwÊm imi^hI SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudî zich voor, ingezonden * stukkcn al of niet te plaatsen VERSCHIJNT B1J GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen DE VAKB0NDS4NTERNATI0NALE In een vorig artikel hebben we onze vreugde uitgesproken over de teekens der komende roering in de arbeiders-wereld daarbuiten, met het oog op de beëindiging van den vreeselijken krijg welke degeheele volkskracht vanEuropa met ondergang bedreigt. Wat we gehoopt hebben, schijnt zich te verwezenlijken, de beweging neemt toe, plant zich voort en steekt als eene besmettelijke ziekte, eene heilzame dit-maal, de heele arbeiderswereld aan met den geestdrift en de hoop voor den zoo gewenschte vrede. De internationale konferentie van Stockholm zal doorgaan, is het eerste verheugend bericht, want ook de Fran-schen zullen gaan en ook in Engeland schijnt eene machtige strooming te be-staan welke voor deelneming ijvert, terwijl het geen geheim meer is dat ook Belgische vooraanstaanden uithet bezette gebiedzich te Stockholm zullen bevinden. Ook iets anders, van evenveel belang voor de werklieden, als vakvereenigings-mannen ditmaal, komt een lichtstraaltje bijbrengen in den chaos van bloed en vuur. Een internationale Vakvereenigings-konferentiemoet ophethuidigeoogenblik plaats grijpen insgelijks te Stockholm, alwaarde andere, de wezenlijke vredes-konferentie der Socialistische Internationale in juli a. s. zal gehouden worden. Weinigen wisten van die konferentie en ongelukkiglijk is het ook te laat om voor deelneming te ijveren, doch het feit zelve opent ons; een gezichteinden in voile breedheid. Zôô vinden we in de bladen, want officieel kwam de mededeeling ons niet toe, de uitnoodiging, als volgt : De in Amsterdam ingerichte filiaal van het 1NTERNATIONAAL VAKVEREE-NIGINGSVERBOND, dat tôt het uitbre-ken van den oorlog den zetel in Berlijn had, noodigt uit tôt eene Internationale Vakvereenigings-konferentie op den 8en Juni te Stockholm. Op de dagorde van de konferentie zal als eenig punt staan : de eischen der vakbonden bij het Vredesverdrag. Het Correspondentieblad van de gene-raalcommissie maakt het ontwerp bekend dat het Bestuur van den Internationalen Vakvereenigingsbond door den secretaris Legien aan de conferentie zal onder-werpen : Aan de spits der eischen staat : DE VRIJHE1D OM ZICH OVERAL TE VESTIGEN. — Algemeene landverhui-zings-verboden en evenzoo algemeene immigratie-verboden (om een land in te trekken) moeten in het vredesverdrag voor niet veroorloofd verklaard worden. De Staten zullen echter het recht be-houden bij slechte economische toestan-den in hun land, de immigratie voor een tijd te beperken en zekere minimum-eischen aan de beschaving der immi-granten te stellen b. v. van hun te vorde-ren dat zij lezen en schrijven kunnen. De aanwerving en toelating van kon-trakt-arbeiders moeten verboden zijn. Dan volgt ten tweede : de eisch om het recht tôt vereenigen en vergaderen (coalitie-recht) uit te breiden. In aile Staten moet de buitenlandsche even zoo goed als de binnenlandsche arbeider het recht hebben zich vrij te vereenigen en te vergaderen. . Zeer omvangrijk is de lijst der SOCIALE VERZEKERINGEN. Landen die nog geene of onvoldoende verzekeringen tegen ziekte, beroepsongevallen, ouder-dom en invaliditeit en werkeloosheid hebben, moeten verplicht worden zulks in den kortsten tijd in te halen. Ingeko-men arbeiders moeten met de ingeboren werklieden gelijk gesteld worden. De DAGELIJKSCHE ARBEIDSTIJD moet op hoogstens 10 uren bepaald worden en na afloop van overeengeko-men tijdvakken tôt op 8 uren gebracht worden. Aile wetten en verordeningen op de ARBEIDERSBESCHERMING' moeten ook op de THUISWERKERS (sters) toe-gepast worden. Aan KINDEREN ONDER DE 15 JAAR moet iedere looraarbeid internationaal verboden worden. De ARBEIDSTIJD voor WERKSTERS en VROUWELIJKE BEDIENDEN moet evenzoo internationaal bepaald worden en de invoering van eenTOEREIKENDE MOEDERSCHAPSVESZORGING uit de landelijke verzekering moet allen Staten tôt plicht gemaakt worden. De vakbonden zullen bij de doorvoe-ring en bevordering van de internationale Arbeidersbescherming moeten uit-drukkelijk erkend worden : de « internationale vereeniging voor arbeiders-be-scherming, zetel Bazel » en haar « internationaal arbeidsamt». De internationale vakvereenigingsbond moet in dit lichaam eene vertegenwoordiging krijgen. De finale formuleering van deze eischen der arbeiders aan de Vredes-Con-ferentie zal aan de Stockholmer vakver-eenigingsconferentie voorbehouden blij-ven. « Dit moet zijn, zooals het in het bericht der generaal-commissie heet », een waarachtig programma van vergel-ding enwedergoedmaking voor datgene, wat de oorlog aan het arbeidende volk gezondigd heeft. » Twee dingen zegt ons dit bericht : eerstens dat de syndikalebewegingnooit opgehouden heeft, maar wel gewerkt om klaar te staan met haar programma, ook op internationaal gebied, en tweedens dat het haar den geschikten tijdtoeschijnt om een begin te maken met de toebe-reidselen voor het aanvatten van den strijd voor de gewenschte hervormingen. En de gunstigste tijd voor het werk der Vakvereeniging is toch wel den Vredestijd, wanneer hare aktie niet meer aan militaire beperkingen onderworpen is. Die beweging, met aller symphatie in den lande nagegaan, toont onshoe dezen welke breeder gezichteinder hebben dan wij in ons afgepaald landje, den vrede voelen naderen en een vrede dan in welks totstandkoming de arbeiders hun deel hebben gehad, wat hen dan ook het - recht geeft hun deel te eischen van de weldaden welke hij allen brengen zal. i Ongelukkig kunnen we niet veel meer ? doen dan hopend toezien en verlangend afwachten, en verder ons zelve klaar-; maken om ook het strijdperk in te treden, ; kàn het : voor den vrede ; kàn het niet : : dan tôt doorvoering der hervormingen, zoo noodig voor de opwerking onzer - aiepbeproefde klasse, wiens inspanning ; ook nà den oorlog, de zwaarste zal moe-î ten wezen. Blijve nu achter wie kàn. 1 Jiveh. 5 ■ >. ' DE SOEP Naar ons gemeld wordt zou hetNatio-naal Komiteit de gemeenten toelaten den prijs der betalende soep te verhoogen, ge-zien de immer stijgende duurte der groen-ten welke thans voor het grootste deel de vaste bestanddeelen der soep moeten uit-maken bij gebrek aan rijst, boonen, erw-ten of mats. Het Nationaal Komiteit zou dan van zijnen kant 5 centiemen per dag meer bij-leggen zoodat er te meer gelegenheid be-staat de soep zelve wat voedzamer te maken. In enkele gemeentens inhet land schijnt reeds deze prijsverhooging doorgevoerd te zijn zoodat de grootste schokken ten onzent wel de eerste zullen volgen. Als dan de soep maar wat krachtiger wordt door meer vleesch, groenten en aardappelen zou het misschien nog al dragelijk kunnen wezen. Eten is thans voor ons de hoojdzaak. J. Een moeilijk oogenblik in de Bevoorpading Dat we in den tweeden trimester van dit jaai moeilijkheden met onze bevoorrading zouden on dervinden, was reeds lang een bewezen feit vooi ieder die wat bekend was met de huidige toestan den inzake voeding. Deze oogenblikken schijnen thans aan te breken Aardappelen zijn er niet meer en nog niet, ook is geen deeltje van den vorigen oogst meer over zoodat we totaal aangewezen zijn, behalve vooi wat vleesch en groenten betreft, om te leven vat wat ons van het buitenland toegevoerd kan wor den. Deze toevoer nu is zelve danig bemoeilijk in zooverre dat we eigenlijk in de eerste dager niets meer te verwachten hebben. De zaak staat heden zôô dat we nog voorraac van brood hebben tôt 11-12 Juni. Daarna krijgen we misschien wel eens een dag zonder brood, doch heel wel mogelijk is het ool dat de broodbevoorrading regelmatig zal kunner doorgaan indien het gelukt de resten van iniand sche rogge en tarwe welke hier en daar nog ver spreid zijn in het land, intijds bij malkaarte krijgen Toch zullen we het wel met 200 gram brood moe ten stellen, althans eenige dagen. Er worden thans te Rotterdam 16 schepen ver wacht met ongeveer 6.000 ton tarwe, doch het is te vreezen dat deze niet op tijd zullen aankomer om de tarwe te malen en te vervoeren tegen hel oogenblik dat de nu voorhanden zijnde hoeveel-heid, welke ons van uit Holiand geleend is, zal opgebruikt wezen. Komt dit intijds aan dan zullen denkelijk toch de nijverheids-gemeenten het gewoon rantsoeii behouden. ; Voor de volkssoepen worden verwacht twee scheperi met vet, spek, boonen en erwten zoodat . de soep toch een paar weken verder geholpen kan 1 worden. Vet en spek zal voor het gewoon rantsoen van Juli en Augustus niet aankomen, bijgevolg zullen , we het ook weer met wat minder moeten doen. Het verdere verloop hebben we dan af te wach-ten zooals het tôt hiertoe altijd gegaan is. Het on-. geluk wil dat de aardappelen zooverre achteruit r blijven doch als deze eenmaal komen kan getracht • worden daarmede de toestand te verhelpen. Wat er ook gebeuren moge ons aller taak is intusschen het beste te hopen en de noodige kalmte te predikeri waar onvoorzichtigheden door onwe-tendheid zouden dreigen te gebeuren. Intusschen kan het wel goed wezen eens te wij-zen op wat van andere zijde, namelijk door de gemeentebesturen kan gedaan worden. Het C. R. B. kan niet meer doen. Dit zullen ook de gemeentebesturen wel zeggen doch dan is het voldoende hen te wijzen op de - mogelijkheid van zich vleesch aan te schaffen ten 2 einde althans met dit zooveel mogelijk de verrnin-derde voeding aan te vullen. De veestapel is tamelijk goed voorzien en de Waalsche fokkers zijn te vinden om kontrakten 2 af te sluiten. Er kunnen groenten aangeschaft, - voor aardappelen gezorgd en mogelijk kan hier of - daar wat anders opgesnord worden wat aan voed-sel ver want is- ^ Er is dus nog te vinden, doch als altijd zullen v.e weer ten aritwoord krijgen : «Er is geen geld». Doch ditmaal kunnen we en met zekerheid we-dervoeren : «voor het oogenblik misschien niet, ? maaar er is mogelijkheid het u te verschaffen». Het is thans enkel eene kwestie van goeden wil f en we drukken onze kameraden op het hart dat j het nu geene zaak meer is van « niet kunnen » maar wel van «niet willen». In oogenblikken als deze mag geld of schulden geen aanleiding zijn om de menschen te laten verhongeren. Er kan geld r gevonden worden, er is wat te koopen, bijgevolg 2 wie het niet doet en zijne inwoners laat creveeren, / toont werkelijk waard te zijn het bestuur eener gemeente in handen te hebben. Wat de eene gemeente kan, is ook voor de andere in dit oogenblik mogelijk. De stad Antwerpen, waar die toestand reeds : behandeld is, zal dan ook zoohaast het brood-rantsoen op 200 gram gebracht wordt, het huidige J vleeschrantsoen verdubbelen. De prijs blijft 6 fr. hoewel het aan de stad 10 fr. kost. Dit vleesch komt voor 90 p.c. van de runderen welke aanhoudend gekocht worden en een ge-deelte van de verkens. eigendom der stad, doch r het vet blijft voorbehouden voor de maanden Juli - en Augustus, wanneer het C. R. B. ons geen vet r leveren kan. Verder worden aile pogingen gedaan om te koopen wat hier en daar aan groenten, als zuur-. kool, verder kaas, eieren en dergelijke kan ge-s vonden worden, dit ailes met verlies voor de stad. , Welnu, dat kan ook door andere gemeenten r gebeuren. Doen dezen het niet en komt het nood-n lottig oogenblik dat de buitenlandsche toevoer - ophoudt, dan dragen die gemeentebesturen alleen t de verantwoorde) ij kheid vermits ze gewaarschuwd n zijn en hen de middelen tôt vermijden der ramp werden aangewezen. i Wij hebben onzen plicht gedaan en manen onze kameraden aan met kalmte te o'verleggen l wat dient te gebeuren en intusschen niet den < moed op te geven, doch ailes te doen wat kàn u om dezen welken de nood verhelpen kunnen, in - beweging te krijgen. Het is noodig, volstrekt noodig. J. Nieuwe Aardappelen enslecht Brood Nu de tijd naderend is dat de nieuwe aardappelen hunne verschijning gaan doen zal het wel noodig zijn te wijzen op het daaraan nu verbon-den g°vaar voor de bevolking. Heel vele menschen toch zijn, in meerdere of mindere mate verzwakt, terwijl velen onder hen ZATERDAG 9 Juni 1917 3de JAARGANG n' 6

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes