t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

808 0
31 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 Januari. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Geraadpleegd op 22 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9882j69210/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BRUGGE 31 JANUARI 1914 griffé eSw@Bfl??'sl*SS^HIP^i£îRSï93:«!XKH3KTST5!^~ere*s5^ EEN CENT PER'NUMMER gawwgtmmîMnawi 3' JAAR 5 HET BRUGSCHE VOLK KiRTHQLi EK VOLKSGEZÎND WEEKBLflD VOORyy^ BRUGGE EN OMSTRCKEN Standsorganisatie of Klassenstrijd. De bedrijvigheid is grooi hedendaags zoowel in de wereld der burgerij als in deze der werk-ïieden.Van bside kanten gaat het om stoffelijke wel vaarl te verzekeren ol te veromen Ooor de schuld der teugellooze vrijheid der XIXe esuw had de werkman veel te ijden gehad Geweten looze geldzoekers hadden hen uitgebaat, en vele anderen die door de concurrentie gedwongen waren, hielpen daaraan zonder het te willen. De loonen stonden laag, 't leven was erbarme lijk.de zedelijkh*id diep gezonken.all# bewuslzijo van eigen wee* de verdwene:?. En de tegen werking kwam eerst inEngeland.dan in Duitsch land door den socialist Marx en den Bisschop Mgr Kettler. Ze breidde zich uit over aile lan den, en Paus Léo XIII gai aan die baweging een machtigen stoot door zijnen brief Rïrum Novarum. En ten allen kante nu staat de vakorganisatie als 't opkomend verlossingswerk der toekomst 't Bewusizijn van eigen weerde ontwaakt, er. de Katholieke Werkliedenbonden staan op om geheet die werkcswereld hooger op te dragen De bewegiog gelijkt aan een eindloos mieren nest val koortsachtige bedrijvigheid. Maar ziet, ook aan den anderen kant nu out stond'opschuddiag. 't Waren de werklieden niet alleen die geleden hadden on der den invloed der teugellooze concurrentie. 't Opeenstapelen der kapitalen, 't openenvan die macbtige bazars, de uitbreiding der trusten gai aan de kieine burgerij een zeer gevoeligen slag Niet ailen nog ledener onder, maar de eene hadden medelijden met de anderen en ook bij de kieine burgerij ging er klacht op en ontstond er wikkeling om huncen toestand te verbeteren. Langen tijd helaas en nu nog bij sommigen, bleef het bij kermen en klagen en om hulp smeekea bij de openbare Besturen. Eiadelijk hebben zij beginaen iazien dat ook zij zoo wel als de weiklieden in de vereeniging hunne redding moeten zoeken Beide beweeingen zijn redelijk en aanbeve-lingsvreerdig. Beide kunuen zij nevens e'kander staan zonder te moeten tegenover elkander staan. Oie strijd van beide kiassen om hun lot te verbeteren heeft in zijn zelven niets van den klassenstrijd dien de socialisten voeren. Oat wil zeggen dat beide bewegingen heel goed kunnen bestaan zonder dat het noodig zij dat daarom de werkersklas de veniistiging zou betrachten der burgerij, de klassenstrijd, zooals het de socialisten met hunCollectivismin hun programma voerer>. En toch schijot dat ailes hedendaags zoo klaar niet te zijn Dat de patroons vakbonden stichten, eenheid van prijzen maken, enz., dat de werklieden ook vakvereenigingen stichten, streven naar collectief arbeidscontract, hoogere loonen betrachten, betere woningen vragen, enz., dit ailes heelt nieis van klassenstrijd en doet eigent-lijk geen kwaad aan den eenen of den anderen stand. Deze die ons daarom soms als halve socialisten uitgeven en die vinden dat er te veel voor de werklieden gedaan wordt als ze cens in loonsbeweging gaan, hebben het in aile geval mis op. Maar zoo klaar staat de zaak met meer, eens dat het er op aankomt dat de werklieden eenen samenaankoop inrichten of voor hua eigen voortbrengen. Daar immers zal telkenmaal eenigzins nadeel geschieden aan eenige burgers die van dezen handel of nijverheid leven. En dan wordt de vraag gesteld: is dat geen klassenstrijd voeren ? Ba wij antwoorden : dit middel kan zoo wel en beter nog dan de vakvereeniging als strijd wapen gebruikt worden in eenen klassenstrijd en dit wordt feitelijk gedaan door de socialisten ; maar nogmaals dit sluit niet noodzakelijk in dat tr klassenstrijd bestaat of gevoerd wordt. Die vraag zou zoo moeilijk niet te begrijpen zijn, waren er geene persoonlijke belangen in gemengd die altijd min of meer de redeneering belemmeren. Samenkoopen of voortbrengen heeft hier m ®t geval een dubbeî doel. Het eerste is stoffïlij-ker wijze den toestand verbeteren. Men kan zijn lot verbeteren met hoogere inkomsten te bewer ken, en ook met aan minderen prijs de benoo-digheden aan te schaffen. Dit laatste nu ge- schiedt meestal z66, dat anderen die er vroegei op leefden mindere inkomsten hebben. Mag men dit doen ? Zoolang men niet on-rechtveeîdig te werke gaat is dit zeker toegela tes. Ieder heeft het recht op eerlijke wijze goed kooper aan 't leven te komen, ai is 'took dat cet àtider er door lijde. Men mag daarom niet zeg gen dat het een strijd geldt tegen dien anderen, en wanneer een gansche klas menschen dit doet, 1 mag men niet besluiten dat het een klassenstrijc - geldt. la de cadeelen veroorzaakt door samenkoop of voortbrengst, en de redens die besiaan om ' spijts deze nadeelen aan eenen anderen gedaan. ' toch den samenkoop of voortbrengst in te rich ten, bestaat er zeker groot verschil. ! Zoo bvb. als schilders hunne verf en oli: ' samen koopen, of hoveniers hun zaad, of land-bouwers hunne meststoffen, of bakkers hunne bloem, enz ,zoo zijn erzekersommigemenschec 1 die er door lijden, maar vele redens pleitei voor dien samenkoop. Meer redens nog kunnec aangebracht worden voor de patroons vac > samen vcort te breagen, omdat ze daar heele- maal in hunne roi blijven. i Op die gevallen gelijken met min of meer ! redens ter verrechtveerdiging, bijvoorbeela .deze : de kleermakers, of schoenmakers, kieine ' baten of knechten die hunne benoodigheden samenkoopen ; de burgers die samendoen om eenige stukken wijn of eenige duizenden cigarec ' rechtstieeks en dus goedkooper aan te iioopen ; de bedienden die aile benoodigheden in hunnen winkel koopen ; de werklieden die samendoen om rsschtstreeks of goetikooper kolen en brood te koopen ; al die menschen die | eene maatschappij stichten om zich zelf te verzekeren ; de bedienden of werklieden die samen hun brood bakken, de burgers die samen 1 ïiun bier brouwen, enz. enz. Wij hebben 't reeds gezeid, het eene is veel redelqker dat het andere, maar in al die gevallen zien wij iets gelijkends : spijts nadeel voor anderen, samendoen om mindere uitgaven te hebben. Maar wien zullen wij den steen werpen ? En.... wie zal den eersten steen mogen werpen? En waar ziet gij daar den klassenstrijd in ? Bij de patroons tegen de handelsreizig*rs of tus-schen-handelshuizen ? — bij de boeren tegen de meststi fhandelaars ? — bij de bedienden tegen de burgers ? — bij de burgers tegen malkan-der ? — bij de werklieden tegen de burgers ?? Waar en waarom ? Wat meer is, hoe spijtig dat het ook weze dat sommigen lijien, wie kan dat beletten ? Wiens schuld is het dat de teugellooze vrijheid der XIX*eeuw misbruik makend van den alieea-staaoden man, van het individualisai, als gevolg heeft die algem«ene neiging naar vereeniging en samenwerking? Dit is de loop der gesch<edenis, en zoolang daar niets onrechtveerdigs in is kan elke betrokkene ten besten mogelijk de slechte gevolgen daarvan bestrijden, maar veroordeelen kan niemand. Met al de weeklachten der wereld verandert dat niet. Maar zal de burgerij dan niet verdwijnen en is het dus niet zooveel of dat het zou klassenstrijd zijn ? Neen, eckele perso'nen, in 't eene ambacht meer dan in het andere, zullen van toestand veranderen, tijdelijk zullen eenigen lijden om dan weer op een andere wijze 't leven te ver-dienen, maar verdwijnen zal de burgerij niet. Indien zij haar goed btjeeasluit zal er altijd eene middenklas blijven bestaan en deftig bestaan hebben. Toen de machienen ingevoerd werden leden vele handwerkers gebrek, en toch vonden ze weldra anders weer hunne broodwinning. Toen de treins bfgonnen te loopen vreesde men dat er geen voermanaen meer zouden noodig geweest zijn, en dat de peerden geen geld meer zouden weerd zijn. T#nslotte dus, SBmenw«rking geeft voorc!eel aan de eenen, kan tijdelijk nadeelig zijn aan anderen, maar 't hangt in de lucht als gevolg der misbruiken der XIX* ecuw. Ze is rechtveerdig en daarom kan niemand belet worden er zijn voordeel in te zoeken. Zij behelst niet noodzakelijk klassenstrijd. Daarmee nochtans is de vraag niet uitgeput, want zij kan hernomeo worden als volgt : indien samenaankoop der benoodigheden dezelfde goedkoop gecft, waarom dan samenvoort-brengst van dien zelf ien artikel ? Wordt dat geen klassenstrijd ? Hier nu valt de bespreking over standsorgani satie, die we te naastc keer voort zetten. r Voor onze soldaten. M. de Brocqucville, minister van oorlog, heef - een omzeEdbnef geteekend, aangaande de ver goeding der werkongevalien, waarvan de bur * gerlijke werklieden van het leger de slachtoffeis zouden kunnen zijn. Het département van oorlog . acht zich niet verbonden door de wet van * Oecember 1903, omdat het niet optreedt als * nijverheidshoofd, maar wel als opeebare macht, Niettemin aanveerdt het département het grond > bîgin der vergoeding, in de wet geschreven ; he î zal aan de werklieden, in den dienst gekwetst, , vergoedingen verleenen die nooit lager zullen zijr dan door de wet voorzien is. Wat het'dagloor aangaat, uit te keeren aan zieke werklieden, he i is bsrekend als volgt : 50 % aan de ongehuw - den, weduwnaars of van hunne vrouw «reschei ! den pursonec zonder kinderen ; 60 */0, 70 °/0 er > 75 °/o opvclgentlijk aan de gehuwden van hunne i vrouw gescheiden personen of weduwnaars me s meer dan drie kinderen. Die onderrichtinger i gelden slechts voor de bestendige werklieder der verschillige diensten van het leger, en nie voor de tqdelijke werklieden. ! PRIJSKAMP ! OVER Fonteyne 's werken. De antwoorden komen nog altijd in. Hier is er eene : Als Fonteyne ging gekozen zijn, in den ge-meenteraad, zou de boter afslaan. En we betalen ze nu maar... 3 fr. 80 c. Leve Fonteyne ! Hij geeft brood en boter aan 't volk ! Fonteyne ging 400 werkmanshuizen bouwcn. Ze staan er ! Fonteyne ging twee fabrieken bouwen te Brugge. Ze zijn er. Fonteyne ging eene kredietbank stichten voor de kieine burgerij. Ze is in voile werking. Fonteyne ging toonen wat hij kon, Wat hij in zijn gazetjs schreef — ging hij in Kamer en ge-meenteraad herhalen. Hij deed het. Leve het slimste venlje van de wereld ! Niemand kan het tegen hem halen als hij... zwijgt of wegstekertje speelt. V66r de kiezing Jieten Fonteyne 's mannen de de vijffrankstukken rollen. Ze hadden zelfs bank-briefjes.Na de kiezing zou h2t nog beter zijn. Men ging maar moeten spreken en de Fonteyne zou goud stukken spuiîer, in plaatse van... pompwater 't Is alzoo. Al wie naar Fonteyne zijn nood gaat klagen, komt weere met een zak geld of... steenen. Leve de redder van het arme volk ! Rijken jagen, Fonteyne jaagt. Maar als armen hem onderstand vragen, zegt hij dat hij nog armer is dan zij... en dan Job erbij. V66r de kiezing zag mec Fonteyne geheele da«en in de arme volksgewesten. Na de kiezing vraagt men waar hij is ? « Procès Stock-Fonteyne. Zaterdag had Fonteyne weer zijn volk opge-trommeld. Ze moesten maandag al op den Burg zijn, in het Paleis van Justicie. 't Ging spektûkei zijn. Fonteyne immers had « oppositie » gemaakt tegen het vonnis waarbij hij, bij verstek, veroor-deeld werd als lasteraar en ecrroover, tôt zware boete. Dan was Fonteyne, in den persoon van zijne vertegenwoordigers, er van onder getrokken, gevlucht Maar nu zou het een ander paar mauwen zijn ; nu gitieen zijne verdedigers zijt» « cas» verdedi-gen. Sîock ging er van krijgen ! Ze gingen hem kort en kieine maken, bij zoo verre daterniemen-dalle zou van overblijven — ten zij de schande voor hem, en de eere en de glorie voor Fonteyne." " Zoo had het Fonteyne, weken op voorhand, in zijn gazetje gedrukt ; en nu zaterdag hield hij er I aan het opuieuw in M vermaan te brengen, opdat het toch niemand zou vergeten ! Als de generaal spreekt, moet de « état-major » gehoorzamen, hetgeen zooveel te ge-makkelijkcr is voor de officiers vac Fontcyûe's I état-major, daar de meeste van hen toch huene ; vier-en-twintig uren dasgs inkomen hebben. Ook waren ze cp het appèl. Het procès dat M. Stock iespande tegen Fonteyne, werd dus cpniruw opgeroepen. 't En duurde niet lange. Al de pleidooien t'hope duur-den met moeite een uurtje. En ncchtans, Foatey e, die aan de groote « genre » houdt, had 'wee advokaten, een van Brugge en een van Brussel. Aile twee zongen hetzelfde liedje. Fonteyne en mag niet veroordeeld blijven ; hij en heeft hij immers, nooit de dagen van zijn leven, M. Stock willen b«doelen als hij sprak vac « Gustave de St-Laurent », die van de ziekte de R... Z..., tjing « sterven ». Nooit, nooit heeft Fonteyne M. Stock willen bedoelen. Dat was den inhoud van de twee pleidooien ! Komt dat tegen ! Een mensch lcert nog aile dage. Mr Standaert, advokaat van M. Stock, ant-woordde kort maar klaar. Den laatsten keer, zei de achtbare advokaat, naamt gij de vlucht, op stoffelijke wijze : gij trokt er van onder ! Nu blijft gij in persoons, maar toch vlucht gij, van dezen keer op zedelijke manier. Om aan eene schandelijke veroordeeling te ontsnappen, komt ge hier nu zeggen, hier voor den recfttbank die u moet oordeelen : Heeren rechters, 'k heb ik nooit M. Stock bedoeld, 'k en heb hem nooit overladea met zulken schrikke-lijken laster en eerroof ! Dat zegt gij hier. Maar in uw blad, Fonteyne, laat ge het anders ver-onderstellen. Daar zoudt ge voort willen M. Stock trtffsn in hetgene e»n mensch dierbaarst moet hebben : eere en reputatic. Dit dubbel spel, die duooelzinnigheid, zal Fonteyne niet baten ; zij zal, integendeel, nog meer de hatelijkheid van zijn gedrag doen uitschijnen. Ei Fonteyne zal hier uit komen nogmaals geschandvlekt als lasteraar en eerroover ! Zoo sprak Mr Standaert. De heer voorzitter verklaarde daarop de debatten gesloten. De uitsprask zal plaats hebben bij veertien dagen. Eerbiedig voor het gerecht, zullen wij he! vonnis afwachten, vooraleer verdere bemerkin- gen te maken. ♦ M. Standaert. M. Standaert, onze geachte voiksvertegen-woordiger, is door dt middenafdeeling der Kamer verslaggever benoemd der begrooting van rechtswezen. Hij heeft, verleden vrijdag, in de Kamer zijn verslag neêrgelegd. Over een vorig verslag van M. Standaert schreven zelfs de liberale gazettea met lof. Nu nog eens. Zaterdag drukte de liberale « La Gazette » dat M. Standaert's verslag « zeer gedocumenteerd » is, 't is te zeggen dat er menigvuldige belang-wekkende stukken in voorkomen. Ook « Le Peuple », het officieel blad der socialistische partij, schrijft waardeerend over het werk van onzen bekwamen volksverteeen-woordiger. 8 De « Peuple » zegt : « 't Is, naar het schijnt, een leerzaam stuk « dat belangwekkende bijzonderheden bevat « over de uitbreiding der misdadigheid in Belgiê. « M Standaert verdedigt ook de hervorming « van het geheioi onderzoek ». KAMER. ZlTTING VAN DINSDAQ 27 JANUARI. Bij het begin der zlttisg disait de heer voor zitter de do d meê van twee oud leden der Kamer, M. Neujeati, Staatsminister, gewezen liberalen volksv»rtegenwoordiger van Luik, en M. Ronse, gewrzen katholieken volksvertegec-woordiger van Brugge. Daarna wordt de besprekiag voortgezet over de vrijmetselaarsbeambten in Congoland, die daar strijd voeren tegen de katholieke zende-lingen.M. Brifaut, de koene bekamper der framas-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes