t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1076 0
17 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Januari. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Geraadpleegd op 22 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/js9h41kk5c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

'mw<m M JAMIAM m* ' ' ' BSH cm* mmm. ïfJËf* 3 < De Vlaamsehe Werkman. > Zoo is de naam van een nieuw blad dat komt te verschjjnen voar ds ontwikkeling te bevorde-ren van onze vlaamsehe werkiieden. Schooner, bstar opges eld, leerzam?r blad kregen wij nooit ter ledng Uiî ganscher herten heeten wij het daa ook welkom ! 't Is geen b!ad van studie eigentiijk, maar van erastige Isziag toch, waar de werkman onder-richt zal vinden over godsdienst- en vooral rnaatschsppijleer. Hooger op, montes wij, Christine werkiieden. Immer hooger op. Aan u is het uwen stand zoo hoog te brengen dat hij fier moge optredec nevens den burgerstand, en daarom u verder en raeer nog ontwikktld. Oozt voormancen voorai moeten dat begrijpen Bestuurleden der chris tene vereecigiagen, leden van onzen Katho-lieken Werkliedeabond, oud leerliaçen der be roepschool, da» is een bUd voor u ! Ge kunt het knjgsn aan 0 75 fr. per jaar. 't Yerschijnt aile 14 dagen. Proefauaiiners worden gezondcn. Hieronder een artikei uit dat blad. WIJ GROEIEN. De werkmansstand is jaren laog verwaarloosd geweest Gedurende 't grootste deel der vorige eeuw werd hij verdrukt en uitgebuit... Grooten-dèels ongeleerd en onvereenigd, was hit machte-loos iegenover de opkomencte groaîuijverheid De g^ootea vati den tijd verstoodea hunne plichten niet ten opzichte der kleinen, en deze laatsten, wellicht ter goeder frouw, meenden vaak dat het de natuurlijkheid zelve was dat zii verdrukt werden. 't Was immers aliijd 266 geweest, en waarom zou dat moeten veran-deren ? Ea toçh verandert het, en zelfs tamelijk snel. Sitids eenige jaren hebben de werkiieden kennis gemaakt met de vereeniging. Op die wijze hebben zij leeren inzien, dat hunoe onbe holpenheid grootertdeels voorikwam uit gémis aan onderliog ver trou wen en gelewdheid. Door vergaderingen, voordrachten, lezinsen, ver-spreiding van vakbladen en vlugschriften, enz. hebben zij 't vertrouwen opeewekt, de zucht naar ootwikkeling en verzedelijkiog geprikkeld Ziet maar eeos naar ons cigen kamp. Hoe was het vro«ger met de christene werkiieden ge-steld ? Zij hadden wel hunne overtuigiag, maar tegiînover andersdankenden du'fden zij zich veel»! niet verdedigen ; tegenover de groot-nijverheid waren zij machteloos, steeds tôt onderworpsnheid geneigd, zelfs wanneer de toestanden schreeuwend waren. Valen, omdat zij le wsinig eeleerd, te weicig ge$terkt waren en te weinig fiîrheid hadden over eigen over-tuigiag, voîgden bliadelings de socialistes iu het vuuren den geestdrift van hun «ersten strijd. Hoe is dat thans ailes reeds veranderd 1 Da christeae weikliedea hebben iag^zien, dat zij huane verh«ffing en veradeliag niet zoozeer vats anderen moeten verwachten maar dat die verhfffi g grootenâeels hun eigen werk moit zljo. 't Zij') uitîOBderingen onder de leeken, wiste raven, voornameiijk onder de hoogere standen, die zich zoo met hart en ziei toelegeen op /erstandelijk#, zedelijka en geestelijke opbeu-ring van h*l arbeideode vols Goddank, 't getal pricsters dat zich aan de zijde schaart van het voik wordt steeds grooter En me! dezer hulp wordt aan de verstandelijke ontwikkeling, eo door deze aan het stoffe ijk, zedîlijk en geeste lijk welîijn van deri werkmansstand gewerkt. Oaze « SaçlaSe Wekea > gaven het sein der beweging, ontstak^a de begeerte naar méér-weteD en edeler-worden. Wat daar onderwezen werd voor een beperkt getal. trok naar de sociale Studiekriogen om daar /oortgelserd te wordea aao eene grooter» massa. Geen plaats van belang ol zij heeft tegen-woordig harea Socialen Studiedag, waar de bïsîen o^zcr we-'klisdeo ksnoissen komen opdaen, die zij vervolgeas weer anderen zyllen mtêieelen- Op weinige jar«n hîbben wij aldus onze werkli«d«n bekwaatn gemaakt hunue eigene ver«euigingeo te besturen, zelfs de verantwoor-dnliikheid hunner bew«giog te dragen, Naarmaie zij de werktoestandcn bster hadden bestudeerd, in kennis waren gekomen met de ecoaomische wetten die onze nijverheid b«-hesrschen, wisten zij met des te meer zekerîieid ie vragen wat mogelijk, te bekomen wat redeliijk was. En ze zijo voortgetraan, niet eenzijdig, enkd be'rachtend wat stoffelijke verbeteringen. Door bevordering van beroepsonderwijs, draiikbtstTHaitrkJ, vow^it j zicht en verzskeritjg, hebben tà\ gansch hun bestaan willen varedclen en verascgenaroen, op eigen krachten 't gebouw hunner zelfstandigheio nt optrekken. e" 't Is een verWitdend teekea van den iijd, die geostdriftige w#rking die overal vast te stetlen is "I om ons duurbaar volk hooger op te lciden et bewust te maken van eigen weerdigheid em macht. in Te Antwerpen is de « Sociaie Scb.ool » eer T" mode! van prakiischen arbeid onder cpzicht vas a" christene volkscplelding. Praktisch zija ook de Sociale en Syndikale D' Studiedagen, die overal aan de orde komen. Te Beersse en te Boom werden reeksen studie zon 10 dagen gehoudeo. speciaal voord* steeabakkers Sfl Iseghem trok minsîens 600 lesrgierige wefrklis den van Zuid-West-Vlaanderen naar zijn studie s dag van 9 November 1.1. Brugge deed het rgirn 0 îoo goed. O étende volgde voor da werjdiedf e der kustplaatsen. Vilvoorde veréenlgde op 28 December een groot getal werkiieden en be-diende". Komen nu nog achter d® Social Studiedagen varc Geeraardsbergen (h«sden, 11 Januari), Moeskroen (1 Pebruari), Eekloo (8 Februari), St Niklaas (in Februari). Dit ailes naast de gewone propaganda, Zekerlijk, er zijn nog plaa'seo waar rnéér ïou sd kuanen en moeten gedaan worden, tnaar de je voorbedde» van elders zullen die lauwen w*i n- opwekken. Ook onze « Viaamsche Werkroan ». e- die vandaag de eerste maal tôt onze christene d arbeiders spreekt. zal 't zijn e bijdragen om meer 3e 'iefde en geestdrift roor het gosd? en christene ze te verwekken. su De inzet onzer beweging is : de zalfstandig-7Â\ maki"g van den werkmstissiacd door hem zeîvt i6 Voor het volk, door het Volk. a- Overwtgende ouze nietigheid van voor eenige jaren, kunnen wij met ficrheid herha!®n : il. wij groeien, wij groeien ! :n Inderdaad, wij groeien in getal, maar ook in ie gehalte, in bekwaamheid, onder verstandelijk e opzicht, in inne lijkc bracht en r.edelijke macht, lis ia levensernst en christenîijk plichtbssef. ar Ja, ja, wij rorien, wij groeien ! * i;1 Bij de brugsche socia'isten. as Brugge 13 Januari 1914. * Mijnheer de uitgever van het Cj1 « Brugsche Volk *, >t- Gelitf mij eea plaatsjc in tsw veelgelezen blad ot te geven voor de volgende twaespraak : de Met oieuwjaar kwam ik een oude vriend tegen, lat met naam Louis. Wij wenschten elkaar eîk een en goed jaar, met veel gezocdheid, en veel compli- sr- menten erbij, toen mijn vriend Louis het vol let gende gesprek aanving : — Jan, zegde hij tegea ik bsn verwon-ders u niet meer te zien. lat JAN. — Mij Diei meer te zien Louis, was mijn er aotwoord. En waar dat ? lie LOUIS. — Ehwel, ia ons iokaal Werkers- >*t we'zija. sn, Jan — Hoe, in ots lokaa! Eigenwelzijn, ire zeker. Louis ? en LOUIS- •*- Gij waart Kachtans van het be (U- stuui ? tal Jan — Ja, ja, Louis, aan het bestuur ; maar têt h<at is gedaan ; ik geel van ailes mijn ontslag. ilp zonder zeggen of schrij ven. Dat ze .hun plat) em trekken. :e LOUIS. — En waarom dat, Jan ? Jan ^ Omdat ik al lang gezien heb dat de er Bond Miyson om zeepe g?at. ir- LOUIS En hoe dat, Jan ? JAN — Ziet gij niet, Louis, dat de Bond met kt al zijne le den achteruit gaat?Oat er, moet ik zeg- im gen, bijna geen geld meer in de kas is. En ire waar gaat al dat geld naartœ ? Veel, Louis, aai> n- de<i strijkstok. de LOUIS. — Wat is dat dan, Jan, aan den slrijk- eo stak ? en Jan. — Hoor, Lauis, zonveei houderden us franken's jaars aan departij, 'tiste zeggen om ne politiek ie maken. waarvan de leden Ksooit i^ra ir- zullen bekomen. En dan al die honderder. frankeo voor bediendenloon, administratie, onvoorziene en uitgaven, enz., enz. Waar moet dat naartoe, de Louis ? Soreek eeas en zeg het mij : waar moet ie- dat naartje ? sid LOUIS — 't Is waar, Jan, de kas heeft een ijk fermen klets gehad ; er is haasî niets meer in g, kas. Ik versta mij er ook niet aan hoe het daar n. al gaat. js, JAN. — Jammer, Louis, en de reksning en de it bilan vaai mm 9 mysirôon, yan 6 maamîcn, n -an den laatsten trimester waar.blijven de dez« ? p Wat zulîen de Icden cr van denken ? a LOUIS — Ziet, Jan, ik versla mij er ook oiet aan. e JAN. — Ja maar, nog van iets anders gespro-s ken, Louis : *?eet gii hoe het zit in de bakkerij ? 1 LOUIS. — Neen, Jan. n Jan. — 't Is daar nog iets anders. 't Is reeds 16 maariden dat er daar coch rekening, noch r verslag gemaakt is, L^uis. Ik vraag mij pf wie 3 dat zal kunnen cont ôleeren. Wie, wie, Louis, Te g het mij eens, wie zal het onderzoeken. e Ik wset nog, vcrleden jaar, en gij waart ook op e de vergadering, als wij naar de reke&ing vroe-1 jï«d, datdeschrijverzegde : ik heb geen iijd ; gehad oin de rekenfag te maken. ik heb te veel 1 *erk gehad met de werkstaking ea met de kiezing. Maar wat is het nu ? Ik zou verstaan n dat zij hun werk voor niet moes'en doen, maar > z* worden er dik en vet voor betaald. 8 LOUIS — Ja, gij zegt algelflk de waarheid. !- Jan. — En dat volgens de wet aile drie r- maariden de rekening moet in orde zijn. En wee> 1 ,jij wel d»< het bestuur zelf niet wettelîjk ge-8 maskr is ? s LOUIS. — Jan, is dat toch waar ? Jan. — Louis, zoo waar als ik het u zeg. u Kunnen de zakea alsdan goed vooruit gaan met t fuike m annen ? ;î LOUIS — Jan, het hssft mij ook al dikwijls >, verveeld. Het wordt al geschaveeld door twee of e drie maccen. Ea ik ga er ook mijn botten aan ■r vajien. e Jan. — Zeg, Louis, zoudi gij niet denken dat de Ztekenbond en bakkerij moeten op krukken r- springen, als nien gsat denken dat de Zieken-1 >ond van de Gilde der Ambachten zulken grcoten vooruitgang maakt en grootere voor->r deelen geeft, en zekerder is voor het goei : ^ebruik der gelden der leden. Zoudt gij niet decken dat de werkiieden beginnen klaar «e zien n in hunne politiek en in hun eigen welzijn ? jk LOUIS. — Z*ker, Jan ; en ik geef het ook op. t, Jan — Louis, njiîn tijd is kort ; ik moet voprt. Tôt later ! -- Dag Louis ! — Dag Jaa 1 Te naaste wéteo zullen wij i eenen nieuw en artiKel geven over den « Bond Moyson », ver-geleken hij den nieuwen zie&en- bond der Gilde. — + <1 Waar zullen we dat schrijven ? " 't Is van eene bekentenis van M. Anseele, de I socialistieche hoofdman, dat we willen spreken. 't Was tijdens de laatste zitting van den gent schen gemeenteraad. Er werd gesproken over de werkschaarschheid die te Geat onder de jr fabriekwerkers heerscht. In den loop der besprekiag verkiaarde M. s Anseele : 1 * De regc riog doet veel voor de werkiieden ; :J « zij wil niet dat ze oieper in eilende vallcn ; ' « zij moedigt het vooruitzicht aan, en zal het g « verplichteod maken. « De regeering zorgt ook vsor de kleine bur-ar « gers, en zii heciteelijk Dekleine burgers, in « maatschappij vereeeigd, en de ambacht.csyndi lD « kateti, kunr.en huipgelden bekomen voor deD « aackoop van ldeîue ambachtstuigen, ea we « stcllen met votdoening vast dat de gentsche je « groepen van kleioe bazen gebruik maken vac « deze gelegenheid... De Boerenbonden worden « niet alieen ondersteund omdewille der poli « tieke, maar ook om reden der stoffelijke voor-* deelen... » ^ Ziedaar hoe de waarheid çiedigt met boven te ll( komen. Als Anseele, die een der grootste tegenstrevers 4_ is der katholieke reg«eringf alzoo spreekt, mag mers h«in wel gslocvfcu, ssiker ! WERKLIE0ENPENSI0ENEN. m De personsa geboren in 1843, 44, 45 , 46, 47 te en 48, die 18 frank gestort hebben voor hun 9, psasiosa, moeten met Nieuwjaar, naar het post-st bureel van hunne gecreente gaaa, om de jaar-Hjkschs rente te outvangen voor hunne storûng in A ie jare zijner, die zulks vergeten «a alzoo de In rente niet ontvangen waartoe zij recht hebben. >r Die, voorgaande jaren, zulks vergeten heeft, moet de uitbetaling vragen voor de verloopene le jaren. Zij moeten hun rentebrevet tnedenemen t, awat het peœt'tfumff. ? REDEVOERING k VAN FONTEYNE. ? De democraten hebben zondag feeste gevierd voor de leden van hunne Bonden, met tombola s voor de kinderen. Ze waren daarvoor met ip-h schrijviugslijsten rond geweest, zelfs bij geheel e katholieke menschen. . Voor de omstandigheid had Fonteyne hem geweerdigd 6 uren langsr te Brugge te blijven p dan gewooate. Hij hield eene aanspraak tôt de groote en d kleine kinders. # si • • e Fonteyne sprak vooral en boveyal over zijp n zelven — en over zijn proeçs, dat hem stijf ir oppers schijnt te liggen. — Dat ze maar prqcedeeren tegen mij, riep hij uit, roodl gelijk een niepe of gelijk een e engelsch haan'je ; ze julien dsa broek vermakep »! «n 't garen toedragen — en krijgen geen rosten -■ duit, want 'k heb ik niets ; 'k bezit geen iinufn knop. Men kan toch geen ksi vlaân. 't Is om le toonen dat ik altijd waarhei<J spreek r. en nooit mijn zelven tegeaspreek, dat i|c u een et brief je heb doe» uitdeeien waaric jk deed drukken dat ik voor deze tegenwoordige ieeste alleene, Is ....700 frank, ja zeven honderd frank, of zevftQ ai duizend kluiten, of zeventig duizend halve centen, m voor deze feeste alleene gegeven heb- Is c)a,t niet wel, voor een arme sukktlaar gelijk ik, die st altijd zegt dat hij niets te geven heeft als ze hem m wat komen vragen in vervulling van zijne be-1- inften ? En die ...700 halve centen, pardon die m 70,000 halve centen, ze komen uh mijqen zak r- alleen. 'k En heb wel niet geern dat ze mijne i i goê werkea kennen ; 't is daarom dat ik het u et per post en op voorhand liet weten ia deze >n bewoordingen : « dank ook bijzonderlijjk aan « onzen achtbaren leider Priester Fonteyne, die }. « voor zijn deel 700 frank aan het feest heeft t. « geschonken... » Dat staat gedrukt ; ge zoudt het anders wel niet geloofd hebben. Ge weet het, het papier is gewillig, zoodanig gewillig zelfe dat ze op den Burg vinden dat het somtijds al te ■j gewillig is, als ik het doe bedrukken. En ik kop Q *r dan bedrukt van sf. Maar nog een içeer ge-,_ zeid : 'ken heb ik niets... niets... zelfs geen j. nagel om mijne soutane aan te hangen aïs ik, in burger, ga jagen, gelijk ik den anderen dag nog deed. Ik had dan wel op het stadhuis moeten zijn ; maar 'k vaag ik daar fijn mijn botten aan. Ook en moet het u niet verwonderen dat het getal menschen en Bruggelingen — zotten zijn toch ook menschen, — die mijne bekwaamheid en mijne werkzaamheid bewonderen, zoodanig 'e aangroeit, dat moest het nu kiezinge zijn, ik ge-û heel den « bewaardersboel » uit het stadhuis 14 zou keeren en wegborstelen dat er nog weinig Br of niet zou van overschieten. lc Dus, hebt maar gcê couragie — en veel coni-passie met een arme blinde man, gelijk jk, die geen steen heeft om zijn hoofd op te leggen, ' maar algelijk de kceo« kent en de grepe heeft ! > om in eenen trek... 700 frank te geven, voor ' ' eene feeste gelijk de deze van vandape. et Htb compassie met mij ; en leve de jacht en ieve de leute ! 5~ Levé ons — en foert voor de papen 1 Ik ben '? toch geen pape, al draag ik er het kleed van ! ii * 6D • • Laogdunge ioeiuichingcn begroettea deze ie prachtige redevoering, waarvan al de kleine ÎC kinders de spitsvindigheid en vooral de vrijge- vigheid bewonderden. lj. 700 frank ! 700 frank ! — te voegen bij de 4Q0 ir_ werkmanshuizen en den afslag van de boter, do >r hem ook beloofd en bekomen!. . Wat wel-te donner van het arme volk is toch dien Font*yne! De wonderdocteur en heeft er niets aan ! " 2000 frank te winnen. De « Gazette van Brugge » heeft îsaen prijs kamp uiigeschreven. 17 Die kan zeggen wat Fonteyne ooii voor het m volk gedaan heeft, wîat eene nremie van 2090 it- frank. r- M?n w&s nieuwsgieiig om te weten wat s Fonteyri»! van dien prijskamp zou zeggen — en le of hij het zelf niet zou aangaan die 2000 frank te i. winnen. it, Fonteyî'e zwijgt over den prijskamp — gelijk ie vermoord ! ! sa Dus dat Fonte^e het opgecil, iets vinden dat h)f ooVl voor het vbïk zou ged^aa hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes