Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

347 0
23 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 Oktober. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8jv12/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZATERDAG z3 OCTOBER ioi5 i,u JAARGANG nr t6 MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie "• lantijnlei West, 66, Antwerpen Steun of Loon Het is nu wel niet het juist geschikte I oogenblik om al den nuttigen en nood-[ zakelijken tijd te verbeuzelen met over princiepen te spreken, bijzonder wan-neer het gaat over zaken van allereerst I levensbelang, zooals de steun op het I oogenblik is. Toch is het noodig soms er op in te I gaan omdat van het in het juiste licht I plaatsen eener zaak veel afhangt en I aanleiding tôt grondige veranderingen I geven kan. Een dezer zaken is nu de verplich-I tingen der werkeloozen, waaronder in I de eerste plaats komt : het arbeiden I aanwerken van openbaar nut. Het arbeiden aan andere werken dan I bedoeld in het règlement van het I Nationaal Komiteit, kunnen toch niet I in bespreking komen onder opzicht I van princiep, daar zelf het Nationaal [ j Komiteit « betamelijk » loon, behou-I dens een paar, gemakkdijk toe te ge-I ven uitzonderingen, als « normaal » H loon verstaat. Het in de meeste gemeenten bestaan-I de misverstand of verkeerde toepas-I sing is, spijtig genoeg, het werk van i het Provinciaal Komiteit, welk vôôr I eenige maanden als uitspraakgaf dat : I « elke ondersteunde voor den steun I » dien hij ontvangt zulk werk moet I » verrichten als het Komiteit hem op-I » legt. ». Laat ons alvast te voren zeggen dat I wat volgt, niet op aile gemeenten doelt. I Het kan dat ook niet, want, buiten wat I van boven af en verder door de behoef-I ten der gemeenten vastgesteld en gere-I geld werd, is de rest over 't algemeen I één warboel van verschil in opvatting I en toepassing. Het is ook onze bedoeling niet het I princiep « dat moet gewerkt worden » I afbreuk te doen. Daarvoor hebben we I hier op deze plaats het aan 't werk I zetten der werkeloozen te dikwijls zien I prijzen. Doch noodig is, het verschil van op-I vatting aan te toonen tusschen Pro-I vinciaal en Nationaal Komiteit wat I betreft : de werkgever in deze I soort arbeid. Het Nationaal Komiteit zegt immers I toch : De gemeenten welke aan de werkloozen arbeid I zuilen willen verschaffen, zullen er kennis van I geven aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomi-I teit, den aard van het werk aanduidende dat zij I zich voorstellen uit te voeren, alsook den duurtijd I en het aantal werkeloozen dat zij zich voorstellen I te gebruiken. Het Nationaal Komiteit zal zich beijveren hun I de noodige inkomsten te verschaffen en zal hen ■ alstoelage eene sorn toekennen, gelijk aan het ■ bedrag der ondersteunirig waarop de gebezigde ■ werkeloozen zouden kunnen aanspraak maken ■ volgens het hierna volgend règlement. • Wij onderlijnen den zin : de gemeen- ■ ten, enz, om aan te toonen dat deze en ■ niemand anders kunnen bedoeld zijn ■ als degenen welke uit te voeren wer- ■ ken dienen op te leggen. Dientenge-■volge kunnen we gerust het werk ver- ■ schaffen door de Hulpkomiteiten als verkeerde opvatting aanstippen, welke in sommige gevallen tôt moeilijkheden én voor komiteiten én gesteunden aanleiding gegeven heeft en nog meer geven zal. Werken in sommige gemeenten, gemeentebestuur en komiteit zôônauw met elkander, dat geen of bijna geen onderscheid te maken is, dan ook is die toestand kritiek onder opzicht van mogelijke vergissingen in de weder-zijdsche scheiding van werking en bijzondervan financiën, (moeilijkheden welke immers al meer voorgekomen zijn?) terwijl toch deze hanclelwijze in-druischt tegen de meening van het Nat. Kom. welke Gemeente en Steun-komiteit onafhankelijk van elkaar stelt bewijze den omzendbrief van den heer Francqui, waarin gezegd wordt : Wij hebben in den jongsten tijd vernomen, dat de onderrichtingen van het Nationaal Comiteit betreffende zoowel de samenstelling als de werk-zaamheden van de gewestelijke en plaatselijke Comiteiten somtijds derwijze werden opgevat, dat het karakter van de instelling daarbij werd mis kend en anderzijds dat de onberaders handelwijze van enkele Comiteiten van aard was om een be-treurenswaardige verwarring te stichten tusschen hunne eigen diensten en diegene welke afhangen van het beheer eener officiëele (stedelijke, provinciale of andere) overheid. En verder : Uit haren aard zelf heeft deze instelling (het Steunkomiteit) een privaat en onzijdig karakter. Het is van het hoogste belang dat dit privaat en neutraal karakter door niets worde gekrenkt. Doch we begrijpen al te best waarom sommige gemeenten niet over eene scheiding te spreken zijn. Het is een heel werk, welks bekostiging wel eens in de gemeentekas zou kunnen doen tasten. En hoe weinig ook, doet zulks de bestuurders maar al te gauw af-schrikken van de verantwoording no-pens zulke, voor velen onbegrijpelijke, nuttelooze en onnoodige, uitgaven, welke dan nog met den last aan het beheer der werken enz. verbonden, te zwaar drukken op gemakkelijke schou-ders.Dit geldt wel ten voile voor die achterlijke gemeenten welke er in voorkomend geval zelf niet zouden tegen opzien met den steun «boni» te maken ten nadeele der behoeftigen. Wij hebben, en velen met ons, het zô6 verstaan dat de gemeenten zouden het werk inrichten en onder haar beheer nemen en dat voor de werkeloozen, welke men niet in staat zou zijn te bezigen, de hulpkomiteiten, " onder' ioezi^ht der gemeenten " (tekst van het règlement van het N. K.) de onderstand zouden organiseeren. Dit diende, als princiep, rechtgezet te worden, omdat in de eerste plaats steun en loon daardoor scherp geschei-den worden en in zijn gevolgen van zeer veel beteekenis is, ook voor de waardigheid en het prestige als werk-man der gebezigden, want laat ons zeggen : werken, nog steun krijgen en nôg te kort hebben is niet dragelijk voor een eenigzins bewust arbeider. Laat dit dan en ook het feit dat niet één, «de-voor-steun-werkenden» ver- wijîen kan luiaards te zijn, gepaard met de verdere argumenten, de aanleiding zij ri om daar, waar het niet is en het maar immers kan eene degelijke regeling van werk voor loon, redelijk loon, aan te vatten. Jiveh. De Soep Zouden onze bevoegde overheden het nog nie\ noodig achten eens in te gaan op de mogelijki invoering van het uitkalen van soep. Zonder nogmaals aan te dringen op het ellen dige van het wachten voor de bedeelings-iokalen kan er wel aandacht gegeven worden aan het fei dat vele werklieden welke een of arider werk doen waarvan de opbrengst hen niet toelaat te huis eet pot soep te koken, zouden kunnen profiteeren vai de gelegenheid om aan kleinen of kostendenpriji ook eene telloor soep te nuttigen, wat bij velen wie weet niethoelang geleden is. De burgersspijshuizen geven goedkoop eter zonder kontrool van inkomsten, wat maakt da daar menschen komen profiteeren van dien steun welke het beter kunnen doen, doch wier schrokkig heid hen aanzet het zôô uit te smeden, onaange zien het verlies welke den neringdoener, waar z< anders zich zouden moeten bevoorraden, onder gaat. We misgunnen het hen niet, het zal wel nie gedijen, maar dat men dan ook wat doe voor dezei welke inderdaad verdienen geholpen te worden dezen welke zich voor het heropbeuren van hande en nijverheid met een schraal loon tevreden stellen Het gaat toch niet meer op zich van dien plich te ontlasten door te beweren dat het Komiteit de, soepinrichting « privaat » is. Dat weet de stad wel beter. Allo, heeren, een bon mouvement II /. V erwarmingslokalen. Aan Mr wien het aangaat. Het gemeentebestuur van Brussel is op het oogenblil bezig, met het oog op den winter, vier publieke verwarmings lokalen op te richten, waarvan de dag van opening zal gere geld worden volgens de weergesteltenis. In aanmerking nemende dat dezen winter zeer velen de behoeftigen niet eens over voldoende brandstof zullen kur nen beschikken om het eten te verwarmen laat staan c de kinderen en zieken de noodige temperatuurshoogte t houden, is het te verstaan dat de koude de menschen zal o; straat jagen om door beweging zich te verwarmen. Als dat moet gebeuren met de teenen door de schoeneti zou het wel welkom wezen aïs, gelijk het te Brussel zal zijn ook hier de menschen zich eens konden de verkleumd ledematen warmen en,zoo mogelijk, een teug warmen dran konden krijgen. Door het oprichten van dergelijke plaatsen zou dan oo het ophouden in de stempel- en andere lokalen vermede worden. J. Maximum Prijzen Het scbijnt dat mijn verzoek il « Bange Tijden » geopperd, gehoor heef gevonden, ofwel, daar men, met mij var die meening was, want, ieder heeft ir de laatste dagen de verordening gelezer betreffende den aardappelenuerkoop. Een ding daarover nu nog, en eer groot euvet is weggecijferd : De overheid — ook de burgerlijko — hoeft in deze kwestie mede te waken oj. de uitvoering dier verordening, wan nog gebeurt het, dat op de markt di aardappeten aan îoen il franken ver' kocht worden. De policie staat, mijm inziens, er voor in, dat daar de verorder ning niet overtreden wordt. JVu nog wat : de bevotking ook, kar hier wat aan doen : zij hoeft nu nie — om maar spoedig voorzien te zijn, haar welbegrepen belang over 't hoofd te zien, door elke gevraagde prijs te betalen. Wie die gevallen kent, hoeft die bekend le maken. De boeren hebben ons al genoeg geschoren en scheren ons nog op meest vaderlandstievende (?) wijze. l(ortom, als nu ieder doet wat hij doen , moet, dan komt die verordening tôt , haar recht ten spijte van de schraap-zucht der boeren en... ten goede van gansch de bevolking, vooral van de werklieden, die er in aile geval het ' ergste aan toe zijn. Oogen open, dus ! Leborgne. ! ! De Steun in de provincie Luxemburg » Een Brusselsch blad geeft een onderhoud weer met een i afgevaardigde der genoemde provincie, over den steun aldaar, waaruit we het volgende vertalen : ln de provincie Luxemburg zijn geene werkeloozen. Er wordt bijgevolg geen werkeloozensteun gegeven. Al dezen welke hun gewoon beroep niet kunnen uitoefenen, worden gebeïigd aan wegeniswerken, aanleggen van landwegen, herstelling en aanleggen van waterleidingen, verbeteren van waterloopen en dergelijke openbare werken. De arbeiders worden betaald aan 2,25 fr. per dag #n werken aile dagen. ' Een provinciaal komiteit staat aan het hoofd dezer wer-l king. Dit bezorgd de gemeentens het noodige geld na van f deze de voorstellen nopens het uit te voeren werk, met [ plannen en lastboeken, ontvangen, onderzocht en goedge-keurd te hebben. De provincie heeft haren technischen diemt ter beschik-' king van het Komiteit gesteld, terwijl 15 kontroleurs aange-steld werden om op de prompte uitvoering der werken en het naleven der voorschriften toezicht te houden. Eene opgave van het getai gebezigde werklieden vinden we, spijtig genoeg, niet. S$og over hef MINIMUM VAN DAGLOON t voor Sfadswerken Eindelijk kan er wat goed nieuws ge-r meld worden : In de lastkohieren van de op het einde f van September I. 1. uitgeschreven stads- * werken komt voor, dat er niet meer dan acht uren daags mag gewerkt worden. Het schijnt toch dat dit gebeurt. Dus... beter laat dan nooit. < Echter zij het mij toegelaten mijn ver-wondering uit te drukken, waarom er, k volgens men zegt, niemand op de vin-1 gers werd getikt, omdat er meer dan anderhalve maand was verloopen, voor-aleer het besluit van den Gemeenteraad desaangaande werd uitgevoerd,alhoewel er intusschen verscheidene nieuwe wer-î ken voor de stad werden uitgevoeid. t Het was immers inderdaad in zitting t van 2 Oogst 1. 1., dat onze stadsbestuur-i ders hun goedkeuring gaven over het i vertoog, waardoor men voortaan aan de werken voor rekening der stad niet meer i dan acht uren daags mocht arbeiden. Dus, gedurende gansch dien tijd werd - den Gemeenteraad voor den gek gehou-» den ! I Het is goed te zien dat het hier geen ; «doppers» zijn, die iets miskuischt heb- • ben, want dan zouden deze wel minstens ; voor veertien dagen hun dop afgenomen . worden (lees in de « doplokalen » de plak- kaat over den woekerhandel). t Het is nog altijd hetzelfde spel: de l nederigen mogen niet het minst misdoen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes