t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

744 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Maart. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mk6542k97z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l met brucsche; vqlê I K/lTMQLiEK VOLKSC£Z 1N D ï W EEKBLfl D Het wetsontwerp OP DE goedkoope woningen. Het wierd verleden we*k gestemd in de Kamers, maar 't kan natuurlijk maar wet ge-noemd worden na de stemmiag in 't Senaai en de goedkeuriag van dea Koning. Dal zal bianen kort geschieden als de oppositie maar geen •tokken in 't wiel steekt. Oeze wet laat de wet van 1889 op de werk-manswoonsten bestaan en heeft over 't algemeen roor doel de werking der maatschappijen ft bevoordeeligen voor het mesrder gemak van den minderen maa. Dank aan de wet van 1889 werd er aan den wtrkman een groot gemak gegeven om ïich een eigen woonst aan te schaffen. Er oatstondcn maatschappijen aan dewslke bijzonderen en de algemeene spaarkas ge!d verschieten aan kleinen intrest. Deze maatschappijen op hun toer verschieten geld aan de werkliedea die een huis witlen koopen of bouwen — ofwei zij bouwden zelf en verhuurden oi verkochten. Oaartoe raoet de werkman een tiende bezitten van het kapitaal noodig voor dat huis (b. v. b. 400 fr. voor een huis van 4000 fr.) en het geld voor de onkosten. Het geld door de maatschappij hem geleend geeft de werkman terug per jaarlijksche of maandelijksche afkortingen, in een tijdstip van 15 20 25 of 30 jaar, volgens overeenkomst. Ooorgaans betaali hij een gewonen pacht meer enkele franken en daarin is gewoonlijk iets begrepen voor zijne levensverzekering, zoo-danig, moest hij komen te sterven.dat de woonst vrij van aile lasten aan de vrouw toebehoort. De nieuwe wet laat dus 't geraamte van die oude wet bestaan, en betracht d® goede gevol-gen nog van die wet breeder te doen uitstrekkea ea gemakkclijker. • • Eerçt en vooral zij richt in : eene Nationale MAATSCHAPPIJ DER GOEDKOOPE WONINQEN, die yoor doel neeft plaatselijke maatschappijen in te riçhten eu aan deze gelâen te verschieten. Men spreekt niet meer van werkmaaswonin-gen maar van goedkoope, omdat de wet nu ook 't nut van de oude wet wil toekennen aan minière lieden van de kleine burgerij, bedieadea of landbouwers. Die maatschappij zal dus de pro-paganda inrichten en aile werkingen trachten te vergemakkelijken. Een groote moeilijkheid tôt nu to® voor vels bestaande maatschappijen, het was van geld te krijgen aan kleinen intrest. Welnu, daarin juist wil de Staat voorzien. Hij zal ter beschikkiag van deze maatschappij eene som stellen van 100 millioen, en die nationale maatschappij kan dan dat geld overzetten aan de plaa'selijke. De intrest van dat geld zal aile jaar vastgesteld worden in 's lands budget. Men mag dan ook voorzien dat die intrest altijd kleine zal zija, en 't is niet onwaarschijnlijk dat met der tijd die intrest op een niet zal komen. Gemakkelijker dus dan vroeger zal de werkman aan geld kunnen geraken. De teruggaaf van 't geld aan de maatschappij, aan wien de werkman ontleent, zal berekend worden volgens een tariet, die zal gesteuad zijn op den intrest die de maatschappij zelf zal moetea uit-keeren.Van speculatie of geldwinnen zal bij de nationale maatschappij geen spraak bijna kunnen zijn, daar er geen bijzoaderen, bij haar als aandeelhebbers kunnen aanveerd worden. Er wordt groot gemak gegeven opdat de Steden en Bureelen van Weldadigheid en Hos-picen daarin zouden aandeelhebber worden. Zelf kan dat door de Staat verplichtend gemaakt worden tôt beloop van 1/10 van het inkomen dier openbare besturen. De nieuwe wet, ten einde de werking der wet van 89 nog te vergemakkelijken, vermiadert nog de fiscale rechten voor aile werkingen door de plaatselijke maatschappijen te verrichten. • • • Een van de voornaamste schikkingen der nieuwe wet is de macht verleend aan de maat-«chappijen.van obgezonde woningen te onteige-nen en er nieuwe in de plaats te bouwen en aan goedkoopen prijs te verhuren. Dit is van 't allergrootste nut. Inderdaad die koten(ze verdienen dikwijls geen beterea naam) staan daar en blijven er en worden zeer duur verpacht. De werklieden moeten ze dikwijls met tegenzia aanveerden, omdat ze geen andere vin-1(tan. 't Is dus aîlcibest van aan die menschen cwk goedkoope woningen aie gezond zijn ter bssciiik king te kucncsn stellen. Dat zal minstens al zoo vele goed doen aan de werkersbevolkfog of de werking om ze eigœnaar van hun huis te maken. le Hedendaags imsners, hijzonder ia stad, is sr b- esn te kort aan zulke woningen en geen plaats m mssr om er te bouwen. in Dat de eigenaars van die koijes verpîicht wor-n den ze ai te breken en de plaats is ge von den. Tôt hiertoe mocht het gemeentebestuur dat i- alleen, maar dikwijls durven ze niet. Terwijl dat n die maaischappij«a veel meer vrijheid van han- • delieg zullen hsbben. n Die wet zal dus een cisuwen stoot geven aan die grootsche nationale beweging vjor goed-n koope woningen en voor den werkman-eigenaar n van zijn huis. n Deze wet werd in de Kamers door al de leden e gestemd. 't Moet zijn dat zij aller goedkeuring n n«reft. * . ; Godsdienstig praatje. iRisbruiken in de geestelijkheid. i De priesters zijn het, die bijzonderlijk van al onze misbruiken ontdekkers te lijden hebben, d en als men hedsndaags aan den godsdieast een kleinen kant wil vinden, zoekt men hem bij * voorkeur bij de geestelijkheid ! * Beste lezer, hebt ge nooit nagegaan hoe mes 1 daarin onrechtveerdig is, eerst ? Hoereel men ■ schen niet waar, die zooveel te lastiger zija voor r de geestelijken, naarmate zij meer toegevend 3 z^n voor hun eigea gebreken. Huicheiaars en ~ phariseërs ! Ze staan zich zelven ailes toe en t ieiden een betreuieasweerdig ievœn, zijn slaven van de laagste driften en willen daarom juist de : 8 geestelijkheid niât kuischer geloovea dan ze • zelven zija, verwqten den priester «en woord, ; 1 een schaduw, aen nietsl'... Buiteasporig, ja, i zijn de eischea van veien tegea de gsest&lijïî- ] heid ! Ge hebt allen 't sprookje gehoord van ï diea pater die zijn valies iiet dragea door een t pakjesdraggr en hooren moest dat hij een ' s « luierik » was ; als hij het echter zelf droeg, 1 verweet men hem dat hij te gierig was om « . iemand dan penniag te junnen. Weiau, met d«n : j priester ook gaat het zoo ! Gaan de gessîelijken ; . buiten hunne kerken niet, hunne pastorij of « f hunne sacritie, 't zijn luiaards, die ta grooîsch ! . zijn om zich met een ander bezig te houden, en 1 s gaan ze er integendsel buiten, putten ze zich uit 1 om de ellendigen op te zoeken en bij te staan, < i mengea ze zich onder de burgers om hua goed : » te dosa, onder de jsugd om ze te bswaren, 1 t onder den werkmansstand om er werkea van I » rechtveerdigheid en liefde te stichten, dan 1 î schrseuwt men over hunce aanmatiging, over i hunne haerschzucht, over hunne inmenging in . wareldsche politiek I i Eens werd, in een openbare vergadering, een i priester dis er een voqrdraçht hssld, gedurig , i onderbroken door den kreet : « De pastors ziin ! dieven,uitzuigers van 'î volkl». — «Mijn vriend, j antwoordde de spreker, ik ben ook een pastor : ' . wat heb ik u ontstolen ?» De vrijdenker sprak f niet, maar de geestelijke ging voort ea zegde ! j tiem : «Mijn arme man.ik heb medelijden met u. ! Men heeft met u gespot. Men heeft u gezegd : ; 't Zit slecht in 't werk : 't is de schuld van den ' pastoor ! Het brood wordt duur... de schuld van 1 den pastoor ! Het regent... de sehuld van den ' pastoor ! Het ragent niet... de schuld van den pastoor ! Altijd en overai de pastoor ! En met \ dat gedurig te hooren, hebt ge 't eindelijk ge- ' loofd ! 1k heb medelijden met u ! » Hoe waarl Ik zeg het u luide,ja,ve«l menschen \ zijn ten opzichte van de priesters zoodaaig zin-nelijk en veeleischend, dat ze onrechtveerdig handelen, noch min noch mser ! # 9 * # t Ik hoor u zeggen : Maar er zijn toch priesters I r die hun piicht niet kwijten ! Wel ja, er zijn er ! ; en is dat zoo wonderlijk ? Op de twaalf aposte- \ ' len was er één Judas ! waarom zoudea we \ looehenen dai er slechte priesters zijn ? Edoch 1 — en dat vergeten de menschen — d® priester t die slecht leeft is een uitzondering en 't is niet ! de godsdieast die d* priesters slecht msakt 1 r Siechte priesters maken ook wederzijds den godsdienst niet slecht ! 4 D« priester, die zijn pliçht vergeet, is een \ uitzondsring. Kent ge 't schoone woord van den s H. Koning Lodewijk ? Die zegde : Als ik bij r ongeluk een priester zich zag vergeten, zou ik 1 hem met mijn mantel bedekken. Eilaas! zoo ■ doet de wereld niet. Wanaeer een geestelijke r zijn pKcht te buiten gaat, weet het spoedig r k fcdsreen. Allé dagoiadsri,' afi® torigen uit den omtrfik bemoeien er zich mcê ; men zegt hon-derdmaal me«r dan men weet, en deugd-? zame dagbladschrijvers spelea den verontweer-. digde en hitsen de meaigte op ! « Z66 één, zoo r aile» 1 » gaat het, en al wie maar e@u soutane ; draagt, krijgt ook zijn deel ! Dwaasheid, zeg ik. Is de godsdienst slecht, - omdat er iemand misbruik van maakt ? Is het door den godsdienst, dat iemand slecht wordt, ! al ware hij ook priester ? Wat zoudt ge van mij t deaken als ik u zeggen zou : Men ontinoet som-wijlen slechte huisgezinnen met badorvene vadsrs, ontaarde moeders es kinde<-en zonder ! hert. Dus het huisgezin is «en bedorvea instel-iing die men moet vernietigea ? — Men ontmoet somwijlea in de gemeente-radsn mannen zonder eer, geschikt voor aile zaakjes, of dommerikken die nists dan dwaas-heden uitkramen. Dus de genisentsradea zijn betreurensweerdige instelliagen die men moet vernietigen ! — Men ontmoet somwijlen in het vak der bakkers of kruideniers bv. manaen 1 zonder geweîen, die hunne klanten badriegen I Weg dus met het beroep van bakker of kruide- ' nier ! — Weg met de geneeskunde, want er zijo < soms geneesheeren zonder gewetensbez sraren ! ! Weg met de spofhekers, want er zija soms gift- < mengers onder hen ! — Moest ik zoo rede- 1 nsgrea, gs zoudt me uitlachen ! Weînu, ik lach 1 u ook uit, als ge mij zegt : Men ontmoet som wijlen in de Kerk sleehte christenen, slechte ; kloosierlingen, slechte priesters. Laten we du« 1 de Kerk vsrsieiigen: ze is een bedorvene instd- 1 ling. î * 1 « * Beste îezer, ônthoud wel dit woord dat ik hier neerschrijf om te eindigen : De misbruiken die in den godsdienst worden aangetroffen, doen nog wonderlijker zijn sterke leefkracht uitschijqen, want DE GODSDIENST HEEFT ALLE MISBRUIKEN OVERLEEFD. De Kathoîieke Kerk heeft cen bestaan vsn 20 eeuwen. Eu toch, tôt wien richt es zich ? Tôt menschen die krank zijn en zwak, die herts tochten hebben en driften, en die bijzonder ten opzichte vaa hare werking vijandig zijn. Weike zijn hare werktuigen ? Menschen weeral, geen sngelen, maar menschen zooais gij, uit vleesch en bloed bestaande, en geiijk gij gevormd uit stof. Ea bovendien om zich te doen eerbiedigen heeft ze noch leger noch politie ; Zij heeft slechts haar woord om de zielen te bedwiagen, en met dat ailes leeft zij,beweegt zij zich, gaat zijvooruitl Zij overleeft aile misbruiken en blijft rechîsiaaa. Waarom? Omdat ze goddelijk is, ea omdat haar bodem, haar grondslag, haar wortel en haar levenssap God zelf is die haar stichite. Bij de Kantwerksîers. Naar 't schijnt zou de toestand voor sommige soorten van kantwerk niet op het beteren staan. Dit is ook al eene van die artikels die op en neere gaan met de mode, en willen of niet, ne mensch heeft daar mee af te rekenen. 't Is aogihaas niet dat het reeds al te best stond voor onze kantwerksters. Bij 'i stijgen der uur- en dagloonen vaa meestal de stialen, zoo blijven zij bijna altijd op dezelfde hoogte, als ge dat hoogte moogt noetnen 10, 12 tôt 15 centie-mea per uur. Die daar boven staan immers, zijn uitzoaderingen. Wat staat daarmee te doen, zoo vragea zich de ernstige kantwerksters, deze die vaa hua kussea moetea leven. Dat is al nog zooveel niet voor de vrouwea die nu en dan maar eens een uur of twee werken. 't Is natuurlijk voor hen ook maar deerlijk, hoe wel zij wel eens te gemakkelijk onderkruipen 4 in zake loon, meer in den buiten dan ia stad. 't Is ook zoo erg niet voor de kiaders. Maar f 't slechtste is voor die hoaderden die daarmee hua brood moeten verdieaen. En nofthans, hoe redelijk en deugdelijk ware f hçt niet dat die eerzame werksters beter beloond wierden voor hun werk. 't Is vooreerst ssn kunstwerk dat zij leveren, dat toch zsker ieis meer weerd is dan veel ander werk. Daar'oij, kanten zijn altijd een luxe-artikel, en 't behoord* t maar dat deze die den luxe doen,hem betaalden. 1; Bovendien voor 'tzedalijk welzijn van oos z volk, ware het toch altijd beter dat die eerzame c wsrksfers t'huis op hun kussen mochten blijmî sitten dan te moeten naar ds fabriek gaan— v maar dat kan toch maar zijn als zij een veldoends b loon winnea. v En van eenen anderen kanf, hee langer hoe i! meer komt d« concurr*riiie van «Idars, voor-namcntlijk uit Prankrijk. Daar waar België d en vrosger bijna alleea kanten leverde in Frar.krijk, »n- zoo kunnea de hassdelaars zich nu ten deele \A- reeds gerieven in hua eigen land. En 't schijnt sr- zelf dat 't onderwijs der kanten daar voorujtgaat, 00 en dat we in de ioekomst daarmee zullsn af te ne rekenen hebben. En als we dit ailes sameabrengen, dan vragen it, we ons zelven af : wat staat daarmee te doen ? let Men spreekt van regeiing door ds wet van It, 't huiswerk en de loonen daarvoor, Msn spreekt nij van 't oaderricht van 't kantwerk hier ook aan te n- moedigea ea te verbeteren. Daar is zeifs reeds ae een goê stap in diea zin gcdaan. Dit ailes is goed er ea zeer goed : Maar we vragen ons af : Zoudea el- ds kantwerksters zelf diea toestand niet eens sader kunnen onderzoeken en naar middels e- uitzien om door hun zslven een« verbefering te le bewerken ? Dat doen nu meestal de werklieden, s- ze steken de hoofdsa bijeen per vak, ze ondsr-ja steuasa malkander, ea alzoo, sterk door de et vereenigiag bewerken ze hua eigea voordeel. et Zouden de kantwerksters dat ook niet kua-sn nea ? Nu woaea ze ea werken ze ea vsrkoopen 1 ! ze elk op hun eigen, ze weten niet gsnoeg vaa e- elkander. Deze bijvoorbeeld die sWk staan in jo eensoort kaaten, waarvan ze bijna alleen kennis 1 ! hebben, welke macht en vooruitzicht zou hun de t- eoadracht niet gevea ? Denkt daar eens op na, s- bsste kantwerksters, en ge zult moeten beken-:h nea dat wij geiijk hebben. 1 Door u zelven voor u zelven ! Dat gaat niet te getnakkelijk, maar gij die wel klaar ziet in die te honderde stokskens die vliegen door malkaar ea 1- die west zulk mooi werk aaaeen te speldewer-kin, hoe zoudt ge daar ook geen klaarte in visden,en geen sterk werk uit kunaen oprnaken? !n Eindelijk ! cc Eindelijk, wij hebben ons procès gswoonen !T en de leden van den Bond Moyson mogen ons een keerske luchten. Z'hebben besloten aan ^ « de leden terug aile drie maanden de rekening ? te... beatorgen. » Bravo ! Maar mijnheer A. V. s wil niet dat wij triorof roepen : dat was beslotex, ;fl zoo schrijft hij, « in de bestuurvergadering van over twsse maanden. » ! ! Daar geiooven we ® «iets van, en moesten wij het gelooven, dan zouden wij eens durven vragexs : maar hoe l!t komt het, vaa over twee maanden zegt gij, en •n nog tans sedert dien was er reeds algemeene ™ vergaderiog «n rekeninge en... de leden kregen s* algelijk niets ! 8 t! Alla, patieatis ! En weet ge d« reden waarom ze nu eens de îr rakening durven geven ? Luistîrt goed : « ge-zien nu allés geregeld is met de wettelijke erkennieg » Il Wel verdraaid, wat komt dat hier ta pas ! z' hebben binst dat jaar toch moeten rekening houdea, ea mochten de leden aiet ,e wetea misschien wat er binst dat jaar zoo al in j' de rekening stond ? ,e We zullen daa de rekening afwachten en de ,h vergeiijking makea met hunne eigene cijfers en de onze. Dat zal béter zijn. st Ondertusschen deed Mijnheer A. V. nog drie ,r kolommen lang bokkesprongen om aan onze '0 cijfers ®n bewijzea te ontsnappen. ,e Een maar uit den hoop. ». Wij hebbea hem de volgande oaeerlijkheid 'a oader de neus gewreven : dat hij vergeleek wat onze Bond geeft op 23 1/2 wekea met hetggen h 2'! gsven op 26 weksn, in plaats vaa eea gelijkig n getal wekea te nemen, en alsof onze leden dan niets meer trokken. B En weet g« wat die paling antwoordt ? , « Nu komt hij ('t Brugsch® Volk) af met te , zeggen dat er bij ons 26 weken betaald worden y en bij hen maar 23 wekea en half. » Dat trekt au pe keer al geen kanten op het-,r geen wij geschreven hebben. I8 Als dat nu g«en zeever is ! En de reste is ia evenredigheid. Tôt weerziens, ■e na de rekening,.... aïs we maar niet moeten d blijven wachten. s Eene kleine inlichting. 1, Verschillige leden van den nieuwcn ziekea- « bond vroegen reeds of ze, met de stad te ver- 1. laten, ook eiders oogenblikkelijk in een anderen s ziekenbond kunnen asagenomen zija en tre- a nieten. * a Antwoord. Ja, geheelBelgie door, in geiijk - welken ziekeabond aangesloteo bij dets Lands-s bond der Cnrisleae mutualitsitea die bijna overal vertakkingeD heeft en ver de sterkste federatie ® is van 't land. Dit is goed om wetea voor onze propagea» ë disten. & 1S!??!'. 8RUQGE 7 MAART 1914. SEN CENT PER HUMMEi?, 3' JAAR 10 r~'\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1911 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes